Beth yw Dalfa Gorfforol a Beth yw Ei Fanteision a'i Anfanteision

Beth Yw Dalfa Gorfforol

Yn yr Erthygl hon

Yn yr Unol Daleithiau, mae dalfa plant yn cael ei ddosbarthu ymhellach o dan ddau brif gategori, h.y., dalfa gorfforol a chyfreithiol. Dalfa gorfforol yw'r hawl a roddir i riant i fyw gyda'i blentyn ar ôl ysgariad neu wahaniad. Gall hyn fod ar y cyd neu'n unig.Beth yw dalfa gorfforol plentyn?

Gall fod dau fath o ddalfa-

1. Beth yw dalfa gorfforol sylfaenol?

Fel y mae'r enw'n awgrymu, dim ond rhiant sengl a fydd yn gwasanaethu fel rhiant gwarchodol yn y ddalfa unig neu gynradd.

2. Beth yw dalfa a rennir?

Ar y llaw arall, mae dalfa ar y cyd neu ar y cyd yn golygu bod y ddau riant yn cael yr hawl i dreulio amser yn byw gyda'r plentyn, gyda'r ddau riant hefyd yn rhannu cyfrifoldeb cyfartal â gofal corfforol eu plentyn.

Hawliau ymweld

Efallai na fydd rhiant nad yw'n garchar yn y ddalfa plant yn cael yr hawl i fyw gyda'r plentyn / plant ond fel rheol caniateir hawliau ymweld iddynt. Trwy “ymweliad,” gellir neilltuo amserlen i'r plentyn, e.e. ar benwythnosau, i aros gyda'r rhiant nad yw'n gaeth. Mae hyn wedi sefydlu llawer o gyplau enwog a aeth trwy ysgariad neu sy'n mynd trwy ysgariad. Un enghraifft dda a diweddar yw Brad Pitt ac Angelina Jolie, lle nad yw'r cyntaf ond yn cael hawliau ymweld dan oruchwyliaeth i'w plant. Rhoddir dalfa gorfforol unig i fam y plant.

Cyd-rianta

Mae llysoedd yn rhesymol wrth bennu hawliau ymweld ac yn eithaf meddwl agored am rieni sydd eisiau ymweliad “rhyddfrydol” neu hyd yn oed rhianta ar y cyd. Mae'r olaf yn eithaf poblogaidd y dyddiau hyn, y cyfeirir ato hefyd fel cyd-rianta. Fodd bynnag, cytunir yn fwy cyffredin ar gyd-rianta rhwng dau gwpl sydd wedi ymddieithrio heb orfod mynd trwy achos cyfreithiol neu achosion dalfa plant.

Mae nifer o gyplau enwogion sydd wedi ysgaru yn rhan o rianta neu gyd-rianta. Mae rhai ohonynt yn cynnwys Ben Affleck a Jennifer Garner, Demi Moore a Bruce Willis, Reese Witherspoon a Ryan Philippe, Courtney Cox a David Arquette, Jennifer Lopez a Marc Anthony, Kourtney Cox a Scott Disick a, Rob Kardashian a Blac Chyna, i enwi a ychydig. Maent o'r farn bod gwneud hyn er budd gorau'r plentyn / plant.

Yn gyffredinol, mae dalfa yn mynd i'r afael â'r lleoliad lle bydd y plentyn yn byw yn ogystal â hyd yr amser. Mae hefyd yn pennu pwy fydd â'r hawl a'r cyfrifoldeb i benderfynu dros y plentyn mewn materion fel lles a gweithgareddau dyddiol.

Nid oedd cyd-ddalfa, er y cyfeirir ato'n gyffredin fel dalfa a rennir, bob amser yn golygu y bydd y rhieni'n rhannu amser cyfartal yn byw gyda'r plentyn. Yn lle hynny, gallai'r rhieni nodi canllawiau ac amserlen benodol pryd y bydd y plentyn gyda phob rhiant. Fodd bynnag, mae'r costau sy'n gysylltiedig â magu'r plentyn fel arfer yn cael eu rhannu yn ôl gallu pob un.

Ar hyn o bryd, symudodd llysoedd tuag at ddyfarnu cyd-ddalfa yn amlach gan ystyried diddordeb y plentyn. Mae hyn oherwydd bod llawer o fanteision yn gysylltiedig â'r trefniant hwn.

Manteision dalfa gorfforol

  • Bydd pob rhiant yn cael dylanwad ar eu plentyn wrth dyfu i fyny;
  • Sefydlir cysylltiad â'r ddau riant;
  • Ni fydd un rhiant yn teimlo'n llai na'r llall;
  • Bydd treuliau'n cael eu rhannu, gan ganiatáu pob rhiant yn fwy rhwydd gyda chyllid;
  • Ni fydd angen i'r plentyn ochri os yw'r ddau riant yn bresennol yn ei fywyd;

Fodd bynnag, yn yr un modd ag y mae buddion, gallai fod anfanteision hefyd.

Anfanteision dalfa gorfforol

  • Gan orfod byw mewn dau gartref, efallai y bydd angen rhywfaint o gyfnod addasu ar y plentyn cyn dod yn gyffyrddus â'r sefyllfa;
  • Mewn achosion lle mae'r ddau gartref yn bell oddi wrth ei gilydd, efallai y bydd y plentyn yn cael amser caled yn gorfforol i fynd o un tŷ i'r llall. Gellir defnyddio'r amser a dreulir ar deithio yn ôl ac ymlaen ar gyfer gweithgareddau mwy defnyddiol eraill;
  • Gall cyfnewidiadau dalfa arwain at sefyllfa aflonyddgar a dirdynnol i'r plentyn;
  • Ar gyfer plentyn â rhieni sy'n gwrthdaro, gellir cynyddu gwrthdaro o'r fath wrth fynd trwy gyfnewidfeydd dalfa, gan effeithio'n andwyol ar y plentyn.

Mae'r rhieni yn y sefyllfa orau i wybod y gorau i'w plentyn ar ôl pwyso a mesur buddion dalfa gorfforol ar y cyd a chynradd. Felly, wrth fynd trwy achos dalfa plant, dylent gadw lles eu plentyn mewn cof yn fwy na dim arall.

Ranna ’: