Sut i Symud Priodas Ddibynnol i Berthynas Iach

Pâr Cariad Cyd-Annibynnol

“Pan ydych chi'n anhapus, rydw i'n anhapus.”

Ydy'r ymadrodd hwn yn swnio'n gyfarwydd? Yn anffodus, mae llawer o gyplau mewn priodas ddibynnol yn ymwneud â'i gilydd o'r dybiaeth hon neu hyd yn oed addewid.Ydych chi mewn priodas neu berthynas ddibynnol?

Mewn priodas ddibynnol nid yw'n anghyffredin cael ymddygiad dibynnol, caethiwus dibynnol sy'n gyffredin yn y berthynas.

A yw hyn yn broblem?

Onid hapusrwydd ar y cyd a dioddefaint a rennir craidd gwir gariad ?

Yn ôl pob tebyg, mae llawer o bobl yn credu eu bod nhw. O ganlyniad, eu ffordd i ddangos cariad yw

ymgymryd â theimladau eu partner, yn enwedig teimladau drwg y partner. Yn aml, mae'r teimladau hyn yn yr ystod straen, pryder ac iselder.

Mae mathemateg hyn yn glir: os yw'r ddwy ochr yn derbyn teimlad gwael eu partner, mae'r ddau bartner yn anhapus y rhan fwyaf o'r amser , neu o leiaf mwy o amser nag y byddent ar eu pennau eu hunain.

Felly, os oes nodweddion codiant yn eich perthynas, arhoswch gyda ni, gan ein bod yn cynnig mewnwelediadau defnyddiol i ddeall perthynas afiach, dibynnol yn ddibynnol a chyngor gweithredadwy ar sut i oresgyn codiant mewn priodas neu berthynas ddibynnol.

Yn ôl Wikipedia , Mae Codependency yn gyflwr ymddygiadol mewn perthynas lle mae un person yn galluogi caethiwed rhywun arall, iechyd meddwl gwael, anaeddfedrwydd, anghyfrifoldeb, neu dangyflawniad.

Ymhlith y symptomau codiant craidd mae dibyniaeth ormodol ar bobl eraill am gymeradwyaeth ac ymdeimlad o hunaniaeth.

Mae'n debyg bod y term Codependency yn cael ei orddefnyddio, ac yn aml mae'n ennyn cywilydd yn fwy nag ef yn helpu i ddatrys unrhyw beth.

Gwyliwch hefyd:

Hoffwn dynnu sylw at y ffaith bod ymgymryd â theimlad anhapus partner, yn eu galluogi i ddiystyru eu teimladau ac aros mewn hwyliau drwg yn hirach, yn debyg iawn i'r dyfyniad o Wikipedia yn ei ddisgrifio.

Un o'r elfennau yw tosturi

Yn ei lyfr Gwir Gariad, Trwchus Nhat Hahn yn disgrifio'r pedair elfen hanfodol o wir

cariad. Neu yn ei eiriau ef, y gallu i ddweud rhywbeth fel: “Annwyl un, gwelaf eich bod yn dioddef ac rwyf yno i chi.” Mae hynny'n wir o gymorth ac yn iachâd, ond nid yw'n awgrymu bod y blaid dosturiol yn ymgymryd â'r dioddefaint.

Yn hytrach, maent yn barod i fod gyda’u cariad sy’n dioddef, i beidio â diflannu i ddioddefaint y partner a chael eich llethu ganddo.

Ystyr llythrennol ‘tosturi’ yw dioddef gyda’n gilydd. Ond fel mae Hahn yn awgrymu, nid oes angen i un ddioddef er mwyn lleddfu dioddefaint un arall.

I'r gwrthwyneb, mae angen rhywfaint o ddatgysylltiad er mwyn bod yn bresennol i boen rhywun arall.

Ar gyfer partner / partneriaid mewn priodas ddibynnol, mae'n hanfodol deall, os yw rhywun am geisio lleddfu poen partner, bod angen i un fod y tu allan iddo.

Ymarfer cydraddoldeb mewn perthnasoedd i adfer pwyll

Dwy agwedd bwysig arall ar gariad a grybwyllir yn y llyfr hwnnw yw Joy: Rhaid i True Love fod llawen a hwyl, y rhan fwyaf o'r amser.

Ac Equanimity, y mae Hahn yn ei ddisgrifio fel y gallu i weld yr annwyl yn un ar wahân . Rhywun a all ddod yn agosach a bod yn bell.

Mae rhywun y mae rhywun yn rhannu'n ddwfn ag ef weithiau, ac ar amser gwahanol yn dod yn bell. Dyma'r gwrthwyneb llwyr i godiant, lle mae'n rhaid i'r partneriaid fod yn agos bob amser.

Mae plant yn dysgu sgiliau llywio cydbwysedd gwahanrwydd a chydgysylltiad tua thair oed.

Mae'r plentyn yn gafael yn ei fam, yna'n mynd i chwarae ar ei ben ei hun am gyfnod, yna'n mynd yn ôl at ei fam am ychydig funudau ac ati.

Yn raddol mae'r pellteroedd rhwng mam a'r plentyn yn tyfu ac mae amseroedd ar wahân yn ymestyn. Yn y broses, mae'r plentyn yn dysgu'r sgil o gysylltu ag un arall o ymdeimlad o hunan ar wahân. Mewn lingo Seicolegol cyfeirir at hyn fel “ Cysondeb gwrthrych . '

Mae'r plentyn yn dysgu ymddiried bod mam yno ac ar gael i'w chysylltu, hyd yn oed pan nad yw hi'n agos yn uniongyrchol neu hyd yn oed o'r golwg.

