3 Awgrymiadau Teulu a Rhiant Cyfunol

3 Awgrymiadau Teulu a Rhiant Cyfunol

Yn yr Erthygl honMae dynameg teulu wedi amrywio dros y blynyddoedd. Un sy'n esblygu'n barhaus yw'r teulu cymysg.Nid yw'n syndod hynny “Ar hyn o bryd mae 50% o’r 60 miliwn o blant o dan 13 oed yn byw gydag un rhiant biolegol a phartner presennol y rhiant hwnnw,” yn ôl a astudiaeth ddiweddar.

Gyda'r ddeinameg newydd hon daw amrywiaeth o wahanol amgylchiadau neu broblemau teuluol cyfunol, fel fy un i.Er enghraifft -

' Rwy'n fam i ddau o blant, un plentyn yn fiolegol i mi a'r llall yn blentyn fy ngŵr. Rydyn ni wedi bod gyda'n gilydd ers i'r plant fod yn 2 oed, hynny oedd 6 blynedd yn ôl. Gallaf ddweud i'r ddau ohonom ei bod wedi bod yn gromlin ddysgu; o wahanol arddulliau magu plant i ddelio â'r rhieni eraill sy'n gwneud ymddangosiad o bryd i'w gilydd.

Er ei bod wedi bod yn 6 blynedd garw. Yn gyffredinol, mae fy ngŵr a minnau wedi gwneud bywyd llwyddiannus fel teulu cymysg, a dyma sut mae & hellip; 'Awgrymiadau teulu a llys-riant cyfunol

1. Rydyn ni'n dîm

Sylfaen ein llwyddiant oedd sylweddoli ein bod wedi penderfynu priodi ein gilydd, felly mae'n rhaid i ni gyflawni'r addunedau hynny. Mae'r ddau ohonom yn caru ein plant ac yn gwneud popeth o fewn ein gallu, ond nid ydym byth yn caniatáu iddynt ymyrryd â'n perthynas.

Rydyn ni'n gwybod y bydd y bobl fach hyn yn oedolion un diwrnod ac yn gadael y nyth, gan fy ngadael i a fy ngŵr gyda'i gilydd, felly rydyn ni'n gwybod y bydd ein bywydau gyda'n gilydd yn para'n hirach nag y mae ein plant yn ein cartref.Gan mai dyna'r realiti, rydym bob amser yn gwneud penderfyniad am ein plant gyda'n gilydd, hyd yn oed os nad ydym yn cytuno'n llwyr â'r person arall. Peidiwch byth â thaflu'r ymadrodd, “nid dyna'ch plentyn” yn ein cartref.

Mae ein plant, er eu bod yn ifanc, yn gwybod bod na gan fam yn ddim gan dad. Pan fyddwn yn sefydlu hyn yn gynnar yn ein teulu, gwnaethom ddileu cymaint o ddadleuon posibl a drwgdeimlad yn y dyfodol a all arwain at broblemau mwy wrth i'r plant dyfu'n hŷn.
sut i ddangos gwerthfawrogiad i'ch gwraig

Mae'n debyg mai dyma un o'r ffyrdd gorau o reoli teuluoedd cyfunol ar gyfer llwyddiant llysfamily.

2. Byddwch yn agored, ac yn ddeallus

Mae ein plant yn byw gyda ni amser llawn. Nid oes dalfa ranedig ar y naill ochr na'r llall, ond rydym yn gwneud ein gorau ac o fewn rheswm i adael i'n plant adnabod eu rhieni.

Ond mae'r problemau mwyaf y mae teuluoedd cymysg yn eu hwynebu. Wedi dweud hynny, mae llawer o amarch wedi digwydd tuag ataf gan fam fy llysblant.

Er enghraifft -

“Mae fy ngŵr a minnau’n byw ffordd o fyw draddodiadol. Llawer o'r amser rydw i gyda'r plentyn tra ei fod yn gweithio, felly gwnes fy ngorau pan benderfynodd mam fy llysblant yr hoffai gymryd rhan. Daeth yn broblem, ac er i mi gael fy mrifo roeddwn i'n gwybod nad oedd hyn yn rhywbeth roeddwn i'n rhan bwysig ohono a gadael i'm gŵr drin materion. ”

“Un peth y byddaf bob amser yn ei gofio yw bod fy ngŵr wedi ei gwneud yn glir iawn na fyddai galw bod yn amharchus yn cael ei oddef, yr oeddwn yn ei werthfawrogi. Nid yw fy ngŵr byth yn diystyru fy nheimladau mewn unrhyw sefyllfa. Mae bob amser yn fy atgoffa mai fi yw ei wraig a fy hapusrwydd yn gyntaf. ”

Mae sefyllfaoedd o'r fath yn gyffredin os ydych chi'n byw mewn teulu cymysg.

3. Cofiwch fod gan blant deimladau

Cofiwch fod gan blant deimladau

Un peth y byddaf bob amser yn ei gofio yw fy mhlentyn 7 oed yn edrych arnaf yn gofyn ym mhob diniweidrwydd, “Mam, pam na all pobl gymryd enwau olaf y bobl sy'n gofalu amdanyn nhw?”

Nid hwn oedd y peth hawdd ei glywed. Wnes i ddim diystyru'r datganiad, yn lle hynny, siaradais â fy ngŵr amdano ac eisteddon ni i lawr a thrafod y pwnc i'r hyn y gallai 7 mlynedd ei ddeall.

Mae'r sgyrsiau hyn wedi codi mwy wrth i'w hymennydd bach fynd yn fwy chwilfrydig. Mae fy ngŵr a minnau'n ei wneud yn gartref diogel i'n hemosiynau. Maent yn dechrau rhannu am bron popeth.

Wrth i ni barhau i ganiatáu iddynt wybod ei bod yn iawn teimlo'r pethau hyn, yr agosaf yr ydym wedi tynnu at ein gilydd fel teulu. Hoffwn i feddwl eu bod nhw'n gweld yr esiampl ohonof i a fy ngŵr wedi gosod naws y teulu rydyn ni wedi'i ddwyn ynghyd.

Gydag anrhagweladwy yn dangos eu rhieni eraill a'r pethau, maent yn agored ar lafar i gael y trafodaethau hyn yn agored.

Rwy'n ddiolchgar ein bod eisoes wedi dechrau hyn yn y cartref, felly roedd y ddau ohonyn nhw'n agored gyda chwestiynau. Mae gadael i'ch plant a'ch llysblant eu bod yn ddiogel gyda chi yn emosiynol mor bwysig i deulu cymysg llwyddiannus, hyd yn oed os yw eu pryderon neu eu meddwl yn eich brifo.

Mae teulu cyfunol yn gofyn am gefnogaeth barhaus ei gilydd

Fy llwyddiant yn fy nheulu cymysg hardd yw fy ngŵr. Gyda’n cefnogaeth barhaus i’n gilydd a’r cariad, rydym wedi datblygu ar gyfer plant ein gilydd yn anhygoel.

Fel gŵr a gwraig, tad a mam, mae'r plant yn codi ein hemosiynau tuag at ei gilydd. Pan wnaethon ni greu amgylchedd diogel, cariadus ac agored i'n gilydd fe wnaethon ni greu amgylchedd i'n teulu ffynnu er gwaethaf y stormydd a ddaw.

Ac, fe ddônt.

Felly rhowch falchder i ffwrdd, unrhyw beth a fyddai'n eich rhannu chi a'ch priod, a dechreuwch wneud sylfaen gadarn i'ch teulu cymysg. Rydych chi'n haeddu heddwch a hapusrwydd yn eich cartref.