Iaith Gwneud Cariad: Canllaw i Ddeall Ei Seiniau Pleser

Pâr Heterorywiol Oedolion Ifanc yn Gorwedd ar Wely Yn yr Ystafell Wely

Yn yr Erthygl honOs ydych chi'n fenyw sy'n gwrando ar eich dyn wrth gael rhyw, mae'n debygol eich bod wedi clywed rhai pethau eithaf rhyfedd yn ystod yr act, ac yn enwedig pan ddaw'n agos at uchafbwynt. Ydych chi erioed wedi meddwl beth sydd o dan yr holl synau hynny?Er mwyn eich helpu i ddehongli'r iaith dramor unigryw hon, dyma ganllaw hwyliog i helpu i gyfieithu'r synau hynny!

1. Pantio

Ydy'r boi hwn yn gorffen ras marathon, oherwydd mae'r pantio hwnnw'n swnio fel ei fod yn agos at y llinell derfyn.Efallai nad y llinell derfyn “honno” eto, ond ie, wrth i’w gyffro waethygu, felly hefyd cyfradd curiad ei galon a rhythm, gan arwain at y sŵn pantio hwnnw sy’n swnio fel yr hyn a glywch gan eich ci ar ôl sesiwn dda o nôl.

“Huuuuuuuuuuuh, huuuuuh”

2. Gulping

Efallai ei fod yn cael ei dynnu cymaint o sylw gan eich harddwch a'ch dymunoldeb nes iddo anghofio llyncu ei boer ei hun.Neu, efallai ei fod yn cymryd swig enfawr o'r botel ddŵr honno ar y bwrdd wrth erchwyn y gwely. Y naill ffordd neu'r llall, nid y llowc yw'r synau rhyw gwrywaidd mwyaf rhywiol, ond yn un angenrheidiol. Cyn belled nad yw'n dechrau tagu ar ei boer neu ddŵr, a allai fod yn dorwr hwyliau go iawn.

“Ooooogooooooggg”

3. Cyfres o grunts

Er nad y synau harddaf y gall dyn ei wneud yn ystod rhyw, mae grunting yn gyffredin iawn ac yn hytrach yn anifail o ran ei natur. Mae hyn yn golygu bod ei uchafbwynt yn agos, felly ceisiwch osgoi dweud unrhyw beth fel “A ddaeth rhywun â mochyn i'r ystafell wely yn unig?' neu gallwch dorri ei gam.Ceisiwch edrych ar y grunts hyn fel prawf o'i bleser cynyddol, ac nid synau mynwent yn unig. Bydd yn gwella eich profiad erotig eich hun, ymddiried ynom.

“Uhhhhhhhngn”4. Cwyno rhythmig

Mae un o'r synau rhyw gwrywaidd mwyaf hyfryd, yn cwyno, yn enwedig mewn rhythm parhaus, yn arwydd ei fod “allan ohono'i hun” ac yn wirioneddol arnofio ar ba mor hyfryd mae popeth yn teimlo.


amser ysgariad ar gyfartaledd

Efallai y byddwch chi'n ceisio cydamseru'ch cwynfan eich hun ag ef er mwyn cynyddu eich pleser ar y cyd, naill ai trwy ateb ei gwynion â'ch un chi neu alinio'ch un chi ag ef.

Beth bynnag, byddwch yn ofalus i ddiweddeb amlder ei gwyno, gan y bydd yn cynyddu'n gyflym wrth iddo agosáu at orgasm, gan roi syniad i chi o ble mae yn ei daflwybr pleser.

'Yeaaahhhhh-O-Yeaaahhhh'

5. Chwerthin

Peidiwch â chael eich sarhau; mae ei glywed yn chwerthin yn arwydd da.

Nid yw'n golygu ei fod newydd edrych ar eich bol isaf a fflachio ar Santa Claus. Na, dim ond ymateb system nerfol ydyw sy'n golygu ei fod yn mwynhau'r sesiwn gwneud cariad hon ac yn hapus iawn.

Chwerthin

6. Yelp miniog

Gall cri sydyn, miniog fod yn un o ddau beth.

Naill ai dyma'i ffordd o gyhoeddi ei fod yn y broses o uchafbwynt, neu (llai o hwyl) mae ganddo gramp poenus yn ei llo. Dim ond yn ôl yr hyn a ddaw ar ôl y yp y byddwch chi'n gwybod, felly cadwch draw. Neu, dim ond edrych ar yr wyneb hwn.

Os yw’n ymddangos yn hapus, mae’n oan rgasm. Os yw'n wincio a bod dagrau'n dechrau ffurfio, dechreuwch dylino ei llo.


sut i faddau i wraig twyllo

'Eeeehhhhheeehhh'

7. Y mewngofnodi

Nid sŵn y tu allan i'r corff mewn gwirionedd, ond ffordd gŵr bonheddig o gymryd tymheredd eich cyffro. “Ydych chi'n mwynhau hyn? Hoffech chi imi wneud mwy o hyn, neu lai o hynny? ” Efallai y bydd y synau rhyw gwrywaidd hyn ychydig yn fwy priodol ar gyfer cyfarfod busnes, ond maen nhw'n profi bod eich dyn yn gyfathrebwr gwych, gan ddefnyddio iaith arferol i asesu eich boddhad rhywiol.

Dim byd o'i le â hynny!

Mae hyn hefyd yn agor y ddeialog ystafell wely i chi gan nodi mewn iaith syml yr hyn sydd ei angen arnoch i gyrraedd yr uchafbwynt, yn hytrach na gorfod symud ei law neu gwyno mewn ffordd benodol.

8. Dyn brwnt

Mae angen i rai dynion siarad fel eu bod mewn fideo porn i gael eu hunain a'u partner i ffwrdd. Er ei fod yn Shakespeare y tu allan i'r ystafell wely, gan ddefnyddio dim ond yr iaith orau a mwyaf derbyniol, unwaith y byddwch chi'n ei gael rhwng y cynfasau mae'n dechrau siarad fel dyn budr budr.

Mae hyn yn gyffrous iawn i lawer o ferched. Mae rhai yn ei chael yn ddiffodd llwyr. Beth bynnag, peidiwch â chymryd tramgwydd ar unrhyw beth rhy risqué y gallai ei ddweud.

Mae'r Dyn Brwnt wedi gwylio cymaint o porn fel mai hon yw ei iaith frodorol newydd, o leiaf wrth gael rhyw.

“Ie, fy dduwies rhyw”

9. Mr. positif

“Ie ie ie!” yw mantra Cadarnhaol Mr.

Beth yw partner defnyddiol, gan y bydd ei gadarnhadau yn rhoi gwybod ichi beth bynnag yr ydych yn ei wneud, mae am ichi barhau. Daliwch ati i ofyn cwestiynau iddo fel “Ydych chi'n hoffi pan fyddaf yn gwneud hyn? A ddylwn i ei wneud yn gyflymach? Beth am pan fyddaf yn eich cyffwrdd yma? ” Cyn belled â'i fod yn parhau i ateb “Ydw, ie ydy”, rydych chi'n gwybod eich bod chi ar y trywydd iawn!

10. Y darlledwr

Bydd y Darlledwr yn rhoi sylwebaeth chwarae-wrth-chwarae i chi ar ble mae wrth iddo ddringo ei lwybr i uchafbwynt. Fe glywch chi “Mae pethau'n dod yn agosach,”, “Rydw i bron yno,“ “Mae'n mynd i ddigwydd yn fuan” ac yna'r “Rwy'n dod” yn y pen draw!

Mae'r Darlledwr yn teimlo bod angen cadw naratif rhedeg i fyny, sydd yn sicr o gymorth y tro cyntaf i chi gysgu gyda'ch gilydd, ond ddim yn angenrheidiol mewn gwirionedd os ydych chi wedi gwneud cariad â'r dyn hwn am y 10 mlynedd diwethaf.

11. Sgrechian

Mae hwn yn alwad galed. Mae rhai dynion yn sgrechian oherwydd nad ydyn nhw'n gallu cadw yn eu llawenydd pan maen nhw'n taro orgasm.

Ond mae eraill yn sgrechian oherwydd eich bod chi newydd wneud rhywbeth yn rhy boenus i'w pidyn / peli / tethau sensitif neu barth erogenaidd arall. Mae'n ddrwg gennym, ond bydd yn rhaid i chi ofyn iddo roi mwy o adborth pendant i chi, nid sgrechian yn unig, er mwyn i chi ddarganfod beth mae hyn yn ei olygu.