Cyfathrebu Solet yw Elfen Allweddol Pob Perthynas

Cyfathrebu Solet yw Elfen Allweddol Pob Perthynas

Yn yr Erthygl honMae llawer o bobl yn gwybod mai cael cyfathrebu cadarn yw elfen allweddol pob perthynas, ond nid yw pawb yn cymryd yr amser i ddysgu beth sydd ei angen ar eu partner yn emosiynol ac yn gorfforol. Gall camddeall eich partner a dal pethau yn ôl oddi wrth ei gilydd arwain at ddrwgdeimlad a chyfnod cyffredinol o anhapusrwydd yn eich perthynas. Dyma pam mae dysgu darllen eich gilydd mor bwysig wrth gynnal undeb hapus, iach.Mae cyfathrebu solid yn cwmpasu'r holl seiliau: diogelwch emosiynol, cyfathrebu geiriol a di-eiriau, ac agosatrwydd corfforol. Mae'r rhain i gyd yn hanfodol ar gyfer cynnal priodas hirhoedlog. Dyma'r pethau da a drwg i'w wneud ar gyfer creu cyfathrebu cadarn â'ch partner a'r rhesymau pam y bydd deall eich gilydd o fudd i chi yn y tymor hir.

DO: Adeiladu ymddiriedaeth trwy gyfathrebu

Ymddiriedaeth yw un o agweddau pwysicaf perthynas. Mae'n adeiladu teyrngarwch ac yn gwneud eich partner yn llinell gefnogaeth fwy credadwy. Un ffordd y gallwch chi adeiladu ymddiriedaeth yw trwy gyfathrebu'n rheolaidd.Os na ofynnwch byth, ni fyddwch byth yn gwybod. Defnyddiwch yr arwyddair hwn i atgoffa'ch hun i fewngofnodi gyda'ch ffrind am eu meddyliau, eu pryderon a'u teimladau ynghylch sut mae'r berthynas yn mynd. Bydd cyfathrebu â'ch partner am broblemau, meddyliau, ofnau a nwydau yn caniatáu ichi roi a derbyn cefnogaeth emosiynol sy'n hyrwyddo ymddiriedaeth a diogelwch. Unwaith y gallwch chi siarad am bopeth gyda'ch ffrind, y cryfaf fydd eich cysylltiad â'r person hwnnw. Felly, dechreuwch siarad!

PEIDIWCH: Byddwch yn Ofnus i siarad am bynciau pwysig

Mae cyfathrebu solet mewn perthnasoedd yn golygu bod yn agored ac yn onest am eich bywyd rhywiol. Mae rhyw yn rhan enfawr o unrhyw berthynas, a gall gwyro oddi wrth y pwnc adael llawer o briodasau mewn traed moch. Mae llawer o gyplau yn ei chael yn ddefnyddiol cael trafodaeth onest am ba mor aml yr hoffent fod yn agos at ei gilydd, yn ogystal â'r hyn sy'n gwneud y profiad yn fwyaf pleserus iddynt. Ni ddylech fyth deimlo'n rhuthro ynglŷn â thrafod pynciau pwysig eraill gyda'ch partner, megis cynlluniau yn y dyfodol i gychwyn teulu neu'ch pryderon ariannol.

DO: Rhowch sylw i giwiau di-eiriau

Mae cael cyfathrebu rhagorol â'ch partner yn golygu mwy na chael sgwrs. Mae'n golygu talu sylw i giwiau di-eiriau ac iaith y corff. Chwiliwch am arwyddion fel pellter emosiynol, breichiau wedi'u plygu, diffyg cyswllt llygad, awyr gyffredinol o straen, neu ymadroddion ac ystumiau llidiog. Gall gymryd peth amser i ddysgu ciwiau di-eiriau eich partner, ond po fwyaf y byddwch chi'n cysylltu, hawsaf fydd hi i'w nodi a gorau fydd eich gallu i gyfathrebu.PEIDIWCH: Trafod pethau pwysig dros destun

Mae cyfathrebu yn offeryn gwych ar gyfer cael perthynas iach, ond mae'n rhaid i chi ei wneud yn iawn. Er enghraifft, mae tecstio yn ffordd wych o ddarganfod sut rydych chi'ch dau yn teimlo fel cinio neu ba ffilm i'w dal nos Wener hon, ond ni ddylai fyth fod yn gyfrwng ar gyfer trafod problemau difrifol. Dylid gwneud hynny'n bersonol.

Gall cyfnewid eich meddyliau a'ch teimladau ymddangos yn llai bygythiol dros destun oherwydd ei fod yn fwy amhersonol. Ond trwy ddarllen geiriau ar sgrin rydych chi'n colli tôn a chyd-destun mewn rhai sgyrsiau. Gall hyn arwain at gamddealltwriaeth a dadleuon y gellid fod wedi'u hosgoi fel arall gyda galwad ffôn syml neu sgwrs wyneb yn wyneb.

DO: Gwybod sut i ddadlau

Gall cael dadleuon fod yn iach i gyplau mewn gwirionedd, cyn belled â bod gennych yr agwedd iawn amdanynt. Mae cyfathrebu gwych mewn perthnasoedd yn golygu gwybod sut, a phryd, i ddadlau. Mae gwybod pryd i ddadlau yn golygu cymryd amser i fod ar ei ben ei hun lle mae gan y ddau barti ddigon o amser i ymroi i'r mater dan sylw.

Mae gwybod sut i ddadlau yn golygu byth mynd am y jugular. Ni ddylai dadlau ymwneud â rhoi eich partner i lawr, ac ni ddylid ei wneud ar gyfer chwaraeon. Yn lle ymosod ar eich gilydd, dewch i ddadl gyda'r pwrpas o adfer problem. Dewch at y broblem o ongl adeiladol bob amser a mynegwch eich barn yn barchus heb weiddi na chymryd unrhyw ergydion at eich ffrind.

PEIDIWCH: Anghofiwch wrando

Nid oes unrhyw un yn hoffi teimlo bod eu meddyliau a'u pryderon yn mynd heb eu clywed. Un rhan annatod o gyfathrebu cadarn mewn perthnasoedd yw dysgu pryd i siarad a phryd i wrando. Gwrandewch ar bryderon eich partner a chael eu safbwynt ar bynciau a phenderfyniadau cyn rhuthro i farn. Cymerwch amser i wrando, bydd hyn yn helpu i atal camddealltwriaeth neu roi geiriau yng ngheg eich partner.

DO: Arhoswch yn bositif

Mae cyfathrebu'n cael ei gryfhau pan fydd partneriaid yn mynd i'r afael â phynciau, difrifol neu gyffredin, gydag agwedd gadarnhaol. Cofiwch fod hyd yn oed y cyplau hapusaf yn mynd trwy eu helbulon a'u helbulon. Mae perthnasoedd fel matiau diod rholer: weithiau maen nhw'n codi ofn, weithiau maen nhw'n wefreiddiol.

Cadwch eich perthynas ar nodyn cadarnhaol trwy gael synnwyr digrifwch, dangos graslondeb a gwerthfawrogiad i'ch partner, dathlu cyflawniadau eich gilydd, a chynnig cefnogaeth emosiynol pryd bynnag y bo modd.

PEIDIWCH: Gorweddwch

Byddwch yn onest â'ch gilydd. Heb onestrwydd, mae cyfathrebu'n aneffeithiol mewn perthnasoedd. Mae bod yn onest yn golygu bod yn ddibynadwy, yn ddibynadwy, a chytuno i fod yn eirwir am yr hyn sy'n gweithio a'r hyn nad yw yn y berthynas. Wrth gwrs, gall gonestrwydd brifo ar brydiau, ond gorau po gyntaf y byddwch yn agored am unrhyw gam-drafodion sy'n digwydd yn y berthynas, y gallwch weithio ar adfer y sefyllfa.

Gonestrwydd yw'r polisi gorau bob amser. Trwy fod yn onest â'ch gilydd rydych chi'n dangos y gellir dibynnu arnoch chi i wneud y peth iawn.


dynion sy'n gorwedd mewn perthynas

DO: Ymarfer pob math o gyfathrebu

Mae cyfathrebu'n golygu mwy na chael sesiynau gwirio i mewn wythnosol a sgyrsiau dwfn gyda'i gilydd. Mae'n golygu rhannu eich bywyd â'ch gilydd ar lafar ac fel arall. Mae technoleg yn caniatáu ichi gyfathrebu'n gyson trwy gydol y dydd. Dangoswch eich partner rydych chi'n gofalu amdano trwy anfon neges destun melys neu ddoniol, FaceTime, neu e-bostio.

Peidiwch ag anghofio bod gweithredoedd yn siarad yn uwch na geiriau. Weithiau mae cryfhau cyfathrebu mewn perthnasoedd yn golygu bod yn gorfforol serchog. Cyfathrebu'n gorfforol trwy ymddwyn yn agos atoch yn yr ystafell wely a'r tu allan iddi. Dal dwylo, cofleidio, a chusanu i gyd yn ffyrdd rhagorol o gryfhau'ch cyfathrebu di-eiriau.