Canllaw ar Adeiladu Agosrwydd Iach i Gyplau

Pâr Hardd Mewn Cariad Bod Yn Dioddefaint Yn Y Gwely

Yn yr Erthygl honGall mynegi agosatrwydd fod yn eithaf brawychus i gyplau mewn perthynas oherwydd mae bod yn agos atoch yn golygu bod yn agored i niwed ac yn ddewr, wrth ddelio â'r risg o gael eich gwrthod .Heb cyfathrebu gonest ac agored , ni all fod agosatrwydd iach rhwng y partneriaid.

Beth yw agosatrwydd?

Mae agosatrwydd iach mewn perthnasoedd yn cynnwys: • Datgelu eich gwir hunan i'ch partner
 • Cyfathrebu'n agored ac yn onest
 • Bod â chwilfrydedd dilys i archwilio mwy am ein gilydd
 • Trin eich partner fel unigolyn ar wahân ac nid fel eich eiddo
 • Cytuno i anghytuno â'ch partner pan fydd gwahaniaeth barn
 • Peidio â gadael i unrhyw frif neu siom yn y gorffennol suro'r berthynas
 • Cymryd perchnogaeth am eich meddyliau, teimladau, gweithredoedd ac ymddygiadau

Beth all rwystro agosatrwydd iach?

 • Diffyg ymddiriedaeth mewn perthnasoedd cynnar , yn gwneud pobl yn wyliadwrus o ymddiried yn eraill, a phrofi camau agosatrwydd , gan gynnwys datblygu agosatrwydd corfforol.
 • Anog anadferadwy i rheoli a thrin pobl yn emosiynol neu'n gorfforol fel ffordd o ddiwallu ein hanghenion.
 • Mae hunan-barch isel ynglŷn â phwy ydych chi a beth rydych chi'n ei gredu, yn rhwystro'ch gallu i oddef y gall rhywun arall gael realiti gwahanol i chi.

Gorffennol creithiog neu esgeulustod emosiynol plentyndod yn gallu effeithio'n ddwfn ar sut rydyn ni'n edrych ar fywyd nawr, a'n lefel o gysur wrth adeiladu agosatrwydd iach mewn perthnasoedd.

Os ydych chi'n uniaethu ag unrhyw un o'r tair problem gyffredin a restrir uchod, yna rydyn ni'n awgrymu siarad â chynghorydd am hyn oherwydd gallant eich helpu i nodi ffyrdd rydych chi'n cyfathrebu, sut rydych chi'n gweld y byd a pha amddiffynfeydd rydych chi wedi'u gosod i'ch helpu chi i deimlo'n ddiogel yn y byd.

Mae rhai o'r amddiffynfeydd hynny'n ddefnyddiol a gall eraill ein hatal rhag meithrin perthnasoedd agos atoch.Awgrymiadau agosatrwydd iach i gyplau

Menyw ifanc gysglyd yn edrych ar ei chariad mewn gwely

Adeiladu agosatrwydd dim ond trwy weithredu y gellir ei gyflawni. Dyma ychydig o dechnegau ar sut i ddatblygu agosatrwydd iach rhwng y ddau ohonoch.

Mae angen cariadRhestrwch yr anghenion cariad isod o'r uchaf i'r isaf ac yna rhannwch gyda'ch partner.

Perthynas - mwynhau cyffyrddiad corfforol nad yw'n rhywiol , yn derbyn ac yn rhoi.Cadarnhad - cael eich canmol a'ch canmol yn gadarnhaol ar lafar, neu gydag anrhegion, am bwy ydych chi a beth rydych chi'n ei wneud.

Gwerthfawrogiad - derbyn diolch, p'un ai trwy eiriau neu rodd, a chael sylw am y cyfraniadau rydych chi'n eu gwneud i'r berthynas ac i'r cartref a'r teulu.

Sylw - treulio amser gyda'n gilydd gyda sylw llawn y llall, p'un a yw hynny'n rhannu sut mae'ch diwrnod wedi bod neu'ch meddyliau a'ch teimladau mewnol.

Cysur - gallu siarad am bethau anodd a rhoi a derbyn tynerwch corfforol a geiriau o gysur.

Anogaeth - clywed geiriau cadarnhaol o anogaeth pan ydych chi'n cael trafferth gyda rhywbeth neu'n cael help llaw.

Diogelwch - derbyn unrhyw eiriau, rhoddion neu weithredoedd sy'n dangos ymrwymiad i'r berthynas.


cwestiynau rhyw i gyplau

Cefnogaeth - clywed geiriau o gefnogaeth neu gael help ymarferol.

Pump y dydd

Gwella eich agosatrwydd corfforol trwy fynd i arfer bob dydd o gyffwrdd â'i gilydd. Mae hyn yn cynyddu a bondio biocemegol cwpl . Pan fyddwn yn cyffwrdd â rhywun, mae cemegyn o'r enw ocsitocin yn cael ei ryddhau.

Mae Oxytocin yn ein hysbrydoli i gyffwrdd mwy a chynyddu'r bondio yn ein perthnasoedd agosaf. Pan fydd cyplau yn llythrennol yn colli cysylltiad â'i gilydd, mae eu bond cemegol yn gwanhau ac maen nhw'n fwy tebygol o wyro oddi wrth ei gilydd.

Y nod yw i'r cwpl gyffwrdd o leiaf 5 gwaith y dydd - ond mae angen i'r cyffyrddiad fod yn an-rhywiol e.e. cusan pan fyddwch chi'n deffro, dal dwylo wrth wylio'r teledu, cofleidio wrth olchi llestri ac ati.

 • Ymarfer ymddygiad gofalu

Tri chwestiwn i'w ateb a'u rhannu gyda'ch partner. Rhaid i'r atebion fod yn rhai nad ydynt yn rhywiol. Byddwch yn onest ac yn garedig, i helpu pob un ohonoch i nodi pa gamau sy'n dangos eich bod yn malio.

 • Y pethau rydych chi'n eu gwneud nawr sy'n cyffwrdd â'm botwm gofal ac yn fy helpu i deimlo fy mod i'n cael fy ngharu.
 • Y pethau yr oeddech chi'n arfer eu gwneud a gyffyrddodd â'm botwm gofal ac a helpodd i mi deimlo fy mod yn cael fy ngharu oedd & hellip;.
 • Y pethau rydw i wedi bod eisiau i chi eu gwneud erioed a fyddai'n cyffwrdd â'm botwm gofal yw & hellip;.

4 Cyfnodau cariad

Mae Dynion a Merched Yn Y Cariad

Calch

Cyflwr meddwl sy'n deillio o aatyniad rhamantusi berson arall ac yn nodweddiadol mae'n cynnwys meddyliau obsesiynol a ffantasïau ac awydd i ffurfio neu gynnal perthynas â gwrthrych cariad a chael teimladau rhywun yn cael eu dychwelyd.

Mae calch yn cynhyrchu ocsitocin a elwir yn hormon cariad. Mae ocsitocin yn dylanwadu ar ymddygiad cymdeithasol, emosiwn a chymdeithasgarwch a gall arwain at farn wael.

Ymddiriedolaeth

Ydych chi yno i mi? Mae ymddiriedaeth yn ffordd o gael anghenion eich partner wrth galon, yn hytrach na disgwyliadau o wasanaethu eich anghenion.

 1. Byddwch yn ddibynadwy: Gwnewch yr hyn rydych chi'n dweud y byddwch chi'n ei wneud, pan fyddwch chi'n dweud eich bod chi'n mynd i'w wneud.
 2. Byddwch yn agored i adborth: Parodrwydd i roi a derbyn adborth a rhannu gwybodaeth gan gynnwys teimladau, pryderon, credoau ac anghenion.
 3. Derbyn radical a pheidio â dyfarnu: Derbyniwch nhw hyd yn oed pan nad ydym yn cytuno â'u hymddygiad.
 4. Byddwch yn gyfathrach: Cerddwch eich taith gerdded, siaradwch eich sgwrs, ac ymarferwch yr hyn rydych chi'n ei bregethu!

Ymrwymiad a theyrngarwch

Archwilio pwrpas eich bywyd gyda'ch gilydd a aberthu dros y berthynas . Mae cymariaethau negyddol yn dechrau rhaeadru'r berthynas ar i lawr ac effeithio ar yr agosatrwydd iach.

Diogelwch a chysylltiad

Eich partner yw eich hafan pan fydd pethau'n eich dychryn, yn eich cynhyrfu neu'n eich bygwth. Mae gennych chi'r teimlad eich bod chi'n cyd-fynd â'r person arall, mae gennych chi dir cyffredin i deimlo'n gyffyrddus, ond eto digon o wahaniaethau i gadw pethau'n ddiddorol.

Pedwar Ceffyl yr Apocalypse(gan Dr. John Gottman)

Rhagfynegwyr ysgariad

 1. Beirniadaeth: Yn erbyn cychwyn ysgafn fel wrth ddefnyddio datganiadau “I”.
 2. Amddiffyniad: Versus yn ymateb gydag empathi a dim coegni .
 3. Dirmyg: Galw enwau ar eich partner fel “jerk” neu “idiot.” Rhoi dros awyr o ragoriaeth. Mae dirmyg yn gwanhau system imiwnedd y derbynnydd, gan arwain at anhwylderau corfforol ac emosiynol.
 4. Cerrig Cerrig: Wedi'i achosi gan emosiynau llethol, ni all un partner brosesu popeth y mae'n ei deimlo a chylchu'r sgwrs yn fyr i dawelu ac adennill rheolaeth.

Os yw dyn yn dweud rhywbeth yn y goedwig ac nad oes unrhyw fenyw yno, a yw'n dal yn anghywir? -Jenny Weber

Beth sy'n gweithio i adeiladu agosatrwydd iach?

 1. Rheoli gwrthdaro . Nid yw'n ymwneud â datrys, mae'n ymwneud â dewisiadau.
 2. Newidiwch hi
 3. Trwsio hi
 4. Derbyniwch ef
 5. Arhoswch yn ddiflas
 6. Stopiwch ganolbwyntio ar wrthdaro yn unig, canolbwyntiwch ar gyfeillgarwch
 7. Creu ystyr a phwrpas a rennir ar gyfer eich cwpliaeth
 8. Rhowch fudd yr amheuaeth i'w gilydd yn lle neidio i gasgliadau emosiynol
 9. Darganfyddwch empathi
 10. Ymrwymo i wir ymrwymiad
 11. Trowch tuag yn lle i ffwrdd
 12. Rhannwch hoffter ac arddeliad
 13. Adeiladu mapiau cariad o ffefrynnau, credoau a theimladau.

Cyplau FANOS yn rhannu ymarfer corff

Ymarfer cwpl ffitrwydd Dynion sy

Mae FANOS yn ymarfer gwirio 5 cam syml i adeiladu agosatrwydd iach hirhoedlog rhwng cyplau. Y bwriad yw ei gwblhau bob dydd ac yn fyr, 5 - 10 munud neu lai fesul mewngofnodi heb unrhyw adborth na sylwadau gan y gwrandäwr.

Os dymunir trafodaeth bellach, gall ddigwydd ar ôl i'r ddwy ochr gyflwyno eu mewngofnodi. Mae'r ymarfer hwn yn cynnwys rhannu'r ddau barti. Dylai'r cwpl benderfynu ymlaen llaw ar amser rheolaidd ar gyfer yr ymarfer hwn.

Mae'r amlinelliad ar gyfer y mewngofnodi fel a ganlyn:

 • F - Teimladau - Beth ydych chi'n ei deimlo'n emosiynol ar hyn o bryd (canolbwyntiwch ar deimladau cynradd yn lle teimladau eilaidd.
 • A - Cadarnhad - Rhannwch rywbeth penodol rydych chi'n ei werthfawrogi a wnaeth eich partner ers y mewngofnodi diwethaf.
 • N - Angen - Beth yw eich anghenion cyfredol.
 • O - Perchnogaeth - Cyfaddefwch rywbeth a wnaethoch ers y mewngofnodi diwethaf nad oedd o gymorth yn eich perthynas.
 • S - Sobrwydd - Nodwch a ydych wedi cynnal sobrwydd ai peidio ers y mewngofnodi diwethaf. Dylai'r diffiniad o sobrwydd gael ei drafod ymlaen llaw ac yn seiliedig ar Gylch Mewnol yr Ymarfer Tri Chylch.
 • S - Ysbrydolrwydd - Rhannwch rywbeth rydych chi'n gweithio arno ers y cofrestriad diwethaf sy'n gysylltiedig â hyrwyddo'ch ysbrydolrwydd.

Daeth y model hwn o gyflwyniad gan Mark Laaser , ym mis Medi 2011 yng nghynhadledd SASH. Ni chymerodd gredyd amdano na rhoi clod am y model.

Derbyn

Yn ôl Dr. Linda Miles yn ei llyfr, Cyfeillgarwch ar Dân: Cysylltiadau Angerddol a Phersonol am Oes , meddai, “Mae'r gallu i ollwng gafael a derbyn bywyd yn datblygu dros amser. Wrth ichi ddod yn agored ac yn llai beirniadol ohonoch chi'ch hun ac eraill, bydd heriau newydd yn dod yn llai brawychus, a byddwch chi'n gweithredu mwy o gariad a llai o ofn. ”

Nid yw derbyn yr hyn a ddigwyddodd yn eich gorffennol neu dderbyn rhywun arall, y ffordd y maent, yn golygu eich bod yn hoffi'r hyn a ddigwyddodd i chi, neu eich bod yn hoffi'r nodweddion hynny.

Yn syml, mae'n golygu eich bod chi'n derbyn eich bywyd nawr am yr hyn ydyw, rydych chi'n cofio'r gorffennol, ond peidiwch â byw yno mwyach a chanolbwyntio ar y presennol, heb boeni am eich dyfodol chwaith.

Cwestiynau i'w gofyn i chi'ch hun

 • Ydych chi'n derbyn diffygion eich partner?
 • A yw'ch partner yn derbyn eich diffygion?
 • A ydych chi i gyd yn barod i amddiffyn bregusrwydd eich partner?

Fel cwpl, trafodwch sut y gallwch chi greu amgylchedd diogel, cariadus ac agosatrwydd iach er bod gan bob un ohonoch ddiffygion, heb fod yn feirniadol o'ch gilydd. Ymatal rhag galw enwau a chanfod bai. Yn lle hynny, rhowch fudd yr amheuaeth i'ch partner.

Gwyliwch hefyd:


a ddylem wahanu i achub priodas

Ynglŷn â dibyniaeth ar ryw

Darnau Crumpled o Bapur Gyda

Mae'r cemegau sy'n gysylltiedig â dibyniaeth gemegol, fel dopamin a serotonin hefyd yn cymryd rhan caethiwed rhyw .

Cymerwch er enghraifft, gadewch i ni ddweud eich bod chi a merch yn cerdded ar y traeth. Rydych chi'n gweld merch bert mewn bikini. Os ydych chi wedi'ch denu ati, rydych chi'n cynnal digwyddiad newid hwyliau.

Mae'r teimladau da hyn yn ganlyniad rhyddhau cemegolion ymennydd pleserus, neu niwrodrosglwyddyddion. Rydych chi i ryw raddau o ysgogiad rhywiol. Nid yw hyn yn ddim byd newydd na phatholegol.


Priodas 5 iaith gariad

Mae caethiwed ar lefel seicolegol yn dechrau pan ddown yn gysylltiedig â'r teimlad sy'n gysylltiedig â'n harferion rhywiol, ac yn creu perthynas sylfaenol â nhw.

Mae'r rhyw yn dod yn bwysicach na'r person rydyn ni'n cael rhyw gyda nhw.

