Yn Disgleirio Golau ar Yr Ofn Ysgariad

Yn Disgleirio Golau ar Yr Ofn Ysgariad

Mae'r penderfyniad i gychwyn ar ysgariad yn llwythog o gwestiynau ynghylch sut olwg fydd ar y dyfodol. Mae'r cwestiynau hyn heb eu hateb yn aml yn cadw unigolion rhag dod â phriodasau i ben oherwydd bod ofn yr anhysbys yn ansymudol. Yr ystadegyn y cyfeirir ato'n aml mewn cwnsela priodas yw nad oes modd achub y rhan fwyaf o bobl am oddeutu 5 mlynedd ar ôl eu priodas mwyach. Mae'r ystadegyn hwn yn siarad â dwyster ofn a phryder sy'n cyd-fynd â'r newid bywyd hwn. Mewn gwirionedd, gall fod yn un o'r unig amseroedd mewn bywyd pan fydd person yn fwriadol yn dewis rhoi ei fywyd mewn cyflwr argyfwng.Os caniateir i ofn guddio yn y gornel dywyll, mae'n parhau i adeiladu a thyfu. Waeth beth yw eich sefyllfa, mae ysgariad yn gysylltiedig â rhywfaint o gywilydd. Mae teimladau o fethiant, hunan-fai, dicter a siom yn creu magwrfa ffrwythlon i ofn a chywilydd ffynnu. Mae ofn a phryder yn dechrau lleihau pan fyddwch chi'n dechrau'r broses adnabod. Trwy nodi'ch ofnau a chydnabod eich cywilydd, rydych chi'n taflu goleuni i'r corneli tywyll hynny ac o ganlyniad, gall tosturi a chwilfrydedd ddisodli'r teimladau hyn. Gallwch chi ddechrau bod yn emosiynol onest â chi'ch hun a chofleidio'r newidiadau rydych chi'n dod ar eu traws. Felly beth yw'r mwyafrif, os nad pob un, o'r ffactorau y mae pobl yn ofni amdanynt wrth wynebu ysgariad? Gadewch i ni ddarganfod & hellip;
Sgwrs gadewch i am briodas

Yr Ofn Ariannol

Yr Ofn Ariannol

Mae ofnau ariannol yn unigryw i bob sefyllfa ysgariad. Mae llawer o unigolion sy'n aros gartref neu'n gweithio rhan-amser yn ofni na allant gynnal ffordd o fyw i'w hunain a'u plant, sy'n debyg mewn unrhyw ffordd i'r un a oedd ganddynt pan oeddent yn briod. Sut y byddaf yn goroesi? Ble fydda i'n byw? Nid wyf wedi gweithio mewn blynyddoedd, pwy fydd yn fy llogi? Sut y byddwn i byth yn gwneud yr arian a wnaethom fel cwpl? Beth fydd yn ei olygu i'r plant os af yn ôl i'r gwaith? Mae gan ddynion a menywod sy'n gweithio ofnau ariannol gwahanol. Maent yn aml yn ofni y bydd yn rhaid iddynt roi arian y maent yn teimlo ei fod wedi'i ennill trwy flynyddoedd lawer o ymroddiad proffesiynol. Pam fod yn rhaid i mi roi fy arian i rywun na allaf fod yn briod ag ef? A fydd gen i ddigon ar ôl i gynnal fy ffordd o fyw fy hun? Pa mor hir y byddaf yn cael fy nghlymu i'r person hwn yn ariannol?

Yr Ofn Cymdeithasol

Yr Ofn Cymdeithasol

Waeth a oes gennym berthnasoedd cefnogol yn ein bywydau ai peidio, mae ysgariad yn bygwth ein normau cymdeithasol cyfredol. Mae bywyd priodasol yn cynnwys ffrindiau priod. Dyma'r cyfeillgarwch rydyn ni'n disgwyl cael ein trethu pan rydyn ni'n mynd trwy ysgariad. Mae'n gwneud synnwyr y bydd gan barau priod eraill gyfyng-gyngor teyrngarwch ac y gallant ddewis ochrau. Gallwn ddeall y gallai ffrindiau cwpl deimlo dan fygythiad gan ein statws newydd neu fe allai godi materion iddynt ynglŷn â'u priodas eu hunain. A yw hyn yn ei gwneud yn llai ysgogol neu'n llai niweidiol? Na. Y peth mwyaf niweidiol yw pan nad y ffrindiau yr oeddem yn eu disgwyl sy'n newid yn sydyn.Pan oeddwn yn ysgaru, roedd fy ffrind agosaf hefyd yn mynd trwy ysgariad. Rwy'n cofio meddwl ei fod mor ffodus oherwydd gallem gefnogi ein gilydd a gallai ein plant uniaethu â'n gilydd. Fodd bynnag, wrth i'n sefyllfaoedd unigol fynd rhagddynt, daethom yn fwy a mwy pell. Roedd y ddau ohonom yn profi newid syfrdanol ond daeth amgylchiadau newydd i bob un o'n bywydau newydd. Roedd gennym lai yn gyffredin nag oedd gennym ni pan oedd y ddau ohonom yn ffrindiau priod anhapus. Ni allwn fod erioed wedi rhagweld y canlyniad hwn na lefel yr anobaith y byddai'n ei achosi imi. Yr hyn a sylweddolais oedd nad y cyfeillgarwch yr ydym yn disgwyl ei newid na'r dyfarniadau yr ydym yn gwybod sy'n dod sy'n ein brifo. Wel, maen nhw'n brifo ychydig. Daw'r golled fwyaf pan ragwelwn gefnogaeth a chariad gan ffrind ac ni allant ei ddarparu. Mae'n anochel ei fod yn fwy am eu hofn eu hunain ac nid ein sefyllfa, ond yn wir mae'n golled.

Ofn y Kid

Ofn y Kid Dyma'r biggie! Mae llawer o bobl yn aros yn briod gyda'r bwriad o amddiffyn neu flaenoriaethu eu plant. Nid oes amheuaeth y gallwn gysylltu ysgariad â methiant, yn enwedig methiant magu plant. Mae ymchwil wedi dangos bod gan blant ysgariad wahaniaeth bach iawn o ran addasiad cyffredinol a gweithrediad oedolion o gymharu â phlant rhieni priod. Y gwrthdaro sy'n digwydd rhwng unigolion sydd wedi ysgaru sy'n gadael effaith, nid yr ysgariad. Mewn gwirionedd, gellir dadlau bod modelu perthynas briodasol afiach dros 18 mlynedd yn fwy niweidiol ar berthnasoedd oedolion y plant hyn. Mae gan bob rhiant ofn niweidio eu plant neu achosi niwed tymor hir oherwydd eu diffygion eu hunain. Mae'r ofnau hyn yn cael eu rhoi o dan ficrosgop pan fydd rhiant yn penderfynu dod â'u priodas i ben. Mae cydnabod yr ofn hwn yn bwerus gan y gallwn ei ddefnyddio i'n tywys wrth wneud penderfyniadau sy'n ymwneud â'r broses ysgaru.

Er enghraifft: Onid yw'n bwysig i'r plant dreulio amser gyda'r ddau riant? A oes gwir angen imi ymladd dros y soffa neu'r set ystafell fwyta? A allem fynd i gyngerdd gwyliau ac eistedd gyda'n gilydd fel ffrynt unedig i'n plant? Bydd creu ysgariad cyfeillgar a derbyn newid yn modelu gwytnwch i'n plant. Mae hyn yn dangos cryfder trwy adfyd.
nodau perthynas yn y gwely

Yr Ofn ‘Beth Nesaf’

Yr Ofn ‘Beth Nesaf’

Rydyn ni'n greaduriaid o arfer. Rydyn ni'n hoffi sefydlogrwydd a diogelwch ac rydyn ni'n hoffi gwybod beth sy'n dod nesaf. Mewn gwirionedd, byddwn yn dadlau bod y mwyafrif o bryder yn rhagweladwy. Dechrau ysgariad yw'r anhysbys mawr ac mae'n cael ei gyfuno â'r system gyfreithiol sy'n teimlo'n ddychrynllyd ac yn ddirgel i'r mwyafrif o bobl. Rydyn ni'n gwrando ar straeon arswyd pawb oherwydd bod pobl sydd wedi bod i frwydr eisiau rhannu eu creithiau. A yw hyn yn golygu ein bod yn aros yn sownd? Wel, mae diogelwch a sefydlogrwydd yn rhithdybiau ar ryw lefel oherwydd dim ond yr eiliad yr ydym yn ei phrofi ar hyn o bryd. Gall ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar wella'r broses o ysgariad. Trwy ddysgu sut i ddod yn ymwybodol o'r foment bresennol a'i phrofi'n llwyr, nid ydym yn ceisio rhagweld beth sy'n dod nesaf. O ganlyniad, mae ein pryder yn lleihau. Nid oes rhaid i ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar gynnwys newidiadau difrifol yn ein bywyd. Mae'n golygu talu sylw i'r hyn sy'n digwydd yn yr oes sydd ohoni ac yn bwysicach fyth, nid ei farnu.

Mae ofn yn mynd i gyflwyno'i hun i'ch taith ysgariad. Y rhai a grybwyllir yma yw rhai o'r rhai mwyaf cyffredin ond mae gan bob un ohonom ein llwybr a'n hofnau unigryw ein hunain. Os gallwch chi ddefnyddio'r ofnau hyn i'ch gyrru ymlaen, byddwch chi'n creu twf. Arsylwi arnyn nhw. Dysgu oddi wrthyn nhw. Hyd yn oed eu gwerthfawrogi oherwydd mae ofn yn golygu eich bod chi'n newid ac yn herio'ch hun yn hytrach na derbyn y status quo.