5 Awgrym ar gyfer Adfer Ymddiriedolaeth ar ôl anffyddlondeb

Adfer Ymddiriedolaeth ar ôl anffyddlondeb

Yn yr Erthygl honA yw adfer ymddiriedaeth ar ôl anffyddlondeb yn bosibl neu a yw'n torri bargen yn awtomatig mewn perthynas?Pan wnaethoch chi'r penderfyniad i briodi, mae siawns eithaf da mai un o'r rhesymau pam wnaethoch chi hynny oedd eich bod chi o'r diwedd wedi dod o hyd i'r un person yr oeddech chi'n ei garu, yn ei hoffi ac yn ymddiried ynddo fwy nag unrhyw fod dynol arall. Daeth hynny â llawer o gysur ichi oherwydd yr hyn a olygai yn y bôn yw y gallech ddibynnu ar eich priod i'ch cefnogi mewn ffyrdd na fyddai unrhyw un arall.

Roedd hefyd yn golygu y gallech chi ddibynnu arnyn nhw i wneud yr holl bethau roedden nhw wedi'u haddo i chi wrth iddyn nhw adrodd eu haddunedau priodas yn ystod eich seremoni briodas.Dewis ymddiried eto ar ôl anffyddlondeb

Beth sy'n digwydd pan fydd y person rydych chi'n ymddiried ynddo fwyaf yn torri'ch ymddiriedaeth trwy gael perthynas â rhywun? P'un a yw'n berthynas gorfforol neu emosiynol, does dim amheuaeth amdano.


adfer agosatrwydd mewn priodas

Mae ailadeiladu ymddiriedaeth ar ôl perthynas emosiynol ac ymddiried eto ar ôl perthynas, lle dilynodd rhyw neu unrhyw fath o agosatrwydd corfforol, yr un mor wanychol i'r priod sydd wedi'i dwyllo.

Gall dod o hyd i ateb pendant i'r cwestiwn, sut i gael ymddiriedaeth yn ôl ar ôl twyllo, fod yn wirioneddol drawmatig ar gynifer o lefelau.Er y gall ymddangos i ddechrau ei bod yn agos at amhosibl adfer o berthynas, y gwir yw, os canolbwyntiwch ar adfer ymddiriedaeth ar ôl anffyddlondeb mewn priodas, gallwch fod ymhell ar eich ffordd i gael perthynas iachaol a hyd yn oed yn well.

Dyma chwe awgrym ar sut i adfer ymddiriedaeth ar ôl anffyddlondeb

1. Torri pob cysylltiad

Dywedwch mai chi yw'r person a oedd yn rhan o'r berthynas.

Os yw hynny'n wir, nid oes unrhyw ffordd o gwbl y gellir adfer ymddiriedaeth ar ôl anffyddlondeb mewn priodas os ydych chi'n mynd i geisio cynnal rhyw lefel o gysylltiad â'r person y cawsoch berthynas ag ef. Pe bai newyddion am y berthynas yn dod allan ar ôl iddo ddod i ben, efallai y byddai torri pob cysylltiad eisoes wedi digwydd.

Os na, mae angen i chi dorri'r berthynas i ffwrdd cyn gynted â phosibl. Mae hyn yn golygu peidio â gweld yr unigolyn, siarad â nhw ar y ffôn na chyfathrebu â nhw trwy destun neu ar-lein. Er mwyn i ymddiriedaeth gael ei hadfer o fewn eich perthynas, rhaid i'r berthynas ddod i ben yn llwyr ac yn llwyr.

2. Byddwch yn onest iawn gyda'ch gilydd

Pan fydd carwriaeth yn digwydd, mae'n eithaf cyffredin i'r ddau berson edrych ar ei gilydd mewn goleuni gwahanol iawn. Yr eironi yw y gall torri ymddiriedaeth arwain at i'r ddau ddod i adnabod ei gilydd yn llawer gwell.

Mae hynny oherwydd, pe bai amser erioed i fod yn “greulon o onest”, dyna fyddai hi. Er bod angen ei wneud mewn modd cynhyrchiol, rhannwch sut rydych chi'n teimlo. Os mai chi yw'r person a gafodd y berthynas, siaradwch pam.

Os mai chi yw'r person sy'n dioddef ohono, mynegwch sut mae eu dewis yn gwneud ichi deimlo. Mae gan lawer o bobl faterion oherwydd eu bod yn synhwyro datgysylltiad go iawn â'r person y maent yn briod ag ef.

Gall defnyddio'r amser hwn i ddatgelu “y gwir amdanoch chi” - da, drwg neu fel arall - helpu'r ddau ohonoch i adnabod eich gilydd yn fwy dwys nag yr ydych chi eisoes yn ei wneud.

3. Gweler cynghorydd priodas

Gweld cwnselydd priodas

Nid oes amheuaeth amdano. Mae materion yn boenus. Felly, er bod teimladau'n dyner, mae'n syniad da gweld cwnselydd priodas a chymryd cwnsela anffyddlondeb. Bydd cwnselydd arbenigol yn hwylusydd wrth ailadeiladu ymddiriedaeth ar ôl anffyddlondeb.

Gan eu bod yn fedrus o ran sut i ddelio â phob math o broblemau a heriau priodasol, byddant yn gallu eich helpu i weld y sefyllfa, a'ch gilydd, mewn ffordd a all helpu i adfer ymddiriedaeth ar ôl anffyddlondeb mewn priodas.


beth yw person gwenwynig

Hefyd, gallant ddarparu safbwyntiau i'r ddau ohonoch nad ydych efallai wedi'u hystyried fel arall.

4. Gwnewch yr hyn sydd wedi gofyn gennych chi

Sut i adeiladu ymddiriedaeth ar ôl twyllo os mai chi yw'r un a dwyllodd mewn perthynas? Mae adfer priodas ar ôl godinebu yn heriol iawn gan eich bod yn delio â'r toriad o ymddiriedaeth.

Phil a ddywedodd unwaith pan ddaw'n fater o adfer ymddiriedaeth ar ôl anffyddlondeb mewn priodas, bod angen i'r sawl a gyflawnodd y berthynas fod yn barod i wneud bron iawn beth bynnag y mae ei briod yn gofyn amdano.

Oes, mae angen i hyn fod o fewn rheswm, ond un peth a wnaeth y berthynas oedd dangos eich bod chi'n gallu cadw cyfrinachau. Felly, os yw'ch priod eisiau gwirio'ch testunau neu'ch cyfrifon cyfryngau cymdeithasol (am dymor o leiaf), mae hynny'n rhywbeth y dylech chi fod yn barod i'w wneud.

Felly, sut i ailadeiladu ymddiriedaeth ar ôl perthynas? Mae ailadeiladu ymddiriedaeth ar ôl perthynas yn gofyn ichi dderbyn beth bynnag sydd ei angen ar eich priod er mwyn credu nad ydych yn dwyllodrus, dyna'r hyn y dylech fod yn barod i'w gynnig iddynt. Mae'n gam a all helpu i adfer ymddiriedaeth mewn perthynas.

5. Gwneud y penderfyniad i ymddiried eto

Gwnewch y penderfyniad i ymddiried eto

Mae ailadeiladu ymddiriedaeth ar ôl twyllo yn broses araf a gofalus nad yw'n digwydd dros nos. Y tip gorau ar sut i ymddiried eto ar ôl anffyddlondeb yw gweithio'n raddol i gyfeiriad adeiladu ymddiriedaeth ar ôl anffyddlondeb.

Er y gallai hynny i ddechrau swnio ychydig yn or-syml, mewn gwirionedd mae'n un o'r pethau gorau y gallwch chi ei wneud i'ch perthynas os ydych chi'n edrych ar adfer ymddiriedaeth ar ôl anffyddlondeb.


dyddio rhywun yn mynd trwy ysgariad

Felly, sut i ymddiried yn eich partner eto ar ôl iddyn nhw eich twyllo a'ch gadael chi wedi torri?

Yr hyn y mae llawer o bobl briod yn ei wneud pan fydd perthynas yn digwydd yw canolbwyntio cymaint ar y brad a sut mae'n gwneud iddyn nhw deimlo nad yw adfer ymddiriedaeth ar ôl anffyddlondeb byth yn dod i'w meddwl mewn gwirionedd. Fodd bynnag, heb ymddiriedaeth, nid oes llawer o berthynas. Adfer ymddiriedaeth ar ôl perthynas yw'r cam pwysicaf os penderfynwch aros gyda'ch gilydd ac ailadeiladu eich priodas.

Felly, er mwyn atgyfodi ymddiriedaeth ar ôl anffyddlondeb ac ailadeiladu priodas ar ôl anffyddlondeb, mae angen i chi ddod allan o'r ddolen o ailchwarae'r bennod twyllo yn eich meddwl, torri'n rhydd a chymryd camau babanod tuag at ailadeiladu priodas ar ôl perthynas.

Ydych chi'n ymddiried yn eich priod? Cymerwch Gwis

Sut i ailadeiladu ymddiriedaeth ar ôl anffyddlondeb

Mae atgyweirio priodas ar ôl anffyddlondeb, ailadeiladu ymddiriedaeth mewn priodas ar ôl anffyddlondeb a'i dwyn yn ôl o farw ar ôl brad yn daith boenus.

Ac os ydych chi wedi dioddef perthynas, gall aros nes eich bod “yn teimlo fel adfer ymddiriedaeth ar ôl anffyddlondeb” fod yn amser hir hefyd. Dyna pam nad oes angen i ymddiried fod yn ymateb emosiynol. Mae angen i ymddiried eto fod yn benderfyniad ymwybodol.

Y peth da am wneud y dewis hwn yw ei fod y math a all adfer eich priodas yn y pen draw mewn cymaint o ffyrdd.