Y tu ôl i ddrysau caeedig: Y gwahanol ffurfiau ar agosatrwydd

Y gwahanol ffurfiau ar agosatrwydd

“Roedd gen i fil o ddymuniadau ar un adeg. Ond yn fy un awydd i dy adnabod di - toddodd popeth arall i ffwrdd. ”- Rumi
ansicrwydd deutsch

Mae cariad yn un o'r emosiynau mwyaf dwys sy'n hysbys i fodau dynol. Rydych chi'n bownsio rhwng cyffroi, ewfforia, mwy o egni, diffyg cwsg, colli archwaeth bwyd, crynu, calon rasio, ac yn olaf teimlo FELLY YN FYW! Mae yna lawer o fathau o gariad, ond mae'r rhan fwyaf o bobl yn ceisio ei fynegiant mewn perthynas ramantus â phartner cydnaws. Mae misoedd yn mynd heibio ac mae realiti gwahanol bersonoliaethau yn dechrau suddo i mewn ac mae deall y person rydych chi'n treulio'ch amser gydag ef yn dod yn hanfodol. Pan fydd y teimladau bydd cariad tuag at y person hwn yn dechrau uno â bod mewn cariad â'r person . Dyma'r amser tyngedfennol ar oddeutu 12-20 wythnos lle mae perthnasoedd yn cael eu gwneud neu pan fyddant yn dechrau cwympo. Ar y pwynt hwn, rydych chi a'ch partner yn dechrau cyd-fodoli gyda'ch gilydd ac mae gwerthoedd naill ai'n cael eu cwrdd neu eu torri. Er enghraifft, sut ydych chi'n gwneud i'r person deimlo ei fod yn bwysig pan nad ydych chi'n gwybod bod y gwerthoedd sydd ganddyn nhw yn bwysig? A yw'n amser o safon, datganiadau, rhoddion, gweithredoedd o garedigrwydd, cyffyrddiad corfforol? Er mwyn dod i adnabod y person, yn gyntaf, rhaid i chi greu agosatrwydd o fewn y berthynas. Mae agosatrwydd rhwng y dalennau yn bwysig, ond rydw i'n siarad mwy tuag at agosatrwydd emosiynol sydd yn ei ffurf rataf yn creu agosrwydd â pherson arall. Agosrwydd Emosiynol yw'r gallu i deimlo'n fregus a pharhau i fod yn hyderus y cewch eich derbyn. Mae gwahanol fathau o agosatrwydd a bydd gwybod y gwerthoedd ym mhob agwedd ar agosatrwydd yn eich helpu i ddiwallu'r anghenion hynny.  • Agosatrwydd emosiynol: yw agosatrwydd yn cael ei greu trwy rannu ein teimladau, ein meddyliau a'n dyheadau. Un o'r ffyrdd hawsaf o greu hyn yw treulio 10 munud gyda'i gilydd heb unrhyw wrthdyniadau fel electroneg, pobl eraill neu amldasgio.
  • Agosatrwydd deallusol: mae'n golygu cael cyd-ddealltwriaeth a rhyddid i drafod pynciau o ddiddordebau yn seiliedig ar eich gwerthoedd. Mae hyn yn cynnwys trafodaeth am wleidyddiaeth, crefydd, magu plant, gwerthoedd teuluol, eiriolaeth, ac unrhyw beth arall sy'n bwysig i chi HEB ofn canlyniad.
  • Agosatrwydd hamdden: yn bod yn egnïol gyda'n gilydd. Dewch o hyd i'r pethau hynny yr ydych chi'n hoffi eu gwneud neu yr hoffech chi eu profi a'u gwneud gyda'ch partner.
  • Agosatrwydd ariannol: yw rhannu eich sefyllfa ariannol. Daw agosatrwydd ariannol â datblygu cynllun ar gyfer eich cyllid a gallu cael cyfathrebu agored a gonest gyda'ch partner ynghylch cynlluniau a dyheadau sy'n gysylltiedig â chyllid.
  • Agosatrwydd corfforol: yn creu cysylltiad trwy gyffwrdd. Boed yn dal dwylo, cwtsh, cusan neu'n gwneud cariad, roeddem ni fodau dynol wedi'u cynllunio i fod eisiau cael ein cyffwrdd. Gall cyffwrdd gyfathrebu derbyniad a chariad, agosrwydd mai dim ond y ddau ohonoch sydd wedi'i seilio ar eich profiadau a rennir.

Gan ddefnyddio'r gwahanol agweddau hyn gallwch wedyn ddechrau'r sgwrs o ddarganfod a deall y gwerthoedd o fewn pob lefel agosatrwydd. Enghreifftiau o werthoedd sy'n cyfateb i agosatrwydd emosiynol fyddai: derbyn, didwylledd, tryloywder, dilysrwydd, gonestrwydd, ymddiriedaeth, rhyddid, gofalu, creadigrwydd, chwilfrydedd ac ati. Pan fydd gennych berthynas sy'n troi o amgylch gwerthoedd a rennir ac agosatrwydd, bydd y berthynas a'r angerdd teimlo'n naturiol iawn, ac yn hawdd. Bydd cydfodoli yn syml a bydd sgyrsiau yn adlewyrchu'r gwerthoedd sy'n eich gwneud chi pwy ydych chi fel unigolyn a hefyd yng nghyd-destun y berthynas.


nodweddion priodas iach