7 Awgrymiadau i Brwydro yn erbyn Cam-gyfathrebu mewn Perthynas

Mae cyfathrebu yn un o rannau pwysicaf perthynas, os nad

Yn yr Erthygl honMae cyfathrebu yn un o rannau pwysicaf perthynas, os nad. Beth a sut y dywedir bod pethau'n chwarae rhan enfawr yn iechydolrwydd y berthynas. Hyd yn oed yn y perthnasoedd iachaf, mae anghytundebau. Mae gan ddau berson wahanol brofiadau a safbwyntiau ar bethau ac er eu bod yn cyfathrebu ac yn siarad amdano, gall yr hyn sy'n cael ei ddweud fynd ar goll wrth gyfieithu.Gwneir sylwadau yn ôl ac ymlaen, mae un person yn cynhyrfu’n amlwg a dywed ei bartner, “Tawelwch.” Dau air bach sydd, pan ddywedir hynny yng nghanol trafodaeth wresog, fel goleuo matsis a'i ollwng mewn pwdin o gasoline. Fel arfer, mae pethau'n cynyddu'n eithaf cyflym ac mae'n anodd i berson A ddeall pam mae person B wedi cynhyrfu ac ni all person B eirioli'n llawn pam ei fod yn ofidus.

Felly, dyma’r peth. Er na fwriedir i'r geiriau hynny ar eu pennau eu hunain fod yn negyddol neu'n niweidiol, yn y cyd-destun hwn maent yn cael effaith ddim mor gadarnhaol. Yn aml gall dweud hyn yng nghanol dadl deimlo'n ddiystyriol ac yn cael ei yrru gan alw, yn debyg i ddweud “Caewch hi i lawr” y gall y mwyafrif gytuno nad yw'n ddefnyddiol o gwbl yn y senario hwn. Felly, beth ydych chi'n ei wneud amdano?Os ydych chi'n berson A ac yn canfod eich bod chi'n ei ddweud fel arfer, mae hyn fel arfer oherwydd eich bod chi'n gweld y gofid y mae'ch partner yn ei brofi ac oherwydd eich bod chi'n malio, rydych chi am ddarparu cysur a chaniatáu lle i glirio cam-gyfathrebu a datrys y mater. Y tro nesaf, ystyriwch:

1) Cymryd anadl ddofn

Mae bob amser yn ddefnyddiol ac yn rhoi cyfle i chi reoleiddio'ch emosiynau cyn siarad.


manteision ac anfanteision prenuptials

Cymerwch anadl ddwfn i wasgaru2) Disgrifio'r foment, defnyddio empathi a nodi'ch safle

Ceisiwch ddweud rhywbeth fel “Gallaf weld eich bod yn cynhyrfu ac nid dyna oedd fy mwriad. Gadewch imi egluro'n well yr hyn yr wyf yn ei olygu. ”

3) Cymryd saib

Mae'n gohirio'r sgwrs i gynyddu'r tebygolrwydd o gael sgwrs fwy buddiol. Fe allech chi ddweud rhywbeth fel “Efallai ar hyn o bryd nad dyna'r amser gorau i gael y sgwrs hon. Nid wyf am i'r naill na'r llall ohonom gynhyrfu na dadlau. A allwn ni siarad amdano & hellip ;? ” Y fargen gyda'r un hon yw bod yn rhaid i chi enwi amser penodol. Peidiwch â gadael iddo aros heb ddatrysiad.


arwyddion o wir gariad

Os ydych chi'n berson B ac mae wedi'i ddweud a'ch bod chi'n teimlo bod gennych chi dân yn ffrwydro y tu mewn, ceisiwch:

1) Cymryd anadl ddofn

Mae'n helpu gyda rheoleiddio emosiynau ac yn eich arbed rhag yr embaras yn nes ymlaen o wneud rhai sylwadau cas (er yn anfwriadol).

2) Mynegwch empathi

Er y gall fod yn anodd yn y foment, mae pwrpas iddo bob amser. Gan ddweud “Rwy'n teimlo'n ofidus a gwn eich bod yn ceisio gwneud imi deimlo'n well. Gadewch i ni gymryd cam yn ôl ac ailgychwyn. ” Ceisiwch osgoi ymgorffori'r gair “ond” yn y senario hwn oherwydd eich bod yn negyddu'r hyn rydych chi'n ceisio'i gyflawni ac yn eich rhoi yn ôl yn yr un patrwm yn ôl ac ymlaen o roi bai.

3) Gofynnwch i'ch hun “Pam ydw i'n gwneud i mi deimlo'n ofidus am hyn?”

Mae hwn yn gwestiwn diddorol oherwydd ei fod yn troi'r ffocws yn ôl atoch chi a sut rydych chi'n dehongli'r sefyllfa a'r hyn sy'n cael ei ddweud. Er bod y pwnc a hyd yn oed rhai o'r pethau sy'n cael eu dweud yn peri gofid, gallwch reoli teimlo'n rhwystredig a gweithio trwy'ch rhwystredigaeth yn y sgwrs gyda'ch partner yn erbyn bod yn irate a cham-gyfathrebu yn troi'n rhyfel.

4) Defnyddio'ch geiriau i helpu'ch partner i ddeall eich sefyllfa

“Pan fydd hyn yn digwydd, mae’n achosi’r canlyniad hwnnw. Rwy'n teimlo'n ofidus am hynny oherwydd (llenwch y gwag). Rwy'n teimlo'n well / llai o ofid / llai o straen pan & hellip; ' Ceisiwch gadw naws niwtral a defnyddio iaith fwriadol i helpu'ch partner i ddeall sut mae hyn yn effeithio arnoch chi a'r hyn sydd ei angen arnoch chi. Nid oes unrhyw un yn berffaith ac mae perthnasoedd yn cael eu munudau heriol. Tap i mewn i'r ymddiriedaeth a'r gofal rydych chi'n credu sy'n bodoli yn eich perthynas, arhoswch i ffwrdd o'r gêm barnu a beio, cymerwch anadliadau dwfn a tharo'r botwm ailgychwyn gymaint o weithiau ag sydd angen.