Sut i Gyfathrebu â'ch Priod Pan Fydd Pethau'n Anodd

Sut I Gyfathrebu â

Yn yr Erthygl honGall problemau priodas godi mewn cymaint o ffyrdd, gan gynnwys diffyg gallu i gyfathrebu'n effeithiol â'ch priod. Ond, mae priodas a chyfathrebu wedi'u cydblethu ar gyfer hapusrwydd perthynas.Mae pryderon ariannol, afiechyd, cyfreithiau gwenwynig, magu plant, problemau gyrfa ac anffyddlondeb yn rhai o'r pethau a all daro wrth galon priodas ac achosi chwalfa mewn cyfathrebu.

Mae materion cyfathrebu yn rhwystredig, ac yn gwneud sefyllfa wael hyd yn oed yn fwy anorchfygol.Os yw'n teimlo mai'r cyfan a wnewch erioed yw ymladd, neu os nad yw'ch teimladau a'ch pryderon yn cael eu clywed, byddwch yn teimlo dan straen ac efallai hyd yn oed yn poeni am ddyfodol eich priodas.

Gall problemau yn eich priodas hefyd beri ichi ddod yn fwy pell oddi wrth eich gilydd a'r brif broblem yw nad ydych yn cyfathrebu.

Dydych chi ddim yn siarad mwyach, a gallwch chi deimlo'r agosrwydd yr oeddech chi unwaith wedi llithro oddi wrthych chi.Ydych chi'n cael eich hun yn chwilio am “ffyrdd i gyfathrebu'n well gyda fy ngwraig”, “mae gwraig neu ŵr yn gwrthod cyfathrebu”, neu “ffyrdd o siarad â'ch gŵr am fod yn anhapus”?

Os yw unrhyw un o'r sefyllfaoedd uchod yn swnio fel eich stori chi, yna peidiwch â phoeni nac anobeithio. Mae'n anodd cyfathrebu pan fydd pethau'n anodd, ond nid yw'n amhosibl darganfod beth i'w wneud pan na allwch gyfathrebu â'ch partner.

Mae yna gamau profedig a gwahanol fathau o ryngweithio, sy'n hanfodol i briodas iach. Felly, sefydlwch gysylltiad â'ch partner a chyfathrebu â'ch gŵr heb ymladd. Peidiwch â rhoi pethau mân allan a dechrau ymgysylltu â'ch gwraig mewn sgyrsiau ystyrlon.

Cofiwch fod cyfathrebu yn ffactor rhwymol i ddal eich priodas yn gyfan.

Hefyd dyma fideo craff ar adeiladu perthynas sefydlog:

Bod yn fwriadol ynglŷn â chynnal cyfathrebu iach

Yn eich ymdrech i lywio'r dyfroedd tila o sut i gyfathrebu â'ch priod, peidiwch ag eistedd ar y ffens yn gobeithio cyfathrebu mewn priodas, er mwyn troi'n gynnes ac agos atoch yn hudol.


alcoholiaeth a phriodas ddi-ryw

Darllenwch ymlaen i ddysgu sut i gyfathrebu â'ch priod pan fydd pethau'n anodd.

Wrth ichi siarad â'ch gwraig neu'ch gŵr, cofiwch nad yw codi'r gyfrol yn cyfleu'ch pwynt.

Gweiddi yw'r hyn sy'n digwydd pan fydd rhywun yn teimlo mor rhwystredig neu'n anhysbys fel bod yn rhaid iddyn nhw gyfleu eu pwynt ni waeth beth.

Mae rhywbeth yn cipio ac rydyn ni'n teimlo pe baem ni'n codi'r gyfrol yn ddigonol, siawns na chawn ein clywed o'r diwedd.

Yn anffodus, dyna'r peth olaf i ddigwydd fel arfer.

Mae'n debyg eich bod chi'n gwybod eisoes sut brofiad yw cael eich gweiddi. Mae'n creu llawer o emosiwn negyddol ac fel arfer yn sbarduno ymateb ymladd-neu-hedfan.

Bydd y mwyafrif o bobl wrth weiddi naill ai'n gweiddi'n ôl neu ddim ond eisiau mynd allan o'r fan honno. Mae'r ffocws yn symud o'r pwnc dan sylw i'r gwrthdaro.

Cyfathrebu â phriod pan fyddwch wedi dryllio nerfau

Cyfathrebu â phriod pan fyddwch wedi dryllio nerfau

Mae gweiddi yn gwaethygu tensiynau.

Gellir cyfleu pethau i siarad amdanynt gyda'ch gwraig neu'ch gŵr, waeth beth fo'u natur, heb weiddi na siarad dros ei gilydd i sefydlu un gwrthryfel.

Felly, sut i siarad â'ch priod?

Er mwyn gwella lefel effeithiolrwydd a chynhyrchedd wrth i chi gyfathrebu â'ch priod, dysgwch gyfathrebu hebddo a byddwch eisoes ar y llwybr i gyfathrebu'n well.

Os ydych chi'n teimlo'n rhwystredig ac yn meddwl y gallech chi ddechrau gweiddi unrhyw foment yn ystod yr ymladd, cymerwch amser byr allan am dro byr, gwydraid o ddŵr cŵl, neu hyd yn oed i guddio i ffwrdd a churo'r hec allan o obennydd am ychydig funudau .

Sylweddoli nad ydych chi ynddo i'w ennill

Sut i gyfathrebu â phriod pan fydd y ddau ohonoch yn edrych ar setlo sgoriau?

Mae meddylfryd sbeitlyd yn dinistrio cyfathrebu da. Pan fydd pethau'n anodd, mae'n hawdd syrthio i'r meddylfryd o fod eisiau “dod yn ôl” arnyn nhw, neu gyfleu'ch pwynt er mwyn i chi ennill yr ornest.

Y broblem yw pan fyddwch chi'n ceisio ennill ymladd, rydych chi a'ch priod yn colli.

Mae cael “enillydd” yn golygu, yn ddiofyn, bod un ohonoch chi'n mynd i dywyllu a'r llall yn cael ei adael yn teimlo'n glwyfedig. Nid yw hynny'n ddeinameg iach ar gyfer unrhyw briodas.

Yn lle ymgolli mewn gwrthdaro, symudwch eich meddylfryd i feddylfryd tîm. Rydych chi a'ch partner yn hyn gyda'ch gilydd.

Beth bynnag sydd wedi'ch siomi, yr allwedd i gyfathrebu â'ch priod mewn ffordd iach yw dod o hyd i ateb sy'n gwneud i chi deimlo fel bod y ddau ohonoch wedi ennill - gyda'ch gilydd.

Gwrandewch ar yr hyn sydd gan eich partner i'w ddweud

Gwrandewch ar yr hyn sydd gan eich partner i

Mae peidio â gwrando ar eich gilydd yn broblem wirioneddol pan fydd eich perthynas eisoes mewn darn creigiog. Mae rhwystredigaeth a thensiynau yn berwi drosodd, ac mae'r ddau ohonoch eisiau cyfleu'ch pwynt.

Felly, sut i gyfathrebu â phriod pan fydd y ddau ohonoch yn cystadlu i yrru'ch pwyntiau priodol adref?

Yn lle dim ond ceisio gwneud eich pwynt, cymerwch gam yn ôl a gwrandewch ar yr hyn sydd gan eich partner i'w ddweud.

Wrth i chi gyfathrebu â'ch priod, gwrandewch ar y geiriau maen nhw'n eu defnyddio, rhowch sylw i'w naws a'u traw llais a gwyliwch eu mynegiadau ac iaith y corff.

Byddwch chi'n dysgu cymaint mwy am ble maen nhw ar hyn o bryd, a beth sy'n eu poeni mewn gwirionedd.

Gall dysgu gwrando fod yn anodd ar y dechrau. Mae rhai cyplau yn ei chael hi'n ddefnyddiol gosod amserydd am ddeg munud a chymryd eu tro i siarad heb ymyrraeth.

Gofynnwch y cwestiynau cysylltu cywir â'ch priod

Nid yw'n syndod ein bod ni'n gofyn y cwestiynau anghywir weithiau. Wedi'r cyfan, nid oes dosbarth yn yr ysgol ar beth i'w wneud pan fyddwch chi'n hŷn ac yn briod ac mae'n teimlo fel bod popeth yn mynd o'i le.

  • Mae'n hawdd llithro i mewn i “pam wnaethoch chi ddweud hynny?” a “beth ydych chi'n disgwyl imi ei wneud, rwy'n ceisio fy ngorau glas!'
  • Ceisiwch gyfnewid y cwestiynau hynny am “beth sydd ei angen arnoch chi?' a “beth alla i ei wneud i'ch cefnogi chi?”

Ar sut i gyfathrebu â'ch priod, gadewch i'ch partner wybod eich bod chi yn hyn gyda nhw a bod eu teimladau a'u hanghenion yn bwysig.

Anogwch nhw i wneud yr un peth i chi a chyn bo hir byddwch chi'n adeiladu atebion gyda'ch gilydd yn lle cael eich dal i fyny mewn problemau.

Nid yw'n amhosibl cyfathrebu pan fydd pethau'n anodd. Hefyd, mae cyplau yn aml yn cael trafferth gyda sut i ddechrau sgwrs anodd.

  • Byddwch yn agored, yn barod i dderbyn, yn fygythiol, ac yn ymdrechu i egluro cyd-destun cyfan y sgwrs yn amyneddgar.
  • Sicrhewch nad yw'ch neges wedi'i halogi na'i chamddehongli.

Hwyluswch sgwrs ddyfnach â'ch un arwyddocaol arall

Nid oes prinder awgrymiadau i gyfathrebu'n effeithiol â'ch partner na ffyrdd o wella cyfathrebu priodas. Er gwaethaf hynny, mae sut i gyfathrebu â'ch partner mewn ffordd iach yn rhywbeth na ellir ei roi i'r cwpl.

  1. Mae gwybod y bydd cyfathrebu â'ch priod mewn ffyrdd gwresog, anghynhyrchiol yn creu pellter, yn gwanhau agosatrwydd, ac yn tanseilio.

Ar sut i gyfathrebu mewn priodas, bydd ymwybyddiaeth a bwriad cywir yn cyflymu eich cynnydd wrth wella sgiliau cyfathrebu gyda'ch priod.

Dim ond ychydig o addasiadau a fydd yn cryfhau'ch hyder wrth gyfathrebu heb wrthdaro, a bydd eich perthynas yn gryfach o ganlyniad.

Gobeithio, nad ydych chi wedi chwilio am gyngor ar “sut i siarad â fy ngwraig?” neu “sut i gyfathrebu â fy ngŵr?”

Dilynwch y gorchmynion hyn ar sut i gyfathrebu â'ch priod a bydd yn trawsnewid eich perthynas i berthynas hapus a boddhaus.