Awgrymiadau Gorau ar gyfer Gwell Rhyw mewn Priodas a Threchu Triciau Ystafell Wely Pwerus

Awgrymiadau Gorau ar gyfer Gwell Rhyw mewn Priodas

A oes diffyg rhyw yn eich priodas?

Credaf fod pawb wedi bod yno unwaith neu ddwy yn eu bywydau. Ond mae yna ffyrdd ac awgrymiadau diriaethol ar gyfer gwell rhyw ac ail-dendro'r angerdd yn eich bywyd rhywiol diffygiol.Peidiwch â rhoi’r gorau i obaith ar wella rhyw mewn priodas, fel y mae’r rhestr o ddarnau gorau o gyngor ac awgrymiadau rhyw ar gyfer bywyd priodasol iach yn cynnwys gwneud ymdrechion gwirioneddol tuag at adeiladu lefel benodol o gysur, cael hwyl, ac ysgwyd eich trefn rhwng y dalennau.

Peidiwch â dechrau dibynnu ar bethau y tu allan i'ch priodas er mwyn ei “sbeisio”. Gellir gwella rhyw yn sylweddol os yw'r ddau briod yn cytuno i weithio arno a dilyn awgrymiadau defnyddiol ar gyfer gwell rhyw.

Nid yw gwneud rhyw yn well mewn priodas yn dasg mor frawychus ag y mae'n ymddangos.

Mae rhyw ac agosatrwydd corfforol yn dod yn naturiol mewn perthynas, gydag amser mae'n colli ei wreichionen i raddau, ond nid yw'n diflannu. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw gweithio i ailddarganfod yr angerdd y gwnaethoch chi ei rannu gyda'ch partner ar un adeg.

Dyma dri awgrym ar sut i gael gwell rhyw mewn priodas.

1. Cael rhyw yn amlach

Cael rhyw yn amlach

Mae yna un neu ddau o bethau sy'n digwydd pan fyddwch chi'n gwneud rhyw yn flaenoriaeth.

Y cyntaf yw hynny po fwyaf y cewch ryw, y mwyaf y byddwch ei eisiau. I. t wedi bod yn ffaith yn fy mywyd fy hun, yn ogystal â nifer o gyplau eraill rydw i wedi siarad â nhw.

Un o'r awgrymiadau rhyw allweddol ar gyfer bywyd priodasol yw po fwyaf y byddwch chi'n cael rhyw, y mwyaf rydych chi eisiau rhyw. Rhowch gynnig arni, mae'n wir o ran ateb sut i gael mwy o ryw mewn priodas.

Darllen mwy: Pa mor aml y mae parau priod yn cael rhyw

Yn ail, dylai wella'n gynyddol.

Mae rhyw yn weithgaredd corfforol. Ac yn union fel unrhyw weithgaredd corfforol arall, mae angen i chi ymarfer i ddod yn well.

Meddyliwch am y peth, yn chwedlau chwaraeon sy'n cael eu creu dros nos neu a ydyn nhw'n gweithio'n gyson i allu perfformio'r ffordd maen nhw'n gwneud ? Mae'r ateb yn amlwg.

Er y gallai fod rhai yn naturiol well nag eraill, mae angen ymarfer ar bawb er mwyn cyrraedd eu gwir botensial. Mae ymarfer yn gwneud yn berffaith.

Peidiwch â'm cael yn anghywir yma, nid wyf yn dweud bod yn rhaid i chi gael rhyw bob dydd.

Gwn nad yw hynny'n ymarferol i'r mwyafrif o bobl. Rwy’n dweud bod angen i chi gael mwy o ryw er mwyn ei wella. Efallai cynyddu'r nifer o weithiau rydych chi'n ei wneud ychydig yn unig.

Er mwyn gwella rhyw mewn priodas, rhaid i chi fod yn fwriadol yn ei gylch.

Mae'n un o'r awgrymiadau mwyaf pwerus ar gyfer gwell rhyw.

Pan wnewch chi, bydd eich partner yn dechrau adnabod eich corff yn fwy a byddwch yn dechrau adnabod eich partner. Unwaith y byddwch chi'n gwybod sut i lywio corff eich gilydd a sut i wthio'ch gilydd dros yr ymyl orgasmig, dyna pryd mae rhyw yn dod yn anhygoel.

2. Trowch y goleuadau ymlaen

Ydych chi wedi clywed bod dynion yn weledol?

Oni bai eich bod wedi bod yn byw o dan graig, mentraf eich bod yn gwybod bod astudiaeth yn canfod bod y mwyafrif o'r dynion yn fodau gweledol. (Rwy'n gwybod bod yna ferched sy'n weledol hefyd!).

Oherwydd hyn, nid yw ond yn gwneud synnwyr gadael y goleuadau ymlaen yn ystod rhyw yn cynyddu'r profiad.

Ond, gwaetha'r modd, gall fod yn anodd byddwch yn gyffyrddus yn eich croen eich hun . Ac os ydych chi'n unrhyw beth fel fi, menyw, mae gennych amser caled yn caru'r ffordd y mae eich corff yn edrych.

Mae'r broses feddwl hon yn ei gwneud hi'n anhygoel o anghyfforddus i eisiau i gael y goleuadau ymlaen pan fyddwch chi'n noeth!

Ymddiried ynof yma wrth i chi wneud nodiadau crib am awgrymiadau ar gyfer rhyw gwell, nid oes angen teimlo'n ddrwg ynglŷn â sut rydych chi'n edrych oherwydd naw gwaith allan o ddeg, mae'ch gŵr yn meddwl eich bod chi'n edrych yn anhygoel; yn enwedig noeth.

Ar ôl i chi sylweddoli'r ffaith hon, cymerwch ofal o'ch hunan-barch yn y gwely.

  • Gwnewch hi'n arferiad i fod yn hyderus gyda'ch corff.
  • Peidiwch â cheisio cwrdd ag unrhyw safonau manwl a ragamcanir gan y cyfryngau.
  • Byddwch yn gyffyrddus yn eich croen eich hun.

Dyma'r awgrymiadau rhyw gorau mewn priodas i chwythu meddwl eich partner yn y gwely a chael rholyn anhygoel rhwng y cynfasau.

Mae awgrymiadau i wella rhyw mewn priodas yn cynnwys peidio â gadael i ddelwedd gorff negyddol wneud llanast â'ch pen.

Positifrwydd y corff, amrywiaeth maint y corff, a derbyniad yw'r geiriau gwefr ar sut i gael gwell rhyw mewn priodas.

Ar y llaw arall, mae dynion sy'n pendroni sut i gael rhyw dda mewn priodas, yn ceisio gwnewch yn siŵr bod eich priod yn gwybod faint rydych chi wrth eich bodd yn ei gweld hi'n noeth . Dywedwch wrthi pa mor hyfryd yw hi mewn gwirionedd.

Bydd hyn ar ei ben ei hun yn helpu'ch priod i fod yn llawer mwy hyderus ac yn agored i gael y goleuadau hynny ymlaen!

3. Siaradwch yn agored a chael sgwrs ryw gynhyrchiol

Gallu cael agored, mae sgwrs onest am eich bywyd rhywiol yn hanfodol . Dyna un o'r awgrymiadau symlaf ar gyfer gwell rhyw.

Gall rhyw wella mewn unrhyw berthynas ond mae angen i'r ddau berson allu lleisio eu hanghenion heb embaras. Mae bod yn lleisiol am anghenion yn un o'r awgrymiadau allweddol ar gyfer gwell rhyw a pherthynas hapus.

  • Ydych chi'n creu amgylchedd lle rydych chi a'ch priod yn teimlo'n gyffyrddus yn siarad â'ch gilydd am y pethau hyn?
  • Ydych chi'n creu amgylchedd lle rydych chi'n disgwyl i'ch priod fod yn ddarllenydd meddwl?

Gwrandewch, disgwyl i'ch priod ddarllen eich meddwl mae unrhyw beth yn chwerthinllyd. Nid yw disgwyl i'ch priod wybod yn union beth rydych chi ei eisiau yn y gwely yn realistig.

Ceisiwch ymarfer dweud beth rydych chi'n ei hoffi a beth nad ydych chi'n ei gael wrth gael rhyw.

Anogwch eich priod i barhau i wneud y pethau sy'n teimlo'n wych ac, heb fod yn brifo, esboniwch y pethau nad ydyn nhw mor wych.

Gall y sgyrsiau hyn fod yn lletchwith ar y dechrau. Ac eto, bydd gallu siarad am y pethau hyn nid yn unig yn gwella'ch bywyd rhywiol.

Hefyd, gwyliwch yr awgrymiadau arbenigol hyn ar gyfer gwell rhyw:
Bydd awgrymiadau o'r fath ar gyfer gwell rhyw yn gwella'ch perthynas gyffredinol. Siaradwch â'ch priod heddiw am fod yn fwy agored gyda'i gilydd yn y gwely.

  • Nid oes ateb hudolus o ran rhyw mewn priodas.
  • Nid yw pobl yn cael eu geni â sgiliau gwneud cariad eithriadol.

Mae'n cymryd gwaith a bwriadoldeb i greu a chynnal bywyd rhywiol anhygoel gyda'ch priod.

Gall yr awgrymiadau hyn ar gyfer rhyw gwell wneud gwahaniaeth go iawn yn eich priodas.

Credaf yn wirioneddol, os dechreuwch roi'r tri pheth hyn ar waith, y gallech chi a'ch priod fwynhau gwell rhyw yn eich priodas heddiw!

Ranna ’: