Gorchfygu Pryder ar ôl Ysgariad

Gorchfygu Pryder ar ôl Ysgariad

Mae ysgariad yn amser pan rydyn ni'n wynebu'r sylweddoliad llym bod ein perthynas wedi dod i stop. Mae ysgariad yn ddychrynllyd ac yn straen, dyna pam ei bod yn arferol profi pryder ar ôl ysgariad, ynghyd ag ofn a thristwch, ac i rai, hyd yn oed iselder.I rai, mae hefyd yn golygu bod eich bywyd wedi dod i ben trasig, mae'r holl flynyddoedd hynny sy'n ceisio adeiladu teulu eich breuddwydion drosodd bellach.I gyd ar unwaith, rydych chi'n wynebu dargyfeiriadau sy'n chwalu bywyd a thorcalon a realiti heb eu cynllunio. Sut ydych chi'n dechrau goresgyn pryder yn ystod ac ar ôl ysgariad?

Pryder ac Iselder

Mae pryder, iselder ysbryd, ac ysgariad i gyd yn gysylltiedig. Mae'r ddau emosiwn hyn yn gymhleth a byddant yn bresennol os penderfynwyd ar ysgariad.Nid yw'n anarferol i rywun sy'n mynd trwy'r broses ysgaru deimlo'r emosiynau hyn. Mae pryder ac ofn yn deimladau arferol ac nid oes ots hyd yn oed os mai chi oedd yr un a gychwynnodd yr ysgariad.

Gall neidio i'r anhysbys fod yn wirioneddol frawychus a llawn straen, yn enwedig pan gewch eich bradychu. Pryder ar ôl ysgariad yn anodd oherwydd byddwch chi'n meddwl am eich plant, yr anawsterau ariannol, y dyfodol sy'n aros amdanoch chi - mae'r rhain i gyd ychydig yn rhy llethol.

Naw pryder ar ôl meddyliau ysgariad a sut i'w gorchfygu

Dyma ychydig o'r meddyliau a fydd yn rhedeg i'ch meddwl yn ystod ac ar ôl y broses ysgaru, a allai fod yn cyfrannu neu'n achosi pryder ac iselder i chi.Mae'r llwybr wrth oresgyn ofn a phryder ar ôl ysgariad yn dechrau trwy ddeall eich emosiynau. O'r fan honno, fe welwch sut y gallwch chi newid eich meddylfryd a gallu dysgu sut i drin pryder ac ofn ar ôl ysgariad.

1. Mae'n ymddangos bod eich bywyd yn mynd yn ôl. Mae'ch holl waith caled, eich buddsoddiadau o bethau diriaethol i emosiynau bellach yn ddi-werth. Rydych chi'n teimlo bod eich bywyd wedi dod i ben.

Byddwch yn gyson. Hyd yn oed os ydych chi'n teimlo fel hyn, gwyddoch y bydd gwaith caled, ymroddiad a bod yn gyson â'ch nodau yn talu ar ei ganfed.

2. Mae newid yn frawychus ac mae hynny mewn ffordd, wir. Gall ofn newid person, a gall rhywun sydd unwaith yn allblyg ac yn canolbwyntio ar nodau gael ei barlysu ag ofn.

Mae'n arferol bod yn ddryslyd ynghylch ble y dylech chi ddechrau byw eich bywyd eto, ond nid yw'n amhosibl.

Cofiwch mai dim ond yn ein meddyliau y mae ofn. Dywedwch wrth eich hun a gwyddoch fod gennych y pŵer i gydnabod yr hyn sy'n achosi'r ofn hwnnw a gallwch ei ddefnyddio i ysgogi eich hun i fod yn well. Her i'w chymryd ac nid y ffordd arall.

3. Effeithir yn sylweddol ar eich cyllid. Wel, ydy, mae hynny'n wir, ond ni fydd ildio i'r pryder a'r iselder ynghylch yr arian a werir yn ystod ysgariad yn dod ag ef yn ôl.

Yn lle canolbwyntio ar eich colled, canolbwyntiwch ar yr hyn sydd gennych chi a'ch gallu i ennill ac arbed eto.

4. Achos mawr arall o bryder ar ôl ysgariad yw'r pryder am yr effeithiau y mae'r penderfyniad hwn yn eu cael gyda'ch plant.

Mae'n ddealladwy, fel rhiant, nad oes unrhyw un eisiau gweld eu plant yn byw bywyd heb deulu cyflawn ond ni fydd preswylio ar hyn yn helpu'ch plant.

Naw pryder ar ôl meddyliau ysgariad a sut i

Yn lle hynny, canolbwyntiwch ar yr hyn y gallwch chi ei reoli. Cawodwch eich plant gyda chariad ac anwyldeb. Esboniwch iddyn nhw beth ddigwyddodd a sicrhewch iddyn nhw eich bod chi yma ar eu cyfer ni waeth beth.

5. A oes cyfle o hyd i ddod o hyd i gariad? Mae poeni am fod yn rhiant sengl a dod o hyd i gariad yn beth cyffredin, ond nid yw'n help.


therapi cyfathrebu ar gyfer cyplau

Dim ond i bryder ac ansicrwydd y bydd yn cronni, hyd yn oed yn arwain at golli hyder. Hyd yn oed wedi'r cyfan sydd wedi digwydd, peidiwch byth â rhoi'r gorau i gariad.

Mae eich statws, eich gorffennol, na'ch oedran yn bwysig. Pan fydd cariad wedi dod o hyd i chi, byddwch chi'n gwybod ei fod yn wir felly, peidiwch byth â rhoi'r gorau iddi.

6. Mae'ch cyn-aelod arni eto, yn magu'r gorffennol? Dod â'r ddrama? Wel, yn bendant yn sbardun i bryder, iawn?

Efallai y bydd delio â'ch cyn, yn enwedig pan fydd cyd-rianta'n gysylltiedig, yn ddigwyddiad dymunol yn eich bywyd, ond mae yno, felly yn lle swnian a gadael iddo bwysleisio chi, dim ond bod yn cŵl amdano.

Cofiwch, nid yr amgylchiadau a fydd yn diffinio'ch emosiynau ond sut rydych chi'n ymateb iddo.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

7. Weithiau, byddwch chi'n cael eich draenio allan ac yn unig.

Ie ei fod yn wir; un o'r pryder anoddaf ar ôl ysgariad yn cael ei achosi gan yr unigrwydd y byddwch chi'n ei deimlo pan sylweddolwch ei bod hi'n anodd bod yn rhiant sengl.

Dywedwch wrth eich hun nad chi yw'r unig un sy'n profi hyn ac a oeddech chi'n gwybod bod y rhieni sengl allan yna'n siglo eu bywydau?

8. Yn bendant does dim cariad rhyngoch chi a'ch cyn, ond mae'n dal yn normal eich bod chi'n teimlo rhywbeth pan fyddwch chi'n darganfod bod gan eich cyn gariad gariad newydd.

Y rhan fwyaf o'r amser, byddwch chi'n gofyn i chi'ch hun, pam maen nhw mor hapus a dydw i ddim?

Pryd bynnag y bydd gennych y meddyliau hyn - stopiwch yn iawn yno!

Nid ydych yn cystadlu â'ch cyn-aelod ynghylch pwy sy'n gorfod cwympo mewn cariad yn gyntaf neu pwy yw'r person gorau i ddod o hyd i bartner. Canolbwyntiwch arnoch chi'ch hun yn gyntaf.

9. Bydd blynyddoedd yn mynd heibio ac fe welwch eich hun yn heneiddio. Mae pawb yn brysur ac weithiau, mae hunan-drueni yn suddo i mewn.

Peidiwch byth â gadael i'ch hun suddo i'r meddyliau negyddol hyn. Rydych chi'n well na hyn. Rydych chi'n dal y cerdyn i fod yn hapus ac rydych chi'n dechrau oddi yno.

Gorchfygu ofn a phryder ar ôl ysgariad

Gorchfygu ofn a phryder ar ôl ysgariad

Gall fod yna lawer o resymau pam y byddai rhywun yn teimlo'r pryder ar ôl ysgariad a chynifer o ffyrdd o adael pryder ar ôl ar ôl ysgariad ac mae hynny i gyd i fyny i chi!

Os ydych chi'n delio â materion pryder difrifol, iselder ysbryd, neu ofn sydd eisoes yn achosi problemau yn eich bywyd, teulu, swydd, neu hyd yn oed gyda'ch cwsg, yna ceisiwch gymorth meddygol neu iechyd meddwl.

Peidiwch â theimlo ei bod yn fath o wendid i deimlo emosiynau o’r fath, yn lle hynny, gallu gwerthfawrogi eich bod yn eu cydnabod ac oddi yno, gweithredu a thynnu drwodd.