Ysgaru Narcissist: Sut i Aros Sane Trwy'r Broses

Ysgaru Narcissist: Sut i Aros Sane Trwy

Yn yr Erthygl honMae'r diwedd priodas yn ddarn bywyd llawn emosiwn; hyd yn oed os mai chi yw'r un sy'n cychwyn yr ysgariad, mae'n gyffredin teimlo tristwch, ymdeimlad o fethiant, ac eiliadau o amheuaeth.Pan ydych chi'n ysgaru partner narcissist, gallwch ychwanegu dicter a rhwystredigaeth i'r gymysgedd hon o deimladau.

Byw gyda pherson sy'n gystuddiol Anhwylder Personoliaeth Narcissistaidd , neu NPD, yn ddigon o her; gall eu ysgaru fod hyd yn oed yn anoddach.Mae'n bwysig bod yn ymwybodol bod gan berson â NPD wir anhwylder. Maent wedi datblygu'r bersonoliaeth hunan-amsugnedig, ddominyddol hon, sy'n rheoli ac nad yw'n empathi fel ymateb i rywbeth trawmatig yn eu plentyndod .

Dyma eu hunig ffordd maen nhw'n gwybod sut i ddelio â'r byd, sydd â effaith negyddol ar eu rhyngbersonol perthynas . Y rhan waethaf, serch hynny, yw na allwch chi newid hynny.

Yr unig ffordd rydych chi'n gwneud eich meddwl am ysgaru partner narcissist yw pan sylweddolwch fod newid yn amhosibl.Fodd bynnag, mae ysgaru narcissist yn cwmpasu rhai heriau y mae'n rhaid i chi baratoi eich hun ar eu cyfer. Felly gadewch inni edrych ar rai ffyrdd y gallwch wella'ch hun a'ch teulu a sut i ddelio â narcissist nawr eich bod yn barod i ffarwelio â'r briodas.

Paratowch ar gyfer shifft paradeim

Efallai bod eich partner wedi eich ail-greu i'r berthynas gan ddefnyddio atyniadau nodweddiadol narcissist: roeddent yn swynol, fe wnaethant eich canmol â chanmoliaeth, a gwneud ichi deimlo eich bod yn cael eich caru fel nad oedd neb erioed wedi'i wneud o'r blaen.


dyddio ar ôl gwahanu

Ond wrth i amser fynd yn ei flaen, fe wnaethoch chi sylwi bod yr ymddygiad arferol, cariadus hwn wedi ildio i berson a oedd yn rheoli, nad oedd yn gwrando nac yn gwerthfawrogi eich barn, yn gwneud popeth amdanyn nhw'ch hun, ac yn dweud celwydd yn aml.

Pan wnaethoch geisio mynd i'r afael â'r rhain materion perthynas , byddent yn addo ichi y byddai pethau'n newid. Ni wnaethant erioed. Os ydych chi'n pendroni sut i fynd drwodd i narcissist, yna peidiwch â thrafferthu chwilio am atebion, oherwydd nid ydych wedi dod o hyd iddynt.

Nawr eich bod wedi dod i sylweddoli na allwch wneud iddynt newid, mae angen ichi baratoi'ch hun ar gyfer newid yn eich deinamig.

Ni fydd eich narcissist cyn bo hir i fod yn hawdd ichi ddangos cryfder. Ni fyddant yn derbyn eich bod, yn y bôn, wedi troi eich cefn arnynt.

Mae ysgaru partner narcissistaidd yn galw am ystyried ffactorau perthnasol yn ofalus. Gadewch inni gael golwg arnyn nhw:

Gwyliwch hefyd:

Sut i ysgaru partner narcissist?

Bydd angen i chi gasglu tîm da er mwyn cadw'n gryf a rheoli'ch tîm proses ysgariad . Nid yw'n hawdd ceisio ysgaru narcissist. Pan ydych chi'n ysgaru partner narcissist, dyma ychydig o bethau y bydd angen i chi eu hystyried-

  • Yn gyntaf, ymrestrwch atwrnai arbenigol, un sydd wedi arfer delio ag exes fel eich un chi. Byddant yn gwybod am beth i wylio a sut i osgoi'r trapiau y bydd eich cyn-aelodau yn eu gosod.
  • Yn ail,gweithio gydagweithiwr iechyd meddwl proffesiynolpwy all ddarparu lle diogel i chi fynegi eich rhwystredigaethau a'ch dicter wrth ysgaru narcissist.

Byddant yn gallu eich helpu i aros yn gryf a chanolbwyntio ar eich nod o dod allan o'r briodas ddraenio hon a dechrau bywyd newydd yn rhydd o'r narcissist.

  • Pan feddyliwch am sut i oroesi ysgariad gyda narcissist, meddyliwch am eich ffrindiau. Os oes gennych ffrindiau da y gwyddoch a fydd yn gefnogol yn ystod y newid bywyd hwn, pwyswch arnynt.

Fodd bynnag, os nad ydyn nhw eisiau bod yn “cymryd ochr” neu maen nhw'n anghyffyrddus â nhw eich penderfyniad i adael eich priodas , peidiwch â'u cynnwys yn eich cylch cefnogaeth.

Dysgu sefyll i fyny ag ymddygiad narcissistaidd

Nid oes dim yn angof y narcissist yn fwy na gwrthod. Gallwch chi ddisgwyl rhywfaint o ymddygiad tebyg i ddial gan eich priod, fel

  • Gallai eu dialedd gynnwys caledi ariannol tuag atoch (eich tynnu o unrhyw gyfrif banc neu asedau ar y cyd)
  • Gallant osod y plant yn eich erbyn (yn gorwedd amdanoch chi i'r plant).
  • Fe allen nhw roi sylw i chi yn y pen draw (gan wadu iddyn nhw ddweud hyn neu hynny, dod i mewn i'r cartref pan nad ydych chi yno a chael gwared ar bethau)
  • Efallai na fyddant yn parchu eich cytundeb dalfa (bod yn hwyr i godi'r plant,
  • Efallai na fyddant yn dychwelyd y plant i'ch cartref ar yr amser y cytunwyd arno), a llawer mwy.

Mae angen i chi ddysgu sut i reoli eu hymatebion. Y peth gorau yw peidio â chymryd rhan mewn trafodaethau hir gyda narcissist, gan nad oes ganddynt y gallu i gymryd rhan mewn cyfnewidfa arferol sy'n canolbwyntio ar atebion. Rhaid iddyn nhw fod yn iawn bob amser.

Cadwch eich sgyrsiau mor isel â phosib. “Os gwelwch yn dda parchwch y cytundeb dalfa a chodwch / gollwng y plant ar yr amser rydyn ni wedi cytuno arno,” yn fwy effeithiol na dweud

“Ni allaf gredu eich bod wedi gwneud hyn eto! Mae'n gwbl annheg eich bod chi'n amharchu'r amser rydych chi i fod i ddod â'r plant yn ôl adref. Rydw i wedi bod yn aros am ddwy awr amdanyn nhw! ”

Dim ond pleser i'r narcissist y bydd y math hwn o ymateb yn ei roi, gan mai un o'u nodau yw sicrhau eich bod yn ddiflas.

Peidiwch â rhoi'r boddhad iddynt. Y ffordd orau i ysgaru narcissist yw cadw mewn cof yr hyn maen nhw ei eisiau gennych chi a gweithredu mewn modd nad ydyn nhw'n rhoi unrhyw foddhad iddyn nhw.

I ffordd dda o ddelio â narcissist yw eu hanwybyddu. Ond os oes gennych blant yn gyffredin, bydd hynny'n amhosibl. Felly cadwch eich rhyngweithio geiriol â nhw yn fyr, yn rhydd o emosiwn ac yn uniongyrchol.

Byddwch yn barod am ysgariad hir, wedi'i dynnu allan

Os ydych chi'n pendroni beth i'w ddisgwyl wrth ysgaru narcissist, yna breichiwch eich hun.

Mae ysgaru narcissist yn wahanol i ysgaru rhywun nad yw’n cael trafferth o gyflwr iechyd meddwl, yn yr ystyr na fydd y narcissist byth yn deall ei ran yn yr hafaliad anhapusrwydd.

Gan fod narcissistiaid yn brin o ymyrraeth a hunanymwybyddiaeth, ni allant weld sut y gallent fod yn gyfrifol am y methiant priodas .

Er mwyn eich cosbi, gallant ddefnyddio eu cyfreithiwr i arafu'rachos ysgariadcymaint â phosib.

Bob tro rydych chi'n synhwyro efallai eich bod chi'n dod i gytundeb ar bwynt pwysig, efallai y bydd eich cyn-aelod yn gwneud rhywbeth i gefnogi, rhoi'r gorau i'r symud ymlaen, a malu pethau i stop.

Nid yw hyn oherwydd eu bod eisiau aros yn briod â chi (nid ydyn nhw wir yn teimlo cariad tuag at unrhyw un heblaw nhw eu hunain), ond oherwydd eu greddf yw ceisio dial pan fydd unrhyw un yn eu herbyn nhw. Yn anffodus, y person hwnnw ydych chi.

Wrth ysgaru narcissist, mae'n bwysig aros yn amyneddgar a sicrhau eich bod yn parhau i symud ymlaen tuag at eich nod.

Cadwch eich llygad ar y nod

Bydd eich ysgariad yn dod drwodd yn y pen draw, a byddwch yn rhydd o'r grym negyddol hwn.

Ond byddwch yn barod na fydd eich ysgariad mor llyfn a chyflym ag ysgariad rhwng pobl nad yw un o NPD y partner yn effeithio arno. Ond bydd yn werth chweil.

Mae aros mewn priodas â narcissist nid yn unig yn flinedig ac yn wanychol i chi, ond yn niweidiol i blant sy'n dyst i'r rhyngweithio anghytbwys ac anhapus hwn rhwng rhieni.

Fodd bynnag, bydd ysgaru narcissist â phlant yn peri ychydig o heriau eraill.

Gallai delio â narcissist dros ddalfa plant os oes ganddyn nhw fwy o adnoddau ariannol nag sydd gennych chi, weithio o'u plaid a gallai hefyd wneud i chi golli eu dalfa.

Yn dilyn ysgariad dyn neu fenyw narcissist, efallai y bydd cwpl o hiccups.

Os ydych chi mewn perthynas ag un, rhaid bod gennych syniad am sut mae narcissist yn ymateb i ysgariad. Mae gan narcissists egos enfawr, ac nid yw eu partneriaid sy'n ceisio cael gwared arnyn nhw yn mynd i lawr yn dda gyda nhw.

Os ydych chi'n credu bod eich partner yn gallu trais neu gam-drin, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n casglu gwybodaeth cael gorchymyn atal ymlaen llaw.

Pan fyddwch chi'n cael eich hun yn pendroni a yw'r holl ymryson hwn yn werth chweil, dychmygwch yr aelwyd hapus, ddigynnwrf a fydd gennych gyda'ch plant. Rydych chi'n gwneud hyn i chi'ch hun, ac yr un mor bwysig, iddyn nhw.