Beth ddylech chi ei wybod am Baratoi Priodas Catholig

Beth ddylech chi ei wybod am Baratoi Priodas Catholig

Mae paratoi priodas Gatholig yn broses arbennig o baratoi ar gyfer y briodas a'r hyn a ddaw ar ôl. Roedd pob cwpl a briododd erioed yn sefyll wrth yr allor gan gredu ei bod am byth. Ac i lawer, yr oedd. Ond, mae priodas Gatholig yn gysegredig, ac mae angen i'r rhai sy'n penderfynu priodi yn yr eglwys fod yn barod iawn ar ei chyfer, a dyna pam mae esgobaethau a phlwyfi yn trefnu cyrsiau paratoi priodas. Beth yw'r rhain a beth fyddwch chi'n ei ddysgu yno? Parhewch i ddarllen am gipolwg ymlaen llaw.

Beth yw Cyn-Cana

Os ydych chi'n dymuno dweud eich addunedau mewn eglwys Gatholig, bydd gofyn i chi ddilyn cwrs ymgynghoriadau o'r enw Pre-Cana. Mae'r rhain fel arfer yn para am tua chwe mis, ac maen nhw'n cael eu harwain gan ddiacon neu offeiriad. Fel arall, mae encilion thematig wedi'u trefnu gan esgobaethau a phlwyfi i'r cyplau fynychu cwrs damwain “dwys”. Yn aml, bydd cwpl Catholig priod yn ymuno â'r ymgynghoriadau ac yn cynnig mewnwelediadau i'w profiadau a'u cyngor bywyd go iawn.Mae cyn-Cana yn wahanol rhwng gwahanol esgobaethau Catholig a phlwyfi mewn rhai manylion, ond mae'r hanfod yr un peth. Mae'n baratoad ar gyfer yr hyn sydd i fod yn undeb cysegredig gydol oes. Y dyddiau hyn, yn aml gallwch ymuno â sesiynau Cyn-Cana ar-lein. Mae gan y person a neilltuwyd i arwain y cwpl i egwyddorion priodas Gatholig restr o bynciau y mae'n rhaid ymdrin â nhw, ac un sy'n ddewisol.

Beth ydych chi'n ei ddysgu yn Cyn-Cana?

Yn ôl Cynhadledd Esgobion Catholig yr Unol Daleithiau, mae rhestr o bynciau sgwrsio “rhaid eu cael” gyda chyplau sydd i fod yn briod yn fuan. Mae rhain yn ysbrydolrwydd / ffydd, sgiliau datrys gwrthdaro, gyrfaoedd, cyllid, agosatrwydd / cyd-fyw, plant, ymrwymiad. Ac yna mae yna bynciau pwysig hefyd a allai godi neu beidio, yn seiliedig ar bob achos unigol. Y rhain yw cynllunio seremoni, y teulu tarddiad, cyfathrebu, priodas fel sacrament, rhywioldeb, diwinyddiaeth y corff, gweddi cwpl, heriau unigryw cyplau milwrol, llysfamilies, plant ysgariad.

Pwrpas y cyrsiau hyn yw dyfnhau dealltwriaeth y cyplau o’r sacrament. Mae priodas yn fond na ellir ei dorri yn yr eglwys Gatholig a dylai'r cyplau baratoi'n dda ar gyfer ymrwymiad o'r fath. Mae Pre-Cana yn helpu'r cwpl i ddod i adnabod ei gilydd, dysgu am eu gwerthoedd, a dod yn fwy ymwybodol fyth o fydoedd mewnol eu hunain.

Beth ydych chi

Mae Pre-Cana yn gyfuniad o syniadau crefyddol dwfn a'u cymhwysiad ymarferol mewn sefyllfaoedd bob dydd bywyd go iawn y gellir disgwyl i bob cwpl priod eu profi. Felly, i unrhyw un sy'n ofni bod y cyrsiau paratoi hyn yn llwyth o sgyrsiau haniaethol, peidiwch â bod yn sicr - byddwch chi'n gadael Pre-Cana gyda chriw o awgrymiadau cymwys wedi'u profi ar gyfer materion priodasol mawr a bach.

Fel un o'r camau cyntaf yn Pre-Cana, byddwch chi a'ch dyweddi / dyweddi yn cymryd rhestr eiddo. Byddwch yn gwneud hyn ar wahân fel bod gennych ddigon o breifatrwydd i fod yn hollol onest. O ganlyniad, byddwch yn cael mewnwelediadau i'ch agweddau ar gwestiynau pwysig mewn priodas, ac yn sylwi ar eich cryfderau a'ch dewisiadau unigol. Yna bydd y rhain yn cael eu trafod gyda'r person sy'n gyfrifol am eich Cyn-Gana.

Nawr, peidiwch â dychryn, gan y bydd eich offeiriad yn defnyddio canlyniadau'r rhestr eiddo hon a'i arsylwadau ei hun ohonoch chi'ch dau fel cwpl i fwrw ymlaen â'r cwestiwn a oes rheswm i chi'ch dau beidio â phriodi. Er mai agwedd weithdrefnol yn unig ar y paratoad yw hwn yn bennaf, mae'n adlewyrchiad o'r arwyddocâd y mae'r eglwys yn ei briodoli i sancteiddrwydd priodas.

Pa wersi y gall pobl nad ydyn nhw'n Babyddion eu dysgu o hyn?

Mae paratoi ar gyfer priodas Gatholig yn fater o fisoedd a blynyddoedd lawer, hyd yn oed. Ac mae'n cynnwys llawer o bobl ar wahân i'r cwpl. Mewn ffordd, mae'n cynnwys gweithwyr proffesiynol a phobl nad ydynt yn weithwyr proffesiynol profiadol. Mae yna brofion hefyd. Mae'n cyflwyno math o ysgol ar gyfer priodas. Ac, yn olaf, pan fydd y ddau yn dweud eu haddunedau, maen nhw'n ei wneud wedi'i baratoi'n dda iawn ar gyfer yr hyn sydd i ddod a sut i'w drin.

Darllen mwy: 3 Cwestiwn Paratoi Priodas Gatholig i'w Gofyn i'ch Partner

I'r rhai nad ydynt yn Babyddion, gall hyn ymddangos yn or-ddweud. Neu wedi dyddio. Efallai ei fod yn frawychus, a byddai llawer yn teimlo'n anghyffyrddus gyda rhywun yn meddwl pa mor dda y maent yn cyd-fynd â'i gilydd ac a ddylent briodi o gwbl. Ond, gadewch inni gymryd eiliad a gweld beth ydyw y gellir ei ddysgu o ddull o'r fath.

Mae Catholigion yn cymryd priodas o ddifrif. Maent yn credu ei fod yn ymrwymiad bywyd. Nid ydynt yn adrodd y llinellau ar ddiwrnod eu priodas yn unig, maent yn deall yr hyn y maent yn ei olygu a gwnaethant benderfyniad gwybodus i gadw atynt tan eu diwedd. Ac mae paratoi hwn ar gyfer yr hyn yw'r penderfyniad pwysicaf y byddwn ni byth yn ei wneud yn gwneud paratoi priodas Gatholig yn rhywbeth y gallwn ni i gyd ddysgu ohono.

Ranna ’: