Heriau y mae Plant Rhieni sydd wedi Ysgaru yn eu hwynebu yn eu hoedolaeth

plant rhieni sydd wedi ysgaru

Yn yr Erthygl honGyda chymaint ysgariadau yn digwydd , lle mae un o bob dwy briodas yn gorffen mewn ysgariad, ystadegau ynghylch plant ysgariad yn ddigalon.Ysgarodd Sam Vivian pan oedd eu plant yn 7, 5 a 3. oed. Dyfarnodd y llysoedd, gan gydnabod bod creulondeb corfforol yn rhan o ddiwedd y briodas ddeng mlynedd, y plant i Sam i gaseg Vivian. Dros y degawd nesaf, bu rhyfel cyson o ystafelloedd dalfa yn cadw'r teulu mewn cyfreitha gwastadol.

Roedd ACRs, neu blant sy'n oedolion ysgariad, yn amlwg yn cael eu heffeithio gan y cythrwfl na allai'r rhieni weithio drwyddo.Wedi eu symud o gartref i gartref, yn gynghorydd i gwnselydd, roedd y plant yn delio â gorfodaeth emosiynol ddwys wrth iddynt fordwyo plentyndod.

Mewn cymaint o ffyrdd, gall plant rhieni sydd wedi ysgaru deimlo eu bod wedi colli blynyddoedd o'u bywydau.

Yn y diwedd, setlwyd yr olaf o'r siwtiau, a symudodd y teulu ymlaen gyda bywyd. Flynyddoedd yn ddiweddarach, aeth plant Sam a Vivian trwy ailadrodd y boen a achoswyd gan ysgariad eu rhiant. I mewn ac allan o cwnsela sesiynau, roedd y “plant sy'n oedolion” yn cydnabod bod eu plentyndod poenus wedi creu anhwylder parhaus.Nid oes unrhyw un yn cofrestru ar gyfer ysgariad

Nid oes unrhyw un yn cofrestru ar gyfer ysgariad

Nid oes unrhyw un yn camu i briodas gan ddisgwyl iddi ddisgyn ar wahân o fewn ychydig flynyddoedd.

Ond mae'n digwydd. Mae nid yn unig yn gadael y cwpl sydd wedi ymddieithrio dan straen ac wedi torri, ond mae hefyd yn gadael marc annileadwy ar blant ysgariad. Felly, sut mae ysgariad yn effeithio ar blant?

Gyda rhieni wedi ysgaru, dywedwyd, fel rhwygo cnawd. Mae effeithiau ysgariad ar rieni a phlant yn ddinistriol ac mae'n tueddu i wanhau'r berthynas rhwng rhiant a phlentyn .

Yn anffodus, mae ysgariadau hyd yn oed yn fwy cymhleth pan fydd plant yn cymryd rhan. P'un a yw'n effeithiau ysgariad ar blant bach neu oedolion, mae'n golled drawmatig ac ar yr adegau hynny mae plant yn aml yn agored i anawsterau meddyliol a chorfforol.


gwrywaidd a benywaidd ynni mewn perthynas

Gyda phlant bach, er eu bod yn gallu cyrraedd sylfaen gyfartal â'u cyfoedion mewn ychydig flynyddoedd, ac eto i ddechrau mae yna mwy o bryder gwahanu, a chrio, oedi cyn cyflawni cerrig milltir twf fel hyfforddiant poti, mynegiant, a thueddiad i ymddygiad ymosodol a strancio .

Efallai y bydd y plant bach hyn sydd â rhieni sydd wedi ysgaru hefyd yn cael trafferth cysgu.

Er bod profiad pob plentyn o ysgariad yn wahanol, mae plant sy'n ysgaru yn tueddu i rannu set gyffredin o nodweddion a heriau, agweddau ar bersonoliaeth a phrofiad sy'n siapio'r broses o wneud penderfyniadau a lliwio “plentyn” y byd.

Mae plant ysgariad yn cael newid paradeim llwyr yn y ffordd y maent yn gweithredu, yn meddwl ac yn gwneud penderfyniadau.

Plant Oedolyn Ysgariad - ACODs

Yn y darn hwn am blant â rhieni sydd wedi ysgaru, edrychwn ar blant sy'n ysgaru ac effeithiau negyddol ysgariad ar blant.

Efallai eich bod yn adolygu'r erthygl hon oherwydd eich bod yn cyfrif eich hun ymhlith y lleng gynyddol o blant sy'n ysgaru ac sydd wedi dioddef effeithiau ysgariad ar blentyn.

Os felly, nodwch yr erthygl hon a gweld a allwch chi weld eich hun yn rhai o'r disgrifiadau hyn. Ac, os ydych chi'n adnabod rhai ohonoch chi'ch hun yn y darn hwn, meddyliwch am y ffyrdd y gallwch chi barhau i fynd i'r afael â rhai o'r materion mwy gwanychol y mae “ACODs” yn eu hwynebu wrth iddyn nhw symud yn ddyfnach i fod yn oedolion.

Materion ymddiriedaeth

Mae delio ag ysgariad rhieni pan fyddant yn oedolion yn mynd yn nerfus i blant sydd newydd gamu i fod yn oedolion.

Un o effeithiau seicolegol ysgariad ar blant yw bod yr oedolyn Mae plant Ysgariad yn aml yn ymgodymu â materion ymddiriedaeth.

Ar ôl dioddef rhai amseroedd anniogel yn ystod blynyddoedd canolog plentyndod, gall ACODs gael trafferth datblygu perthnasoedd iach / ymddiriedus gydag oedolion eraill. Mewn perygl o gael eu brifo gan yr oedolion arwyddocaol yn eu bywydau, Gall ACOD fod yn eithaf araf yn gadael i bobl gamu i'w cylch ymddiriedaeth .

Mae oedolion rhieni sydd wedi ysgaru yn aml yn hunanddibynnol. Mae ACODs yn ymddiried yn eu gallu a'u dealltwriaeth o'r byd uwchlaw pawb arall. Mae materion ymddiriedaeth rhieni yn eu plagio ac yn cysgodi eu galluoedd ymddiriedus.

Cwnsela Plant ysgariad yw'r unig ffordd i sicrhau eu bod yn gwella o effeithiau chwalu ysgariad ac yn gallu meithrin perthnasoedd parhaol a boddhaus.

Caethiwed

Un o'r prif heriau ysgariad yw bod plant ysgariad yn aml yn cael eu difrodi fel nwyddau.

Pan fydd rhieni'n ysgaru, mae'r mae plant rhieni sydd wedi ysgaru yn y pen draw yn fwy agored i gam-drin sylweddau na'u cyfoedion sy'n rhan o deuluoedd hapus.

Mae caethiwed yn aml ymhlith y cythreuliaid y mae ACODs yn eu hwynebu ar ôl i blant ysgariad ddod allan o'u plentyndod cythryblus. Yn ymgais i lenwi'r gwagleoedd emosiynol ac ysbrydol yn yr enaid , sy'n cael y trawma ysgariad, gall plant droi at alcohol a / neu gyffuriau am hwb neu ryddhad.

Yn amlwg, gall caethiwed ddod â thrafferthion eraill i fywyd yr ACOD gan gynnwys trafferth yn y gwaith ac anfodlonrwydd mewn perthnasoedd agos. Mae plentyn perthnasoedd ysgariad yn llawn mwy o faterion mewn perthnasoedd na pherson arferol.

mae plant ysgariad yn aml yn cael eu difrodi fel nwyddau

Cyd-ddibyniaeth

Codependency yn bryder y gall ACODs ddod ar ei draws pan fyddant yn oedolion. Ar ôl cael eu rhoi yn sefyllfa isymwybod “rhoddwr gofal” ar gyfer eu rhieni neu eu rhieni sy'n fregus yn emosiynol, gall ACODs ymddangos yn gyflym i “drwsio eraill” neu ddarparu gofal i un arall ar draul ei hun.

Weithiau gall y ffenomen codoledd hon arwain ACOD i fod yn bartner gyda chaethiwed neu berson cythryblus yn emosiynol y mae angen ei “warchod.” Gyda'r ACOD codiadol a'r partner clwyfedig mewn “dawns dibyniaeth,” gall yr ACOD golli ymdeimlad o hunaniaeth bersonol.

Gwyliwch hefyd:

Drwgdeimlad

Gall drwgdeimlad rhieni fod yn agwedd ar berthynas Plentyn Oedolyn Ysgariad â'u rhieni. Os oedd gan rieni’r ACOD ysgariad sylweddol drafferthus, gall yr ACOD barhau i wneud hynny digio colli amser, ansawdd bywyd, hapusrwydd, ac ati.

Ymhell ar ôl i'r ysgariad gael ei gwblhau, gall yr ACOD arwain at ddrwgdeimlad tuag at un neu'r ddau riant. Gall y drwgdeimlad, os na chaiff ei wirio gan sgwrs ystyrlon a / neu gwnsela, fod yn gwbl wanychol.

Efallai y bydd rôl amlwg yn rhoi gofal ym mywyd yr ACOD pan fydd eu rhiant / rhieni yn symud i fywyd diweddarach. Pe bai Oedolyn Plentyn Ysgariad yn “ plentyn rhiant ”Yn gynharach mewn bywyd, hynny yw, cafodd ei roi yn y sefyllfa o ddarparu cefnogaeth emosiynol i riant clwyfedig flynyddoedd cyn hynny, efallai eu bod yn teimlo rhwymedigaeth barhaus i ofalu am y rhiant.

Mae hon yn sefyllfa ofnadwy, ond mae'n digwydd gyda chryn dipyn o amlder.

Ymhlith brwydrau tristaf ACOD, yw’r ffaith eu bod wedi colli tymhorau bywyd. Yn anffodus, ni all yr un ohonom adennill diwrnodau yr ydym yn eu colli i ddicter, tristwch, dychryn iechyd, ac ati. Mae llawer o ACODs yn cofio eu bod yn aml mewn cyflwr o ddryswch a phryder fel plant.

Mae’n anodd “hawlio plentyndod” pan fydd y dyddiau ffurfiannol y bwriadwyd eu boddi â llawenydd a chwerthin yn cael eu siomi gan yr “argyfwng teuluol mwy.”

Bydd llawer o ACODs mewn gofod myfyriol yn dweud wrth gwnselwyr, “Rwy'n teimlo fy mod wedi colli talpiau mawr o fy mhlentyndod.'

Sut i ymdopi ag ysgariad

Mae ysgariad yn drasig ac yn boenus. Er bod rhai ysgariadau yn angenrheidiol ar gyfer iechyd a lles pawb, gall ysgariad arwain at oes o galedi emosiynol ar y rhai sy'n gysylltiedig â'r dadrithiad priodasol.

Mae plant, er eu bod yn cael eu cysgodi rhag potensial cam-drin emosiynol a / neu gorfforol pellach ymhlith y partïon, yn cario oes o edifeirwch a phryder a ysgogwyd gan y rhieni yn gwahanu.

Os ydych chi'n Blentyn Ysgariad sy'n Oedolion, cydnabyddwch fod miliynau o bobl eraill yn dal i geisio rhydio trwy'r emosiynau dwfn sy'n aros yn dilyn yr ysgariad.

Sicrhewch help os ydych chi'n cydnabod bod hen glwyfau yn brifo'ch cyflwr meddwl presennol a'ch lefel gyfredol o weithredu. Er nad yw'n hawdd gadael i fynd, y cyngor gorau yw l ac rydych chi'ch hun yn teimlo'r hyn rydych chi'n ei deimlo, yn siarad â therapydd credadwy, hyfforddedig, neu'n ymuno â grŵp cymorth a rhowch ychydig o amser i chi'ch hun wella.

Fe'n crëwyd i ffynnu; mae hyn yn dal yn bosibl i chi. Credwch ef a mynd yn hawdd arnoch chi'ch hun.