Stoke the Flame: 5 Cyfrinach i Gadw Dioddefaint Yn Eich Priodas

Stoke y fflam: 5 Cyfrinachau i gadw angerdd yn eich priodas

Yn yr Erthygl honYdy cadw angerdd yn eich priodas yn edrych fel tasg herculean i chi? Cyn i ni blymio'n ddwfn i sut i gadw'r Rhamant yn fyw, mae'n bwysig deall, er mwyn i bethau weithio, mae'n rhaid i'r ddau ohonoch benderfynu beth rydych chi'n mynd i'w wneud i gadw'r briodas yn gyffrous.Trwy wneud beth bynnag sydd ei angen i gadw'r angerdd yn eich priodas, byddwch chi'n cadw perthynas yn ddiddorol ac yn cael yr angerdd yn ôl yn eich priodas.

Mae priodas yn beth hyfryd ac mae priodas angerddol hyd yn oed yn well. Er mwyn trwytho angerdd yn eich priodas, mae'n bwysig rhoi cynnig ar yr ychydig bethau hyn. Mae yna nifer o ffyrdd i gadw perthynas yn ddiddorol.Yr awgrymiadau hyn i gadw perthynas yn iach ochr yn ochr â thymor hir cyngor perthynas yn eich helpu i ddeall beth yw angerdd mewn perthynas a ffyrdd o gadw'r rhamant yn fyw.

Ffyrdd o adeiladu angerdd mewn perthynas

Cyfathrebu

Am gadw perthynas yn fyw, cyfathrebu âAm gadw perthynas yn fyw, cyfathrebu â'ch partner bob amser.

Yn sicr, mae yna rai pethau nad ydyn nhw'n werth dadlau yn eu cylch ac y dylid eu hanghofio. Fodd bynnag, os oes trosedd neu os yw un ohonoch yn teimlo'n llethol, cyflewch eich teimladau. Os yw teimladau’n cael eu potelu dros gyfnod hir, mae rhywun yn ffrwydro yn y pen draw ac yn gadael llanast sy’n anodd i gwpl ei lanhau.

I gael cyngor ar sut i gadw'ch perthynas yn fyw, dysgwch ddelio â materion wrth iddynt ddod, a gadewch sianel o agored bob amser cyfathrebu . Os ydych chi'n caniatáu i negyddiaeth a drwgdeimlad grynhoi, a pheidiwch â chyfathrebu amdano, mae'n anochel y bydd eich perthynas yn chwalu.

Hyd yn oed os ydych chi penderfynodd gael ysgariad , bydd yn rhaid i chi gyfathrebu â'ch priod o hyd. Y tro hwn, byddai gyda chyfreithwyr o gwmnïau fel Deddf Hackworth yn yr ystafell. Felly, dewch i arfer â chyfathrebu a'i glynu allan gyda'i gilydd.

Cyffyrddiad corfforol

Sut i fod yn angerddol mewn perthynas? P'un a yw'n gusan, cwtsh hir, neu noson ramantus yn y gwely, mae'n bwysig cyffwrdd â'i gilydd yn gorfforol i gadw perthynas yn gyffrous.

Gall bod yn angerddol mewn perthynas fod yn hawdd os ydych chi'n gwneud rhai defodau ac yn cadw atynt. Er enghraifft, ceisiwch beidio â gadael y tŷ yn y bore heb ffarwelio â’i gilydd.

Ar sut i gadw perthynas yn fyw, mae cusanau yn ffyrdd gwych o drwytho synnwyr o cariad ac angerdd i berthynas.

Cyffyrddiad corfforol yn bendant yn ffordd wych a hanfodol o adael i'ch partner wybod eich bod chi'n malio.

Nosweithiau dyddiad

Ewch allan gyda

Rhwng wythnosau gwaith prysur a phenwythnosau crazier, gall fod yn heriol i gwpl eistedd i lawr, cysylltu, a darganfod beth sy'n digwydd gyda'i gilydd.

Cyn iddo gyrraedd y pwynt lle rydych chi'n ddwy yn ddwy long yn pasio yn y nos, amserlennu noson ddyddiad .

Un o'r awgrymiadau gorau i gael yr angerdd yn ôl mewn perthynas yw ymrwymo i fynd allan gyda'ch priod am noson ddyddiad wythnosol.

Efallai y bydd yn newid o wythnos i wythnos, ond gwnewch yn siŵr bod gennych apwyntiad sefydlog i fynd allan gyda'ch priod.

Dyma amser ar gyfer ailgysylltu, gwerthfawrogi a hwyl. P'un a ydych chi'n gwneud rhywbeth corfforol a rhamantus fel cinio a dawnsio neu'n cerdded trwy'r ganolfan gyda pretzels a soda, gwnewch rywbeth gyda'ch gilydd i gael hwyl ac ymlacio yn wythnosol.

Atyniad ac ymdrech gorfforol

Un o'r rhesymau pam mae priodas yn mynd yn angerddol yw oherwydd nad yw lefel yr atyniad yno mwyach. Mae edrych ac aros yn iach nid yn unig yn cadw'r angerdd yn fyw, ond mae hefyd yn eich gwneud chi'n hapus. Mae hyn, unwaith eto, yn sicrhau eich bod yn llawn egni a brwdfrydedd i garu'ch partner yn angerddol.

Tybed sut i gadw perthynas yn ffres? Cymerwch fwy o falchder yn eich ymddangosiad corfforol, a gwyliwch y gwahaniaeth y mae'n ei wneud yn eich priodas.

Pellter

Mae pellter bob amser yn gwneud i'r galon dyfu yn fwy. Os ydych chi bob amser o gwmpas eich gilydd, cymerwch hoe.


gyfradd ysgaru ADHD

Sut i gael yr angerdd yn ôl yn eich perthynas os ydych chi'n teimlo diflastod ac undonedd wedi trwytho yn eich perthynas?

Un o'r ffyrdd i ddangos angerdd mewn perthynas yw cadw a meithrin perthnasoedd â phobl y tu allan i'ch cartref. Mae hon yn ffordd iach o ddeall pa mor bwysig yw angerdd mewn perthynas a dod yn gyffrous i fynd adref i weld eich priod.

Bydd y pum awgrym hyn i ddod ag angerdd yn ôl i berthynas yn cymryd ychydig o addasiadau meddyliol a chorfforol. Efallai eu bod yn teimlo'n anghyfforddus i'w gwneud ar y dechrau, ond maen nhw'n werth chweil. Efallai y bydd dod ag angerdd yn ôl i'ch priodas yn llawer o waith, ond gall helpu i wneud byd o wahaniaeth.

Taflen twyllo ar sut i ddod yn angerddol mewn perthynas

Codau taflen dwyll ar sut i gael angerdd mewn perthynas

Ydy'ch perthynas yn diflasu?

Dyma godau taflen twyllo ar sut i ailgynnau a pharhau i gadw angerdd yn eich priodas.

  • Cynnal neu gynnal perthynas yw'r wefr eithaf ar gyfer priodas iach. Peidiwch â thorri corneli o ran datrys materion perthynas. Gwerthfawrogi eich perthynas a dyrannu mesur da o amser i drafod y problemau a gwrthdaro yn eich perthynas. Ceisiwch yn gyntaf ddeall eich partner ac yna cael eich deall .
  • Gwerthfawrogi eich partner yn amlach nag yr ydych yn eu beirniadu. Peidiwch â nitpick ar gyfer materion mân. Dysgwch ollwng gafael ar rai arferion am eich partner sy'n eich cythruddo.
  • Gwnewch atgof o'r holl bethau hynny a wnaethoch i'ch partner yn ystod yr ychydig flynyddoedd neu'r misoedd cyntaf o ddyddio, neu yn y berthynas. Ailadroddwch y nosweithiau dyddiad hynny, ail-grewch yr atgofion hynny . Gadewch nodiadau cariad, archebwch eu hoff bryd bwyd i mewn, neu coginiwch yr un peth gartref, gwisgwch yn synhwyrol, cychwynnwch ryw, gweithiwch ar eich iechyd, a chynnal ymddangosiad. Rinsiwch ac ailadroddwch.
  • Gwrando yn talu. Mae gwrando ar eich partner yr un mor bwysig â siarad â nhw. Mae gwrando ar eich priod yn gwneud iddyn nhw deimlo eu bod yn cael eu clywed a'u dilysu.

Mae dechrau perthynas yn llyfn iawn. Ond yr allwedd i gael perthynas hirhoedlog, angerddol a boddhaus yw cadw cariad, gonestrwydd, ymddiriedaeth, parch at ein gilydd, a'r gallu i chwerthin gyda'ch gilydd fel blociau adeiladu eich priodas.