Sut I Osgoi Problemau Ariannol yn Eich Priodas

Osgoi Problemau Ariannol yn Eich Priodas

Yn yr Erthygl honGwrthdaro ariannol yw'r prif achos dros ysgariad yn yr Unol Daleithiau. Un o'r profion mwyaf y bydd unrhyw gwpl yn eu hwynebu yw sut maen nhw'n delio â'u problemau ariannol mewn priodas. Gan fod atal bob amser yn well na gwella, dyma rai ffyrdd i osgoi problemau ariannol yn eich priodas.Ond cyn i ni edrych ar ffyrdd o fynd i’r afael â materion arian mewn priodas, gadewch inni gerdded trwy rai problemau arian cyffredin mewn priodas.


gwneud cariad mewn priodas

Materion ariannol cyffredin mewn perthnasoedd

 • Mae gan ddarganfod eich partner gyfrif cyfrinachol neu ddyled gudd
 • Biliau meddygol annisgwyl oherwydd salwch priod
 • Mae un ohonoch chi'n benthyca arian i ffrind neu berthynas, ond byth yn cael eich talu'n ôl
 • Cyfraniad anghyfartal at filiau'r cartref
 • Un ohonoch mewn swydd ansicr neu'n cael ei ddiswyddo
 • Rydych chi neu'ch partner yn siopwr byrbwyll
 • Mae'r ddau ohonoch o dan bwysau dyled ar y cyd

Sut i oresgyn problemau ariannolGan fod cyllid a phroblemau priodas wedi'u cydblethu mor ddwfn, gan amlaf mae cyplau yn chwilio am ateb pendant i'r cwestiwn, “sut i reoli cyllid mewn priodas?”. Nawr gallwch chi guro'r straen ariannol mewn priodas gyda'r awgrymiadau hyn ar straen ariannol mewn priodas.

1. Trafod disgwyliadau ariannol

Mae priodas wedi’i hadeiladu ar ddisgwyliadau, ac yn rhy aml mae cyplau yn gwneud rhagdybiaethau ynghylch disgwyliadau ei gilydd er anfantais i’w priodas.

Mae'n bwysig eich bod chi fel cwpl yn eistedd i lawr ac yn trafod y disgwyliadau ariannol yn y briodas.Siaradwch am ba arian y dylid gwario arno, beth ddylai fod yn gostau a rennir, pa un ohonoch fydd yn gyfrifol am dalu'r biliau, ac ati.

Pan fydd cwpl yn deall eu disgwyliadau, gellir lleihau neu osgoi problemau ariannol mewn priodas.

2. Cynlluniwch ar gyfer eich dyfodol ariannol

Priodas yw undod dau berson sy'n addo byw a theithio mewn bywyd am byth. Gall am byth gynnwys plant, tŷ, ceir a datblygiad addysgol. Gall am byth hefyd gynnwys diweithdra, marwolaeth, salwch a thrychineb naturiol.

Mae'n bwysig bod gan y cwpl priod gynllun ariannol ar gyfer y posibiliadau negyddol yn ogystal â'r rhai llawen.

Bydd cynllunio yn rhoi glasbrint i chi oresgyn problemau ariannol mewn priodas a lleihau straen treuliau annisgwyl a dileu anwybodaeth o gost y digwyddiadau bywyd hyn.

3. Gwneud cyllideb

Sut i gyllidebu fel cwpl


gadawodd fy ngŵr fi am fenyw arall

Dylai gwneud cyllideb fod yn rheol ariannol euraidd i bawb, ond yn anffodus nid yw hynny'n wir bob amser, gan arwain at broblemau ariannol mewn priodas.

Mae gwneud cyllideb mewn priodas yn ymgorffori disgwyliadau ariannol a dyfodol ariannol y cyplau, wrth ddarparu canllaw i’r cwpl wrth i anghenion ariannol symud dros amser. Hefyd darllenwch Awgrymiadau Cyllidebu ar gyfer Cyplau sydd Newydd Briodi

Mae cyllidebu yn adeiladu disgyblaeth ariannol, ac mae disgyblaeth ariannol yn dileu problemau ariannol mewn priodas. Felly gwnewch gyllideb fisol yn ymgorffori'r holl ffynonellau incwm, yn rhestru'r holl dreuliau ac yn gwneud dyraniadau priodol ar gyfer cynilion.

Sut i gyllidebu fel cwpl heb ymladd wrth gydbwyso anghenion eich partner â'ch un chi?

