6 Rhesymau Pam nad yw Twyllo dial yn Syniad Da

Yn Barod Am Ddial! Golwg Cefn o Fenywod Ifanc Yn Dal Cyllell Tra Mae Ei Chariad Yn Gorwedd Ar Y Soffa Gyda Merched Arall

Yn yr Erthygl honMae gan anffyddlondeb allu digymell i ysbrydoli awydd i ddial. Mae astudiaethau'n cadarnhau'r hyn rydyn ni'n ei wybod yn reddfol - hynny anffyddlondeb rhywiol yn dod o dan rai o'r profiadau mwyaf niweidiol.
gwraig anghenus

Mae llawer o briod sy'n bradychu yn ystyried cael perthynas eu hunain i gael cydbwysedd neu wneud eu hunain i deimlo'n well. Mae cael eich gwawdio ac eisiau dial yn ymateb disgwyliedig i frad.

Darganfod am anffyddlondeb rhywiol ac emosiynol gall arwain at galonnau toredig a pherthnasoedd yn dod i ben yn sydyn ac yn boenus; yn ogystal â gadael, trais partner agos , a cholli adnoddau pan fydd yr adnoddau hyn yn cael eu buddsoddi mewn partneriaid carwriaethol, a gallai unigolyn weithredu'n fyrbwyll yn ei ymdrechion i leihau'r boen.Fodd bynnag, nid dial ar dwyllwr yw'r ffordd i fynd, ac mae yna lawer o resymau arwyddocaol pam.

1. Pan fydd pethau'n oeri, efallai y byddech chi'n meddwl yn wahanol

Pan fyddwch chi'n teimlo'n chwalu ac yn cael eich bradychu, mae dial ar ôl anffyddlondeb yn ymddangos yn dderbyniol. Nid yw gweithredu allan o ddicter a brifo yn golygu mai chi yw'r penderfynwr gorau. Felly, pan gewch chi ychydig o le, a phethau'n oeri, efallai yr hoffech chi gymryd eich gweithredoedd yn ôl.

Felly, os ystyriwch ddial ar ôl cael eich twyllo, rhowch amser i'ch hun cyn gweithredu arno. Rhowch ddyddiad cau lle mae'n rhaid i chi aros yn ffyddlon.Gobeithio, erbyn hynny, y byddwch wedi ystyried yr holl ganlyniadau, ac nid eich dewis chi yw twyllo ad-daliad.

2. Byddwch yn digio'ch hun amdano

Gallai twyllo i ddod hyd yn oed gyda phriod eich gwneud yn debycach i'ch priod nag y byddech chi ei eisiau yn eich llygaid chi ac eraill.

Maen nhw'n eich brifo ag anffyddlondeb, a nawr rydych chi'n twyllo yn ôl fel dial. Sut byddwch chi'n teimlo eich bod wedi gwneud (bron) yr un peth â nhw? A fydd yn rhoi golwg newydd i chi ar yr hyn a wnaethant, ac a fyddwch yn teimlo dan bwysau i faddau iddynt?

Os ydych chi'n edrych i wneud i'ch hun deimlo'n well, nid dyma'r dull cywir.

Nid yw dial am dwyllo yn cael yr heddwch yr ydych yn edrych amdano. Nid yw wedi lleihau'r brifo; yn hytrach, ni fydd ond yn pentyrru ar fwy o ddicter a chwerwder y mae'n rhaid i chi ddelio â nhw.

3. Gallant ei ddefnyddio i gyfiawnhau eu hymddygiad

Pâr Gwrthdaro Ddim yn Siarad â

Un rheswm i osgoi twyllo dial yw atal eich partner rhag defnyddio'ch gweithredoedd i ddod oddi ar y bachyn. Gellir defnyddio eich twyllo dial fel dadl i brofi ffyddlondeb yn anodd a hynny mae anffyddlondeb yn digwydd yn hawdd.

Efallai y byddan nhw'n dweud, 'nawr eich bod chi'n gwybod pa mor hawdd yw llithro i fyny' neu 'nawr eich bod chi wedi'i wneud hefyd, rhaid i chi faddau i mi.' Mae godineb dial yn helpu'r sawl a'ch bradychodd i deimlo'n llai euog am eu gweithredoedd a gofyn am fwy o ddealltwriaeth.

Y dial gorau i dwyllwyr yw dangos iddynt eu bod wedi dewis y ffordd hawdd allan i chwilio am hapusrwydd a dangos pŵer ewyllys i osgoi gwneud yr un peth.

4. Ni fydd eu brifo yn gwneud eich brifo yn llai

Efallai eich bod yn pendroni, “A ddylwn i gael perthynas i ddangos iddyn nhw faint mae'n brifo?” Os mai'r hyn rydych chi'n edrych amdano yw lleihau'r boen, nid twyllo ar dwyllwr yw'r llwybr cywir.

