Agosrwydd a Diogelwch Emosiynol mewn Teulu

Rôl Agosrwydd Emosiynol a Diogelwch mewn Teulu

Mae perthnasoedd teuluol yn yn rhan annatod o'n bywydau ac yn un o'r unedau cymdeithasol pwysicaf yn ein cymdeithas. Mae'n dod â synnwyr o gysur a pherthyn. Pe bai rhywun yn ei roi yn nodweddiadol, mae teulu'n gwneud tŷ mewn cartref.
nodweddion person gwenwynig

Mae yna lawer o wahanol fathau o deuluoedd yn bresennol yn ein cymdeithas, ond maen nhw i gyd yn bodoli i wasanaethu'r un swyddogaethau - i ddarparu gofal, hoffter, diogelwch a rheolaeth gymdeithasol.Y cysylltiadau y mae un yn eu ffurfio â'u teulu yw'r un cyntaf un. Dyma pam mae'n fwy arbennig fyth.

Mae'r cysylltiadau hyn yn helpu i adeiladu cymeriad a datblygu plentyn yn oedolyn y maent yn sicr o ddod. Dyma'ch sefydliad dysgu cyntaf. Yma rydych chi'n dysgu gwahaniaethu rhwng da a drwg, da a drwg, ac ati.Agosrwydd a diogelwch emosiynol yn y teulu yn rhywbeth a all wneud neu dorri person.

Deellir y ffactorau hyn yn dda ledled y byd. F. agosrwydd amily yn dal lle arbennig ym mhobman, waeth beth yw crefydd neu ddiwylliant.

B. ut ydych chi erioed wedi meddwl pam? Pa rôl mae grŵp o bobl sy'n gysylltiedig â gwaed yn ei chwarae? Ac yn anad dim, pam mae agosrwydd emosiynol a diogelwch mewn teulu mor bwysig?Beth yw agosrwydd emosiynol a diogelwch mewn teulu?

Cyn i ni fynd i mewn i'r “whys,” mae angen i ni glirio'r “beth.”

Mae agosrwydd emosiynol yn rhywbeth y bydd pob dynol yn ei brofi. Mae'n natur ddynol. Waeth pa mor oer ydych chi, byddwch chi'n cael eich cysylltu ag un peth neu'r llall. I'r mwyafrif o bobl, eu teuluoedd nhw.

Mae hyn yn creu ymdeimlad o ofalu am rywun ac ymddiried ynddo. Mae'n bond lle rydych chi'n rhannu tryloywder a didwylledd.

Ac os ydym yn siarad am ddiogelwch mewn teulu, yna'r teimlad o gael eich amddiffyn - y teimlad y cewch eich derbyn yma ni waeth beth.

Mae'n deimlad sy'n gadael i chi fod pwy ydych chi heb unrhyw ragdybiaethau.

Budd agosatrwydd emosiynol a diogelwch mewn teulu?

Beth yw agosrwydd emosiynol a diogelwch

Mae'r ateb yn eithaf hawdd. Mae'n helpu i ddatblygu llawer o nodweddion ffafriol yn eich plant.

Canfu astudiaeth a oedd yn archwilio effeithiau agosrwydd emosiynol i rieni a neiniau a theidiau ar addasiad plentyn yn eu harddegau fod cysylltiad agosach rhwng agosrwydd emosiynol at y nain a’r taid agosaf â llai o anawsterau addasu ymhlith pobl ifanc â lefelau uwch o agosrwydd emosiynol at eu rhieni.

Gadewch inni gymryd dau deulu, er enghraifft. Teulu A a Theulu B. Mae gan y ddau incwm sefydlog, tŷ, a'r un nifer o bobl yn y tŷ.

Yr unig wahaniaeth yw bod gan Deulu A awyrgylch brafiach, lle mae anghenion yn cael eu diwallu gyda chariad a gofal. Ar y llaw arall, yn Nheulu B, nid yw cariad a gofal yn llawer o stwffwl, a dim ond yr anghenion sy'n cael eu diwallu.


caru rhywun o bell

Sut bydd hyn yn effeithio ar y plant? Bydd y plant o Deulu A yn hapusach. Byddant yn hyderus i rannu bond mwy dilys â'u rhieni. Ar y cyfan byddant yn deulu sefydlog, cariadus.

Ar y llaw arall, gall plant Teulu b wynebu ansicrwydd a theimlo yn emosiynol bell ac yn debycach i faich. Bydd hyn yn arwain at perthnasoedd sydd wedi'u datgysylltu'n emosiynol a i teulu pell .

Dyma ychydig o bethau y gallwch eu gwneud i wneud eich teulu'n fwy deallus yn emosiynol ac yn ddiogel:

  • Dysgu haelioni: Rhan o gynnal perthnasoedd cariadus yw cymryd rhan yn y weithred o roi a derbyn. Bydd addysgu haelioni i'ch plant yn eu helpu i wella eu perthnasoedd a'u cysylltiadau cymdeithasol.
  • Rhowch eich amser a'ch hoffter: Er mwyn i'ch plant deimlo'n ddiogel o'ch cwmpas a chael mwy o ddiogelwch mewn teulu, rhaid i chi fwynhau amser da gyda nhw. Hefyd, ni fyddai eich gofal a'ch hoffter tuag atynt yn mynd heb i neb sylwi a byddai'n eu dysgu i fod yn fwy serchog tuag at eraill.
  • Arwain trwy esiampl: Mae plant yn adlewyrchu'ch gweithredoedd, felly ni ddylai'r hyn rydych chi'n ei bregethu fod yn llawer gwahanol i'r hyn rydych chi'n ei ymarfer. Mae cynyddu pan oeddech chi eisiau cael eich clywed, gofalu am eich iechyd meddwl a chorfforol, rheoli eich emosiynau, cymryd cyfrifoldeb am eich gweithredoedd, a bod yn hael wrth fynegi anwyldeb yn rhai pethau y mae'n rhaid i chi helpu'ch plant i ddysgu i'w gwneud yn fwy agos yn emosiynol ac deallus.

Gwyliwch hefyd: Beth yw deallusrwydd emosiynol.

Beth yw sgîl-effeithiau teulu cythryblus?

Gadewch inni barhau i edrych i mewn i Deulu B.

Mae hwn yn deulu sydd wedi tyfu heb agosrwydd emosiynol a diogelwch mewn teulu. Maent wedi tyfu i fyny ac yn barod i fynd i mewn i gymdeithas.

Fodd bynnag, mae eu profiadau o'u plentyndod a'u harddegau wedi aros gyda nhw. Er eu bod wedi tyfu, nid oes ganddynt hyder, ac mae eu ansicrwydd wedi tyfu arnynt.


mathau o briodasau

Mae'r ffaith na chawsant erioed gariad na gofal yn eu gwneud yn agored i niwed. Maent yn dueddol o gredu unrhyw un neu unrhyw beth sy'n dangos yr awgrym lleiaf o anwyldeb iddynt.

Ar ben hynny, oherwydd nad ydyn nhw'n gwybod beth yw cariad, mae gofal a diogelwch mewn teulu yn teimlo fel nad ydyn nhw'n gallu eu hanfon ymlaen at rywun arall.

Mae hyn yn gwneud cylch cyfan o ddioddefaint a thorcalon. Gall hyn hyd yn oed achosi rhai materion iechyd meddwl mawr fel iselder ysbryd a phryder.

Y peth mwyaf peryglus am hyn yw y bydd y rhai hynny sydd heb gariad ac anwyldeb yn ceisio bryd hynny yn y lleoedd anghywir.

Felly, mae'n bwysig darparu'r pethau sylfaenol hyn fel cariad a diogelwch mewn teulu, nid yn unig i'ch cartref ond i'r gymdeithas gyfan.

Dyma rai o arwyddion teulu camweithredol y mae'n rhaid i chi edrych amdanynt:

  • Cam-drin: Un o arwyddion mwyaf brawychus ac amlwg teulu camweithredol os oes unrhyw fath o gam-drin ac esgeulustod corfforol, emosiynol neu rywiol. Awgrymodd astudiaeth hyd yn oed nad yw canlyniad cam-drin plentyndod yn diflannu gydag amser, ond ei fod yn parhau i ddylanwadu ar berthnasoedd teuluol yng nghanol ac yn ddiweddarach mewn bywyd.
  • Gwadu: Gan anwybyddu'r amodau rydych chi'n byw ynddynt neu'n cuddio'ch emosiynau oddi wrth aelodau eraill o'ch teulu.
  • Cyfathrebu gwael: Beirniadaeth sy'n anfon negeseuon cymysg, rheolau nad ydyn nhw'n gwneud unrhyw synnwyr, yn teimlo'n anobeithiol, neu'n cerdded ar gregyn wyau bob amser.
  • Diffyg tosturi ac agosatrwydd: Rhieni sy'n absennol yn emosiynol, dod i gysylltiad â senarios amhriodol niweidiol yn ffisiolegol.