Perthynas Gorfforol neu Berthynas Emosiynol: Beth Sy'n Bwysig Mewn Priodas

Perthynas Gorfforol neu Berthynas Emosiynol: Beth Sy

Cyn i chi ddechrau neidio i gasgliadau a cheisio ateb y cwestiwn a ofynnir yn nheitl yr erthygl hon, hoffwn eich annog i bwmpio'r breciau. Nid yw mor hawdd ag y mae'n ymddangos. Efallai mai'r farn boblogaidd yw y byddai cysylltiad emosiynol o'r pwys mwyaf, oherwydd ein corfforol corfforol pylu wrth i ni heneiddio. Gan fod priodas yn ymrwymiad gydol oes, byddai angen bond emosiynol i sefyll prawf amser.Ond peidiwch â chyfrif cysylltiad corfforol priodas eto. Gall fod ar wahanol ffurfiau o flwyddyn i flwyddyn, ond mae angen ei le mewn unrhyw briodas gref o hyd i gorfforolrwydd perthynas.Yn amlwg, cydbwysedd o'r ddau fyddai orau, ond pa un ddylai gael blaenoriaeth? Gadewch inni edrych ar pam mae pob un yn bwysig, ac yna gweld pa fond fydd yn cael ei goroni.

Y bond emosiynol a'i bwer aros

Pan feddyliwch am hen bâr priod, rydych chi'n tueddu i ganolbwyntio ar eu cariad at ei gilydd yn hytrach na'u hatyniad corfforol. Dyma pam mae'r cysylltiad emosiynol mewn priodas yn tueddu i gael y sylw. Wrth i flynyddoedd fynd heibio, ac wrth i'n cyrff ddirywio'n anochel, daw'r cwlwm emosiynol yn glud sy'n dal y briodas gyda'i gilydd.Mae bond emosiynol hefyd yn cynnig cyfle i gael cysylltiad dyfnach dros amser, lle gellir gweld bod cysylltiad corfforol yn gwneud y gwrthwyneb. Pan wnaethoch chi gwrdd â'ch priod am y tro cyntaf, heb os, roeddech chi'n caru rhai o'u quirks a'r ffordd roedden nhw'n gwneud ichi deimlo wrth fod gyda nhw. Wrth i amser fynd heibio, dim ond dyfnhau y mae'r teimladau hynny'n mynd. Bydd y wên rydych chi'n ei mwynhau yn dod yn fwy annwyl. Bydd eu llysenwau ciwt i chi yn dod yn gerddoriaeth i'ch clustiau. Bydd yr holl bethau bach a barodd ichi syrthio mewn cariad yn ennill dyfnder. Gyda'r dyfnder hwnnw, byddwch yn ennill mwy o werthfawrogiad i'ch partner.


pan fydd yn gadael

Yn olaf, mae eich cysylltiad emosiynol â'ch priod yn rhywbeth na allwch ddod o hyd iddo gydag unrhyw un arall. Gellid gwneud cysylltiadau corfforol ag bron unrhyw un sy'n ddeniadol i chi, ond mae eich bond emosiynol â'ch partner yn unigryw. Ni fyddai unrhyw un yn ailadrodd sut maen nhw'n gwneud ichi deimlo ac i'r gwrthwyneb. Fe allech chi dreulio'ch oes gyfan yn erlid sut maen nhw'n gwneud i chi deimlo, a byddai'n amhosib ei ddal.

Mae eich cysylltiad emosiynol âY cysylltiad corfforol a sut mae'n angori'ch emosiwn

Un peth i fynd allan o'r ffordd yma yw hyn: nid oes angen rhyw ar gysylltiad corfforol. A yw rhyw yn chwarae rôl yn y ffordd rydych chi'n cysylltu'n gorfforol â'ch partner? Wrth gwrs. Ond nid dyna’r ‘diwedd popeth a bod yn bopeth” ar gyfer cemeg gorfforol priodas.


twyllo dyn

Gallai cysylltiad corfforol fod mor syml â dal dwylo wrth wylio ffilm neu gwtsh neu gusanu helo pan gyrhaeddwch adref o'r gwaith. Mae'r ystumiau bach hyn i gyd yn dod o dan ymbarél cysylltiad corfforol eich priodas. Nawr, pam mae'r cysylltiad corfforol mor bwysig? Oherwydd bod yr holl bwyntiau cyffwrdd corfforol hyn yn angori eich emosiynau ac yn caniatáu ichi ailgysylltu â'ch partner mewn ffordd emosiynol hefyd.

Mae cusan syml yn dod yn rhuthr o emosiwn sy'n eich atgoffa o sut y byddech chi'n cusanu'ch gilydd fel newydd-anedig. Bydd cofleidiad cyflym yn eich atgoffa o ba mor annwyl ydych chi. Mae ailgysylltu o dan y dalennau yn ffordd wych o gael eich emosiynau'n fwy cyson os ydych chi erioed wedi teimlo'n ddatgysylltiedig.

Mae caniatáu i gorfforolrwydd eich priodas leihau i ddim yn gamgymeriad y mae gormod o gyplau priod yn ei wneud. Maen nhw'n meddwl ei fod yn ddilyniant naturiol o adar cariad ifanc i hen gymdeithion. Ond wrth ichi drosglwyddo, efallai y bydd cysylltiad corfforol yn cymryd siâp newydd. Efallai na fyddwch yn neidio esgyrn eich gilydd yn gyson, ond gallwch ddal i gofleidio, cusanu, neu ddawnsio'n araf yn eich ystafell fyw i greu angor corfforol ar gyfer eich cysylltiad emosiynol.

Fel arall, rydych chi'n cyfrif ar eich cof o'ch emosiynau tuag at eich gilydd. Ac fel y gwyddoch mae'n debyg, bydd amser yn cymryd eich harddwch, ond bydd hefyd yn cymryd eich cof. Bydd aros yn gorfforol gysylltiedig yn cadw'r cof hwnnw'n fyw ac yn iach.

Felly, pwy sy'n ennill?

Fel y dywedais uchod, mae cael cydbwysedd yn optimaidd, ond pe bai'n rhaid i chi ddewis dim ond un i ganolbwyntio arno, beth fyddai hwnnw? Efallai bod hon yn farn amhoblogaidd, ond rydw i'n mynd i ddweud wrthych chi am ganolbwyntio ar y cysylltiad corfforol sydd gennych chi gyda'ch partner. Gellir cryfhau neu leihau eich cysylltiad emosiynol trwy'r gwaith rydych chi'n ei wneud yn eich perthynas gorfforol.

Os nad ydych wedi cyffwrdd â'ch gilydd ㅡ eto, nid yw hyn yn golygu cyffyrddiad rhywiol ㅡ mewn blynyddoedd, mae'n debygol iawn nad yw'ch bond emosiynol wedi'i ddal yn rhy gryf. Dewch o hyd i ffyrdd cynnil o gysylltu. Pori eu braich wrth i chi gerdded heibio iddyn nhw yn y gegin. Chwarae gyda'i gwallt. Cwtsh i fyny nesaf ato ar y soffa.

Mae yna opsiynau diddiwedd, pob un yn caniatáu i'ch agosatrwydd ddyfnhau. Felly os oes rhaid i chi ddewis, canolbwyntiwch ar eich corff a sut rydych chi'n bondio ag ef. Dewch o hyd i ffyrdd o ddod yn agos yn y ffurf gorfforol fel y gallwch aros yn agos at eich cysylltiad emosiynol.

Casgliad


nodweddion Capricorn

Unwaith eto, deallwch NAD yw'r ddau fath hyn o gysylltiad yn annibynnol ar ei gilydd. Mae'r ddau fond hyn yn chwarae oddi ar ei gilydd, gan ganiatáu i'r llall fynd yn gryfach neu'n wannach gydag amser. Efallai mai'ch cysylltiad corfforol yw'r un rydych chi'n ei roi ar y llosgwr cefn wrth i chi heneiddio a'ch gwallt droi yn llwyd, ond gwyddoch y gallai fod yn un o'r ffyrdd hawsaf i ddyfnhau'r cariad yn eich priodas. Peidiwch â chymryd yn ganiataol a pheidiwch â gadael iddo lithro i ffwrdd cyn ei bod hi'n rhy hwyr. Daliwch eu llaw, cusanwch eu boch, a gwnewch gariad os ydych chi'n gallu. Bydd yn gwneud popeth arall yn eich byd cyfunol yn well.