Y Gwahaniaethau Allweddol Rhwng Rhamant ac agosatrwydd

Y Gwahaniaethau Allweddol Rhwng Rhamant ac agosatrwydd

Yn yr Erthygl honOs ydych chi'n pendroni sut i gael y berthynas orau bosibl, mae'n debyg eich bod wedi meddwl am y gwahaniaeth rhwng rhamant ac agosatrwydd. Pa un sy'n bwysicach ar gyfer cynnal perthynas hapus?

Mae'n debyg bod gan y ddau briod syniadau gwahanol o'r hyn sy'n gwneud gwir ramant. I rai, mae rhamant yn golygu gwylio machlud haul gyda photel o win, i eraill gallai rhamant fod yn cofleidio ar y soffa ynghyd â bwced o gyw iâr.

Ar y llaw arall, nid yw agosatrwydd yn ymwneud â derbyn anrhegion neu gael eich synnu gan eich priod, mae'n ymwneud â chreu cysylltiad dwfn o gariad, ymddiriedaeth a bregusrwydd.Ym myd mawr eang cariad, gall fod yn anodd cadw pethau'n syth. Dyna pam rydyn ni wedi creu'r canllaw syml hwn i ddysgu'r gwahaniaethau mawr rhwng rhamant ac agosatrwydd i chi, yn ogystal â dangos i chi sut i ymgorffori'r ddau yn eich perthynas.

Beth yw rhamant?

Y gwahaniaeth rhwng rhamant mewn agosatrwydd yw bod rhamant yn aml yn cael ei ystyried yn arwyddocâd fflyd neu fas.

Rhamant arddangosfa o anwyldeb nad yw eto wedi dod o ddifrif, yn aml yn gorfod ymwneud â rhoi anrhegion neu ganmoliaeth.Nid yw hynny'n golygu nad yw rhamant yn bwysig mewn perthnasau tymor hir. Y gwrthwyneb yn unig!

Mae ymchwil ar nosweithiau dyddiad rheolaidd yn dangos bod treulio amser o ansawdd gyda'i gilydd allan ar y dref yn rhoi hwb cariad rhamantus mae cysylltiad cryf rhwng hynny a chyffro ac angerdd. Yr angerdd a'r rhamant hon sy'n helpu i atal diflastod perthynas rhag digwydd.

Dyma 10 ffordd y gallwch chi ychwanegu mwy o ramant at eich priodas.


cyfrifoldebau gŵr

  • Peidiwch â bod ofn PDA. Gall rhoi cusanau bach yn gyhoeddus, fflyrtio, a dal dwylo i gyd roi hwb i ocsitocin hormon y cwtsh a gwneud ichi deimlo mwy mewn cariad nag erioed.
  • Chwiliwch am ffyrdd i fod o gymorth. Gwagiwch y peiriant golchi llestri, tynnwch faddon swigod i'ch priod,
  • Rhowch roddion. P'un a yw'n rhywbeth afradlon fel diemwntau, melys fel blodau, neu'n gynnil fel codi hoff soda eich priod, mae rhoi rhoddion yn staple o ramant.
  • Hel atgofion gyda'ch priod. Adroddwch sut gwnaethoch chi gyfarfod gyntaf neu siarad am eich eiliadau mwyaf rhamantus gyda'ch gilydd.
  • Ewch allan ar ddyddiadau rhamantus. Dim plant nac yn siarad am waith ar y dyddiad rhamantus hwn. Mae hyn i gyd yn ymwneud â syfrdanu eich priod unwaith eto - fel petaech chi'n dyddio gyntaf!
  • Brag am eich partner. Ddim yn obnoxiously, wrth gwrs, ond bydd eich partner wrth ei fodd yn eich clywed yn gush ynglŷn â pha mor wych ydyn nhw.
  • Canmol ei gilydd. Pwy sydd ddim yn hoffi cael gwybod eu bod nhw'n ddoniol iawn neu'n arbennig o rhywiol yn edrych gan y person maen nhw'n ei garu fwyaf yn y byd i gyd?
  • Rhowch gynnig ar rywbeth newydd gyda'n gilydd. Ewch i ddosbarth dawns, mynd i awyrblymio, neu ddysgu iaith newydd. Bydd hyn yn rhoi hwb i ramant a chyfeillgarwch.
  • Byddwch yn ddigymell. Archebwch ystafell westy ffansi, ramantus yn eich dinas, ynghyd â gwasanaeth ystafell a jacuzzi yn yr ystafell.
  • Byddwch yn felys ar y dyddiol. Ysgrifennwch “Rwy’n dy garu di” ar ddrych yr ystafell ymolchi niwlog neu coginiwch eich hoff bryd i'ch priod.

Beth yw agosatrwydd?

Mae gwahaniaeth mawr rhwng rhamant ac agosatrwydd. Efallai bod rhamant yn tarddu o agosatrwydd, ond nid yw'n creu cysylltiad gwirioneddol agos â rhywun.

Mae rhamant yn ymwneud ag ystumiau, canmoliaeth, anrhegion, a rhoi gloÿnnod byw i'ch partner. Mae agosatrwydd yn ymwneud â'r cysylltiad dwfn go iawn rydych chi'n ei greu gyda'ch partner.

Dyma dair agwedd bwysig ar agosatrwydd gyda phriod.

1. Gwariwch amser o ansawdd gyda'ch gilydd

Treuliwch amser o ansawdd gyda

Y ffordd fwyaf i adeiladu agosatrwydd yn eich perthynas yw treulio amser o ansawdd rheolaidd gyda'ch gilydd.

Mae llawer o gyplau yn gwneud arferiad o wneud noson ddyddiad reolaidd unwaith neu fwy y mis. Mae hyn yn rhoi cyfle iddyn nhw ymlacio, dad-straen, anghofio am waith, a chael rhywfaint o amser o ansawdd i ffwrdd o'r plant.

Ymchwil wedi'i lunio ynglŷn â chael a nos dyddiad rheolaidd yn dangos bod cyplau sy'n treulio amser o ansawdd gyda'i gilydd yn hybu cyfathrebu priodasol. Mae hefyd yn gwneud i gyplau deimlo bod eu priod yn cymryd eu perthynas o ddifrif. Dangoswyd hefyd bod cael ‘amser cwpl’ rheolaidd yn lleihau’r tebygolrwydd o ysgariad ac yn hyrwyddo priodas fwy sefydlog, hapus.

Ni ddylech fyth roi'r gorau i siarad a dod i adnabod eich partner, ni waeth pa mor hir rydych chi wedi bod gyda'ch gilydd. Mae astudiaethau'n dangos hynny aros yn chwilfrydig am eich partner yn arfer iach a fydd yn cadw'ch perthynas yn gryf.

Felly, y tro nesaf y byddwch chi allan ar noson ddyddiad, gofynnwch gwestiynau i'ch partner amdanynt eu hunain. Byddant wrth eu bodd â'r sylw a bydd eich cysylltiad agos yn elwa.

2. agosatrwydd corfforol ymarfer

Mae cemeg rhywiol yn bwysig wrth adeiladu agosatrwydd mewn perthynas. Mae hyn yn bennaf oherwydd yr hormon ocsitocin a ryddhawyd yn ystod agosatrwydd corfforol (megis cael rhyw, dal dwylo, neu gusanu) sy'n gyfrifol am fwy o deimladau o ymddiriedaeth a yn hyrwyddo bondio .

3.Build cysylltiad emosiynol

Mae cael cysylltiad emosiynol â'ch priod yn ddiguro. Dyna sy'n eich cadw chi'n gysylltiedig y tu hwnt i'r agosatrwydd corfforol rydych chi'n ei rannu. Mewn gwirionedd, dengys astudiaethau bod cyplau diweddarach yn fwy tebygol o bwysleisio agosatrwydd emosiynol fel rhywbeth pwysicach na rhyw.


gwneud penderfyniadau fel cwpl

Gall rhyw hefyd chwarae rhan bwysig mewn agosatrwydd iach gyda'ch priod. Mae astudiaethau'n dangos bod boddhad rhywiol yn rhagweld agosatrwydd emosiynol uwch mewn cyplau oherwydd yr ocsitocin uchod.

Nid yw agosatrwydd emosiynol yn rhywbeth y gallwch ei orfodi, ond yn hytrach, mae'n rhywbeth sy'n digwydd yn naturiol dros yr amser rydych chi'n ei dreulio gyda'ch gilydd. Mae'n cryfhau trwy dreulio amser o ansawdd gyda'n gilydd a dewis bod yn agored i niwed gyda'ch partner.

Mae'r gwahaniaeth rhwng rhamant ac agosatrwydd yn syml. Mae un yn rhywbeth rydych chi'n ei wneud, a'r llall yn rhywbeth rydych chi'n ei deimlo. Bydd rhamant yn gwneud i'ch partner deimlo'n arbennig, ond bydd gwir agosatrwydd yn eu gadael yn teimlo'n ddiogel ac yn cael eu caru. Er mwyn adeiladu perthynas iach, hirhoedlog, rhaid i chi ymgorffori'r ddau yn eich bywyd caru.