Mae'r caethiwed yn datblygu pan ddaw ein teimladau sy'n gysylltiedig â'r gweithgaredd yn brif ffynhonnell cysur i ni. Mae'r teimlad o ymddygiadau rhywiol yn cael ei gyfryngu gan niwrodrosglwyddyddion, fel y mae pob teimlad.

Mae'r caethiwed yn dechrau drysu'r teimladau hyn â chariad a bywyd, ac yn colli ffyrdd eraill o leddfu unigrwydd a diflastod, neu deimlo'n dda. Os bydd rhywun yn cael ei ddenu gormod at y teimladau a'r teimladau hyn, maen nhw'n dechrau drysu cyffro ag agosatrwydd.

Maent yn dechrau credu bod cyffro rhywiol sy'n dod â'r teimladau hyn yn ffynhonnell cariad a llawenydd, na allant fyw hebddo.

Mae'r ymennydd yn dod i arfer â gweithredu ar y lefelau uwch hyn o niwrodrosglwyddyddion, gan ofyn yn gyson am fwy o ysgogiad, newydd-deb, perygl neu gyffro.

Fodd bynnag, ni all y corff gynnal y fath ddwyster ac mae'n dechrau cau rhannau o'r ymennydd sy'n derbyn y cemegau hyn. Mae goddefgarwch yn datblygu ac mae'r caethiwed rhyw yn dechrau bod angen mwy a mwy o gyffro rhywiol i gael y teimladau o lawenydd a hapusrwydd yn ôl.

Pryd ydyn ni'n dechrau cael rhyw eto?

Nid yw hwn yn gwestiwn hawdd i'w ateb! Yn dibynnu ble rydych chi yn eich adferiad fel cwpl ac yn unigol, gallai rhyw fod y peth pellaf o'ch meddwl, neu efallai eich bod chi'n awyddus iawn i wneud hynny adennill eich bywyd rhywiol fel cwpl .

Bydd y ffordd rydych chi i gyd yn teimlo am ryw yn dibynnu ar sut oedd eich bywyd rhywiol cyn darganfod caethiwed rhyw neu gaeth i porn yn y berthynas. Pe bai rhyw bob amser wedi bod yn brofiad cadarnhaol, yna bydd yn haws ei hawlio yn ôl.

Ond os profwyd rhyw yn negyddol yna gallai fod yn daith hirach i ailadeiladu hyder rhywiol ac agosatrwydd. Cyn penderfynu pryd i ddechrau cael rhyw eto, y cam cyntaf yw siaradwch â'ch gilydd am ryw .

(bloc) 72 (/ bloc)

Gadewch i ni fod yn onest, gall llawer o gyplau ei chael hi'n anodd siarad am ryw ar yr adegau gorau, heb sôn am os ydych chi'n gwpl sy'n gwella ar ôl darganfod caethiwed rhyw neu gaeth i porn yn eich perthynas. Mae yna lawer o ofn yn digwydd i'r cwpl.

Yr ofnau cyffredin yw:

 • Teimlo'n annigonol : gall partneriaid boeni am fyw hyd at sêr porn neu bobl yr oedd y partner caeth yn actio gyda nhw. Efallai y bydd y partner caeth yn teimlo’n annigonol i brofi nad yw hynny’n wir.
 • Mae'r ddau ohonoch yn tynnu sylw : gall y partner sy'n gaeth feddu ar feddyliau a delweddau ymwthiol o ymddygiad actio yn y gorffennol ac mae'r partner yn poeni am yr hyn y mae ei bartner caeth yn meddwl amdano. Rhaid i gyplau weithio gyda'i gilydd i ddatblygu ffyrdd geiriol ac aneiriol o adael i'w gilydd wybod eu bod yn llawn yn bresennol ar hyn o bryd.
 • Bydd ofni rhyw yn rhwystro adferiad dibyniaeth: mae partneriaid yn aml yn poeni y bydd cael rhyw yn tanio libido’r caethiwed rhyw a byddant yn fwy tebygol o actio. I'r gwrthwyneb, mae rhai'n poeni y gallai ‘peidio’ cael rhyw hefyd sbarduno actio ac felly cychwyn rhyw pan nad ydyn nhw wir eisiau gwneud hynny.

I rai partneriaid caeth sy'n cael rhyw, neu heb gael rhyw, yn wir gallant gynyddu blys, ac yn ogystal â datblygu strategaethau i reoli hyn, mae angen iddynt hefyd sicrhau eu partner eu bod yn defnyddio'r strategaethau hynny.

Y cam cyntaf i oresgyn yr ofnau hyn yw bod yn onest â chi'ch hun, a gyda'ch gilydd, fel y gallwch chi weithio gyda'ch gilydd i'w goresgyn. Mae'n ddefnyddiol rhoi amser o'r neilltu i gytuno ar yr hyn rydych chi ei eisiau o berthynas rywiol a chytuno ar nod yr ydych chi'ch dau eisiau anelu ato.

Gall hyn gymryd amser, felly byddwch yn amyneddgar. Gall gwybod eich bod chi'ch dau yn gweithio gyda'i gilydd gyda nod cyffredin ddarparu'r cymhelliant a'r momentwm angenrheidiol.

Mae hefyd yn gyffredin i gyplau sy'n gwella ar ôl darganfod caethiwed rhyw gael profiad problemau rhywiol megis orgasm anodd ei gyrraedd, cynnal codiad, alldaflu cynamserol neu fod ag awydd rhywiol heb ei gyfateb.

Gall hyn beri gofid mawr i gyplau ac rydym yn awgrymu ceisio cymorth gyda therapydd rhyw achrededig sydd hefyd wedi'i hyfforddi mewn dibyniaeth ar ryw i drafod yr ofnau yn ogystal ag unrhyw broblemau corfforol.

Datblygu agosatrwydd rhywiol

Mae agosatrwydd rhywiol iach yn deillio o ddatblygu a dyfnhau meysydd agosatrwydd eraill yn gyntaf.

Pan fyddwch chi'n cael rhyw, mae'n bwysig gwybod eich bod chi'n barod. Yn barod yn emosiynol, yn berthynol ac yn gorfforol. Mae cael rhyw yn mynd i deimlo'n beryglus ar y dechrau ac er mwyn lleihau'r risgiau hynny mae'n gwneud synnwyr sicrhau bod eich cyflyrau craidd yn iawn. Mae eich amodau craidd yn debygol o gynnwys:

 • Eich anghenion emosiynol: dewis amser pan rydych chi'n teimlo mewn gofod emosiynol digon da
 • Mae angen eich perthynas : os oes problemau heb eu datrys yn byrlymu o dan yr wyneb, ni fyddwch yn y meddwl cywir ar gyfer rhyw. Trafodwch y problemau hyn ac ymrwymwch yn gyfartal i'w trwsio. Mae angen i'r ddau ohonoch hefyd deimlo'n gyffyrddus â'ch ymddangosiad corfforol ac na fyddwch chi'n cael eich barnu am sut rydych chi'n edrych neu'n perfformio'n rhywiol.

Eich anghenion corfforol - mae yna chwedl gyffredin y dylai rhyw fod yn ddigymell bob amser, ond gall cynllunio adeiladu disgwyliad erotig, caniatáu amser i siarad am unrhyw ofnau, yn ogystal â threfnu na fydd aflonyddu arnoch chi neu uwchben. Rhaid i chi hefyd deimlo'n ddiogel y gallwch ddweud na ar unrhyw adeg wrth gael rhyw.

Efallai y bydd eich partner yn teimlo'n siomedig, ond gallant fod yn ddeallus ac yn raslon amdano. Gall cael sgwrs ymlaen llaw helpu i osgoi lletchwithdod, euogrwydd a drwgdeimlad.

Mae yna lawer o rwystrau i gyplau adfer agosatrwydd rhywiol gyda'ch gilydd, ond os yw'r ddau ohonoch yn parhau i fod yn ymrwymedig i'ch adferiad unigol ac yn parhau i ddyfnhau meysydd agosatrwydd eraill, yna gellir dod o hyd i foddhad rhywiol ac agosatrwydd iach eto. Yn wir, gall fod yn well nag erioed.