Nid oedd gan y mwyafrif o bobl blentyndod perffaith lle gallent ddysgu'r math hwnnw o ymddiriedaeth. I. yn credu mai Milton Erickson a ddywedodd: “ Nid yw byth yn rhy hwyr i gael plentyndod da , ”Ond mae gen i erioed wedi dod o hyd i ddigon o dystiolaeth.

Mewn priodas ddibynnol, mae ymddiriedaeth a ffydd yn lleihau. Fodd bynnag, mewn a perthynas iach gall dysgu ymddiried mewn partner mewn ffordd ddyfnach wella unrhyw bartneriaeth yn fawr.

Dim ond yn araf iawn y gellir adeiladu ymddiriedaeth

Pâr Affricanaidd Americanaidd yn Eistedd ar Resturant Yn Dal Ei gilydd Dwylo

Gangwneud addewidion bach a'u cadw. Mae'r addewidion hyn mor fach â “Byddaf adref i ginio am saith” neu “ar ôl fy nghawod hoffwn eistedd gyda chi a chlywed am eich diwrnod.”

Mae angen i’r ddau bartner wneud addewidion a chymryd y risg o ymddiried yn addewidion y llall.

Pan na fydd un partner yn cadw addewid, fel y bydd yn anochel yn digwydd weithiau, y mae hanfodol i siarad amdano. Mae siarad amdano yn cynnwys a ymddiheuriad am y methiant ar un ochr, a parodrwydd i gredu na ddigwyddodd y methiant yn faleisus.

Mae hynny'n dysgu maddau. Nid yw hyn yn hawdd wrth gwrs ac mae'n ymarfer.

Os na fydd sgwrs o'r fath yn digwydd, mae cyfrifon yn cael eu cronni ac yn y pen draw yn arwain at oerni, ymbellhau ac argyfwng yn y berthynas, gan wneud pethau'n waeth mewn priodas ddibynnol.

Pan sylwch ar eich partner mewn hwyliau drwg, y cam cyntaf yw cymryd eiliad i fod yn ymwybodol ohono ac efallai'n meddwl beth allai'r gwreiddyn neu'r achos fod.

  • Onid ydyn nhw'n teimlo'n dda yn gorfforol?
  • A wnaeth rhywbeth eu siomi?
  • Ydyn nhw dan straen am ryw ddigwyddiad yn y dyfodol?

Beth bynnag ydyw, ceisiwch beidio â chymryd y peth yn bersonol fel arfer mewn priodas ddibynnol, mae partner yn aml yn troi gweledigaeth twnnel.

Nid eich bai chi yw eich hwyliau, na'ch cyfrifoldeb

Merch Ifanc Upset Hardd

Gall fod yn ddefnyddiol cydnabod i chi'ch hun nad ydych mewn hwyliau drwg. Nawr efallai y gallwch chi helpu.

Dywedwch wrth eich partner eich bod wedi sylwi nad ydyn nhw'n dda. Gofynnwch a ydyn nhw eisiau paned neu rwbiad cefn neu i siarad â chi. Gallwch chi ddyfalu'n ysgafn beth sy'n eu poeni: “Oes gennych chi gur pen?' “Ydych chi'n poeni amdano?”

Ceisiwch fod yn glir mai gwir gwestiynau yw'r rhain ac nid datganiadau, oherwydd yn amlwg, nid ydych chi wir yn gwybod beth sy'n achosi eu teimladau. Pa bynnag help rydych chi'n ei gynnig, ceisiwch wneud hynny'n hollol rydd ac yn barod, fel na fydd unrhyw ddrwgdeimlad yn cael ei gronni'n ddiweddarach.

Byddwch yn barod i glywed ie a na

Un o arwyddion afiach codiant yw tybio bod yn rhaid i chi feithrin, ac amddiffyn eich partner 24/7.

Er mwyn dianc rhag carchar priodas ddibynnol, fe'ch cynghorir i bartner roi'r gorau i wario ei holl egni diwallu anghenion eu partner .

Byddwch yn barod i dderbyn efallai na fydd eich cynnig o gymorth yn ddefnyddiol ac efallai na fydd yn newid hwyliau eich partner.

Ceisiwch gyfyngu eich rhyngweithio i gwestiynau, arsylwadau niwtral a chynigion o gymorth. Os ydych gwnewch awgrym, cadwch ef yn syml a byddwch yn barod i stopio ar ôl gwrthod yr un cyntaf.

Cofiwch, nid eich gwaith chi yw “trwsio” naws eich partner.

Dros amser, bydd arfer o'r fath yn dod â llawer mwy o lawenydd i'ch perthynas ac yn newid priodas ddibynnol yn bartneriaeth iach.

Efallai y bydd rhythm symud yn agosach ac ar wahân yn dod mor naturiol ag anadlu, a bydd diolchgarwch yn cyd-fynd bob tro o gwrdd a dod yn agos, gan deimlo'n lwcus am gael y person hwn yn eich bywyd.

Cerdd Rumi Bird Wings yn ddisgrifiad gwych o'r symudiad hwnnw rhwng agosatrwydd a pellter, didwylledd ac amser preifat yn unig.

Adar Adar

Mae eich galar am yr hyn rydych wedi'i golli yn dal drych i fyny

I ble rydych chi wedi bod yn gweithio'n ddewr.

Gan ddisgwyl y gwaethaf, rydych chi'n edrych ac yn lle,

Dyma'r wyneb llawen rydych chi wedi bod eisiau ei weld.

Mae eich llaw yn agor ac yn cau

Ac yn agor ac yn cau.

Pe bai bob amser yn gyntaf

Neu bob amser yn agored,

Byddech chi'n cael eich parlysu.

Mae eich presenoldeb dyfnaf ym mhob bach

Contractio ac ehangu— Y ddau fel rhai cytbwys a chydlynol hyfryd

Fel adenydd adar.

Ranna ’: