8 Awgrymiadau i Wella Cyfathrebu yn Eich Perthynas a Meithrin Bodlondeb Perthynas

Gwell Awgrymiadau Cyfathrebu ar gyfer Perthynas

Yn yr Erthygl hon

Pam mae cyfathrebu'n bwysig mewn perthynas? Mae cyfathrebu iach mewn perthynas yn creu sylfaen o ymddiriedaeth barhaol, cyflawniad a didwylledd rhwng cyplau. Cyfathrebu yw un o'r cynhwysion allweddol i berthynas iach.

Byddwch chi a'ch partner yn wynebu materion cyfathrebu ar ryw adeg.

Dros amser, mae pobl yn cael anhawster dod ar draws ei gilydd. Mae emosiynau'n amharu ar y ffordd, mae'r datgysylltiad yn rhwystredig, mae rhwystrau cyfathrebu'n codi a chyn i chi ei wybod, cyrhaeddir pwynt lle mae'n well gennych beidio â siarad.

Yn ffodus, mae cyfathrebu yn ateb eithaf hawdd ond mae angen amser arno.

Gan fod cyfathrebu mewn perthnasoedd yn rhan enfawr o'n bywydau o ddydd i ddydd, mae'n bwysig mewn perthynas. Dyma awgrymiadau ar wella cyfathrebu mewn perthynas.

1. Dadelfennu rhwystrau cyfathrebu

Nid oes lle i rwystrau o ran cyfathrebu mewn perthnasoedd.

Mae cyfathrebu da yn gofyn am fod yn agored. Y peth yw, nid yw rhwystrau'n cael eu torri dim ond oherwydd eich bod chi am iddyn nhw fynd i ffwrdd. Nid ydyn nhw'n diflannu pan fyddwch chi'n dweud wrth rywun, “Rydw i eisiau chwalu ein rhwystrau cyfathrebu.”

Dadansoddir rhwystrau yn ôl newid graddol.

O ran rhwystrau cyfathrebu mewn perthnasoedd, dechreuwch trwy gael gwared ar y feirniadaeth, y bai, a / neu'r amddiffynnol rhag rhyngweithio geiriol.

Dim ond pan fydd y ddau gyfranogwr yn teimlo'n gyffyrddus ac yn ddiogel y bydd didwylledd yn digwydd.

Ffyrdd o sefydlu bod cysur a diogelwch yn osgoi cychwyn brawddegau gyda’r “chi” cyhuddol iawn, dechrau mynegi teimladau gyda “Rwy’n teimlo” neu “Rydw i” a gwneud ceisiadau trwy arwain gyda, “Allwch chi” neu byddwn yn gwerthfawrogi pe byddech chi . ”

2. Arhoswch yn y presennol

Arhoswch yn y presennol

Un ffordd sicr o gynhyrfu rhywun yw magu'r gorffennol.

Pan fydd rhywbeth yn ysgogi ymateb negyddol, mae hynny'n arwydd i stopio. Rhaid i gyfathrebu mewn perthnasoedd aros yn y presennol oherwydd bod byw yn y gorffennol yn effeithio'n negyddol ar y presennol.

Cadwch unrhyw sgwrs, hyd yn oed y rhai annymunol, yn bwyllog a pharchus trwy ganolbwyntio ar y pwnc dan sylw.

Mae cyfeirio'r gorffennol yn troi anghytundebau bach yn ddadleuon enfawr yn gyflym. Cyn i chi ei wybod, dywedir pethau cwbl ddiangen ac mae'r berthynas yn taro deuddeg.

Nid oes unrhyw reswm i gynyddu rhywbeth bach.

3. Gwrandewch fwy nag yr ydych chi'n siarad

Ffordd arall o wella cyfathrebu a dysgu pwysigrwydd cyfathrebu mewn perthnasoedd yw trwy wrando mwy nag yr ydych chi'n siarad.

Os cymerwch amser i glywed a phrosesu'r hyn y mae'r person arall yn ei ddweud, byddwch yn ennill gwell dealltwriaeth o'u hochr a byddant yn eich deall trwy wneud yr un peth.

Yng ngwres y foment, rydyn ni'n tueddu i ddal ar ddarnau bach o'r hyn mae rhywun yn ei ddweud ond yn colli'r darlun llawn yn llwyr. Dyma achos pobl yn teimlo eu bod yn cael eu camddeall ac fel y gwyddom, mae camddealltwriaeth yn arwain at rwystredigaeth ac yn sefydlu rhwystrau sy'n anodd eu chwalu.

I weithredu'r domen hon, rhowch fwy o strwythur i sgyrsiau trwy beidio ag ymyrryd a chanolbwyntio mwy ar yr hyn y mae person yn ei ddweud, yn hytrach na'r hyn rydych chi'n bwriadu ei ddweud nesaf.

4. Gwyliwch arwyddion di-eiriau

Mae cyfathrebu di-eiriau yr un mor bwysig, os nad yn bwysicach, na chyfathrebu geiriol.

Mae iaith ac ystumiau ein corff yn dweud y cyfan.

Byddai ychydig o enghreifftiau yn cael eu croesi breichiau, dangosydd o gael eich cau i ffwrdd neu deimlo ymosodiad, gosod y corff i ffwrdd, dangosydd amddiffynnol a diffyg cyswllt llygad, arwydd o naill ai anonestrwydd neu ddiffyg diddordeb.

Rhowch sylw manwl i'r person rydych chi'n siarad â nhw.

Mae cyfathrebu da fel dawns sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r ddau barti gymryd ciwiau oddi wrth ei gilydd. Os ydych chi'n cael y teimlad y dylech chi gefnu neu gyfarwyddo sgwrs yn rhywle arall, cymerwch y ciw.

Pan fydd dau berson yn gallu darllen ei gilydd maent yn dod yn agosach oherwydd bod cyd-ddealltwriaeth o ffiniau yn cael ei sefydlu.

Hefyd, gwyliwch y fideo hon a fydd yn eich helpu i ddatblygu sgiliau cyfathrebu iach:

5. Peidiwch byth â diystyru effaith gonestrwydd

Peidiwch byth â diystyru effaith gonestrwydd

Mae cyfathrebu mewn perthnasoedd yn dibynnu'n fawr ar onestrwydd. Un o'r sgiliau cyfathrebu perthynas i'w meithrin yw cynnal gonestrwydd wrth gyfathrebu mewn perthynas.

Mae gonestrwydd nid yn unig yn golygu siarad y gwir. Mae hefyd yn golygu bod yn onest â chi'ch hun ynglŷn â'ch teimladau a'ch safbwyntiau. Un o'r ffyrdd o wella cyfathrebu yw aros yn wirioneddol. Adeiladu perthynas lle nad yw cyfathrebu yn broblem ac mae'r ddau bartner yn gweithio i fabwysiadu ffyrdd effeithiol o gyfathrebu'n well.

6. Amseru yw popeth

Ynghyd â gweithredu'r awgrymiadau a'r technegau ar sut i gyfathrebu'n well mewn perthynas, peidiwch ag anghofio am amseru. Mae amseru yn chwarae rhan hanfodol o ran hwyluso cyfathrebu iach mewn perthynas gan y gall sgwrs anamserol a thôn amhriodol ddifetha llanast mewn wynfyd priodasol.

Pan fyddwch chi eisiau cael sgwrs, peidiwch â chychwyn yn syml oherwydd eich bod chi eisiau siarad. Peidiwch â thorri ar draws eich partner na disgwyl iddynt ollwng eu tasg gyfredol i sgwrsio.

Yn hytrach, gofynnwch a oes ganddyn nhw eiliad neu a all y ddau ohonoch siarad yn nes ymlaen. Mae cychwyn sgwrs ag ymyrraeth yn ychwanegu llidus diangen o'r cychwyn cyntaf.

7. Siaradwch wyneb yn wyneb bob amser

Rhaid trafod hyd yn oed pynciau sy'n bwysig o bell wyneb yn wyneb. Sgwrs wyneb yn wyneb yw un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o gyfathrebu mewn perthynas.

Mae galwadau ffôn, testunau ac e-byst yn gadael pen rhydd yn unig oherwydd weithiau gallant fod yn aneglur. Mae'n hawdd camddeall yr hyn y mae rhywun yn ei ddweud, yn enwedig mewn testunau ac e-byst. Mae pwrpas i'r mathau hyn o gyfathrebu perthynas ond nid yw cael sgyrsiau ystyrlon yn un ohonynt.

8. Arhoswch ddiwrnod neu ddau

Pan fyddwch chi'n ofidus am rywbeth, wrth gwrs, rydych chi am wneud eich teimladau'n hysbys. Felly, sut i gyfathrebu'n well am y rhwyg neu'r anghytgord yn y berthynas â'ch priod? Wel, gwnewch hynny'n bendant, ond cymerwch ddiwrnod neu ddau i dawelu a meddwl am y sefyllfa.

Mae'n naturiol bod eisiau trafod mater yn iawn pan fydd yn digwydd ond mae angen amser arnoch i hwyluso cyfathrebu ffrwythlon mewn perthynas.

Felly, sut i gyfathrebu'n effeithiol mewn perthynas?

Hyd yn oed pan fydd yr awydd yn gryf, arhoswch. Rydych chi am fod yr un i siarad, nid eich dicter. Nid yw dicter mewn perthnasoedd yn golygu dim ond iaith negyddol a chyhuddiadol. Ymhlith y ffyrdd o wella cyfathrebu mewn perthynas mae ymarfer rheol 24 awr.

Dyma awgrym cyflym a hawdd ar greu'r grefft o gyfathrebu mewn perthynas. Os nad yw goruchwyliaeth ar ran eich cariad yn bwysig ar ôl 24 awr, yna gadael i leisio cwynion yw'r llwybr gorau i hwyluso gwell cyfathrebu mewn perthynas.

Mae ymarfer cyfathrebu effeithiol mewn perthnasoedd yn meithrin bond cariad cryfach, ymddiriedaeth ac empathi mewn perthynas.