Sut i Ddod yn Wrandäwr Gwell mewn Perthynas a Pham Mae'n Bwysig

Sut i Ddod yn Wrandäwr Gwell mewn Perthynas a Pham MaeDoes dim rhaid dweud bod angen cyfathrebu da er mwyn datrys gwrthdaro neu wneud cysylltiad ystyrlon â rhywun.

Yn yr Erthygl honYn nodweddiadol, pan fydd pobl yn meddwl am gyfathrebu, y rhan siarad yw'r hyn sy'n dod i'r meddwl gyntaf, iawn?Er enghraifft, os ydych chi'n ceisio datrys gwrthdaro â rhywun, mae'n naturiol y byddech chi am ddechrau trwy egluro neu amddiffyn eich hun.

Tybir yn aml mai'r sgil sylfaenol wrth ddatrys gwrthdaro a chyfleu'ch pwynt yw siarad yn ddigon clir fel y bydd y person arall yn deall o ble rydych chi'n dod.Mae hynny'n gwneud synnwyr. Fodd bynnag, dro ar ôl tro mae'r dull hwn yn profi'n rhwystredig ac yn wyllt aneffeithiol. Y broblem yw eich bod yn canolbwyntio cymaint ar y rhan siarad nes eich bod yn anghofio am ran gwrando cyfathrebu.

Mae angen y ddau, a dwi’n dadlau mai’r rhan wrando mewn gwirionedd yw’r gydran fwyaf pwerus o ddatrys gwrthdaro yn effeithiol ac adeiladu cysylltiad â rhywun.

Dyma pam.
torri i fyny gyda narcissist

Pwer gwrando i ddeall

Mae gwrando'n astud ar rywun sydd â chwilfrydedd dilys yn cael effeithiau pwerus arnoch chi a'r person rydych chi'n gwrando arno. Er mwyn gwrando'n wirioneddol ar rywun yw ceisio deall yn llawn yr hyn maen nhw'n ei ddweud.

Mae'r ffocws yn 100% ar wrando a deall yr hyn y maent yn ei ddweud - nid gwrando hanner ffordd wrth glymu eich gwrthbrofiad ar unwaith neu aros yn ddiamynedd arnynt i gymryd anadl fel y gallwch siarad eich gwrthbrofiad.

Mae gwrando ar rywun yn wirioneddol yn weithred agosatrwydd, a phan fydd yn brofiadol mae'n cael effaith dawelu bwerus ar y person sy'n cael gwrandawiad ac ar y sefyllfa.

Bron yn anochel, bydd y sawl sy'n cael gwrandawiad, pa bynnag hwyliau y dechreuon nhw ynddo, yn dechrau meddalu.

Yn ei dro, gall y meddalu hwn fynd yn heintus a byddwch yn dal eich calon eich hun yn meddalu gan eich bod bellach yn haws cydymdeimlo.

Yn ogystal, wrth i'r effaith dawelu suddo'n raddol, mae lefelau pryder a dicter yn dechrau gostwng sydd wedyn yn caniatáu i'r ymennydd ganolbwyntio'n gliriach.


diffinio cemeg rywiol

Bydd yr adwaith cemegol naturiol hwn yn dod yn ddefnyddiol pan fydd eich tro chi i siarad, gan y byddwch chi'n gallu siarad mewn dull mwy pwyllog a chlir gan ei gwneud hi'n haws o lawer i chi gyfathrebu'n effeithiol, dad-ddwysau'r mater dan sylw, a teimlo'n fwy cysylltiedig yn y berthynas.

Sut i wrando'n fwy effeithiol

Nid yw gwrando yn ymwneud â chlywed y geiriau y mae rhywun yn eu dweud yn unig, ond mae'n ymwneud â deall y person a chalon yr hyn y maent yn ceisio'i ddweud. Yn y byd cwnsela, rydyn ni'n galw hyn yn “wrando gweithredol.”

Mae gwrando gweithredol yn gofyn am sylw a bwriad llwyr.

Cofiwch, y pwrpas yw deall cymaint â phosibl yn llawn, felly ewch at y sgil hon gyda chwilfrydedd gwirioneddol.

Dyma ychydig o ganllawiau i'ch helpu chi i lwyddo i wrando a deall yn llawn:

1. Rhowch eich sylw llwyr

Wynebwch y person rydych chi'n gwrando arno. Gwneud cyswllt llygad. Rhowch yr holl wrthdyniadau i ffwrdd.

2. Nodi 2 beth: cynnwys a theimlad

Gwrandewch ar yr hyn maen nhw'n ei ddweud (cynnwys) a cheisiwch ddarganfod sut maen nhw'n teimlo. Os nad ydyn nhw'n nodi'r hyn maen nhw'n ei deimlo, gofynnwch i'ch hun sut fyddech chi'n teimlo pe byddech chi yn eu sefyllfa.

Mae dysgu adnabod yr hyn maen nhw'n ei deimlo yn hanfodol wrth ddangos eich bod chi'n deall ac yn meddalu'r awyrgylch.

3. Dangoswch eich bod chi'n deall

Dangoswch eich bod chi'n deall trwy fyfyrio'n ôl yr hyn a glywsoch chi a sut rydych chi'n meddwl maen nhw'n teimlo. Gall hyn arbed llawer o amser wrth ddatrys gwrthdaro gan y bydd hyn yn rhoi cyfle i'r ddau ohonoch glirio unrhyw gamddealltwriaeth oddi ar yr ystlum.

4. Aros yn chwilfrydig a gofyn cwestiynau

Arhoswch yn chwilfrydig a gofynnwch gwestiynau os ydych chi'n cael anhawster deall neu os oes angen eglurhad arnoch chi. Mae gofyn cwestiynau yn dangos eich bod yn ceisio deall yn hytrach na dadlau. Ymchwilio i beidio â holi!


awgrymiadau i fod yn cusanwr da

Dim ond ar ôl i chi gwblhau'r camau hyn a bod eich partner wedi cadarnhau eich bod yn ei olrhain yn gywir, yna eich tro chi yw siarad eich meddyliau a'ch teimladau ar y mater.

Mae ymarfer yn gwneud yn berffaith

Mae'n syniad da dechrau ymarfer y sgil o wrando gweithredol pan nad ydych yn gwrthdaro fel y bydd yn haws cyrchu pryd bynnag y daw'r amser eich bod yn gwrthdaro.

Dyma gwpl o gwestiynau y gallwch eu gofyn i'ch gilydd i'ch helpu i ddechrau. Gofynnwch y cwestiwn ac yna ymarfer gwrando gyda chwilfrydedd gwirioneddol i'r ateb. Defnyddiwch y canllawiau a restrir uchod ac yna cymerwch eu tro.

Beth yw hoff atgof plentyndod?

Beth ydych chi'n ei hoffi / ddim yn ei hoffi fwyaf am eich swydd?

Beth ydych chi'n edrych ymlaen ato yn y dyfodol?

Beth yw rhywbeth rydych chi'n poeni amdano yr wythnos hon?

Beth alla i ei wneud i wneud i chi deimlo'n arbennig neu'n cael eich parchu?

“Doethineb yw’r wobr a gewch am oes o wrando pan fyddai’n well gennych fod wedi siarad.” - Mark Twain