9 Awgrym ar gyfer Ymdopi â Wife’s Affair

Awgrymiadau ar gyfer Ymdopi â Wife

Yn yr Erthygl honOs yw'ch gwraig yn cael perthynas, mae'n teimlo fel bod popeth yn cwympo. Mae sylfaen eich priodas yn cael ei hysgwyd, ac mae'n hollol normal i deimlo'n brifo, yn ddig, yn cael eich bradychu, ac yn amrwd iawn.Efallai eich bod chi'n gofyn i chi'ch hun beth i'w wneud nawr, neu sut i ddelio â gwraig sy'n twyllo. Yn sicr, byddwch chi'n ystyried a ddylech chi adael eich gwraig anffyddlon ai peidio.

Mae'n anodd gwybod beth i'w wneud pan fyddwch chi'n darganfod eich bod wedi cael eich twyllo. Ar y cychwyn, pa mor anodd bynnag y ceisiwch, efallai y gwelwch na allwch ddod dros anffyddlondeb eich gwraig.Felly, sut i ddod dros berthynas gwraig?

Bydd dod dros berthynas eich gwraig yn dasg herculean. Ond, daliwch eich gobeithion yn dynn.

Wrth gwrs, mae angen amser arnoch chi i brosesu'r hyn sydd wedi digwydd, ac mae angen i chi fod yn garedig â chi'ch hun er mwyn symud ymlaen. Ond, os ydych chi wedi penderfynu aros yn ôl yn y briodas, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud yr ymdrechion gorau.Dyma naw awgrym i roi eich holl feddyliau rasio ar ymdopi â gwraig twyllo i orffwys. Defnyddiwch y darnau hanfodol hyn o gyngor am ymdopi â chariad eich gwraig a chefnogi eich proses iacháu.

1. Peidiwch â gwneud unrhyw benderfyniadau cyflym

Pan fyddwch chi'n dod i wybod gyntaf am berthynas eich gwraig, mae'n arferol ymateb gyda “dyna ni, rydw i'n gadael!” Mae hefyd yn rhesymol ymateb gyda, “Byddaf yn gwneud unrhyw beth i wella hyn.”

Y peth pwysig yw peidio â gwneud unrhyw benderfyniadau cyflym.

Mae prosesu amser emosiynol perthynas yn cymryd amser. Bydd angen amser arnoch i fod yn dawelach yn eich meddwl a gweithio trwy'r holl emosiynau dwys rydych chi'n eu teimlo. Dim ond wedyn y gallwch chi gael yr eglurder sydd ei angen arnoch i benderfynu ar eich dyfodol.

Gweithiwch trwy'r sioc a'r brad cychwynnol yn gyntaf cyn ceisio gwneud penderfyniad ar beth i'w wneud nesaf.

2. Cymerwch ofal da o'ch hun

Mae'r straen o ddarganfod anffyddlondeb yn cymryd doll ar eich iechyd corfforol yn ogystal â'ch iechyd emosiynol. Nawr yw'r amser i ofalu amdanoch chi'ch hun yn gorfforol.

Mae hynny'n golygu bwyta bwyd iach, cael awyr iach rheolaidd ac ymarfer corff, a gwneud eich gorau i gael noson dda o gwsg.

Mae'n debyg nad ydych chi'n teimlo fel gwneud unrhyw un o'r pethau hynny ar hyn o bryd, ond byddan nhw'n eich helpu chi i wella a lleihau eich straen er mwyn i chi allu trin y sefyllfa'n well.

3. Derbyn eich teimladau

Derbyn eich teimladau

Nid oes unrhyw “deimladau drwg.” Mae'n hollol normal teimlo popeth o gynddaredd a galar i chwerwder ac anobaith neu hyd yn oed obaith.

Beth bynnag rydych chi'n ei deimlo, derbyniwch ef. Mae'n arferol teimlo fel hyn pan fyddwch chi'n wynebu'r realiti llym ac yn cadarnhau i chi'ch hun - mae fy ngwraig yn cael perthynas!

Gall helpu i gadw dyddiadur i fynegi'ch teimladau. Mae ysgrifennu pethau i lawr yn dod ag eglurder, nad yw meddwl neu siarad yn gwneud hynny.

4. Gofynnwch am gymorth proffesiynol

Peidiwch â cheisio mynd trwy boen perthynas eich gwraig i gyd ar eich pen eich hun. P'un a ydych chi'n dewis gweld therapydd ar eich pen eich hun, neu'n mynd i therapi cyplau gyda'ch gwraig, cael rhywfaint o help proffesiynol .

Mae therapyddion wedi'u hyfforddi i'ch cefnogi wrth i chi weithio trwy'ch teimladau a chyfrif i maes yr hyn rydych chi ei eisiau a'i angen er mwyn gwella. Bydd ceisio therapi am anffyddlondeb yn eich helpu i gael eglurder ar sut i ymdopi â gwraig sy'n twyllo.

5. Byddwch yn onest

Byddwch yn onest â chi'ch hun am eich perthynas. Gofynnwch i'ch hun beth sydd ei angen arnoch chi er mwyn gwella'r berthynas a mynd yn ôl i bwynt lle gallwch chi ymddiried yn eich gwraig a mwynhau ei chwmni.


aros yn gysylltiedig â'ch plentyn yn ei arddegau

Byddwch yn onest gyda'ch gwraig hefyd. Gadewch iddi wybod beth sydd ei angen arnoch chi.

Rydych chi'n mynd i gael trafodaethau caled ar berthynas eich gwraig, ond mae gonestrwydd llwyr nawr yn hanfodol os yw'r ddau ohonoch chi eisiau symud ymlaen.

6. Cadwch hobïau a chyfeillgarwch

Gall gweithio trwy ganlyniad perthynas deimlo'n llafurus. Mae'n cymryd llawer o egni meddyliol ac emosiynol i brosesu'ch teimladau, a siarad â'ch gwraig am berthynas a dyfodol eich perthynas.

Mae straen cyson yn ddrwg i'ch iechyd meddwl a chorfforol. Brwydro yn erbyn yr effeithiau trwy wneud amser ar gyfer gweithgareddau a rhyngweithio cadarnhaol.

Cadwch i fyny â'r hobïau rydych chi'n eu mwynhau, neu ewch allan i wneud ymarfer corff. Efallai na fyddwch chi'n teimlo fel hyn, ond byddwch chi'n falch eich bod chi wedi gwneud hynny.

Daliwch ati gyda'ch cyfeillgarwch hefyd. Efallai na fyddwch am siarad am eich problemau priodas â phawb (mewn gwirionedd, gall siarad â gormod o bobl ei gwneud hi'n anoddach cyfrifo'r hyn sydd ei angen arnoch chi) ond ymddiried mewn ffrind dibynadwy.

A hyd yn oed pan nad ydych chi'n siarad am eich problemau, bod o gwmpas, bydd ffrindiau da yn eich cefnogi ac yn bywiogi'ch ysbryd.

7. Peidiwch â chwarae'r gêm bai

Peidiwch â chwarae

Waeth beth oedd yn digwydd yn eich priodas cyn perthynas eich gwraig, penderfynodd barhau i fynd ymlaen ag ef yn y pen draw. Dim ond gwneud i bethau deimlo'n fwy anobeithiol ac achosi mwy o boen i chi fydd beio'ch hun.

Nid yw beio'ch gwraig yn helpu chwaith. Do, fe wnaeth hi benderfyniad ofnadwy, ond yr allwedd i iachâd yw gollwng y gêm bai er mwyn i chi allu canolbwyntio ar yr hyn sydd ei angen arnoch chi ar hyn o bryd.

Mae'r gêm bai yn arbennig o niweidiol os ydych chi am achub eich priodas.

8. Rhowch amser i'ch hun

Mae'n cymryd amser i wella o anffyddlondeb. Peidiwch â disgwyl bod drosto mewn wythnos, mis, neu hyd yn oed flwyddyn. Yn y bôn, peidiwch â cheisio amseru eich proses iacháu.

Byddwch yn onest â chi'ch hun a'ch gwraig, daliwch ati i weithio trwy'ch teimladau , a derbyn ei fod yn mynd i gymryd amser.

Peidiwch â rhuthro'ch hun. Gadewch i'r broses gymryd cyhyd ag y mae angen iddi ei chymryd.

9. Byddwch yn agored i faddeuant

P'un a ydych chi'n penderfynu aros gyda'ch gwraig ai peidio, bydd maddeuant yn eich helpu i wella a gadael poen y berthynas ar eich ôl.

Nid yw maddeuant yn golygu cydoddef yr hyn a ddigwyddodd. Yn syml, mae'n golygu gadael iddo fynd, felly nid yw bellach yn glwyf agored sy'n parhau i'ch brifo.

Gwyliwch y fideo hon i'ch helpu i faddau i'ch priod ar ôl y berthynas.

Mae ymdopi â chariad eich gwraig yn boenus, a gall deimlo fel nad oes diwedd yn y golwg.

Cymerwch ofal da o'ch iechyd corfforol a gadewch i'ch hun deimlo a mynegi eich teimladau fel y gallwch chi ddechrau'r broses iacháu.