Beth Yw Arwyddion Cam-drin Meddwl: 6 Ffordd i'w Gydnabod

Arwyddion Cam-drin Meddwl

Yn yr Erthygl honNid oes angen i chi fod mewn perthynas neu'n briod i brofi camdriniaeth gan rywun. Gall coworkers, teulu, ffrindiau, pob un ohonyn nhw ddangos arwyddion o gam-drin meddyliol neu fod yn ymosodol tuag atoch chi, a dylech chi fod yn ofalus i beidio â gadael iddyn nhw.Yn ôl Healthdirect mae diffiniad cam-drin emosiynol fel a ganlyn:

Mae cam-drin emosiynol yn fath cyffredin o gam-drin sy'n digwydd mewn perthnasoedd agos. Fe'i gelwir hefyd yn gam-drin seicolegol ac mae'n cynnwys cam-drin geiriol.Mae cam-drin emosiynol yn ymwneud ag un person yn cynnal pŵer neu reolaeth dros berson arall. Fel rheol mae'n digwydd rhwng partneriaid agos neu'n dod o riant i blentyn. Gall hefyd ddigwydd mewn sefyllfaoedd fel ysgolion neu weithleoedd.

Os ydych chi'n teimlo eich bod chi'n cael eich cam-drin yn feddyliol ond nad ydych chi'n siŵr, rydych chi fwyaf tebygol. Er mwyn eich helpu i roi darlun cliriach, mae gennym rai arwyddion o gam-drin meddwl i nodi bod y person rydych chi'n delio ag ef neu'n gysylltiedig ag ef yn wenwynig.

Dyma'r arwyddion mwyaf cyffredin o gam-drin meddwl:Ymosodedd goddefol

Mae pobl ag ymddygiad ymosodol yn caru'r gêm oddefol-ymosodol. Yn berffaith ar gyfer gwaith, sy'n gyffredin gartref, mae'r ymddygiad hwn yn un o'r rhai a ddefnyddir fwyaf.

Pan fydd person yn oddefol-ymosodol, mae'n golygu na fyddwch chi byth yn cael gwrthdaro. Dim dadleuon adeiladol, ac ni fyddwch byth yn ymladd, ond, ar yr un pryd, byddwch bob amser yn cael trafferth cyflawni pethau.

Os yw'n ymwneud â gwaith, bydd rhai papurau ar goll bob amser, a byddwch yn gyfrifol am eu colli pan fydd y pennaeth yn galw'r cyfarfod, a gartref, ni fydd eich hoff weithgaredd byth yn bosibl am ryw reswm.Os ydych chi'n caru pêl-droed nos Sul, bydd y wraig ymosodol bob amser eich angen chi am rywbeth yn union bryd hynny.

Cenfigen

Ni ddylid cymryd cenfigen yn union fel problem cwpl . Mae'n un o'r arwyddion cyffredin iawn o gam-drin meddwl mewn gwaith, swyddfeydd, ysgolion, ymhlith aelodau'r teulu, ac mewn perthynas sy'n cam-drin yn feddyliol. Pan fydd pobl yn teimlo'n genfigennus, gallant bortreadu eu teimladau mewn sawl ffordd. Gellir disgwyl edrych i lawr ar eich gwaith, ymddwyn yn feddiannol, eich bychanu ac ymddygiad tebyg.Nid yw teimlo rhywfaint o genfigen bob hyn a hyn yn rhywbeth i boeni amdano. Ond pan fydd yn mynd allan o law a'r person sy'n teimlo ei fod yn gwneud rhywbeth rhy eithafol i ddifetha'r person maen nhw'n genfigennus ohono, mae'n arwydd i boeni amdano.

Mae cenfigen eithafol yn symptom cam-drin meddyliol ac emosiynol difrifol.

Rheoli

Os oes gennych broblem gyda person sydd bob amser yn ceisio eich rheoli , yna dyma'r arwyddion o berthynas sy'n cam-drin yn feddyliol. Byddant bob amser yn ceisio dweud wrthych beth i'w wneud nad yw hyd yn oed yn gwneud synnwyr weithiau a dyma un o'r symptomau cam-drin meddyliol.

Rhaid gwneud pethau fel y maen nhw eisiau a rhaid i'ch holl gamau gweithredu fod yn unol â'u hanghenion a'u cynlluniau. Mae cael eich rheoli trwy'r amser yn flinedig a dylid ei stopio ar unwaith fel rheoli yw un o arwyddion cam-drin meddwl.

Tymer ddrwg

Mae'n anodd iawn plesio rhai pobl.

Rydyn ni'n dweud eu bod nhw'n dymherus pan maen nhw mynd yn ddig yn gyflym iawn ac mae'n anodd iawn dod o hyd i ffordd i wneud iddyn nhw deimlo'n fodlon. Os ydych chi'n byw gyda pherson o'r fath neu'n gorfod treulio llawer o amser yn ystod y dydd, byddwch chi'n mynd yn rhwystredig ac wedi blino'n lân rhag ceisio cwrdd â'u gofynion diddiwedd bob amser.

Os oes dadl, gweiddi ac angen obsesiynol am wneud pethau'n iawn er nad oes unrhyw beth o'i le, dyma'r arwyddion o gam-drin meddyliol.

Anrhagweladwyedd

Rydyn ni i gyd yn dilyn rhyw fath o batrwm. Disgwyliwn i bobl eraill gael patrymau penodol hefyd fel y gallwn benderfynu a ydym yn eu hoffi ai peidio.

Weithiau, mae gan bobl ffordd anrhagweladwy o actio a cyfathrebu â chi . Unwaith eu bod yn felys, yn garedig, ac yn gyfeillgar, ond yn gyflym iawn gallant droi yn heriol, yn elyniaethus ac yn afresymol.

I bobl rydych chi'n cwrdd â nhw am y tro cyntaf, nid yw'n fargen fawr, ond os oes rhaid i chi fyw gyda'r math hwn o berson yna mae'n uffern go iawn.

Mae gweithredu allan o gymeriad yn aml iawn yn nodwedd nodweddiadol camdriniwr meddwl neu berthynas ymosodol. Os yw'ch partner yn anrhagweladwy i raddau uchel iawn, gellir galw hyn yn bendant yn un o arwyddion cam-drin meddyliol.

Cam-drin geiriol

Efallai'r mwyaf cyffredin a'r gwaethaf ohonyn nhw i gyd.


cwnselwyr pro pro

Cam-drin geiriol yn rhywbeth na ddylai unrhyw un ei oddef, ni waeth a yw'n briodas neu unrhyw fath o berthynas dan sylw.

Gall y cam-drin fod yn amlwg pan fydd person yn rhegi, yn bygwth, yn gorchymyn, yn barnu, yn beirniadu, ond gall hefyd fod ar ffurf fwy cynnil fel coegni, cellwair, neu chwarae gemau sy'n ymosodol. Dyma pam nad yw rhai pobl hyd yn oed yn ymwybodol mai dyma un o arwyddion cam-drin meddwl.

Mae cam-drin emosiynol yn effeithio'n negyddol ar yr unigolyn neu'r dioddefwr.

Mae'r fideo isod yn trafod y gall cam-drin emosiynol fod yn fwy dinistriol na cham-drin corfforol. Er y gall clwyfau a chleisiau adael creithiau, byddant yn gwella yn y pen draw. Gall cam-drin emosiynol effeithio ar ddatblygiad eich ymennydd a'ch gallu i brosesu emosiynau.

Fodd bynnag, gall goddef camdrinwyr ddod yn broblem wirioneddol y gallai fod angen ei thrin yn ddiweddarach gyda therapi a chwnsela arbenigol.