A yw Empathi yn Ffrind neu'n Elyn?

A yw Empathi yn Ffrind neu

Yn yr Erthygl hon

Mae golygfa fendigedig yn y comedi / drama ramantus The Story of Us (1999). Mae gan Ben, tad i ddau sydd wedi gwahanu, fflach bwerus o empathi tuag at ei wraig, Katie, sy'n ei orlifo mor llwyr nes ei fod yn prynu rhai rhosod ac yn arddangos yn ddirybudd ar ei drws i gynnig cymod.Beth yw empathi? Sut mae'n wahanol i gydymdeimlad? A ellir ei ddysgu? Yn olaf, a all rhywun gael gormod o empathi?

Yn fy marn i, empathi yw'r trydydd gris o ysgol pedwar rhediad o “deimlo teimlad dros eraill.”

Ar waelod yr ysgol mae trueni. Trueni yw tristwch dioddefaint rhywun arall weithiau gan gynnwys rhyw lefel o ddirmyg yn seiliedig ar y canfyddiad y gall gwrthrych y trueni hwnnw fod yn wan neu'n israddol.

Y cam nesaf ar yr ysgol teimladau ffelt yw cydymdeimlad.

Mae cydymdeimlad yn teimlo'n ddrwg i rywun. Mae cydymdeimlad yn aml yn dod ynghyd â’r hyn y mae Brine Brown yn ei ddisgrifio fel “leinin arian” lle mae’r unigolyn cydymdeimladol yn cynnig cyngor neu newid persbectif a awgrymir h.y. “Gallai fod yn waeth bob amser” neu “Ydych chi wedi galw therapydd?” Yn anffodus, mae'r derbynnydd yn aml yn gwrthod cyngor digymell oherwydd gall ymddangos yn ddiraddiol neu'n nawddoglyd.

Mae empathi, y trydydd yn rhedeg i fyny o'r gwaelod, yn teimlo gyda rhywun. Mae'r person empathig yn edrych ynddo'i hun yn gyntaf i gysylltu â rhan o'r un sydd wedi'i glwyfo yn yr un modd cyn rhannu ymateb empathig.

Mae'r broses hon yn caniatáu iddynt ddweud sylwadau fel “Mae'n ddrwg gen i. Rhaid iddo fod yn ofnadwy ”yn hytrach na chynnig cyngor. Mae'r derbynnydd yn aml yn teimlo empathi yn ddwfn ac mae'n helpu i leihau ei ymdeimlad o unigedd.

Yn olaf, ar ben yr ysgol mae tosturi. Gellir diffinio tosturi fel “empathi ar waith” yn yr ystyr bod y person tosturiol yn defnyddio ei ddealltwriaeth empathig i'w tywys tuag at weithredu defnyddiol. Er enghraifft, gallai'r meddyg tosturiol weithredu ar ei empathi tuag at glaf mewn amgylchedd sy'n cam-drin yn y cartref er mwyn rhoi rhifau ffôn ac enw cyswllt iddo mewn lloches.

Pwer empathi mewn perthnasoedd rhamantus

Mae empathi yn ddarn hanfodol o ddeallusrwydd emosiynol. Yn anffodus, nid yw'n sicr bod gan eich partner rhamantus empathi - mewn gwirionedd, mae unigolion â Syndrom Asperger yn brin o empathi a allai gyfrif am y gyfradd ysgariad uchel mewn priodasau o'r fath. Hefyd, mae'n ymddangos bod llawer o ddynion yn ei chael hi'n anodd dangos empathi yn fwy tueddol o gynnig cyngor na “theimlo.”

Os nad oes gan eich priod empathi neu os ydych chi'n teimlo bod y diffyg empathi mewn priodas yn cnoi ar hapusrwydd eich perthynas, mae'n bryd ceisio cwnsela priodas neu ddilyn cwrs priodas gan y bydd y naill neu'r llall yn eich galluogi gydag offer amhrisiadwy i ddyfnhau cyfathrebu ac empathi yn eich perthynas.

Sut i ddyfnhau empathi yn eich priodas a meysydd eraill o fywyd

A ellir dysgu empathi? Ie, gyda chymhelliant.

Mae dysgu empathi yn aml yn dechrau gyda bod yn fwy agored i'ch emosiynau eich hun. Rwy'n aml yn argymell bod partïon â diddordeb sy'n ceisio cynyddu empathi yn cadw cyfnodolyn teimlad neu'n defnyddio'r ap i ddechrau logio'u hemosiynau eu hunain.

Os byddwch chi'n dod yn well am adnabod emosiynau ynoch chi'ch hun, byddwch chi'n gallu eu gweld yn well mewn eraill, gan gynnwys eich priod, yn enwedig os ydych chi'n gwella'ch pwerau arsylwi. Un ffordd o wneud hynny yw edrych ar wynebau pobl mewn torfeydd a cheisio goresgyn yr hyn y gallent fod yn ei deimlo.

Yn y ffrynt cartref, pan fyddwch chi'n rhoi eich hun yn esgidiau eich partner, bydd yn haws i chi ddeall y rheswm y tu ôl i'w gweithredoedd a'u penderfyniadau.

Ffyrdd o fod yn fwy empathig i'ch partner

Gallwch ddatblygu a dyfnhau empathi yn eich perthnasoedd trwy ddysgu dal barn yn ôl.

Mae angen i chi ddysgu credu bod eich partner yn unigolyn bywiog sydd wedi gwneud penderfyniadau neu wedi gweithredu gydag ymdeimlad o'u barnwriaeth eu hunain. Mae cadw'ch barn yn eu helpu i deimlo eich bod yn bartner ystyriol ac nad ydych am eu bychanu hyd yn oed os nad yw eu gweithredoedd o reidrwydd yn arwain at y canlyniadau a ddymunir.

Hefyd, byddai'n ddefnyddiol rhoi cefnogaeth yn eu cyfrifoldebau o ddydd i ddydd a rhannu rhai o'u tasgau. Mae empathi yn sgil perthynas uchel ac mae'n cymryd amser i'w adeiladu, felly peidiwch â theimlo'n frawychus os nad ydych chi'n gallu ei feistroli dros nos.

A all pobl gael gormod o empathi?

Ydw. Mae gen i sawl “empathi” yn fy ymarfer ac yn aml nid ydyn nhw'n gwybod sut i ddweud na wrth eraill ac ymarfer hunanofal. Efallai y bydd rhieni sydd â gormod o empathi yn cael amser caled iawn yn dweud na wrth eu plant.

A all pobl ddysgu sut i fod yn llai empathig?

Ydyn, os ydyn nhw'n ymarfer yr hyn rydw i'n hoffi ei alw'n “galon ddeallus”, h.y. defnyddio eu rhesymeg i helpu i wrthweithio eu hymateb awtomatig i alluogi eraill allan o ofn cyfeiliornus o'u brifo.

Er enghraifft, gallai eich plentyn brotestio'n gryf os byddwch yn gosod cyfyngiadau ar eu defnydd o'r ffôn symudol felly efallai y bydd angen i alluogwr rhy empathig ddweud wrth ei hun y canfuwyd bod defnydd ffôn symudol diderfyn yn niweidiol i blant. Efallai y bydd y ddealltwriaeth resymegol hon yn helpu empathi i ddiystyru eu tueddiad naturiol i beidio ag achosi niwed allan o empathi sydd ar goll.

Felly, a yw empathi yn ffrind neu'n elyn? A dweud y gwir, mae'n ffrind ac yn elyn.