7 Awgrym Cwnsela Priodas Gorau

Awgrymiadau Cwnsela Priodas Gorau

Yn yr Erthygl honOs ydych chi a'ch priod wedi penderfynu mynd i gwnsela priodas, rydych yn fwyaf tebygol o obeithio gweld newidiadau cadarnhaol yn eich perthynas .Mae yna sawl pethau y gallwch eu gwneud er mwyn cael y gorau o'ch profiad cwnsela. Mae saith o'r awgrymiadau cwnsela priodas defnyddiol hyn fel a ganlyn:

Awgrym 1: Rhaid i'r ddau ohonoch ymgysylltu'n emosiynol

Os yw un neu'r ddau ohonoch wedi edrych allan yn emosiynol ac yn anfodlon cymryd cyfrifoldeb am eich problemau, yna mae cwnsela'n ddibwrpas.Mae mynd am gwnsela priodas yn gam gwirfoddol yn unig i'w gymryd , ac os ydych chi yno yn anfodlon, dim ond i heddychu'ch partner, mae'n annhebygol y byddwch chi'n cael canlyniad cadarnhaol.

Er mwyn gwella'ch cysylltiad emosiynol gallwch chi bob amser geisio bod yn fwy empathig ac ymarfer gwrando gweithredol.

Heb ymgysylltiad emosiynol, byddai unrhyw berthynas yn gwywo i ffwrdd gydag amser. Fodd bynnag, mae yna nifer o ffyrdd i ailgysylltu â'ch partner.A gall cynghorydd priodas cymwys eich helpu chi i gyflawni hynny.

Awgrym 2: Cymryd cyfrifoldeb am eich gweithredoedd

Yn sicr, bydd eich cwnselydd yn ddeallus ac yn dosturiol, ond eu prif flaenoriaeth yw eich helpu i wneud y gwaith caled sy'n ofynnol gwella'ch priodas .

Nid ydych chi am fod mewn perthynas lle mae un partner bob amser yn edrych i lawr ac yn teimlo'n flin dros un arall. Mae'n gwneud mwy o synnwyr cydnabod eich beiau a gofyn am help gan eich partner.

Awgrym 3: Dysgu gwrando'n ofalus

Er cwnsela yw eich cyfle i siarad a chael eich clywed , mae'n bwysig hefyd eich bod chi'n gwrando ac yn clywed yr hyn y mae eich priod yn ei rannu, efallai am y tro cyntaf.

Weithiau mae un partner wedi arfer gwneud yr holl siarad, a phan fyddant yn mynd i sefyllfa gwnsela efallai y byddant yn synnu clywed eu priod yn rhannu teimladau dwfn efallai nad ydynt erioed wedi teimlo'n rhydd i rannu o'r blaen.

Mae gwrando gweithredol yn hanfodol ar gyfer unrhyw berthynas . Bydd gofyn cwestiynau, gwirio yn ôl i gadarnhau a ydych wedi deall y person arall yn gywir yn eich helpu chi a'ch partner i wella'ch cyffredinol cyfathrebu .

Mae gwrando'n ofalus ar sgwrs gyda'ch partner yn un o'r awgrymiadau cwnsela cyplau gorau i unrhyw gwpl. Nid yn unig y gall mae gwrando gweithredol yn eich helpu i ddefnyddio sefyllfa llawn tensiwn emosiynol , gall hefyd eich helpu i droi heriau yn sefyllfaoedd cydweithredol.

cyngor cwnsela cyplau gorau

Awgrym 4: Peidiwch â bod yn rhy galed arnoch chi'ch hun

Mae pawb yn gwneud camgymeriadau, felly mae'n well ei dderbyn. Derbyn cyfrifoldeb a gweld sut y gallwch ddysgu o'ch profiadau yn y gorffennol i wella yn y dyfodol.


cyd-rianta gyda chamdriniwr

Hefyd, byddwch yn ofalus i beidio â churo'ch hun am gamgymeriadau rydych chi wedi'u gwneud oherwydd gall hynny ychwanegu mwy o straen i chi a'ch perthynas.

Mae'r rôl euogrwydd mewn perthynas yw eich cymell i wneud gwahanol ddewisiadau y tro nesaf a chyda'r nod i roi'r gorau i feirniadu'ch hun ar ôl i chi wneud cywiriadau.

Rhai o'r briodas orau cyngor cwnsela yn canolbwyntio ar empathi â chi'ch hun yn eich priodas.

Mae pawb yn gwneud camgymeriadau a dylech chi wneud hynny cynnig yr un graddau o ddealltwriaeth a thosturi i chi'ch hun ag y byddech chi i'ch partner.

Awgrym 5: Arbedwch sgyrsiau anodd ar gyfer therapi

Pan ymwelwch â chynghorydd i trafod a datrys eich materion perthynas , darperir platfform ichi lle gallwch chi a'ch partner fynegi emosiynau a theimladau mewn amgylchedd diogel.

Trafod eich teimladau yn ystod a therapi gall sesiwn gynyddu gwrthdaro ar brydiau a gallai droi’n ddadl rhyngoch chi a’ch partner.

Er efallai nad dadlau yw'r ffordd orau o gyfathrebu â'ch priod, a mae dadl rhwng cwpl yn helpu'r cwnselydd i weld y deinameg sy'n gweithredu rhwng y ddau ohonoch , a'ch helpu chi i gael gwell dealltwriaeth o deimladau eich gilydd.

Awgrym 6: Gadewch y gorffennol yn y gorffennol

Os digwyddodd rhywbeth flynyddoedd yn ôl, peidiwch â'i godi nawr. Yn hytrach cadwch at y pwnc dan sylw. Rhan hanfodol o unrhyw briodas yw gallu maddau i'w gilydd a symud ymlaen.

Byddai unrhyw gynghorydd priodas yn rhoi awgrymiadau cwnsela priodas a fyddai’n eich cynghori i gladdu’r ddeor os yw wedi bod yn rhy hir. Er mwyn gwella dyfodol eich priodas mae angen i chi ganolbwyntio mwy ar hyn o bryd a pheidio â chael eich coleddu gan yr achosion yn y gorffennol.

Os yw cryn dipyn o amser wedi mynd heibio a'ch bod wedi gwneud heddwch â'r mater, nawr dylech wneud hynny canolbwyntio ar y materion dan sylw a cheisio eu datrys i adeiladu priodas hapusach a chryfach.

Awgrym 7: Peidiwch â disgwyl i'r cwnselydd ddweud wrthych beth i'w wneud

Ni all y cwnselydd roi'r holl atebion i chi neu ddweud wrthych beth i'w wneud. Ni all unrhyw un wneud hynny i chi. Rôl y cwnselydd yw rhoi persbectif cliriach i chi ar eich sefyllfa a'ch helpu chi i archwilio opsiynau ar gyfer dod o hyd i ffordd well ymlaen yn eich perthynas.

Chi fydd yn penderfynu canlyniad terfynol cwnsela eich cyplau yn y pen draw, er y bydd eich therapydd hefyd yn rhannu ei syniadau o'ch cynnydd.

Mae therapydd yn unigolyn sy'n arsylwi'ch perthynas ac yn eich helpu i ddatrys eich materion priodasol.

Byddai'n rhaid i chi a'ch priod wneud y gwaith codi trwm trwy adlewyrchu, cyfathrebu a chymryd cyfrifoldebau trwy gydol eich cwnsela.

Mae cwnsela yn un ffordd i hunan-fyfyrio arnoch chi a'ch perthynas ac mae cwnselydd yn berson sy'n dod â'r drych i chi. Chi sydd i gyfrif yn llwyr am sut rydych chi am edrych arno.