Pam Mae Merched yn Twyllo ar Eu Gwr

Beth sy

Yn yr Erthygl honOs ydych chi'n dal i gredu mai dynion sy'n twyllo yn bennaf, rydych chi'n iawn i raddau, ond y gwir amdani yw bod anffyddlondeb y dyddiau hyn ymhlith menywod yn eithaf rhemp hefyd.Mewn gwirionedd, mae ymchwil wedi dangos bod tua 14% o ferched priod yn twyllo ar eu gwŷr tra bod yr ystadegyn cyfatebol ar gyfer dynion oddeutu 22%. Mae hyn yn ateb, pa mor aml mae menywod yn twyllo.

Er ei bod yn hysbys bod dynion a menywod yn twyllo, yn aml mae eu rhesymau dros wneud hynny yn wahanol iawn. Mae Lets’s yn ymchwilio i reswm allweddol dros anffyddlondeb benywaidd yn ogystal ag anffyddlondeb dynion.I ddynion, mae fel arfer yn canolbwyntio llawer mwy ar bleser corfforol, ond i fenywod mae ffocws ar agosatrwydd emosiynol.

Mae hyn yn annog y cwestiwn, beth sy'n gwneud i ferched dwyllo ar eu partneriaid?

Bydd yr erthygl hon yn trafod rhai o'r rhesymau dadlennol y mae menywod yn eu rhoi dros dwyllo. Darllenwch ymlaen i wybod y gwir resymau pam mae menywod priod yn twyllo.Dyma pam mae gan ferched faterion

1. Roeddwn i'n unig ac wedi diflasu

I fenyw, mae bod yn unig wrth briodi yn ymddangos fel y dadrithiad eithaf.

Onid ydych chi'n priodi fel y bydd gennych chi ffrind gorau personol bob amser, ac fel na fydd angen i chi byth fod yn unig eto?

Yn anffodus nid yw bob amser yn gweithio allan yn y ffordd honno, ac felly mae'n debyg mai dyma un o'r rhesymau mwyaf pam mae menywod yn ceisio cysur yn rhywle arall.

Pan fydd diffyg sylw ac agosatrwydd mewn perthynas briodas mae'n rysáit ar gyfer anffyddlondeb.

Mae angen cwrdd â menyw nad yw'n cael ei pherthynas o ran agosatrwydd, cyffyrddiad corfforol, sylw meddyliol ac emosiynol, yn agored iawn i niwed.

Os bydd rhyw ddyn gofalgar yn dod draw ac yn dechrau rhoi’r tosturi, y sylw, a’r ganmoliaeth y mae hi’n chwennych, gall yn hawdd lithro i mewn i berthynas emosiynol a allai ddod yn amser corfforol penodol.


theori jar ffa jeli

2. Y cyfan mae'n ei wneud yw gwaith

Weithiau gall gwŷr feddwl, cyhyd â'u bod yn gweithio'n galed ac yn dod â'r arian i mewn i gefnogi ffordd gyffyrddus o fyw, y dylai ac y bydd eu gwragedd yn hapus â hynny. Wedi'r cyfan, beth arall all menyw ei eisiau?

A dweud y gwir, llawer mwy!

Os daw dyn adref yn hwyr bob dydd ac yn rhy flinedig i gael unrhyw sgwrs ystyrlon gyda'i wraig, mae'n debyg y bydd yn darganfod yn fuan ei bod wedi mynd yn rhwystredig, wedi ymddieithrio ac yn bell.

Pan fydd y gŵr yn workaholig, efallai ei fod yn defnyddio'i waith yn unig er mwyn osgoi ymgysylltu'n emosiynol gyda'i wraig a'i deulu.

Ac wedi'r cyfan, fel y nodwyd uchod, ymgysylltiad emosiynol yw pwrpas menyw. Felly unwaith eto, mewn sefyllfa lle mae'r gŵr yn gweithio trwy'r amser, mae'r wraig yn dod yn brif darged ar gyfer perthynas.

Gwyliwch hefyd:

3. Fe wnaeth i mi deimlo'n hyderus ac eisiau

Mae'n hysbys bod llawer o fenywod yn dioddef o hunan-barch isel a diffyg hyder yn gyffredinol.

Gall fod yna lawer o resymau am hyn ac maen nhw fel arfer wedi'u gwreiddio yn ystod plentyndod rywsut.

Gall effeithio ar unrhyw un, mae hyd yn oed y menywod mwyaf deniadol, apelgar a chymwys weithiau'n teimlo'n anneniadol ac yn anghymwys.

Gall y teimladau negyddol hyn gael eu hysgogi gan briod sydd naill ai'n ansensitif ac yn gofyn llawer neu hyd yn oed yn ymosodol ac yn ddirmygus.

Yna dychmygwch a yw cydweithiwr gwaith golygus yn sylwi (ac yn gwneud iddo wybod ei fod yn sylwi) y rhinweddau cadarnhaol mewn menyw o'r fath.

Gall rhuthr hyder a'r teimlad o fod yn ddymunol fod yn feddwol, fel pryd o bryd bwyd cartref i berson newynog.

Mae gan lawer o fenywod faterion oherwydd mae'n gwneud iddyn nhw deimlo'n well fel eu bod nhw'n dal i fod yn ddeniadol ac eisiau rhywun, ac mae'n rhoi hwb i'w hyder.

Beth sy

4. Twyllodd yn gyntaf

Felly nawr rydyn ni’n dod at y gair bach hyll o’r enw ‘dial’ sef un o’r prif resymau mae menywod yn twyllo ar eu gwŷr.

Twyllodd y gŵr a darganfuodd.


sut i ddewis cwnselydd priodas

Roedd y boen yn ddirdynnol, y brad, yr oriau a’r oriau o ailchwarae pob cliw bach a gollodd, a’r cywilydd a’r gwaradwydd a deimlai, nad oedd hi rywsut ddim yn ddigon da mwyach.

Ond roedd yn edifeiriol a phenderfynon nhw ei glytio a pharhau.

Roedd hi’n meddwl ei bod hi wedi ei rhoi y tu ôl iddi, ond roedd hi bob amser yn ymddangos ei bod yn llechu yng nghefn ei meddwl ac yna fe gyfarfu â’r dyn hyfryd hwn ac roedden nhw jest fel petai’n ‘clicio’ o’r diwrnod cyntaf, roedd yn ei deall fel hubby erioed.

Arweiniodd un peth at un arall, a’r holl amser dywedodd wrthi ei hun, “Wel, fe dwyllodd yn gyntaf - os yw’n gallu ei wneud, felly hefyd I.”

5. Roeddwn i angen ffordd i ddianc rhag fy mhriodas anhapus

Roeddwn i angen ffordd i ddianc rhag fy mhriodas anhapus

Mae rhai menywod yn meddwl, os cânt berthynas, y bydd yn gweithredu fel math o ‘strategaeth ymadael’ o briodas anhapus a chamweithredol.

Mae eu llong briodas yn suddo, felly cyn iddyn nhw gael eu hunain wedi plymio i mewn i ddŵr oer rhewllyd unigrwydd, maen nhw'n neidio llong ac yn twyllo gyda dyn arall.

Efallai y bydd hyn yn wir yn cyflawni'r nod o ddod â'u priodas i ben ond mae'n debygol o wneud i'r partner perthynas deimlo ei fod yn cael ei ddefnyddio.

Gallai carwriaeth hefyd fod yn gri am help, i geisio dangos i ŵr ymatebol pa mor ddwfn mewn trafferth yw’r briodas mewn gwirionedd, yn y gobeithion y gallai fod yn barod i newid a chael help.

Mae yna lawer o ffyrdd o ddelio â phriodas anhapus, ond nid yw cael perthynas yn debygol o fod yn un dda.

6. Wnes i ddim ei gynllunio mewn gwirionedd

Mae yna ddywediad doeth sy'n mynd rhywbeth fel hyn, “Os ydych chi'n methu â chynllunio, rydych chi'n bwriadu methu.”

Mae hyn yn arbennig o wir o ran cael priodas lwyddiannus.

Oni bai eich bod yn bwriadu gwneud y gorau o'ch perthynas â'ch priod, gan roi'r cyfan sydd gennych a chwilio'n gyson am ffyrdd y gallwch gryfhau'ch bond, dros amser rydych yn debygol o wyro oddi wrth ei gilydd.

Meddyliwch amdano fel gardd: ar ddiwrnod eich priodas roedd eich gardd yn goeth ac yn berffaith, gyda gwelyau blodau yn eu blodau llawn, lawntiau wedi'u tocio'n dwt a choed ffrwythau yn llawn ffrwythau.

Ond wrth i’r amseroedd a’r tymhorau fynd heibio, gwnaethoch esgeuluso’r ardd, gadael y gwair heb ei dorri, heb drafferthu chwynnu na dyfrio’r blodau, gadewch i’r ffrwythau aeddfed ollwng i’r llawr.

Efallai eich bod chi'n meddwl y byddai'r glaw a'r gwynt yn gwneud y gwaith i chi? Na, yn union fel popeth arall sy'n werth chweil mewn bywyd, mae priodas yn waith caled.


rhyw yn cychwyn yn y gegin

Mae'n waith rhyfeddol a gwerth chweil, ond mae'n dal i weithio, ac mae angen i'r ddau ohonoch fod yn gwbl ymrwymedig.

Os na, efallai y bydd perthynas yn ‘digwydd yn unig’ a gallech gael eich hun yn dweud, “Doeddwn i ddim wedi ei gynllunio mewn gwirionedd.”

Sut i ddweud a yw menyw yn twyllo

Sut i ddweud a yw menyw yn twyllo

Pan fyddwch wedi dod o hyd i gysur ym mreichiau menyw eich breuddwydion, y peth olaf yr ydych am ei wneud yw edrych am resymau pam mae menywod yn twyllo neu arwyddion o fenyw yn ceisio materion.

Fodd bynnag, ochr yn ochr â chymryd trosolwg o'r rhesymau a rennir yn yr erthygl hon sy'n cadarnhau, “pam mae menywod yn twyllo”, mae'n hanfodol ymgyfarwyddo â'r arwyddion y mae eich gwraig yn eu twyllo arnoch chi a gwyliwch am unrhyw un o'r baneri coch hyn yn eich perthynas .

Mae darganfod bod eich partner yn twyllo arnoch chi yn boenus, ond byddai'n well gennych chi wybod y gwir na byw mewn ebargofiant. Reit?

Nid ydym yn eich annog i fynd yn niwclear ar eich partner, gan amau ​​eu bod yn twyllo arnoch heb unrhyw sail dros y cyhuddiad. Fodd bynnag, os ydych chi'n synhwyro bod rhywbeth i ffwrdd ac efallai bod y berthynas yn rhedeg i'r llawr, gall pwyso a mesur arwyddion twyllo fod yn ddefnyddiol.

Arwyddion amlwg bod eich gwraig neu gariad yn twyllo arnoch chi

  • Os yw hi wedi gwirio allan o'r berthynas, bydd hi'n ymladd yn amlach
  • Mae hi'n ddisylw ynghylch ei chyfrinair ffôn a'i ddefnydd o'ch blaen
  • Mae hi'n dal i siarad am fod mewn perthynas anhapus
  • Yn sydyn mae hi'n poeni mwy am ei hymddangosiad a'i gwastrodi
  • Mae hi'n rhagamcanu ei heuogrwydd twyllo arnoch chi
  • Mae hi'n treulio mwy o amser i ffwrdd oddi wrthych chi
  • Mae hi'n osgoi hongian allan gyda chi
  • Nid yw ei phroffil cyfryngau cymdeithasol yn adlewyrchu delweddau eich cwpl
  • Nid yw hi'n eich cynnwys ar ei theithiau, unrhyw le
  • Mae eich perthynas wedi ymgolli mewn cyfeillgarwch

Peidiwch â dysgu'r ffordd galed, pam mae menywod yn twyllo

I'r dynion hynny sy'n darllen yr erthygl ac yn teimlo'n chwilfrydig i wybod mwy am ddeinameg twyllo benywaidd, neu pam mae gan fenywod faterion pan ymddengys ei bod yn briodas berffaith hapus, lle da i ddechrau fyddai deall menywod yn well.

Er mwyn cael mwy o fewnwelediad i resymau sy'n helpu i egluro'r anhawster y mae menywod yn ei gael gyda phriodas a ffyddlondeb tymor hir, argymhellir i ddynion ddarllen Infidelity Women: Living In Limbo: What Women Really Mean When They Say “I’m not Happy.

Mae'r llyfr yn plymio'n ddwfn i feysydd seicoleg anffyddlondeb benywaidd ac yn ateb y cwestiynau perthnasol fel, pam mae menywod yn twyllo, beth sy'n digwydd ym meddwl menyw yn twyllo ar ŵr, a pham mae menywod yn twyllo ar ddynion da sy'n darparu sefydlogrwydd ariannol. a dilysiad cymdeithasol iddynt.

Pam mae menywod yn twyllo? Mae gan bob merch resymau gwahanol dros ei chamwedd perthynol.

Bydd y cwestiwn, pam mae menywod yn twyllo yn ennyn amrywiaeth o ymatebion.

Pan fydd perthynas yn dryllio perthynas, gan ei gadael yn yr heigiau creigiog mae'r difrod i'w atgyweirio yn enfawr.

Ond, er mwyn i berthynas ffynnu a pheidio â marw, mae'n hollbwysig deall beth sy'n gyrru menyw i glicio dyn arall.

Peidiwch ag aros i ddysgu'r ffordd galed, pam mae menywod yn twyllo.

Byddwch yn bartner yn y berthynas a all gymryd y camau cywirol i newid naratif y stori dim ond trwy gofio pam mae menywod yn twyllo a beth y gellir ei wneud i atal anffyddlondeb mewn priodas.