5 Awgrymiadau Rhianta ar Sut i Gadw Plant oddi ar Gyffuriau

5 Awgrymiadau Rhianta ar Sut i Gadw Plant oddi ar Gyffuriau

Yn yr Erthygl honMae'n rhywbeth y mae pob rhiant yn poeni am sut i fagu plentyn fel ei fod yn dweud na wrth gyffuriau a sylweddau eraill sy'n newid meddwl. Y ffilm ddiweddar (a'r stori wir) Bachgen Hardd yn dangos portread brawychus inni yn eu harddegau dibyniaeth , un lle cafodd y bachgen ei bwff cyntaf o farijuana yn 11 oed a drodd yn gaeth i chwyth llawn a fu bron â'i ladd sawl gwaith.
merched rhyw craved

Mae'n hunllef waethaf rhiant a ddaeth i'r sgrin. Ond hyd yn oed os ydych chi'n gwylio'r ffilm honno gyda'ch plant, gan feddwl y gallai fod yn atal unrhyw arbrawf cyffuriau posib y gallai eich plant gael ei demtio i geisio, a fyddai gweld sut mae caethiwed yn edrych yn ddigon i atal eich plentyn rhag gwneud cyffuriau? Wedi'r cyfan, yn ei feddwl, “mae pawb yn ei wneud, a does neb yn cael ei frifo.”

Arbenigwyr sy'n gweithio gyda materion dibyniaeth, yn enwedig pobl sy'n gaeth i bobl ifanc yn eu harddegau, i gyd yn cytuno mai'r ffordd orau o gadw plant oddi ar gyffuriau yw trwy addysg plentyndod cynnar - addysg sy'n cynnwys adeiladu hunan-barch, datblygu sgiliau sy'n caniatáu i'ch plentyn ddweud dim diolch heb deimlo unrhyw gywilydd. , ac eisiau gwneud y gorau yn ôl eu corff a'u meddwl.Mae plentyn sydd â rhagolwg iach ar fywyd ac ar ei rôl yn y byd yn llawer llai o demtasiwn i ymbellhau â chyffuriau. Plentyn sy'n teimlo ymdeimlad o bwrpas, ystyr a hunan-gariad nid oes gan lawer o ddiddordeb mewn mynd â hynny i gyd i ffwrdd ar gyfer taith rithweledol.

Mae yna lawer o ymchwil mae hynny'n profi mai'r amgylchedd yng nghartref y plentyn yw'r ffactor mwyaf dylanwadol wrth benderfynu a fydd plentyn yn dod yn gaeth i gyffuriau. Er y gall y canfyddiad hwn fod yn galonogol i rieni sy'n ofni pwysau gwenwynig gan gyfoedion ar eu plant, gall hefyd achosi pryder trwy roi cyfrifoldeb enfawr ar rôl rhieni.

Mae llawer o rieni yn meddwl tybed beth yw'r ffactorau pwysicaf a sut i gadw plant oddi ar gyffuriau? A ddylent osod terfynau a chanlyniadau cadarn? Pa mor rhan y dylent fod ym mywydau eu plant? Beth ddylen nhw ddweud wrth eu plant am gyffuriau?Pam mae cyffuriau'n ddeniadol i rai plant ac nid i eraill?

Mae'r ymchwil yn weddol glir - mae caethiwed i gyffuriau a chyffuriau yn symptom o boen dyfnach . Mae pobl ifanc yn eu harddegau yn aml yn dechrau arbrofi gyda chyffuriau i fferru eu hunain o'r uchafbwyntiau a'r isafbwyntiau emosiynol yr ydym i gyd yn mynd drwyddynt yn ystod llencyndod. Maent yn dechrau yn y blynyddoedd cythryblus hyn heb y gallu i reidio lympiau creigiog y darn hwn o fywyd. Maen nhw'n cymryd cymal cyntaf ffrind, neu'n arogli llinell golosg, ac yn sydyn mae popeth yn dod yn hawdd ei lywio.

Ac mae yna'r perygl!

Yn hytrach na dysgu'r sgiliau ymdopi sy'n hanfodol i ddod yn oedolyn, mae'r llanc yn mynd yn ôl dro ar ôl tro at y sylwedd a oedd yn caniatáu iddynt beidio â theimlo.Mae dolen adborth wedi'i gosod: amseroedd caled -> cymryd rhai cyffuriau—> teimlo'n wych.

Er mwyn osgoi'r trap hwn, rhaid i chi ddysgu'r rhodd o ddatblygu sgiliau ymdopi i'ch plentyn o oedran tyner.Felly, y cwestiwn yw sut i gadw plant oddi ar gyffuriau? Y pum egwyddor sylfaenol o fagu plant a fydd yn dweud na wrth gyffuriau -

1. Treuliwch amser gyda'ch plant

Treuliwch amser gyda

O fabandod, gwnewch yn siŵr eich bod yn treulio amser gyda'ch plant yn flaenoriaeth. Pan fyddwch chi gyda nhw, peidiwch â bod ar eich ffôn. Rydyn ni i gyd wedi gweld y moms yn eistedd ar fainc y parc ar y maes chwarae, wedi ymgolli yn eu ffôn smart tra bod eu plentyn yn gweiddi “edrychwch arna i, mam, gwyliwch fi'n mynd i lawr y sleid!”

Mor dorcalonnus pan nad yw mam hyd yn oed yn edrych i fyny. Os cewch eich temtio gan eich ffôn, peidiwch â mynd ag ef gyda chi pan fyddwch chi allan gyda'ch plentyn.


sylfaen briodas

Pam mae treulio amser gyda'ch plant mor hanfodol ?

Mae'n hanfodol oherwydd bod ymddygiad caethiwus mewn plant yn datblygu nid o ddiffyg disgyblaeth rhieni, ond o ddiffyg cysylltiad. Mae plant nad ydynt yn teimlo'n agos at fam neu dad, sy'n teimlo eu bod yn cael eu hanwybyddu, mewn mwy o berygl o gam-drin sylweddau.

2. Disgyblaeth eich plentyn, ond yn deg a gyda chanlyniadau rhesymegol

Astudiaethau wedi dangos bod gan bobl ifanc yn eu harddegau sy'n mynd i mewn i gyffuriau yn amlach na pheidio rieni a ddefnyddiodd dechnegau disgyblaeth awdurdodaidd, rhyw fath o ddull “fy ffordd neu'r briffordd”. Gall hyn arwain plentyn i ddod yn gyfrinachol, gan guddio unrhyw ymddygiadau gwael.


sut i ddelio â rhieni gwenwynig

Byddant yn defnyddio cyffuriau fel math o wrthryfel yn erbyn agwedd unbennaeth eu rhieni. Felly, sut i gadw plant oddi ar gyffuriau? Syml! Ymarfer disgyblaeth dyner yn unig, gan wneud y gosb yn ganlyniad rhesymegol sy'n gweddu i'r ymddygiad gwael, a byddwch yn gyson â'ch cosb fel bod y plentyn yn deall terfynau.

3. Dysgwch eich plentyn bod teimlo emosiynau yn dda

Mae plentyn sy'n dysgu ei bod hi'n iawn teimlo ei fod yn blentyn sydd â llai o risg o droi at sylweddau i geisio negyddu teimladau drwg.

Dysgwch eich plentyn sut i lywio'r amseroedd trist, gan roi cefnogaeth a sicrwydd iddynt na fydd pethau bob amser yn teimlo mor ddrwg â hyn.

4. Bod yn fodel rôl cadarnhaol

Os dewch chi adref, arllwyswch scotch neu ddau i chi'ch hun a dywedwch “O ddyn, bydd hyn yn tynnu'r ymyl i ffwrdd. Rwyf wedi cael diwrnod garw! ”, Peidiwch â synnu bod eich plentyn yn mynd i adlewyrchu'r math hwnnw o ymddygiad a meddwl bod angen sylwedd allanol er mwyn delio â straen.

Felly edrychwch yn dda ar eich arferion eich hun, gan gynnwys defnyddio cyffuriau presgripsiwn, ac addaswch yn unol â hynny. Os oes angen help arnoch gyda dibyniaeth ar alcohol neu gyffuriau, ceisiwch gefnogaeth i chi'ch hun.

5. Addysgwch eich plentyn gyda gwybodaeth sy'n briodol i'w oedran

Nid yw'ch plentyn tair oed yn deall darlith am ba mor gaethiwus yw cocên. Ond, gallant ddeall pan fyddwch chi'n eu dysgu am osgoi cynhyrchion gwenwynig, peidio â chymryd meddyginiaeth oni bai ei fod yn angenrheidiol yn feddygol, a sut i danio eu corff â ffrwythau a llysiau da, maethlon.

Felly dechreuwch yn fach pan fyddant yn fach, a graddiwch i fyny gyda'r wybodaeth wrth i'ch plentyn dyfu. Pan fyddant yn cyrraedd eu harddegau, defnyddiwch eiliadau y gellir mynd atynt (fel gwylio'r ffilm Beautiful Boy, neu ddarluniau eraill o ychwanegiad yn y cyfryngau) fel man cychwyn ar gyfer cyfathrebu. Sicrhewch fod eich pobl ifanc yn eu harddegau yn deall sut mae caethiwed yn datblygu, ac y gall ddigwydd i unrhyw un waeth beth fo'u hincwm, addysg, oedran.

Nid “pobl ddigartref yn unig” yw pobl sy'n gaeth.

Felly i ateb eich cwestiwn, sut i gadw plant oddi ar gyffuriau, dyma'r pum pwynt i'w cofio.