5 Rheswm Pam Mae Dynion yn Twyllo a Gorwedd

5 Rheswm Pam Mae Dynion yn Twyllo a Gorwedd

Yn yr Erthygl honPam mae dynion yn twyllo a dweud celwydd? Nid yw menywod yn methu twyllo mewn a perthynas , ond gall y rhesymau pam mae dynion a menywod yn ei wneud fod yn wahanol. Gallai rheswm fod bod ymennydd dyn yn gweithredu’n wahanol nag ymennydd menyw.Erys y cwestiynau - pam mae dynion yn dweud celwydd ac yn twyllo? A pham mae gan ddynion priod faterion?

A yw ar gyfer rhyw yn unig?Nid yw'n ymwneud â rhyw bob tro. Mae'r rhesymau pam mae pobl yn twyllo yn amrywio yn dibynnu ar yr amgylchiadau.

Mae'r erthygl hon yn taflu rhywfaint o oleuni ar y pum rheswm pam mae dynion yn twyllo a dweud celwydd. Mae'r rhestr hefyd yn cwmpasu'r rhesymau pam mae dynion priod yn twyllo a'r hyn y mae dynion priod ei eisiau o faterion.

Rheswm # 1: Mae dynion yn twyllo oherwydd eu bod yn anfodlon yn emosiynol

Mae'r rhan fwyaf o ferched o'r farn bod twyllo, i ddynion, yn ymwneud â rhyw yn unig. Ond mae hynny, mewn gwirionedd, yn bell o'r gwir.Yn y rhan fwyaf o achosion, mae gwagle emosiynol yw prif achos twyllo mewn perthynas. Nid yw rhyw hyd yn oed yn bryder i'r dynion mewn achosion o'r fath.


gŵr yn gwrthod i gyfathrebu

Cofiwch fod dynion yn fodau sy'n cael eu gyrru'n emosiynol hefyd. Maent yn teimlo'r angen i gael eu gwerthfawrogi ac maent yn chwennych yn fawr bod eu menywod yn deall pa mor galed y maent yn ceisio cyflawni pethau.

Gan efallai na fyddant yn lleisio eu teimladau bob tro, efallai y bydd eu partner yn meddwl nad oes angen cadarnhad arnynt.

Beth allwch chi ei wneud : Creu diwylliant o werthfawrogiad a meddylgarwch, a gwneud iddo deimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi. Canolbwyntiwch ar wneud eich perthynas yn fwy cariadus a chysylltiedig.

Nid yw'n rheol mai gwaith dyn yn unig yw woo a maldodi. Gall eu partneriaid hefyd fod yn gyfrifol a cheisio gwneud pethau bach i wneud i'w partneriaid deimlo eu bod yn cael eu caru. Hyd yn oed ystumiau bach neu anrhegion ni all wneud rhyfeddodau ar unrhyw achlysur penodol.

Rheswm # 2: Mae dynion yn twyllo oherwydd bod ganddyn nhw ffrindiau sydd wedi twyllo

Os nad yw am resymau rhyw neu emosiynol, pam mae dynion yn twyllo ?

Mae treulio amser yng nghwmni ffrindiau sydd wedi twyllo yn y gorffennol yn gwneud iddo edrych fel ei fod yn beth arferol i ddyn ei wneud. Mae'n cyfreithloni anffyddlondeb fel posibilrwydd derbyniol.

Nid yw'n iawn dweud wrth bartner i roi'r gorau i weld ffrindiau penodol. Ond cofiwch ei bod hi'n hawdd i bobl gael dylanwad.

Hyd yn oed os ydych chi'n credu bod eich dyn yn digwydd bod yn rhywun sydd â gwerthoedd da, mae gweithredoedd ei ffrindiau yn debygol o greu argraff arno.

Beth wyt ti'n gallu gwneud : Anogwch eich gŵr neu gariad i adeiladu cylch o amgylch ffrindiau agos sydd â'r un gwerthoedd cryf â chi ynglŷn â phriodas.

Hefyd, fe allech chi gynnal cinio neu barti yn ysbeidiol ar gyfer y set hon o ffrindiau, fel bod eich gŵr neu gariad yn mynd i arfer o dreulio mwy o amser gyda'r bobl yn cael meddylfryd cadarnhaol ac iach.

Rheswm # 3: Mae dynion yn twyllo oherwydd bod angen hwb ar eu libido

Mae dynion yn twyllo oherwydd bod angen hwb ar eu libido

Rydych chi'n gwybod sut mae hi ar ddechrau perthynas. Ni all y ddau ohonoch gael digon o'ch gilydd. Ymhen amser, fodd bynnag, mae pethau'n newid, ac mae'r ddau ohonoch chi'n dechrau teimlo'n gyffyrddus.

Ond efallai y bydd y wreichionen ar goll, ac efallai y bydd rhai dynion yn dechrau chwennych yr un newydd-deb eto. Dyma un o'r prif resymau pam mae gwŷr yn twyllo.

Beth allwch chi ei wneud : Creu agosatrwydd . Gwnewch amser ar gyfer rhyw bob wythnos, waeth pa mor brysur y gallwch fod.

Gallwch chi geisio pethau newydd yn yr ystafell wely a hyd yn oed siaradwch â'ch partner yn benodol am yr hyn y mae'n ei hoffi. Hefyd, ceisiwch annog digymelldeb o bryd i'w gilydd.

Rheswm # 4: Mae dynion yn twyllo i fynd yn ôl at eu partneriaid

Efallai y bydd rhai dynion yn twyllo i ddial ar eu partner twyllo - trwy gael sawl perthynas eu hunain. Mor ddirgel ag y gall fod, gwneir hyn yn bennaf gan y dynion hynny nad ydynt yn maddau i'w partner neu na allant faddau - ond eto i gyd eisiau aros yn y briodas.

Beth allwch chi ei wneud: Os oes hanes o dwyllo rhwng y ddau ohonoch, y ffordd aeddfed o'i drin yw trafod y problemau wrth law a dod i ddatrysiad y gall y ddau ohonoch lynu wrtho.

Os bydd y naill briod yn troi at dactegau o'r fath i brifo'r llall, yna yn amlwg, mae angen cymorth proffesiynol i wella'r berthynas. Ceisio cwnsela , ond os nad yw hynny'n helpu a bod y twyllo yn parhau, yna efallai yr hoffech ystyried gwahanu o ddifrif.

Rheswm # 5: Mae dynion yn twyllo i fynd allan o'u priodasau

Mae dynion yn twyllo i fynd allan o

Weithiau, bydd dynion sydd â materion yn cyflawni gweithredoedd anfoesol yn fwriadol i'w ddefnyddio fel modd i fynd allan o'u priodasau. Wedi'r cyfan, mae'r gyfraith hefyd yn ystyried godineb fel rheswm dilys i fenyw geisio a ysgariad .

Mae dynion o’r fath yn twyllo’n agored, ac iddyn nhw, mae eu perthynas â’u partner eisoes drosodd. Mae twyllo yn ddim ond modd i gyflawni diwedd.

Beth allwch chi ei wneud: Gallwch geisio siarad â'ch gŵr am y peth. Ond, os cyflawnir y weithred yn fwriadol, nid oes llawer y gallwch ei wneud yn ei chylch.

Yn yr achos hwn, diweddwch y briodas. Derbyn bod y berthynas drosodd a symud ymlaen.

Dywed rhai pobl dynion yn twyllo oherwydd gallant. Ond dim ond peth cyffredinol a rhagfarnllyd yw hynny i'w ddweud. Ar y cyfan, anffyddlondeb yn rhyfeddol o hawdd ei guddio hefyd.

Ond ydyn nhw eisiau gwneud hynny? A fyddai unrhyw ddyn, sydd eisiau bod mewn perthynas gariadus, ymroddedig, yn gwneud hyn? Y gwir yw y gall - os yw'n teimlo bod gwagle, yn enwedig un emosiynol, yn y berthynas.

Nawr eich bod chi'n gwybod y gwahanol resymau pam mae dynion yn twyllo a dweud celwydd, rhaid i chi wneud ymdrech onest i ofalu am yr agweddau hanfodol iddynt achub eich priodas . Wrth gwrs, ni allwch wneud dim os caiff ei wneud yn fwriadol gan eich gŵr i gael gwared â chi neu eich brifo.


hoffter vs caredigrwydd

Ond mewn achosion eraill, pan fyddwch chi'n gwybod bod eich gŵr yn berson gwych, ceisiwch feithrin bond dyfnach, cyfeillgarwch a chariad. Ni fyddai unrhyw ddyn yn ei iawn bwyll eisiau difetha perthynas sy'n cynnig hyn i gyd a mwy.

Gwyliwch y fideo hon: