Pwy Sy'n Gymwys Am Ysgariad Cryno? Y pethau sylfaenol

Pwy Sy

Mae ysgariad yn weithdrefn gyfreithiol ar gyfer dod â phriodas i ben. Yn aml, rydyn ni'n meddwl am ysgariadau fel dadleuol, gyda gwrandawiadau costus yn cael eu cynnal i setlo dadleuon dros asedau a phlant a'ch tynged yn nwylo'r llys. Ond os ydych chi a'ch priod yn cytuno ar bob mater i'w ddatrys yn eich ysgariad, efallai y byddwch chi'n gymwys i gael ysgariad cryno, gan arbed ymddangosiadau llys ac arian i chi.Beth yw ysgariad cryno?

Mae ysgariad cryno, a elwir weithiau'n ysgariad syml neu wedi'i symleiddio, yn ysgariad symlach. Mae'r mwyafrif o awdurdodaethau'n cynnig rhyw fath o ysgariad cryno. Mewn ysgariad cryno, mae'r partïon yn cyflwyno i'r llys eu cytundeb ysgrifenedig ar faterion fel dosbarthu eiddo. Os yw'r cytundeb yn cwmpasu'r holl faterion ysgariad perthnasol, gan adael dim i'r llys benderfynu arno, ac fel arall yn cwrdd â'r gofynion statudol eraill ar gyfer ysgariad, caiff y llys roi'r ysgariad heb i'r partïon erioed droedio yn ystafell y llys.Pwy sy'n gymwys i gael ysgariad cryno?

Fel rheol, mae ysgariadau cryno yn cael eu cadw ar gyfer achosion syml, lle mae'r partïon yn cytuno'n llwyr ac mae eiddo priodasol dan sylw yn fach iawn. Mae'r mwyafrif o awdurdodaethau'n caniatáu math o ysgariad cryno lle mae'r achos yn cwrdd â meini prawf fel y rhain:

  • Mae'r briodas yn para'n fyr, fel arfer pum mlynedd neu lai.
  • Nid oes unrhyw blant y briodas, yn naturiol nac wedi'u mabwysiadu.
  • Mae'r ystâd briodasol - yr eiddo sy'n eiddo i'r naill briod neu'r llall neu'r ddau - yn gymharol gyfyngedig. Mae rhai awdurdodaethau hyd yn oed yn cyfyngu ysgariadau cryno i achosion lle nad yw'r partïon yn berchen ar unrhyw eiddo tiriog. Mae rhai taleithiau yn cyfyngu ar faint o eiddo personol sy'n eiddo i'r partïon hefyd.
  • Mae'r ddau briod yn ildio'r hawl i dderbyn cefnogaeth neu gynnal a chadw priod.
  • Mae rhai awdurdodaethau hyd yn oed yn llai llym, sy'n gofyn am gytundeb llwyr yn unig gan y partïon heb ystyried a oes gan y partïon sy'n ysgaru blant neu asedau sylweddol.

Pam y byddwn i eisiau ysgariad cryno?

Gall ysgariad cryno gostio'n sylweddol llai nag achos ysgariad traddodiadol, o ran amser ac arian. Mewn achos ysgariad traddodiadol, efallai y bydd gofyn i chi ymddangos yn y llys unwaith neu fwy. Os ydych chi'n cynrychioli'ch hun, yr unig gost i chi yw eich amser. Ond os oes gennych atwrnai yn eich cynrychioli, mae pob ymddangosiad llys yn debygol o gostio mwy o arian i chi oherwydd bod atwrneiod yn aml yn codi ffi yr awr. Os ydych chi'n gymwys i gael ysgariad cryno, fe allech chi osgoi racio ffioedd atwrnai ar gyfer gwrandawiadau llys yn ogystal ag osgoi'r costau sy'n gysylltiedig â'ch amser eich hun yn ymddangos yn y llys, fel amser i ffwrdd o'r gwaith.A oes angen atwrnai arnaf i gael ysgariad cryno?

Mae rhai awdurdodaethau yn caniatáu i briodau gynrychioli eu hunain mewn achos ysgariad cryno, ac mae llawer hyd yn oed yn darparu ffurflenni i helpu'r partïon i wneud hynny. Gwiriwch wefan eich llys treial lleol neu lywodraeth y wladwriaeth i gael gwybodaeth ynghylch a yw ffurflenni o'r fath ar gael yn eich awdurdodaeth.

Pwy alla i ofyn a oes angen help arnaf ond does gen i ddim atwrnai?

Mae gan lawer o awdurdodaethau sefydliadau sy'n darparu cymorth cyfreithiol am ddim, neu pro bono, mewn rhai achosion. Efallai y bydd sefydliadau elusennol hefyd sy'n darparu cymorth cyfreithiol dim cost isel neu gost isel yn eich ardal chi. Gwiriwch â'ch gwladwriaeth neu'ch cymdeithas bar leol neu, ar y Rhyngrwyd, chwiliwch “pro bono” neu “gwasanaethau cyfreithiol” ynghyd ag enw'ch gwladwriaeth i ddod o hyd i unrhyw ddarparwyr gwasanaeth cyfreithiol elusennol yn agos atoch chi.