5 Awgrymiadau Ymddiriedol ar gyfer Dyddio ar ôl Gwahanu

5 Awgrymiadau Ymddiriedol ar gyfer Dyddio ar ôl Gwahanu

Yn yr Erthygl hon

Mae dyddio yn beth eithaf brawychus. Mae dyddio ar ôl gwahanu yn un arall!Mae'n debyg eich bod wedi gofyn y cwestiwn i chi'ch hun ‘Pa mor hir i aros hyd yma ar ôl gwahanu?’ Efallai eich bod hyd yn oed wedi chwilio am atebion ar y rhyngrwyd. A rhag ofn eich bod chi'n barod, mae gennym ni eich cefn!

Yn yr erthygl hon, rydyn ni'n rhannu pum awgrym dibynadwy gyda chi i'ch helpu chi i benderfynu pryd i fynd yn ôl i mewn iddo!

1. Peidiwch â rhuthro'ch hun i ddyddio

Nid yw pob gwahaniad yr un peth. Yn union fel nad yw pob priodas yr un peth.

Wrth ddechrau dyddio eto, efallai eich bod yn poeni os oes ateb penodol i’ch cwestiwn ‘Pa mor hir i aros hyd yma ar ôl gwahanu?’ Ond nid yw’r ateb i’r cwestiwn hwn mor torri a sych - bydd yn dibynnu arnoch chi yn llwyr.

Mae symud ymlaen yn broses ddiflas iawn, ac nid yw pawb yr un peth o ran 'amser iacháu.' Efallai y dewch o hyd i dystebau ar y rhyngrwyd a ddywedodd eu bod wedi dechrau dyddio cyn gynted ag y dechreuon nhw gyda'r ysgariad, ac eto byddai rhai'n dweud eu bod wedi aros blynyddoedd ar ôl i'r ysgariad gael ei gwblhau.

Mae'r ateb diffiniol i'r cwestiwn yn dibynnu arnoch chi. Beth mae eich perfedd yn ei ddweud?

Mae'n debyg ei bod hi'n bwysig osgoi rhuthro, ond os ydych chi'n dechrau cwestiynu hyn a bod gennych rywun mewn golwg, nid yw'n brifo cymryd pethau'n araf a fyddai? Does dim rhaid i chi fynd i gyd i mewn ar unwaith.

Ar y llaw arall, Fe allai gymryd amser hir cyn i chi fod yn barod. Nid oes unrhyw reolau caled a chyflym sy'n eich tywys ar eich penderfyniadau ar gyfer pryd y dylech ddechrau dyddio eto ar ôl gwahanu.

Cymerwch eich amser a rhwyddineb i mewn iddo. Wedi'r cyfan, mae gennych weddill eich oes i archwilio bod yn ôl atoch chi'ch hun eto.

2. Ystyriwch ddefnyddio apiau dyddio

Croeso i oes fodern dyddio.

Os ydych chi allan o opsiynau ar bwy i ddechrau dyddio, a allem ni awgrymu defnyddio apiau dyddio?

Mae apiau dyddio yn ffordd dda o arolygu'ch ardal am ddyddiadau posib! Gallai defnyddio un fod yn hynod o dda i rywun sydd newydd ddechrau dyddio eto.

Mae hyn oherwydd bod apiau dyddio yn cynnig y posibilrwydd o siarad â dyddiad posib cyn dyddio hyd yn oed mewn gwirionedd! Mae hyn rywsut yn dileu'r camau lletchwith o siarad yn ystod dyddiad cyntaf.

Gallwch chi ddefnyddio'r teclyn hwn os ydych chi'n dal i fod yn hongian wrth ateb eich cwestiwn 'Pa mor hir i aros hyd yma ar ôl gwahanu?' Efallai ar ôl pum swip dde, rydych chi'n sylweddoli bod 'Hei, rwy'n credu fy mod i'n barod i roi ergyd i hyn ! '

Mae hefyd yn ffordd wych o ddod o hyd i bobl fwy o'r un anian sydd yn yr un sefyllfa â chi ac sydd angen cymryd pethau'n araf hefyd. Nid oes rhaid iddo fod yn gyflym - mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd yn unig!

3. Ewch ar lawer o wahanol fathau o ddyddiadau

Ewch ar lawer o wahanol fathau o ddyddiadau

Gallai dyddiad cyntaf fod yn frawychus, ond atgoffwch eich hun y gallai pob dyddiad fod yn hwyl!

Mae cymaint o ffyrdd i wneud dyddiad cyntaf nad yw'n cynnwys unrhyw ddiodydd boozy. O ddyddiadau siopau coffi i ddyddiadau parlwr hufen iâ, hyd yn oed dyddiadau prynu llyfrau.

Nid oes angen tybio y dylai dyddiad fod yn hwyr yn y nos ac yn cynnwys diodydd oherwydd nid oes llawer o bobl yn gyffyrddus â hynny chwaith.

Wrth ichi fynd trwy eich dyddiau yn ceisio ateb ‘pa mor hir i aros hyd yma ar ôl gwahanu,’ efallai y gallwch wneud rhestr o’r holl syniadau dyddiad cyntaf braf yr hoffech fynd iddynt.

Efallai am ddyddiad cyntaf, gallwch ofyn iddynt a allai mynychu gweithdy eistedd yn dda gyda nhw. Nid yn unig y byddwch chi'n dod i adnabod eich dyddiad yn sobr, ond mae'n debyg y byddwch chi hefyd yn hoffi'r gweithdy hwn a hyd yn oed ei droi yn eich hobi gwneud arian.

4. Gobeithio am y gorau, disgwyliwch y gwaethaf

Os nad yw hyn yn ffordd dda o fynd at ddyddio ar ôl gwahanu, yna nid ydym yn gwybod sut arall i wneud hynny.

Mae gan bob un ohonom ffrind sydd wedi mynd trwy ddyddiad cyntaf gwael iawn. Rydym yn deall y gallai hyn eich dychryn rhag dyddio.

Fel y dywedasom, dylai'r dyddiadau fod yn hwyl. Fodd bynnag, ni fydd pawb y byddwch chi'n cwrdd â nhw yn cyd-fynd yn dda â'ch personoliaeth neu'n waeth; byddant yn rhy amrwd i chi. (Let’s hope not)

Yn ychwanegol at eich disgwyliadau personol, cofiwch fod yn ddiogel bob amser. Os bydd eich dyddiad yn cam-drin hyd yn oed ar y dyddiad cyntaf, sicrhewch fod rhifau argyfwng yn barod.

5. Peidiwch ag anghofio bod yn chi'ch hun

Rydyn ni i gyd yn gwybod yr her o fod yn chi'ch hun yn unig. Mae'n anodd. Mae'n anodd.

Cymerwch gip ar faint o hidlwyr sy'n newid wynebau a beth sydd ddim ar gael ar hyn o bryd ar y rhyngrwyd. Hoffem ofyn serch hynny, oni fyddech chi eisiau cael eich hoffi dim ond am fod yn pwy ydych chi yn unig?

Os ydych chi'n gadael i'ch hun dyfu yn y diddordebau a'r gwerthoedd cyfredol sydd gennych chi, rydych chi'n gadael i'ch hun dyfu i fod y person y dylech chi fod yn wirioneddol.

Os gadewch i'r diddordebau a'r gwerthoedd hyn lenwi'ch bywyd, rydych hefyd yn diffinio'ch bywyd yn y fath fodd sy'n wirioneddol i chi. A phwy a ŵyr, efallai na fydd yn rhaid i chi fynd trwy lawrlwytho gwahanol apiau dyddio oherwydd, o fewn cylch eich diddordebau, gallai rhywun hefyd fod yn aros i rannu ei hun i rywun y mae ei ddiddordebau yn cyd-fynd â hwy.

Pan ydych chi'ch hun, gallwch chi fynegi mwy i'ch hun. Gallwch chi ddangos hyder. Ac ymddiried ynom, mae hyder yn rhywiol.

Ranna ’: