Canllaw i Fynd Trwy'r Caledi y Gellir ei Ddisgwyl ym Mlynyddoedd Cynnar Priodas

Cwnsela premarital

Yn yr Erthygl honArgymhellir cwnsela premarital ar gyfer unrhyw gwpl sy'n bwriadu priodi i helpu i baratoi nhw am y newidiadau y bydd priodas yn dod â nhw i'r berthynas. Gall fod yn fuddiol iawn.

Er gwaethaf ymdrechion partner i gynyddu'r siawns o briodas yn llwyddiannus neu'r sylfaen gadarn y gallai cwpl fod wedi'i sefydlu, mae blwyddyn gyntaf y briodas yn un o drawsnewid ac yn dod â heriau. Nid yw hyd yn oed cwpl sydd wedi cyd-fyw cyn priodi yn rhydd rhag rhai brwydrau.

Nid yw hon yn rhestr gynhwysol o heriau, ond mae'n ymdrin â rhai o'r profiadau problemus mwyaf cyffredin.Pan fydd y mis mêl drosodd

Yn arwain at y briodas wirioneddol, bu llawer o gyffro a disgwyliad am y diwrnod mawr. Pan fydd cwpl yn dychwelyd o fis mêl hamddenol neu hwyliog, mae realiti priodas yn ymsefydlu, a all fod yn eithaf diflas o'i gymharu â disgleirdeb a hudoliaeth y briodas a'r mis mêl. Gall hyn gyfrannu at rywfaint o ollwng.


gemau rhywiol

Disgwyliadau gwahanol

Efallai na fydd partneriaid ar yr un dudalen o ran cyflawni rôl “gŵr” a “gwraig”. Rhennir cyfrifoldebau cartref; efallai y bydd rhai newidiadau i rolau rhyw mwy ystrydebol ar ôl priodi a gall hyn fod yn destun tensiwn hefyd. Mae amlder rhyw a sut yr ymdrinnir â chyllid (ar y cyd yn erbyn cyfrifon banc ar wahân) yn feysydd cyffredin y mae parau sydd newydd briodi yn anghytuno arnynt.

Maes arall o wahaniaethau mewn disgwyliadau fyddai pan ddaw'n amser a dreulir gyda'n gilydd. Gall fod yn anodd llywio cydbwysedd iach o gydgysylltiad a gwahanrwydd. Efallai y bydd rhai priod yn disgwyl bod yn fwy o flaenoriaeth ac i'w gŵr neu wraig dreulio mwy o amser gartref neu gyda nhw unwaith nad ydyn nhw'n baglor / baglor mwyach; efallai na fydd y priod arall mor barod i newid eu blaenoriaethau a'u ffordd o fyw ar ôl priodi.Datgelir gwir seliau

Wrth ddyddio, efallai na fydd rhywun yn tueddu i fod yn wir ei hun allan o bryder y bydd eu partner yn rhedeg am y bryniau pe byddent yn gwybod eu diffygion. Unwaith y bydd y fodrwy ar y bys, gall un neu'r ddau bartner benderfynu yn isymwybodol eu bod yn rhydd i adael i fwy o'u gwir hunaniaeth gael ei ddatgelu. Efallai y bydd eu priod yn teimlo eu bod wedi cael eu twyllo ac wedi dioddef “abwyd a switsh”. Gall hwn fod yn amser anodd pan nad yw rhywun yn teimlo ei fod yn adnabod y person y gwnaethon nhw ymrwymo i dreulio ei fywyd gydag ef.

Gall hunanofal hefyd gymryd sedd gefn ar ôl y briodas. Ar ôl priodi, efallai un yn teimlo nad oes angen fawr i gadw eu hymddangosiad na gofalu amdanynt eu hunain fel y gwnaethant o'r blaen pan oedd straen i edrych ar eu gorau ar gyfer y briodas neu pan oeddent yn poeni mwy am fod yn ddeniadol i'w ffrind rhag ofn y byddent yn colli diddordeb. Yn sicr nid yw ymddangosiad popeth, ond mewn amrywiol ffyrdd gall gostyngiad mewn hunanofal chwarae rôl mewn materion priodasol. Mae hylendid, bwyta'n iach ac ymarfer corff yn chwarae rhan bwysig yn iechyd meddwl rhywun a'r mae iechyd meddwl pob priod yn ffactor yn ansawdd y briodas.

Daw'r sbectol lliw rhosyn i ffwrdd

Efallai nad yw priod yn newid, ond gall hynodrwydd a rhyfeddodau personoliaeth eu priod newydd eu digio’n sydyn, lle cyn iddynt fod yn fwy goddefgar. Gallai'r pethau hyn ddod yn fwy bothersome wrth eu rhoi mewn persbectif delio â nhw yn y tymor hir.

Cyfreithiau

Mae'r ddau briod wedi ennill teulu newydd (yng nghyfraith). Gall y ffordd orau o drin cyfreithiau newydd un fod yn straen oherwydd gallant deimlo bod mwy o hawl i ymyrryd yn y berthynas neu efallai na fydd gwrthdaro sy'n bodoli eisoes yn cynyddu ar ôl y briodas. Efallai y bydd rhywun yn teimlo ei fod wedi rhwygo i ddewis ochrau pan fydd anghytundeb ymhlith eu priod newydd a'u teulu; o ganlyniad, bydd teyrngarwch yn cael ei brofi.

Isod mae rhai canllawiau cyffredinol i helpu i oroesi blwyddyn gyntaf y briodas wrth ddelio â'r heriau uchod neu ychwanegol.


dwi mor mewn cariad gyda chi

Ceisio penderfyniad

Peidiwch â gwneud y camgymeriad o feddwl yn ddymunol y bydd pethau'n chwythu drosodd neu'n gweithio eu hunain allan. Nid oes unrhyw un yn hoffi cael gwrthdaro ond bydd yn datrys yn haws os eir i'r afael ag ef pryd

mae'n fach yn hytrach nag ar ôl iddo gwympo i fargen fwy. Gall penderfyniad gynnwys negodi a dewis bod yn hapus yn hytrach nag yn iawn.

Dysgu sut i gyfathrebu

Yn bendant ac yn barchus gadewch i feddyliau, teimladau, disgwyliadau a cheisiadau rhywun fod yn hysbys. Nid oes unrhyw briod yn ddarllenydd meddwl. Mae gwrando yn union fel

rhan bwysig o gyfathrebu fel rhannu; bod yn wrandäwr da.

Peidiwch â chymryd pethau'n ganiataol

Mae hyn yn cynnwys ei gilydd a'r briodas. Gall fod mor hawdd dod yn hunanfodlon ac yn amhrisiadwy. Darganfyddwch sut i ddangos cariad, hoffter a gwerthfawrogiad orau i'ch priod a'i wneud yn aml.

Gosod ffiniau iach

Gall sgiliau cyfathrebu hefyd ddod yn ddefnyddiol wrth ddelio gydag deddfau a darpar weithwyr eraill. Dylai un fod yn ddetholus o ran unigolion y tu allan i'r briodas y maent yn dewis rhannu eu brwydrau priodasol â hi fel nid pawb yn wrthrychol ac yn niwtral.

Sicrhewch gymorth proffesiynol

Nid yw byth yn rhy gynnar i gael help, ond yn anffodus weithiau mae hefyd hwyr. Mae llawer o gyplau yn aros tan ar ôl blynyddoedd o wrthdaro ac anfodlonrwydd cyn ceisio priodas cwnsela. Erbyn hynny, maent yn aml ar drothwy ysgariad ac weithiau'n ormod gwnaed difrod (drwgdeimlad, colli cariad). Gall therapydd hyfforddedig fod yn effeithiol yn helpu priod i weithio trwy'r holl feysydd uchod, gan roi'r amcan hwnnw'n niwtral persbectif.


waled nos dyddiad

Yn union fel unrhyw beth sy'n werth ei gael mewn bywyd, mae priodas iach yn cymryd gwaith. Byddwch yn barod i roi yn yr ymdrech.

Pwer yw gwybodaeth; gobeithio bod y wybodaeth a ddarperir yn tynnu sylw at botensial (ond nid anochel) heriau i fod yn wyliadwrus amdanynt yn ystod blwyddyn gyntaf y briodas a ffyrdd i wneud hynny mynd i'r afael â nhw'n gynt yn hytrach nag yn hwyrach.