Sut i Drafod Anheddiad Ysgariad â'ch Priod

Pâr rhwystredig yn eistedd ar wahân ar y soffa yn yr ystafell fyw

Yn yr Erthygl honNid oes neb yn mynd i briodas yn meddwl am setliad ysgariad yn y dyfodol, ond os a mae priodas yn cwympo ar wahân , mae'n hanfodol gwybod sut i fwrw ymlaen ag ef.

Un rhwystr mawr wrth dorri cysylltiadau â'ch cyn-briod cyn bo hir yw'r setliad ysgariad. Mae'n bwysig dysgu cymaint ag y gallwch am sut i drafod setliad ysgariad gyda'ch priod.

Sut mae setliadau ysgariad yn gweithio?

Yn syml, a setliad ysgariad mae fel map ffordd cyfreithiol y mae'r ddwy ochr yn rhwym yn gyfreithiol i'w ddilyn.Gall y setliad ysgariad fod yn fanwl iawn, a rhaid cadw at y manylion hynny. Os yw'r setliad ysgariad yn nodi bod y wraig yn cael y bwrdd rosewood a bod y gŵr yn cael cwt yr ystafell fwyta, mae'r adran eiddo honno'n gyfreithiol rwymol.

Bydd y setliad ysgariad yn manylu ar yr holl asedau ariannol a fydd yn cael eu rhannu:

  1. Cyfrifon ymddeol
  2. Nawdd cymdeithasol
  3. Stociau
  4. Bondiau
  5. Ecwiti a buddsoddiadau eraill
  6. Eiddo tiriog

Efallai y bydd hefyd yn rhoi llinell amser ar gyfer pryd yn union y bydd yr adrannau'n digwydd.Beth i ofyn amdano mewn setliad ysgariad

Y setliad ysgariad yw'r Diwedd dogfen gyfreithiol sy'n rhestru:

  1. Telerau'r ysgariad
  2. Rhaniad o'ch asedau
  3. Alimoni a chynhaliaeth plant
  4. Gwybodaeth am y ddalfa a'r amserlen ymweld os oes gennych blant

Mae'n bwysig cyn cyrraedd cam yr anheddiad eich bod chi'n meddwl amdano ac yn penderfynu pa bethau i ofyn amdanynt mewn setliad.


ystyfnigrwydd mewn perthynas

Gall cyfreithwyr roi rhestr gynhwysfawr i chi am beth i ofyn amdano yn y setliad ysgariad . Rhaid i'r ddau bartner fod yn wybodus am yr holl asedau. Bydd y wybodaeth hon yn eich helpu i lywio sut i drafod setliad ysgariad gyda'ch priod.

Efallai y bydd asedau nad ydynt yn hysbys i'r ddau bartner, felly mae trafodaeth onest a gonest yn hanfodol oherwydd unwaith y bydd setliad ysgariad wedi'i lofnodi, nid oes fawr o hawl, os o gwbl, os darganfyddir asedau eraill. Gwaelod llinell: gwybod yn union beth fydd y setliad arian ysgariad cyn llofnodi unrhyw beth.

Setliadau ysgariad nodweddiadol

Dynion yn Rhoi Pen Am Arwydd A Merched Yn Tynnu Modrwy Am Ysgariad

Yn y mwyafrif o daleithiau, mae popeth a gronnwyd yn ystod y briodas wedi'i rannu'n hanner cant a hanner. Mae alimoni yn cael ei dalu fel arfer ar sail hyd y briodas , y fformiwla arferol ar gyfer alimoni yw ei bod yn cael ei thalu am hanner y blynyddoedd o hyd y briodas.

Er enghraifft, pe bai'r briodas yn para dwy flynedd ar hugain, yr hyn i'w ddisgwyl mewn setliad ysgariad fyddai alimoni am un mlynedd ar ddeg. Wrth gwrs, er mai hon yw'r fformiwla fwyaf cyffredin ar gyfer cyfrifiadau alimoni , mae trafod telerau ysgariad bob amser yn opsiwn.

Sut i drafod setliad ysgariad

Lawer gwaith er mwyn cael setliad ysgariad teg, bydd trafodaethau ysgariad yn rhan o'r broses.

Mae awgrymiadau negodi ysgariad gan arbenigwyr fel arfer yn cynghori bod yn rhaid i'r ddwy ochr eistedd i lawr, adolygu'r hyn maen nhw ei eisiau, cyfaddawdu ar adegau, cyfnewid, masnach ceffylau - er mwyn negodi setliad ysgariad.

Hon fydd y sesiwn rhoi a chymryd eithaf.


dim cyfathrebu

Mae cyfreithwyr yn hoffi delio â'r rhan hon o'r ysgariad (dyma lle gall ffioedd mawr yr awr gynyddu mewn gwirionedd), ond a dweud y gwir, os yw'r ddau berson ysgaru yn dal i fod ar delerau sifil gyda'i gilydd, dylent allu eistedd i lawr a gweithio allan rhannau o'r setliad ysgariad eu hunain.

Maent eisoes yn gwybod pa eiddo cartref y maent ei eisiau (dodrefn, ffotograffau, gwaith celf, planhigion, ac ati), a chydag unrhyw lwc sydd ganddynt gweithio allan trefniadau ar gyfer dalfa eu plant .

Trwy gyflwyno’r telerau hyn y cytunwyd arnynt ar y cyd, gellir arbed miloedd o ddoleri mewn ffioedd bilio cyfreithwyr.

Trafod setliad ysgariad

Nodyn Ysgariad O flaen Cyfreithiwr

Gall hwn fod yn amser dadleuol oherwydd dylid cwblhau manylion nitty-graeanog, ac yn aml gall eitemau anariannol fod yn rhwystrau ffordd go iawn yn y broses o gwblhau'r ysgariad.

Mae hefyd yn bwysig iawn gwybod beth i ofyn amdano mewn setliad ysgariad pan fydd plant yn y llun.

Yn ogystal â manylion fel pa bartner sydd â'r plant ar gyfer Diolchgarwch, y Nadolig a gwyliau eraill, rhaid rhoi cyfrif am wyliau ysgol hefyd yn y setliad ysgariad. Mae yna ystyriaethau eraill hefyd.

Er enghraifft, rhaid i'r ddau riant gytuno a fydd y plant yn cael teithio'n rhyngwladol yn y dyfodol yng ngofal rhiant sengl, a rhaid cofnodi hyn yn yr anheddiad.

Ar ddiwedd trafod setliad ysgariad, bydd y ddau barti yn cael y cynnig setliad ysgariad, y papur rhagarweiniol ond nid y papur terfynol a fydd yn cynnwys “rhestr ddymuniadau” y ddau briod.


pa un o'r canlynol yw'r тАЬi-datganiadтАЭ mwyaf defnyddiol?

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Cyn llofnodi unrhyw beth

Dylai'r ddwy ochr wrando unwaith eto ar unrhyw awgrymiadau setliad ysgariad y mae eu cyfreithwyr yn eu rhoi iddynt.

Dylid ystyried unrhyw gyngor ar sut i ennill setliad ysgariad sy'n deg i'r ddau barti os yn bosibl. Dyma'r amser mwyaf hanfodol yn y broses setlo ysgariad. Dylid gofyn pob cwestiwn, waeth pa mor rhyfedd-swniol, a rhoi atebion cyn llofnodi'r ddogfen setliad ysgariad.

Yn y diwedd

Ar ôl llofnodi'r setliad ysgariad, mae'n bryd symud ymlaen gyda bywyd.

Gobeithio, nid yw'r ddwy ochr yn chwerw, ac er nad ydyn nhw'n hapus yn ecstatig mae'n debyg, maen nhw'n falch bod yr amser llawn straen hwn drosodd ac yn optimistaidd am y dyfodol.