Pa mor bell yw rhy bell?: Deall Cam-drin wrth Ddyddio Perthynas

Deall Cam-drin wrth Ddyddio Perthynas

Mae cam-drin yn bwnc eithaf tabŵ yn ein cymdeithas; bu ymdrech yn ystod y blynyddoedd diwethaf i annog sgwrs agored am yr hyn ydyw a'r effeithiau a all beri ar fywyd rhywun. Mae mor gymhleth fel ei bod yn ei gwneud hi'n anodd adnabod ar brydiau; mae'n cyflwyno'n wahanol iawn ym mhob sefyllfa. Mae cymariaethau'n gyfyngedig ac yn rhy amwys oherwydd gall ymddygiadau a gweithredoedd amrywio'n fawr o un berthynas i'r nesaf. Fodd bynnag, er y gall yr ymddygiadau eu hunain amrywio o berson i berson, mae rhai nodweddion cyffredin yn bodoli a gallant gynorthwyo i nodi a deall camdriniaeth bosibl mewn perthnasoedd.
awgrymiadau ar gyfer perthynas berffaith

Nifer yr ymddygiadau ymosodol wrth ddyddio perthnasoedd

Mae astudiaethau'n dangos mai menywod ifanc rhwng 16 a 24 oed sy'n profi'r gyfradd uchaf o drais partner agos. Nid yw hyn yn golygu nad yw rhywiau nac ystodau oedran eraill mewn perygl, ond mae ymddygiad treisgar mewn perthnasoedd yn aml yn gwreiddio rhwng 12 a 18 oed. Mae difrifoldeb trais a cham-drin mewn perthnasoedd yn aml yn fwy pan ddechreuodd ymddygiad ymosodol yn ystod llencyndod.Nodi ymddygiadau ymosodol

Mae unigolion sydd wedi profi ymddygiadau ymosodol yn eu perthnasoedd presennol neu yn y gorffennol yn cael amser anoddach yn deall sut mae patrymau perthynas afiach yn edrych. Maent yn aml yn profi effeithiau tymor byr a / neu dymor hir cam-drin ac efallai'n eu cydnabod fel rhan o “fywyd normal.” Ond beth am y rhai ohonom sy'n edrych o'r tu allan i mewn? A oes ffordd hawdd o weld perthynas afiach pan welwn un? Oherwydd natur amrywiol ymddygiadau camdriniol, nid oes fformiwla berffaith i brosesu a fyddai'r hyn rydych chi'n ei weld yn cael ei ystyried yn gamdriniaeth. Fodd bynnag, yn aml mae'n hawdd adnabod arwyddion rhybuddio sylweddol; os oes nifer o'r rhain yn bresennol, gallai fod yn syniad da edrych yn agosach ac archwilio a yw'r rhain yn arwydd o rywbeth tymor hir a llawer mwy peryglus.

Gall arwyddion rhybuddio gynnwys pob un o'r rhain neu rywfaint o amrywiad ohonynt: yn ofni'r partner rhamantus, yn dweud celwydd wrth deulu a ffrindiau i roi sylw i weithredoedd neu ymddygiadau ymosodol, yn ofalus o'r hyn a ddywedir wrth y person i atal ei wneud yn ddig, gan fod yn ddig, bod yn ei feirniadu neu ei roi i lawr gan y person arall yn gyson er gwaethaf gwneud popeth posibl i'w blesio, cael ei gywilyddio'n bwrpasol ganddo o flaen teulu a ffrindiau, ei gadw yn y tŷ neu ei gyfyngu rhag mynd i leoedd i fod gyda theulu / ffrindiau, wedi'i gyhuddo o dwyllo, a / neu drin â defnyddio bygythiadau neu gelwydd i ennyn ofn.Pan mae'n bryd estyn allan, pwy alla i eu galw?

Felly gadewch i ni ddweud eich bod chi'n ffrind neu'n aelod o'r teulu sy'n sylwi ar yr arwyddion rhybuddio hyn o gam-drin mewn perthnasoedd y mae eich anwylyn yn ymwneud â nhw. Beth wyt ti'n gwneud? Yn gyntaf, peidiwch â bod ofn camu i mewn a gweithredu ar eich greddf. Os wynebir ef, ni fydd dioddefwr yn debygol o gyfaddef ei fod yn ddioddefwr. Cofiwch, efallai nad ydyn nhw hyd yn oed yn wirioneddol ymwybodol. Byddwch yn barchus wrth fynd at yr unigolyn a'i annog. Mae'n bwysig bod y dioddefwr yn teimlo ei fod yn cael cefnogaeth yn hytrach na'i feio am weithredoedd ei bartner. Fel gwrthwynebydd mae hefyd yn hanfodol eich bod yn ymwybodol o'r adnoddau a gynigir yn eich cymuned. Bydd gan y mwyafrif ddigon o adnoddau o fewn cyrraedd i ddynion, menywod neu blant sy'n teimlo eu bod mewn amgylchedd anniogel ac angen cymorth i adael. Yn aml, mae o leiaf un lloches yn y gymuned sy'n cynnig hafan ddiogel i ddioddefwyr trais domestig. Y llochesi hyn yw un o'r adnoddau mwyaf gan eu bod yn cynnig cysylltiadau i grwpiau cymorth, eiriolwyr cyfreithiol a rhaglenni allgymorth. Cofiwch, fel y soniwyd o'r blaen, efallai bod dioddefwr wedi bod yn un cyhyd nad yw'n ymwybodol o'r risgiau a'r peryglon. Er ei bod yn hawdd meddwl am wrthdaro, fel arfer mae'n anoddach cael y sgwrs agored honno gyda rhywun rydych chi'n ei garu. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ategu eich pryderon gydag arsylwadau, yn rhoi opsiynau i'r person, ac yn ailadrodd eich parodrwydd i'w cefnogi. Peidiwch byth â bod ofn cysylltu â phersonél brys os yw'r bygythiad o drais yn rhy fawr a'ch bod yn credu bod rhywun mewn perygl ar unwaith. Gwnewch yr hyn a allwch gyda'r adnoddau sydd gennych.


beichiogrwydd heb ei gynllunio mewn priodas

P'un a ydych chi'n rhywun sy'n edrych i mewn o'r tu allan neu'n rhywun sy'n profi camdriniaeth, yr adnodd mwyaf gwerthfawr yn aml yw'r person sy'n gwrando'n syml. Mae'r arwyddion rhybuddio o gam-drin mewn perthnasoedd yn dangos ymddygiadau camdriniol sy'n torri'r ymddiriedolaeth yn uniongyrchol ar ôl ei rhoi yn y person hwnnw ac mae'n anodd iawn i lawer ymddiried yn berson arall mor llawn eto. Fodd bynnag, parodrwydd i wrando a pheidio â barnu yw un o'r ffyrdd symlaf o gynorthwyo rhywun sy'n profi camdriniaeth. Gall adeiladu'r berthynas honno ac agor y drws am gymorth pellach fod y cam cyntaf wrth ganiatáu i'r dioddefwr hwnnw gamu i ffwrdd o gysgod ei gamdriniwr.