Canllaw i Newid Eich Enw yn Gyfreithiol ar ôl Ysgariad

Newid eich enw ar ôl ysgariad

Yn yr Erthygl hon

Roedd y cyfan drosodd. Roedd yr ysgariad wedi dod drwodd ac yn aros i gael ei gyhoeddi.Roedd achos ysgariad Jenny Matthew wedi gadael ei trallod. Roedd yna umpteen achos cyfreithiol yr oedd yn rhaid delio â nhw mewn pryd, heb adael yr ofid o fynd drwyddynt i gyd. Roedd yna adegau pan oedd hi'n dal i ddelweddu'r canlyniad drosodd a throsodd yn ei phen. A oedd y cyfan yn werth chweil? Mae'n debyg ei fod. Nawr, gyda’i statws priodasol yn newid o ‘briod’ i ‘ysgariad’, roedd ganddi bethau eraill y bu’n rhaid iddi ofalu amdanynt ar unwaith - er enghraifft, newidiodd ei henw ar ôl ysgariad, yn gyfreithiol.

Ydych chi'n cael eich hun yn yr un cwch â Jenny?

Gall newid eich enw ar ôl ysgariad, gan bartneriaeth sifil, trwy briodas, gweithred pleidleisio, neu ôl-ysgariad, fod yn ddrud ac yn feichus. Dyma rai ffyrdd o osgoi'r peryglon, cadw costau cyffredinol newid enw ar ôl ysgariad i lawr a rhai awgrymiadau defnyddiol ar sut i newid eich enw ar ôl ysgariad.

Camau i newid enw ar ôl ysgariad

Sut i newid eich enw olaf yn gyfreithiol ar ôl ysgariad

Hoffai llawer o bobl, sy'n mynd am newid enw gwirfoddol ar ôl priodi (yn ddealladwy), newid enw ar ôl ysgariad hefyd, hoffent fynd yn ôl i ddefnyddio eu hen enwau. Er enghraifft, pan briododd, roedd Jenny wedi mabwysiadu cyfenw ei gŵr ‘Matthew’ i gymryd lle ei chyfenw gwreiddiol “Swift.” Ar ôl ei ysgariad, mae hi eisiau newid ei henw yn ôl i Jenny Smith; digon teg. Fodd bynnag, mae gan y broses o newid enw cyfreithiol ar ôl ysgariad rai camau a ddiffiniwyd ymlaen llaw y mae'n rhaid cadw atynt i roi pethau ar waith.

Y ciw cyntaf ar sut i newid enw olaf ar ôl ysgariad yw hynny mae'n amrywio yn ôl awdurdodaeth. Er ei bod yn eithaf cyfleus mewn rhai taleithiau i ofyn i farnwr y llys (ysgariad) nodi datganiad ffurfiol, neu orchymyn, i adfer eich enw cyn priodi, gall y broses fod yn un feichus mewn eraill. Rhag ofn bod yr ysgariad yn derfynol, ac yn cwmpasu gorchymyn llys sy'n berthnasol i'ch newid enw, yna ychydig iawn sydd ar ôl i'w wneud.

Dim ond cael gafael ar y copi ardystiedig o'ch gorchymyn llys i fod yn brawf ar gyfer adfer eich enw yn gyfreithiol. Mae'r copi o orchymyn llys yn ddigon ar gyfer cael eich enw cyn priodi yn ôl ar eich cyfrifon banc, cardiau adnabod, tanysgrifiadau cylchgrawn, a'r holl ddogfennau eraill sy'n gofyn am newid enw cyfreithiol ar ôl ysgariad. Mewn gwirionedd, gyda'r gorchymyn llys yn eich llaw, gallwch wneud i'r enw newid ar ôl ysgariad mewn bron unrhyw ddogfennau, cyfrifon banc, IDau, ac ati fel y dymunwch.

Newid enw yn yr archddyfarniad ysgariad

NID oes gan yr archddyfarniad ysgariad orchymyn i newid enw ar ôl ysgariad. Nid oes angen gorchymyn newid enw archddyfarniad ysgariad y rhan fwyaf o'r amseroedd. I. yn achos eich achos ysgariad yn derfynol ond bod yr archddyfarniad a gyhoeddwyd yn methu â chynnwys gorchmynion uniongyrchol sy'n ymwneud â'ch newid enw ar ôl ysgariad, yna mae'n hanfodol eich bod yn ceisio newid eich gorchymyn llys yn unol â hynny. Dylai'r gorchymyn llys newydd gynnwys iaith o'r fath sy'n caniatáu newid enw ar ôl ysgariad yn gyfreithiol.

