Beth Yw Affair Emosiynol? Ydy'ch Partner Yn Cael Un?

Pâr Cariadon Pryderus a Diflasedig Ar ôl Ymladd Yn Gorwedd Yn Y Gwely

Yn yr Erthygl honOs ydych chi'n pendroni beth yw perthynas emosiynol , nid ydych chi ar eich pen eich hun. Er ei bod yn haws diffinio anffyddlondeb rhywiol, gall yr hyn sy'n gyfystyr â chariad emosiynol fod yn ddryslyd iawn ar brydiau. Hefyd, yn yr oes sydd ohoni o Tinder, ac amrywiol llwyfannau cyfryngau cymdeithasol , gall person aros dan glo mewn cwarantin a dal i sefydlu perthnasoedd agos â phobl unrhyw le yn y byd.Gall hynny gynnwys chi neu'ch partner.

Felly sut allwch chi ddiffinio perthynas emosiynol? Meddai plaenly, dyna pryd mae rhywun ymroddedig yn sefydlu perthynas â rhywun arall ar lefel emosiynol. Maen nhw wedi adeiladu'r cysylltiad hwn i'r pwynt atyniad, neu hyd yn oed yn caru.45% o ddynion a 35% o ferched cyfaddef i ryw fath o anffyddlondeb emosiynol ; mae'r niferoedd 20% yn uwch na materion corfforol. Y cwestiwn yw pryd mae'n croesi llinell cyfeillgarwch i ddod yn berthynas?


anrhegion priodas teulu cymysg

Twyllo emosiynol: Ble dych chi'n tynnu'r llinell?

Mae pawb yn gwybod, unwaith y bydd rhywun ymroddedig yn ymwneud yn rhywiol â rhywun arall heblaw ei bartner, nid oes ots a yw gyda rhywun y maent prin yn ei adnabod, wedi ei adnabod ers amser maith neu hyd yn oed weithiwr rhyw - mae hynny'n twyllo.

Ond beth am berthynas emosiynol?Ble rydyn ni'n tynnu'r llinell rhwng twyllo a chymdeithasu?

Mae'n llinell denau. Ni fyddai’n iach atal eich partner rhag rhyngweithio ag unrhyw un oherwydd risg o anffyddlondeb. Ond mae yna adegau pan fydd “rheol Harry cwrdd â Sally” yn cymryd drosodd, y mae bond cyfeillgarwch yn mynd ychydig ymhellach ac yn troi'n berthynas emosiynol.

Anffyddlondeb emosiynol yw pan fydd gennych chi deimladau dwfn tuag at rywun heblaw'ch partner, ac rydych chi'n ymroi iddo gweithredoedd bwriadol i'w ddatblygu .

Mae sut rydych chi'n teimlo am rywun weithiau'n afreolus; mae'n reddf dwfn yn ein henaid a'n psyche.

Mae hynny'n arbennig o wir os yw'r person yn garedig â chi. Ond mae'r hyn rydych chi'n ei wneud gyda'r teimladau hynny yn rhywbeth y gallwch chi ei reoli. Twyllo emosiynol yw gweithredoedd a fyddai'n datblygu'r teimladau hynny ymhellach.


perthnasoedd ferch mam camweithredol

Camau materion emosiynol

Beth yw twyllo emosiynol , a pham ei fod yn anghywir? Er y byddai rhai cwnselwyr a phobl sy'n agos atoch chi'n ei ystyried yn ddiniwed, nid yw'n wahanol na goryrru ar y draffordd. Mae'n hwyl ac yn rhyddhaol ond mae hefyd yn eich agor chi i ddamweiniau mawr.

Mae sawl cam o faterion emosiynol. Gall gwybod ble rydych chi neu'ch partner helpu i achub eich perthynas.

  1. Dim ond ffrindiau - Mae'n cychwyn fel perthynas ddiniwed rhwng dau berson a allai fod yn dod yn agosach at ei gilydd ar hap neu oherwydd eu bod yn edrych i ymddiried mewn person heblaw eu partner.
  2. Mwy na ffrindiau yn unig - Dyma'r cam lle mae'r cysylltiad yn dod yn gryfach. Hyd yn oed os nad ydyn nhw'n cyfaddef hynny, mae yna deimladau wrth iddyn nhw feddwl am y ffrind hwn a breuddwyd y dydd amdanyn nhw. Mae meddyliau am y partner yn cymryd llai a llai o le yn eu meddwl.
  3. Partneriaid sy'n cwyno - Ar ôl i chi ddatblygu lefel benodol o gysur, mae'n haws cymharu'r person hwn â'ch partner a dechrau cwyno am eich perthynas. Rydych chi'n teimlo'n fwy a mwy digalon am eich prif berthynas ac yn llai petrusgar ynglŷn â rhannu hynny gyda'r ffrind hwn.
  4. Partneriaid gwneud penderfyniadau - Dyma bron y cam olaf gan fod y partner twyllo yn anwybyddu'r prif bartner ac yn dechrau dibynnu ar eu “partner emosiynol” am wneud penderfyniadau bach a mawr.
  5. Ar hyn o bryd, mae yna ddiystyrwch llwyr i'r brif berthynas. mae'n dod yn anodd cydbwyso sylw rhwng y ddwy berthynas. Os yw hyn yn mynd allan o law, gall achosi dadansoddiad o'r brif berthynas.

Pam mae materion emosiynol yn digwydd?

Gwraig yn Ysbïo Ffôn Ei Gwr Tra

Er y gall materion emosiynol ddigwydd, nid ydynt yn digwydd dros nos. Yn wahanol i anffyddlondeb corfforol lle gall cwpl groesi'r llinell yn sbardun y foment, mae anffyddlondeb emosiynol yn datblygu dros amser. Weithiau gall eich partner fod yn pendroni a yw perthynas emosiynol ac a yw'n cael un.

  • Bregusrwydd Emosiynol - Tra byddai pawb yn dweud ymddiriedaeth yw sylfaen perthynas iach , gall gadael eich partner i'w ddyfeisiau ei hun feithrin teimladau o esgeulustod a than-werthfawrogiad. Gall y diffyg dilysu arwain at rai partneriaid yn estyn allan at eraill amdano.
  • Cyfleoedd a Chyfleoedd - Mae llawer o bartneriaid yn ceisio aros yn deyrngar, hyd yn oed os ydyn nhw'n teimlo bod rhywbeth yn brin yn eu perthynas. Ni fyddai'r mwyafrif yn mynd ati i chwilio am “amnewidion” i lenwi'r bwlch.

Ond yn ystod gwaith, cymdeithasu a gweithgareddau “normal” eraill, gallant gwrdd â phobl eraill sy'n agor eu hunain iddynt. Er ei bod yn afiach atal eich partner rhag rhyngweithio â phobl eraill, ni allwch reoli pa gamau bynnag a all ddod gan drydydd parti.

  • Datblygiad cynnil - Unwaith y bydd eich partner yn dechrau datblygu bondiau emosiynol dwfn gyda thrydydd parti, byddent naill ai'n difyrru'r teimladau hynny trwy feithrin rhyngweithio pellach â'i gilydd neu byddai'r berthynas yn oeri yn naturiol.

Gweithredoedd bwriadol gan mae eich partner i ddatblygu’r teimladau hynny neu dderbyn y datblygiadau gan eraill yn croesi’r llinell rhwng cyfeillgarwch platonig ac anffyddlondeb emosiynol.

  • Datblygiad cydfuddiannol - Ni allwch hefyd reoli sut mae pobl eraill yn teimlo dros ei gilydd, mae hynny'n cynnwys eich partner. Ond unwaith y bydd y teimladau hynny allan yn yr awyr agored (rhwng y ddau ohonyn nhw o leiaf), yna mae materion emosiynol yn chwalu sylfeini’r berthynas.

Er bod yna achosion pan fydd y parti arall neu'ch partner yn bod yn neis oherwydd dyna pwy ydyn nhw, efallai na fydd y “teimladau personol dwfn” yn gydfuddiannol.

Os yw'n gydfuddiannol, yna byddech chi'n gwybod beth yw perthynas emosiynol o lygad y ffynnon.

Arwyddion o dwyllo emosiynol

Dyn a Menyw Rhwystredig Ddim yn Siarad Yn Teimlo

Tra bo camau'n dod yn eu blaenau, daw arwyddion i mewn fel awgrymiadau a baneri cynnil a all eich rhybuddio bod rhywbeth yn amiss.

Sut ydych chi'n gwybod a yw'ch partner yn ymwneud ag un ? Wel, dyma'r arwyddion adrodd:

Maen nhw'n stopio estyn allan - Pan fydd pobl sy'n drist, yn isel eu hysbryd, yn hapus, yn gyffrous, yn ofnus, wedi diflasu, neu ddim ond am y peth, maen nhw'n estyn allan yn gyntaf ac yn rhannu eu teimladau â'u partner. Os yw'ch partner wedi rhoi'r gorau i rannu eu teimladau gyda chi, er eich bod chi'n estyn allan, mae'n faner goch.

Maen nhw'n cwyno amdanoch chi - Mae materion preifat rhwng cyplau, yn dda, yn breifat. Os ydyn nhw'n cael cysur yn yn gyson mae siarad am eich perthynas yn bwysig gyda rhywun arall - mae hynny'n arwydd mawr.

Nid ydych yn flaenoriaeth bellach: Pan fydd rhywun arall yn dechrau dod yn bwysig yn emosiynol i'ch partner, mae hyn yn sicr o ddigwydd. Yn sydyn, efallai y byddan nhw'n dechrau canslo dyddiadau gan ddweud eu bod nhw'n brysur, ddim yn cofio pethau y gwnaethoch chi ddweud wrthyn nhw yn ddiweddar neu'n ymddangos yn tynnu sylw hyd yn oed pan fyddwch chi gyda'ch gilydd


diffyg o werthfawrogiad

Maen nhw'n siarad llawer am y person hwn: Mae dod â mwy o ddiddordeb mewn person arall yn golygu eu bod yn cael llawer o drafodaethau diddorol. Felly os yw enw rhywun penodol yn dechrau ymddangos bob hyn a hyn gydag unrhyw gyd-destun neu hebddo.

Maent wedi dod yn amddiffynnol ynghylch eu ffôn: Os ydyn nhw'n cythruddo pan fyddwch chi'n cyffwrdd â'u ffôn neu'n cyrraedd unrhyw le yn agos ato, yn treulio llawer o amser yn tecstio ac yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol a pheidiwch â gadael y ffôn heb oruchwyliaeth, gall fod yn arwydd.

Cadw cyfrinachau gan eich partner - Maen nhw'n euog yn anymwybodol. Maen nhw'n dweud celwydd ac yn esgus nad oes unrhyw beth yn digwydd, ac yn ceisio argyhoeddi eu partner (a nhw eu hunain) nad oes unrhyw beth yn digwydd mewn gwirionedd. Dyma un o'r rhai mwyaf cyffredin arwyddion perthynas emosiynol.

Mae yna ymchwil barhaus ar y rhesymau pam mae pobl yn troi at dwyllo, gan gynnwys nifer y bobl sy'n troi at berthynas emosiynol ac mae wedi gweld rhai ymatebion diddorol gan wahanol rywiau.

Dyma fideo defnyddiol gan yr Arbenigwr Perthynas Susan Winter am effaith a chanlyniadau perthynas emosiynol:

Symud heibio anffyddlondeb emosiynol

Nawr eich bod chi'n gwybod beth yw perthynas emosiynol , mae symud heibio iddo i drwsio'ch perthynas yn ddewis y bydd yn rhaid i chi ei wneud. Gall gadael iddo barhau arwain at anffyddlondeb rhywiol .

Am wybod sut i ddod â chariad emosiynol i ben ? Gofynnwch i'ch partner dorri cysylltiad â'r person hwnnw. Camwch yn ôl ar eich endeariadau a'ch sgyrsiau diangen. Os yw'r parti arall yn sylwi sut mae pethau wedi mynd yn “oer,” gall y berthynas emosiynol dorri i fyny yn naturiol.

Os yw'ch partner yn cael un, rhowch sylw i'ch perthynas, a'i thrafod fel oedolion cyfrifol. Peidiwch â gwylltio a chael eich cysuro gan y ffaith nad yw wedi symud ymlaen cyn belled ag y gwnaeth. Os ydych chi'n dal i ryfeddu sut i ddod dros berthynas emosiynol yna gwybod mai maddeuant a newid yw'r ffordd orau.

Pan fydd un partner yn estyn allan at rywun arall am gefnogaeth emosiynol, mae hynny'n golygu bod gwendid sylfaenol yn y berthynas. Yn ddelfrydol, mae partneriaid yn ymddiried yn ei gilydd yn llwyr ac yn gweithredu fel cefnogaeth emosiynol ei gilydd.

Os yw rhywun yn cael perthynas emosiynol, yna mae problem sylfaenol yn yr adran ymddiriedaeth a chymorth. Ystyriwch siarad â chynghorydd i ddeall beth yw perthynas emosiynol yn fanwl, dod o hyd i'r broblem a'i datrys fel cwpl.

Dim ond amlygiad o berthynas wan yw materion emosiynol. Cloddiwch yn ddwfn a chryfhewch eich bondiau gyda'ch gilydd fel cwpl a byddwch ar gael yn emosiynol ac yn gorfforol i'w gilydd.