Mae Cyfathrebu Emosiynol yn Bwysig i Briodas Lwyddiannus

Mae Cyfathrebu Emosiynol yn Bwysig i Briodas Lwyddiannus

Yn yr Erthygl honBeth os byddwch chi'n deffro un diwrnod ac yn darganfod y gallwch gael mynediad at risiau concrit a all arwain at gael perthynas well.Ar ôl treulio digon o amser yn darganfod y cydrannau sy'n arwain at berthnasoedd llwyddiannus a hirhoedlog, ymddangosodd syniad a ddaliodd lawer o sylw. Roedd y syniad hwn yn seiliedig ar yr ymchwil bod mwy o bwys ar eiliadau bwriadol a bach o'u cymharu ag ystumiau afradlon ac ynysig o ran adeiladu hirhoedledd emosiynol yn eich priodas.

Fodd bynnag, cofiwch nad yw canolbwyntio ar y pethau bach hyn yn golygu na ddylech fynd â'ch partner am noson allan yn y dref na'u chwisgio i ffwrdd i ystafell mis mêl ar gyfer penwythnos rhamantus. Mae'r pethau mawr hyn yn bwysig iawn, fodd bynnag; mae'r erthygl hon yn eich atgoffa i werthfawrogi'r pethau bach mewn bywyd.Trwy roi sylw yn syml i anghenion a gofynion emosiynol a chyfathrebu â'ch partner, gallwch baratoi'r ffordd ar gyfer priodas hirhoedlog a hynod lwyddiannus nad oedd gennych unrhyw syniad hyd yn oed yn bodoli.

Cyfathrebu emosiynol yw'r prif gynhwysyn ar gyfer perthynas lwyddiannus

Cyfathrebu neu gyfathrebiadau emosiynol yw blociau adeiladu eich perthynas. Enghraifft o gyfathrebu o'r fath yw ffordd syml o gyfarch eich partner trwy ddweud “Hei, sut ydych chi'n gwneud?” ac ateb hyn trwy “Rwy'n gwneud yn dda, beth amdanoch chi?”

Gall y cyfathrebiadau emosiynol hyn amrywio o ymdrechion syml a sylfaenol a wnaed i gysylltu fel “A welsoch chi'r seren honno?' a'r holl ffordd i lawr i rai meddyliau a thrafodaethau dyfnach lle rydych chi'n dod yn hynod fregus o'ch emosiynau fel “Ydw i'n wraig neu'n ŵr da?'Y trafodaethau hyn yw darnau adeiladu unrhyw berthynas ac mae eich gallu i gydnabod materion o'r fath a'u derbyn yn dibynnu ar ba mor dda rydych chi'n gyfarwydd â'ch partner. Gall derbyn cyfathrebu emosiynol helpu i adeiladu gwell cysylltiad â'ch partner ac osgoi'r cyfathrebiadau hyn gall arwain at ddatgysylltu.

Gall derbyn cyfathrebu emosiynol helpu i adeiladu gwell cysylltiad â

Mae llawer o gyplau sy'n gwyro oddi wrth ei gilydd yn ei feio ar faterion cyfathrebu

Gallwch chi feddwl am y cyfathrebiadau emosiynol hyn fel tynnu arian yn ôl a thaliadau a wneir yng Nghyfrif Banc Emosiynol eich perthynas. Mae llawer o gyplau sy'n gwyro oddi wrth ei gilydd wrth i amser fynd heibio yn ei feio ar faterion cyfathrebu ond nid yw'r materion hyn â gwreiddiau dwfn nac yn gymhleth iawn; yn lle hynny, maent yn cael eu colli hygyrchedd neu ddiddordeb i gyfathrebu emosiynol ei gilydd.

Mae llawer o wragedd yn cwyno am sut mae'n rhwystredig iawn iddyn nhw ddod adref a chael eu gwŷr yn cael cysur wrth wylio Netflix yn lle bod eisiau siarad â nhw. Mae llawer o fenywod yn honni, cyn gynted ag y byddant yn dod i mewn i'r cartref, nad ydynt yn cael eu cyfarch yn iawn; mae'r mater cyfarch hwn yn rhywbeth nad yw dynion hyd yn oed yn talu sylw iddo gan ei fod mor fach; fodd bynnag, mae llawer o fenywod yn ei chael hi'n arwyddocaol.

Mae'r eiliadau hyn o faterion cyfathrebu yn gwneud i ferched deimlo'n brifo, a gall y drwgdeimlad y maent yn ei adeiladu o'r pwynt hwnnw yn unig ar sail peidio â chael eu cydnabod eu harwain i dynnu oddi wrth y berthynas. Maent yn dechrau creu sgript yn eu pen am ddynion nad ydynt yn gofalu, a chyn bo hir maent yn dechrau teimlo'n fach iawn yn eu bond. Mae'r holl bethau hyn yn digwydd oherwydd y cyfathrebiadau emosiynol a gollwyd.

Beth allwch chi ei wneud

Gan y gall y datodiad emosiynol hwn gael effaith barhaol ar eich perthynas, mae'n bwysig eich bod yn cydnabod y materion hyn yn gynharach yn eich perthynas. Unwaith y bydd dynion yn sylweddoli pa mor arwyddocaol yw eu gallu i diwnio i'r sgyrsiau hyn a pha mor bwysig yw eu hymateb i fenywod, gellir datrys pob problem yn eich perthynas.


cyngor ar gyfer cyplau ymgysylltu

Gall ystumiau bach fel dweud wrth eich arwyddocaol arall pa mor braf yw eu gweld ar ôl diwrnod hir yn y gwaith fywiogi eu diwrnod a'ch helpu chi'ch dau i dreulio mwy o amser o ansawdd gyda'ch gilydd.

Peidiwch â gorfodi eich hun i gytuno â phopeth y mae eich arwyddocaol arall yn ei ofyn

Yr allwedd i gael cyfathrebu gwydn a llwyddiannus yn syml yw eich gallu i ymateb i'r gwahaniaethau rhyngoch chi ac mae hefyd yn dibynnu ar eich gallu i'r ddwy ochr i gydnabod y gwahaniaethau hyn. Nid yw hyn mewn unrhyw ffordd yn golygu eich bod yn gorfodi eich hun i gytuno â phopeth y mae eich un arwyddocaol arall yn ei ofyn yn syml ar sail dychwelyd neu ddiwallu eu hanghenion.

Mae'n ymwneud mewn gwirionedd â chydnabod y cyfathrebu emosiynol ac ymateb i hyn gyda pharch, a gallwch wneud hyn hyd yn oed yn ystod dadl gref. Y cyfathrebiadau emosiynol hyn yw'r hyn sy'n eich helpu chi i adeiladu sylfaen eich perthynas ac yn helpu i gryfhau'ch priodas un cam ar y tro. Mae'n hanfodol i ddynion ddeall nad yw menywod yn dymuno cael arian a bywyd moethus, bywyd syml â chysylltiad emosiynol yw'r hyn y maent yn dyheu amdano'n ddwfn.

Don

Meddyliau terfynol

Trwy roi un troed o flaen y llall yn unig a chymryd camau bach tuag at gyfathrebu emosiynol, gallwch greu rhyngweithio â'ch partner a all arwain at briodas sy'n cael ei siapio gan gariad, cadarnhad a llawer o barch.