Er enghraifft, os ydych chi'n digwydd bod yn breswylydd yng Nghaliffornia, y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud ar ôl cael eich gorchymyn llys heb sôn am newid enw yw ffeilio Cais Ex Parte ar gyfer “Adfer Cyn Enw ar ôl Derbyn Dyfarniad Gorchymyn. ” Cyfeirir ato hefyd fel FL-395, bydd y cais yn eich galluogi i newid eich enw yn gyfreithiol ar ôl ysgariad heb lawer o ffwdan. Ar ôl i'ch cais gael ei dderbyn a'i lofnodi gan y barnwr, rhoddir copi ardystiedig i chi. Gellir defnyddio'r copi ardystiedig hwn fel tystiolaeth bona fide ar gyfer newid eich enw pryd bynnag y dymunwch wneud hynny.

Nid oes fawr o achos pryder os yw'r papurau ysgariad a gyhoeddwyd yn methu â dangos unrhyw gais am newid enw cyfreithiol ar ôl ysgariad ac na ellir nodi'r un peth yng nghofnodion y llys; hyd yn oed mewn sefyllfa o'r fath, rydych yn debygol o gael eich enw wedi'i adfer i'ch cyfenw gwreiddiol. At y diben hwn, bydd angen dogfennaeth gyda'ch hen enw wedi'i arysgrifio arni; dywedwch eich pasbort neu dystysgrif geni. Yn wir, bydd rhai taleithiau lle cewch eich holi am y rheswm dros ddewis mynd yn ôl at eich hen enw. Unwaith y derbynnir eich cais, gallwch fynd ymlaen a gwneud cais am newid enw cyfreithiol ar ôl ysgariad ar eich cofnodion personol.

Dywedwch wrthych fod rhwystrau llai yn y ffordd o fynd yn ôl at eich enw blaenorol, yr oeddech wedi bod yn ei ddefnyddio cyn priodi, na mabwysiadu enw cwbl newydd. Mae yna ychydig o rwystrau gwaith papur y mae'n rhaid eu datrys cyn y gallwch chi newid popeth yn unol â'ch dymuniad. Rhag ofn na allwch ddod o hyd i ddogfennaeth briodol sy'n ymwneud â'ch hen enw, neu eich bod yn fewnfudwr diweddar, efallai y bydd yn rhaid i chi wynebu rhwystrau uwch fyth.

Rheoli enwau plant ar ôl ysgariad

Rheoli enwau plant ar ôl ysgariad

Ar ôl i chi ysgaru a chyrraedd eich enw gwreiddiol (neu newydd), hoffech drefnu i newid enw cyfreithiol ar ôl ysgariad eich plant hefyd. Yn draddodiadol, mae llawer o lysoedd wedi dyfarnu bod tad plentyn yn caffael yr hawl i fynnu bod enw olaf y tad yn cael ei ddefnyddio gan y plentyn cyn belled â'i fod yn cyflawni ei ddyletswyddau fel rhiant. Y dyddiau hyn, er bod y rheol draddodiadol hon yn cael ei defnyddio gan lawer o lysoedd, mae yna rai awdurdodaethau sy'n newid y dull o ymdrin â'r mater hwn.

Yn unol â'r tueddiadau a'r deddfau cyfredol, caiff llys roi gorchymyn i newid enw'r plentyn i enw cyn priodi y fam os yw er ei fudd gorau. Byddai'r ffactorau a ystyriwyd gan y llys ar gyfer newid yn ôl i enw cyn priodi ar ôl ysgariad yn cynnwys oedran y plentyn, y berthynas rhwng mam a phlentyn, yr hyd y mae enw'r tad wedi cael ei ddefnyddio gan y plentyn, effeithiau negyddol a allai beri i'r plentyn ddioddef rhag ofn archebwyd y newid enw, yn ogystal â'r buddion yn y dyfodol ar gyfer newid enw'r plentyn yn gyfreithiol. Hefyd, mae'r ffactorau hyn i gael eu cydbwyso gan y llys ar gyfer darganfod pa mor gryf yw'r berthynas tad-plentyn.

Hyd yn oed ar ôl i'r gorchymyn llys gael ei gyhoeddi ar gyfer newid enw'r plentyn i enw cyn priodi y fam sydd wedi ysgaru, ni chaiff y berthynas gyfreithiol sy'n bodoli rhwng y tad a'r plentyn ei newid. Hefyd, nid yw'r newid enw sy'n dilyn ar ôl ysgariad yn effeithio ar unrhyw hawliau na chyfrifoldebau'r ddau riant mewn unrhyw ffordd mewn cyd-destun i daliadau cynnal plant, ymweld, etifeddu neu hawliau diewyllysedd. Os yw ailbriodi ar y gweill, a bod y priod newydd yn barod i fabwysiadu'r plentyn trwy weithdrefnau mabwysiadu amlwg, gall y broses fabwysiadu sydd ar ddod arwain at newid enw'r plentyn os yw'r fam yn dymuno hynny.

Newid yn ôl i'ch enw cyn priodi ar ôl ysgariad

Byddai angen eich tystysgrif briodas a'r archddyfarniad absoliwt ar gyfer newid eich cyfrifon banc a'ch IDau yn ôl i'ch enw cyn priodi gwreiddiol. Fel arall, mae'n bosibl newid eich enw yn gyfreithiol ar ôl ysgariad trwy gyhoeddi gweithred pleidleisio dros yr achos a chyflwyno'r ddogfen hon yn lle.

A yw'n costio newid enw yn gyfreithiol ar ôl ysgariad?

Yn meddwl tybed faint mae'n ei gostio i newid eich enw olaf ar ôl ysgariad? Byddai'r gost i newid enw ar ôl ysgariad yn dibynnu ar gynnwys eich archddyfarniad ysgariad. Os nad pethau yw'r ffordd rydych chi am iddyn nhw fod, y cyfan y byddai angen i chi ei wneud yw cael copi ardystiedig o'ch archddyfarniad gyda'r cymal newid enw cyfreithiol wedi'i fewnosod gan y barnwr. Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu dim mwy am gyflawni hyn. Hefyd, efallai yr hoffech chi wirio'r costau gyda chlerc sy'n gysylltiedig â'r llys lle cafodd eich ysgariad ei ffeilio a chael ffordd haws allan. Gall newid enw olaf ar ôl ysgariad olygu cost yn yr achos hwn.

A yw'r ysgariad yn gymhleth?

I bobl sy'n mynd trwy weithdrefnau ysgariad cymhleth, mae gwybodaeth flaenorol o'r rheoliadau newid enw sy'n ymwneud ag awdurdodaeth benodol yn hanfodol. Hefyd, bydd gwybodaeth gyflawn am y deddfau ysgariad cyffredin yn hwyluso'r broses newid enw cyfreithiol ar ôl ysgariad unwaith y bydd yr archddyfarniad wedi'i basio. Rhag ofn, rydych chi'n mynd trwy amseroedd caled gyda'ch newid enw, efallai yr hoffech chi geisio cymorth proffesiynol ar ffurf cyfreithiwr i gyflymu'r broses i'r cyfeiriad a ddymunir. Byddai'ch cyfreithiwr, pe bai'n cael ei ddewis ar ôl yr holl ymchwil a gofal dyladwy, yn gaffaeliad allweddol yn yr holl broses newid enw cyfreithiol. Er y gall atwrnai cyfraith teulu edrych dros eich achos am ddim, efallai y bydd yn rhaid i chi roi'r taliadau i gyfreithwyr eraill yn unol â'r cyfraddau cyffredinol yn eich tref neu ddinas. Ond yna, gyda'r lefelau cywir o brofiad ac arbenigedd ar waith, efallai y byddwch chi'n edrych ymlaen at gael y cymorth gorau posib ar gyfer eich enw cyfreithiol yn newid ar ôl ysgariad.

Beth os NAD yw'r ysgariad yn derfynol eto?

Dywedwch, rydych chi'n bwriadu cael ysgariad yng Nghaliffornia, ac nid yw'r achos wedi'i ddatrys eto, gallwch ofyn i'r llys am adfer eich hen enw yn gyfreithiol. Gellir gosod y cais hwn pan fyddwch yn ffeilio'ch Dyfarniad Ysgariad arfaethedig (Ffurflen FL-180). Mae'n syniad da ymgynghori â'ch hwylusydd cyfraith i ddarganfod sut i wneud yr anghenus.

Ar y cyfan, nid yw popeth yn dod i ben i Jenny Matthew ar ôl ei ysgariad. Gyda'r camau a'r gweithdrefnau cywir ar waith, gall barhau â'i bywyd fel Jenny Swift, i gyd o fewn ychydig ddyddiau. Sut hoffech chi ffeilio am eich enw newid ar ôl ysgariad? A fyddai hynny trwy gyfreithiwr neu ar eich pen eich hun? Defnyddiwch y wybodaeth ar sut i newid enw ar ôl ysgariad yn yr erthygl hon a byddwch yn gallu i chi ddewis y ffordd iawn ymlaen.

HitchSwitch
Mae HitchSwitch wedi gwasanaethu fel cyfreithiwr ysgariad yn llys NY ers 10 mlynedd bellach. Mae'n awdurdod ar newidiadau enw cyfreithiol ar ôl ysgariad ac mae wedi ysgrifennu sawl erthygl yn seiliedig ar wybodaeth ar y pwnc hwn.

Ranna ’: