Deall Cydnawsedd Perthynas

Cydnawsedd Perthynas

Rydych chi wedi cwrdd â rhywun ac wedi bod yn dyddio am gwpl o fisoedd. Hoffai'r ddau ohonoch symud y berthynas i'r lefel nesaf, felly rydych chi'n sôn am symud i mewn gyda'ch gilydd.Mae rhan ohonoch chi'n gyffrous wrth feddwl am rannu cartref gyda'r boi rhyfeddol hwn. Ac mae rhan ohonoch yn pendroni ‘ydyn ni’n gydnaws’ fel y gallwch chi barhau i fwynhau perthynas hapus unwaith y byddwch chi o dan yr un to.
chwalu perthynas codiadol

Ond pam mae cydnawsedd yn bwysig mewn perthynas? Achos gall materion cydnawsedd mewn perthnasoedd ddirywio'n raddol y cariad sydd gennych tuag at eich gilydd achosi llawer o boen emosiynol i'r ddau ohonoch.

Felly, dod o hyd i'r arwyddion o gydnawsedd mewn perthynas yw'r allwedd i wybod a ddylech chi fod yn symud ymlaen ai peidio.Felly beth sy'n gwneud cwpl yn gydnaws, neu w het yw rhai o'r ffyrdd y gallwch chi farnu cydnawsedd eich perthynas?

Gwyliwch hefyd:Beth yw cydnawsedd mewn perthynas

Nid yw cydnawsedd perthynas yn ddu na gwyn. “Rydyn ni’n caru’r un pethau i gyd!” nid yw o reidrwydd yn golygu eich bod chi a'ch partner i fod i'ch gilydd.

I'r gwrthwyneb, mae cyplau hapus yn adrodd eu bod yn mwynhau amrywiaeth yn eu hobïau, chwaeth a'u gweithgareddau proffesiynol ar wahân.Felly pan ddywedwn ei bod yn bwysig i gwpl fod yn gydnaws, yr hyn a olygwn yw y dylent rannu sawl pwynt cydnaws ar y sbectrwm cydnawsedd.

Gwerthoedd craidd sylfaenol

Gwerthoedd craidd sylfaenol yw gwerthoedd sydd wedi eu meithrin ynoch chi ers pan oeddech chi'n ifanc. Maent yn godau moesol a moesegol rydych chi'n eu rhoi ar waith ar gyfer byw.Mae gwerthoedd cymdeithasol yn cael eu dylanwadu gan eich cefndir cymdeithasol ac economaidd , eich diwylliant geni, yn ogystal â'r diwylliant lle cawsoch eich magu os na wnaethoch chi dyfu i fyny yn eich diwylliant geni.

Gallant hefyd gael eu dylanwadu gan eich grŵp cyfoedion wrth i chi symud trwy lencyndod ifanc i fod yn oedolion cynnar. Erbyn i chi fod yn eich ugeiniau cynnar, mae eich gwerthoedd craidd wedi sefydlogi ac nid ydynt yn debygol o newid.

Mae hyn yn bwysig i'w gofio os gwelwch nad ydych chi a'ch partner yn rhannu gwerthoedd craidd, ond rydych chi'n gobeithio y bydd yn newid unwaith y byddwch chi'n dechrau byw gyda'ch gilydd (nid yw wedi ennill).

Gall rhai gwerthoedd craidd sylfaenol gynnwys:

 • Sut rydych chi'n edrych ar monogami mewn perthynas
 • Sut rydych chi'n edrych ar ddefnyddio sylweddau fel alcohol neu mariwana
 • Rôl crefydd ym mywyd personol rhywun ac mewn cymdeithas
 • Rheoli gwn, defnyddio gynnau
 • Gwleidyddiaeth, rôl llywodraeth mewn cymdeithas
 • Arian a sut y dylid ei arbed / gwario
 • Rolau rhyw yn y cartref ac yn y gweithle

Mae cannoedd o bwyntiau eraill y gellir eu harchwilio wrth geisio nodi meysydd cydweddoldeb cyffredin mewn cyplau, gyda llawer o gwmnïau ar-lein yn cynnig profion y gallwch eu cymryd am ffi.

Nid yr hyn yr ydych am fod yn chwilio amdano yw cydnawsedd dyddio 100% ar bob pwynt, ond ar y gwerthoedd y mae'r ddau ohonoch yn eu hystyried yn rhai na ellir eu negodi.

Os ydych chi'n berson sy'n ymatal rhag alcohol a syniad eich partner am nos Wener wych yw gostwng cwpl o chwe phecyn, mae hon yn enghraifft glir o anghydnawsedd, ni waeth pa mor wych yw'ch partner ym mhob agwedd arall ar ei fywyd .

Pe baech chi'n symud ymlaen gyda'r berthynas, fe allech chi fod yn sicr y bydd pethau'n datrys yn y pen draw, oherwydd mae peidio ag yfed yn un o'ch gwerthoedd craidd pwysig. Mae angen i chi fod gyda rhywun sy'n rhannu'r gwerth craidd hwn hefyd.

Mae'n ymarfer da i chi i bob un ysgrifennwch eich rhestr eich hun o werthoedd craidd i ddeall a fyddai gennych berthynas gydnaws neu anghydnaws.

Gwnewch hyn ar wahân, fel nad ydych chi'n dylanwadu ar eich gilydd, yna eisteddwch i lawr a rhannu eich rhestrau. Gall pwyntiau amrywio o'r cyffredinol i'r penodol.

Dyma enghraifft o restr gan y fenyw yn y berthynas:

 • Rydw i eisiau priodi cyn fy mod i'n 30 oed.
 • Hoffwn gael dau o blant ar ôl i mi briodi.
 • Rwy'n defnyddio ac yn cefnogi'r defnydd o reolaeth geni.
 • Byddaf yn parhau i weithio'n llawn amser ar ôl i ni gael plant.
 • Rwy'n gefnogwr cryf o ysgolion cyhoeddus ac eisiau byw mewn ardal ysgol dda fel y gall fy mhlant fynd i ysgol gyhoeddus
 • Rwy'n rheoli pro-gun ac nid wyf eisiau gynnau yn y tŷ.

Ysgrifennwch eich gwerthoedd craidd

Gadewch i ni ddychmygu bod gan y dyn yn y berthynas restr sy'n cynnwys y pwyntiau canlynol:

 • Dwi ddim eisiau priodi byth. Rwy'n iawn gyda byw gyda'n gilydd, serch hynny
 • Rwy'n hoffi plant ond eisiau eu cael yn nes ymlaen mewn bywyd.
 • Rwy'n cefnogi rheolaeth genedigaeth, ond cyfrifoldeb y fenyw yw hynny
 • Dylai'r ddau bartner weithio
 • Penderfyniad y fenyw yw addysg y plant
 • Rwy'n credu mewn gynnau ac eisiau nhw yn y tŷ at ddibenion hunanamddiffyn.

Gallwch chi weld yn y ddwy restr hyn nad yw'r cwpl hwn yn rhannu bron unrhyw bwyntiau cydnawsedd.

Waeth faint o atyniad maen nhw'n teimlo tuag at ei gilydd nawr, bydden nhw'n cael eu cynghori i symud i mewn gyda'i gilydd gan nad yw eu gwerthoedd craidd yn gorgyffwrdd.


yn briod â twyllwr cyfresol

Meysydd cydnawsedd llai penodol

Rydym wedi archwilio rhai pwyntiau pendant o cydnawsedd deallusol mewn perthynas . Gadewch inni siarad am y pwyntiau mwy seiliedig ar bersonoliaeth a all nodi a oes gennych gydnawsedd perthynas ai peidio.

Cyn symud i mewn gyda'ch gilydd, byddwch chi a'ch partner eisiau gwneud hynny trafodwch rai o'r pwyntiau canlynol i farnu'ch perthynas cydnawsedd a chyfrif i maes y siawns o gynnal perthynas hapus pan fyddwch chi'n symud i mewn gyda'ch gilydd:

 • A yw un ohonoch chi'n codwr cynnar, ac un ohonoch chi'n rhywun sy'n ei chael hi'n anodd codi, gan daro'r botwm snooze bum gwaith cyn codi o'r gwely?
 • Beth yw eich arferion amser gwely? Goleuadau i ffwrdd am 11:00 yr hwyr, neu ddarllen / chwarae gemau ar eich ffôn symudol yn y gwely nes i chi syrthio i gysgu?
 • Beth yw penwythnos gwych i chi? Gwneud dim ond aros yn eich pyjamas, gor-wylio'r gyfres ddiweddaraf ar Netflix? Cymdeithasu â'ch ffrindiau? Heicio, teithio, siopa?
 • Ydych chi'n fwy o berson coginio gartref, neu a yw'n well gennych archebu i mewn? Pa mor bwysig yw bwyta'n iach i chi?
 • Ydych chi'n wariwr neu'n arbedwr? Beth yw eich nodau tymor hir ym meysydd perchentyaeth, cynilo ar gyfer cronfa coleg y plant, cynilion ymddeol?
 • Datrys gwrthdaro: beth yw eich technegau datrys problemau?
 • Ydych chi a'ch partner ar sail gyfartal yn ddeallusol? Yn ariannol? Yn broffesiynol?
 • Ydych chi'n cael eich denu at eich partner, yn gorfforol ac yn feddyliol?

Fel y gallwch weld, nid yw cariad yn ddigon i warantu oes o hapusrwydd gyda'n gilydd.

Cymerwch ychydig o amser i ddiffinio, archwilio a thrafod eich cyd-werthoedd fel eich bod chi'n gweld pa raddau o gydnawsedd perthynas sydd gan y ddau ohonoch chi.

Mae'n ymarfer pwysig i'w wneud felly os symudwch eich perthynas i'r cam nesaf, byddwch yn ei wneud gyda'r siawns orau o sicrhau y bydd eich dyfodol gyda'ch gilydd yn un hapus.