Mythau a Ffeithiau am Gwnsela i Gyplau

Mythau a Ffeithiau am Gwnsela i Gyplau

Yn yr Erthygl honOs ydych chi a'ch priod wedi bod yn cael problemau ac ymrafaelion yn eich priodas, mae'n ddigon posibl eich bod wedi ystyried archwilio llwybr cwnsela i gyplau.

Ond efallai bod rhywbeth yn eich dal yn ôl ac nad ydych wedi llwyddo i godi'r ffôn a gwneud yr apwyntiad eto. Mae yna lawer o fythau a ffeithiau am gwnsela sy'n drysu pobl sy'n cael trafferth â perthynas heriau.


beth yw'r gêm Sidydd orau

Mae hyn yn ddealladwy, gan fod pwnc cwnsela yn llawn camsyniadau, rhagfarnau a syniadau rhagdybiedig, yn ogystal â rhai stigma digroeso sydd ynghlwm wrth y rhai sy'n mynd amdani cwnsela cyplau .Gellir chwalu rhai o'r chwedlau hyn am gwnsela i gyplau trwy edrych yn dda ar y ffeithiau fel a ganlyn:

Myth: Dim ond cyplau gwallgof neu gamweithredol sydd angen cwnsela

Ffaith: Er ei bod yn wir bod cyplau “mwyafrif” yn gweld cwnselydd pan maen nhw'n cael trafferth, mae yna lawer o fuddion i wneud gwiriadau pan fydd pethau'n mynd yn dda i'w cadw i fynd yn dda. Mae llawer o bobl hefyd yn ymweld â chynghorydd dim ond i gael lle i drafod pethau.

Er enghraifft, Gwella Perthynas (Ginsberg, 1997; Guerney, 1977) yn rhywbeth nad yw'n gwahaniaethu rhwng atal a thriniaeth felly mae'n rhywbeth y gall cyplau ei gymryd i wella'r hyn sydd ganddyn nhw eisoes.Un o fanteision cwnsela priodas yw cael amgylchedd diogel i fod yn agored am eich teimladau a'ch materion gyda chymorth a gweithiwr proffesiynol hyfforddedig ardystiedig , a fydd yn gweithio gyda chi a'ch priod i ddatrys y materion allweddol sy'n straenio'ch priodas.

Trwy weld cwnselydd, fe'u galluogir i weld eu perthynas o safbwynt cliriach ac adennill eu swyddogaeth a'u lles gorau posibl.

Myth: Mae ceisio cymorth gan gwnselydd yn arwydd o wendid

Nid yw ceisio cymorth gan arbenigwyr yn arwydd o wendid

Ffaith: Nid oes unrhyw beth o'i le ar fynd at gwnselydd am gymorth ym materion y galon.

Nid yw ceisio cymorth gan arbenigwyr ar ffurf cwnsela i gyplau yn arwydd o wendid.

I'r gwrthwyneb, mae agor eich calon, ail-fyw profiadau sensitif a phoenus bywyd, a datgelu'ch cyfrinachau i ddieithryn yn gofyn am lawer o ddewrder a chryfder meddyliol.

Mae cam o'r fath yn adlewyrchu'ch ymdeimlad o gyfrifoldeb tuag at eich perthynas.

Mae edrych ar gwnsela fel arwydd o wendid neu anallu i ddatrys gwrthdaro priodasol yn un o'r chwedlau mwyaf cyffredin am gwnsela. Mae'n dderbyniol os na allwch ddatrys gwrthdaro personol â'ch partner. Gallwch naill ai gymryd help gan eich teuluoedd a'ch ffrindiau neu chwilio am gyngor gan arbenigwr.

Os nad yw ceisio cyngor gan eich rhieni ynghylch materion personol yn cael ei ystyried yn arwydd o ‘wendid’, yna ni ddylai ceisio cyngor gan gwnselydd fod ychwaith.


pryd i siarad am briodas

Mae angen gwaith hyd yn oed ar y priodasau gorau, meddai’r cyn-Arglwyddes Gyntaf Michelle Obama y mae ei pherthynas â Barack Obama yn eilunaddoli gan lawer. Gwyliwch yr hyn sydd ganddi i'w ddweud am fynd am gwnsela priodas yn y cyfweliad hwn:

Myth: Ni all dieithryn ein helpu

Bydd safiad diduedd ac anfeirniadol y cwnselydd yn helpu cyplau i rannu

Ffaith : Un o'r briodas allweddol a teulu ffeithiau therapydd yw ei bod yn aml yn haws agor i ddieithryn, yn enwedig mewn amgylchedd cyfrinachol a phroffesiynol.

Bydd safiad diduedd ac anfeirniadol y cwnselydd yn helpu cyplau i rannu'n agored am yr hyn maen nhw'n mynd drwyddo a sut maen nhw'n teimlo am eu sefyllfa.

Myth: Mae cwnselwyr yn gadael i chi wneud yr holl siarad wrth ddweud dim

Ffaith : Mae cwnselwyr yn wir yn wrandawyr da, ond maen nhw hefyd yn rhagweithiol wrth weithio gyda chi i nodi materion craidd ac i egluro'ch persbectif.

Un o'r ffeithiau am gwnsela priodas yw y bydd y gweithwyr proffesiynol hyfforddedig hyn yn herio'ch meddwl, yn eich helpu i nodi atebion posibl ac yn eich helpu chi fel cwpl i archwilio'ch credoau a'ch syniadau a allai fod yn cyfyngu ar eich perthynas.

Myth: Mae'n mynd i gymryd oedrannau a does gen i ddim amser i wastraffu

Ffaith : Gall cwnsela ar gyfer cyplau gymryd cyhyd ag y mae angen iddo a bydd yn dibynnu ar gymhlethdod y materion yr ymdrinnir â hwy yn ogystal â phersonoliaeth y cwpl dan sylw.

Un o'r ffeithiau cwnsela priodas allweddol y dylai'r cyplau sy'n gwrthdaro eu gwybod yw na allwch roi terfyn amser ar faint o ofal, gofod meddwl a sylw y gallai fod ei angen ar gwpl er mwyn sicrhau bod eu priodas yn ôl ar y trywydd iawn.

Myth: Mae cwnselwyr bob amser yn condemnio'r naill neu'r llall o'r partneriaid

Mae cwnselwyr yn mynd i

Ffaith: Yn ystod cwnsela i gyplau, mae cwnselwyr yn mynd i'r afael ag achos y broblem. Mae'n wir bod cwnselydd yn casglu gwybodaeth gan y ddau bartner yn unig i farnu'r sefyllfa o safbwyntiau pob un o'r partneriaid.

Ond mae meddwl y byddan nhw'n ochri gyda'r naill neu'r llall o'r partneriaid ac edrych i lawr ar ddewisiadau'r llall yn un o'r chwedlau therapi mae hynny'n arwain at gyplau yn cael traed oer i roi ergyd i gwnsela.

Byddant yn cynghori pob un o'r partneriaid am newidiadau penodol yn eu dull a'u hymddygiad tuag at ei gilydd. Yn y pen draw, bydd annog newidiadau o'r fath ym mhatrymau ymddygiad y ddau bartner yn datrys y materion, gan arwain at welliannau yn y berthynas.

Nid yw cwnsela rhywun neu labelu un o'r partneriaid fel y dihiryn yn rhywbeth y mae cwnselydd yn ei wneud. Mae cwnsela ar gyfer cyplau yn hwyluso dynameg perthynas iach.

Ffeithiau mwy diddorol am seicoleg cwnsela

Ffeithiau mwy diddorol am seicoleg cwnsela

  • Mae rhai pobl yn harboli rhagdybiaethau ynghylch cwnsela

Os nad yw cwnsela wedi gweithio i unigolyn neu gwpl penodol, nid yw'n golygu nad yw'n gweithio i unrhyw un arall.

Mae cwnsela yn broses ryngweithiol, ddeublyg, lle mae angen i'r cwnselydd a'r claf weithio law yn llaw i wneud cynnydd gyda chymorth gwahanol therapïau, ymdeimlad o argyhoeddiad a didwylledd.

Ni all cwnselydd ar ei ben ei hun ddatrys eich problemau.

  • Mae rhai pobl yn gwrthdaro iawn ynglŷn â mynd at gwnselydd

Mae rhai unigolion neu gyplau yn ofni, os nad yw'r cwnselydd wedi cael profiadau tebyg ag y maent, yna byddai'r gweithwyr proffesiynol hyn yn brin o'r empathi i ddeall beth sy'n eu siomi.

Fodd bynnag, mae cwnselwyr wedi'u hyfforddi i fod yn sensitif ac yn anfeirniadol, ac wedi'u harfogi â'u harbenigedd a'u hymdeimlad o wrthrychedd, nhw yw'r bobl orau i ddeall eich sefyllfa, a gweithio gyda chi i ddod i benderfyniad addas.


dewis nid teimlad yw cariad

Ewch â chi

Yn anffodus, mae ceisio cymorth gan gwnselwyr cwpl yn dal i fod yn berthynas hush-hush, ac mae'r chwedlau'n parhau hyd heddiw.

Mae syniadau rhagdybiedig o'r fath am gwnsela i gyplau yn cyfyngu pobl rhag dileu eu gwaharddiadau a thrafod eu problemau perthynas ag arbenigwyr perthynas a chwnselwyr. Mae'n lleihau eu siawns o fyw bywyd gwell heb y problemau.

Mae cwnsela ar gyfer cyplau yn debyg i fforymau cymorth a all eich rhyddhau o'r symptomau a dod â newidiadau cadarnhaol yn eich bywyd personol.

Ar ôl i'r chwedlau hyn am gwnsela ar gyfer cyplau gael eu chwalu a'ch bod yn ymwybodol o ffeithiau perthnasol am gwnsela, byddwch yn rhydd i symud ymlaen a mwynhau'r buddion a'r canlyniadau cadarnhaol sy'n aros amdanoch chi a'ch partner pan fyddwch chi'n derbyn cwnsela cyplau.