Anaml y mae dial o unrhyw fath yn allweddol i'r heddwch rydych chi mor eiddgar ei eisiau.

Bydd twyllo dial yn fwyaf tebygol, am gyfnod byr yn unig, yn eich helpu i deimlo llai o boen, ond bydd yn pentyrru ar beth arall i ddod drosto yn y tymor hir. Ni ddylai twyllo dial fod o unrhyw gymorth wrth ddelio â'r teimladau neu wneud cynllun ar gyfer goresgyn y sefyllfa.

Mae'n ymddangos y bydd dial ar briod sy'n twyllo yn gwneud pethau hyd yn oed ac yn well, ond yn anffodus, nid yw wedi ennill. Yr unig ffordd i ddelio ag ef yw mynd trwyddo.


priodas fodern

5. Mae cymodi yn dod yn llai tebygol

Mae cael dial ar dwyllwr yn dirywio siawns y bydd priodas yn goroesi’r anffyddlondeb . Os ydych chi'n credu bod yna ffordd y gallech chi wneud iddo weithio, cyfyngwch eich hun rhag twyllo dial. Bydd y troell hon yn tynnu'ch dau i lawr.

Os na allwch eu sefyll mwyach, mae'n well dod â nhw i ben ar unwaith. Mae ceisio cael y berthynas yn ôl ar y trywydd iawn trwy fynd mor bell â hyn yn swnio fel trafferth. Nid yw twyllo dial yn eich gwneud chi hyd yn oed ac yn caniatáu ichi ddechrau drosodd.

Er mwyn rhoi cyfle i gymodi, mae angen i chi fynd i'r afael ag achos sylfaenol problemau.

Ar ben hynny, iachâd a maddau anffyddlondeb yn cael eu hwyluso trwy glywed ymddiheuriad diffuant gan y priod sy'n twyllo. Bydd twyllo dial ond yn cuddio’r problemau sylfaenol a chlywed gofid diffuant y llall.

6. Bydd eich hyder yn ping pong

Menyw soffa yn Ymlacio Yn Mwynhau Ffordd o Fyw Moethus Diwrnod Awyr Agored Breuddwydio A Meddwl Yn Edrych yn Hapus Yn Gwenu Yn siriol

Efallai y bydd pobl sy'n ystyried yr opsiwn hwn yn teimlo dial ar ôl anffyddlondeb yn dod â'u hyder yn ôl. Ac eto, bydd yn gwneud y gwrthwyneb.

Pan fydd gennych berthynas eich hun, efallai y byddwch yn teimlo'n fwy dymunol a deniadol am gyfnod byr. Gall eich helpu i weld bod pysgod eraill yn y môr a gwybod bod gennych opsiynau.

Am eiliad, byddwch yn adnewyddu'r ymdeimlad o hunan-werth ac yn teimlo rhyddhad bach. Fodd bynnag, bydd teimladau eraill yn ymgripio'n fuan.

Ar y foment honno, bydd yr hyder a gawsoch yn datchwyddo, a bydd yr holl deimladau y gwnaethoch geisio eu hosgoi yn rhuthro yn ôl.

Gwyliwch hefyd: Rhoddion anffyddlondeb

Dewiswch eich camau nesaf yn ofalus

Os ydych chi wedi cael eich bradychu, efallai eich bod chi'n pendroni, “a ddylwn i dwyllo ar fy ngwraig neu a ddylwn i dwyllo ar fy ngŵr.'

Waeth bynnag y rheswm yr ydych yn ei ystyried, dylech wybod nad yw twyllo dial yn cymryd y boen i ffwrdd neu'n gwneud pethau'n well. Mae yna lawer o resymau i osgoi dial ar bartner twyllo.

Mae dial ar dwyllwr i fod i'w brifo, ond rywsut rydych chi'n cael eich brifo hefyd. Ar ben hynny, pan fydd pethau'n oeri, byddwch chi'n edrych yn ôl ar dwyllo twyllo ac yn gweld eich hun yn wahanol. Efallai yr hoffech chi gymryd eich gweithredoedd yn ôl, ond ni fyddwch yn gallu.


ffyrdd i fod yn wraig dda

Yn olaf, os yw'ch priodas yn dal i fod ag unrhyw obaith o oroesi, ceisiwch osgoi twyllo dial oherwydd gall ddinistrio unrhyw od o gwella ar ôl anffyddlondeb .

Nid yw twyllo dial yn rhoi heddwch i chi. Os ydych chi eisiau teimlo'n well, deliwch â'r boen, y cywilydd a'r dicter rydych chi'n ei deimlo, byddwch yn garedig â chi'ch hun, a rhowch amser i'ch hun i'w brosesu cyn gwneud unrhyw benderfyniadau brech.