Mae'n bwysig nad yw goblygiadau ariannol priodas yn straen ar sefydlogrwydd eich perthynas a thrwy gadw mewn cof y darnau hyn o gyngor defnyddiol ar gyllid priodas, byddwch chi a'ch priod yn ceisio delio â straen ariannol mewn priodas.

 • Sefydlu a cyfarfod cyllideb wythnosol i drafod eich nodau ariannol gan gynnwys arbed nodau, dyledion, arferion gwario, buddsoddiadau arian a ffyrdd o adeiladu gyrfa fwy proffidiol.
 • Sefydlu cronfa argyfwng a ddylai, yn ddelfrydol, gartrefu swm yn ddigonol i dalu cost blwyddyn .
 • Dilynwch y rheol sylfaenol ar gyfer cyllidebu bob amser blaenoriaethu anghenion yn hytrach na dymuniadau yn y briodas.
 • Gwnewch gynllun i taclo cyllid priodas gyda'i gilydd , hyd yn oed os daw dyled uwch i un o'r priod.
 • Adeiladu strategaeth ar gyfer a cynllun ymddeol fel cwpl

4. Wynebwch broblemau ariannol mewn priodas pan fyddant yn codi

Hyd yn oed pan fyddwch chi'n gosod disgwyliadau, cynllun a chyllideb, gall problemau ariannol mewn priodas godi o hyd. Efallai bod un partner wedi gorwario mewn un mis penodol neu mae gostyngiad yn incwm partner arall.

Felly, sut i oresgyn problemau ariannol mewn priodas, pan fo anghysondeb mewn cynllunio ariannol yn erbyn gweithredu'r cynllun?

Dysgwch sut i drafod arian gyda'ch priod, yn bwyllog ac yn gynhyrchiol.

Nid yw problemau priodas ac arian yn annibynnol ar ei gilydd. Waeth pa mor gadarn yw'ch priodas, cofiwch, y gwir yw mai ymladd arian yw un o achosion posib ysgariad. Gan fod problemau ariannol yn achosi ysgariad, dylai cyplau a chyllid fynd law yn llaw.

Mae'n hanfodol cofio, os na thrafodir materion ariannol, ei fod yn rysáit ar gyfer trychineb priodasol.

Nid yw cuddio unrhyw fater ariannol p'un ai o'r gorffennol, y presennol neu'r dyfodol yn iach ar gyfer y briodas. Trwy gyfathrebu, gall y cwpl dyfu'n gryfach ac atal ansefydlogrwydd ariannol parhaus neu unrhyw broblemau ariannol eraill wrth briodi.

5. Cofiwch eich addunedau priodas

Ar ddiwrnod eich priodas, gwnaethoch adduned er gwell neu er gwaeth, a dylai'r adduned hon fod yn ganolog i bob trafodaeth ariannol.

Nid yw'n drwydded i fod yn anghyfrifol yn ariannol, ond yr atgoffa ysgafn y bydd eich cariad yn eich cael chi heibio i unrhyw broblemau ariannol mewn priodas.


dyfyniadau priodas doniol o ffilmiau

Llawer gwaith mae'r problemau ariannol mewn priodas sy'n codi yn annisgwyl, megis colli swydd, marwolaeth yn y teulu neu ofal iechyd brys. Bydd eich addunedau, a ddelir yn annwyl, yn eich arfogi â phopeth sydd ei angen arnoch i oresgyn ansicrwydd ariannol.

Cofiwch mai'r allwedd i guro problemau ariannol priodas yw bod ar yr un dudalen â'ch priod o ran arian. Er mwyn goresgyn anghytundebau ynghylch cyllid priodas, ceisiwch gwnsela priodas ariannol.

Delio â pheryglon arian posib a all ddinistrio priodas

Gall cynghorydd priodas ariannol a / neu hyfforddwr ariannol eich helpu i ddelio â phroblemau priodasol sy'n dechrau gydag arian, materion cyllidebu, anffyddlondeb ariannol a pheryglon arian posibl a all achosi malais rhwng cyplau.

Gall cymryd dosbarthiadau ariannol ar gyfer cyplau neu gwrs priodas ar-lein sy'n ymdrin â chyllid priodas hefyd fynd yn bell o ran eich helpu i ddod o hyd i ateb i'r cwestiwn y gofynnir amdano, 'sut mae parau priod yn trin cyllid?'.

Rydym i gyd yn dymuno y byddai priodasau’n gweithio yn unig a bod ein cariad yn ddigonol, ond y gwir amdani yw bod yn rhaid i bob partner fuddsoddi amser, egni a chyfathrebu i gadw priodas yn iach.