Priodas a'r Person Hynod Sensitif

Priodas a

Mae bod yn Berson Hynod Sensitif yn ddigon heriol yn y byd hwn, ond mewn perthynas lle nad yw ein partner yn deall yr hyn y mae hynny'n ei olygu yn gallu teimlo'n anobeithiol! Mae gobaith eto, oherwydd bod cyfathrebu clir rhwng HSPs a gwahaniaethau oddi wrth HSP nad yw'n arwain at ddealltwriaeth, a phan fydd dealltwriaeth, cariad, ymrwymiad a pharodrwydd yn cwrdd, dyma pryd mae'r hud yn digwydd.Yn gyntaf, a ydych chi neu'ch priod yn berson sensitif iawn?

Mae'n debyg bod tua 20% o'r boblogaeth yn HSPs. Os gwelwch eich bod yn hawdd eich gorlethu â symbyliadau allanol yna efallai eich bod. Pethau fel: arogleuon, sŵn, goleuadau, torfeydd, sefyllfaoedd lle mae llawer yn digwydd i gyd ar unwaith, teimlo emosiynau pobl eraill, ei chael hi'n anodd cael digon o le personol o amgylch eraill gan adael i chi deimlo'n draenio.
pam ein bod yn setlo

Gall y sensitifrwydd hyn ymddangos fel eu bod yn gwneud bywyd yn anodd iawn, gan fod HSPs yn tueddu i chwilio am y pethau sy'n eu poeni ym mhobman y maent yn mynd iddynt ac osgoi hynny. Mae eu radar yn dod yn wyliadwrus ychwanegol, gan eu sbarduno'n hawdd i ymladd neu hedfan, gan eu gadael yn aml yn cael eu draenio rhag straen a phryder.

Mewn perthynas â HSP nad yw'n HSP, gall hyn fod yn anodd oherwydd bod HSPs yn dirnad y byd yn hollol wahanol ac mae ganddynt anghenion gwahanol. Mae partneriaid HSPs yn aml yn eu hystyried yn or-or-weithredol neu'n orweithgar, ond dyna'r ffordd y mae HSPs yn cael eu hadeiladu. Ar ôl deall a chofleidio bod yn HSP, gall arwain at fywyd llawer mwy llawen mewn gwirionedd. Y rheswm am hyn yw bod yr HSPs mewn gwirionedd yn llawer mwy ymwybodol ac yn cyd-fynd â'u hamgylchedd uniongyrchol, a gallant ddefnyddio eu sensitifrwydd i'w tywys i ffwrdd o anghytgord, a thuag at gytgord.Mae'n bwysig agor y llinell gyfathrebu â HSP nad yw'n HSP

Yn y berthynas, os ydych yn HSP ac nad yw'ch partner, mae'n bwysig agor y llinell gyfathrebu â nhw i ddysgu sut mae pob un ohonoch yn canfod ac yn derbyn y byd. Unwaith y bydd tan-ystyried ar y lefelau hyn, yna yn lle bod camddealltwriaeth bob amser sy'n arwain at naill ai un, neu'r ddau berson yn methu â diwallu eu hanghenion, yna gellir creu cydbwysedd trwy dderbyn a chyfaddawdu cariadus.


gwr narcissist malaen

Mae fel perthynas ag un person yn fewnblyg a'r llall yn allblyg. Mae'r cyntaf yn bwydo ac yn ail-wefru ar amser tawel ar ei ben ei hun, a'r llall ar fod o amgylch llawer o bobl yn gymdeithasol. Gall hyn ymddangos fel ei bod yn amhosibl cydbwyso fel bod ei gilydd yn cael yr hyn sydd ei angen arnynt a'i eisiau, ond mewn gwirionedd, gall arwain at brofiad cyfoethog iawn os yw'r cwpl yn dysgu ac yn dod i adnabod byd ei gilydd. Amrywiaeth yw'r hyn sy'n tanio angerdd, llif a chyffro mewn bywyd. Dychmygwch brofi byd newydd nad oeddech chi erioed yn ei adnabod yn bodoli, dim ond trwy ganiatáu i'ch hun ymuno â'ch priod yn y byd maen nhw'n byw ynddo!

Fel bod yn blentyn yn profi rhywbeth nad ydych erioed wedi'i weld o'r blaen & hellip;. waw, y rhyfeddod yn hynny!
mae priodas wedi marw

Felly os byddwch chi'n gweld bod yr erthygl hon yn atseinio, neu'n eich cyffwrdd yn ddwfn y tu mewn, mae'n debygol eich bod chi neu'ch partner yn HSP, ac mae rhywfaint o hwyl a archwilio newydd i'w wneud a fydd yn agor eich perthynas i fwy o gariad a llawenydd wrth gofleidio gwahaniaethau eich gilydd. !