Sut i Oroesi Wrth Dalu Cynnal Plant

Sut i Oroesi Wrth Dalu Cynnal Plant

Yn yr Erthygl honByddai rhieni sy'n ymwneud ag ysgariad, yn enwedig y rhai sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith i dalu am gynhaliaeth plant, yn fwyaf tebygol o fod eisiau ei wneud er budd eu plant. Fodd bynnag, mae llawer o'r farn bod y system cynnal plant bresennol sy'n bodoli yn y wlad yn ddiffygiol.Er bod llawer o sŵn i'w glywed am rieni anghyfrifol sy'n methu â darparu cefnogaeth i'w plant yn dilyn ysgariad, roedd yn ymddangos nad oedd neb yn sylwi bod llawer o'r rhieni hynny'n methu â gwneud hynny am y rheswm syml na allant ei fforddio.

Mae'r ystadegau diweddaraf a ddarparwyd gan y Dangosodd Swyddfa Cyfrifiad yr Unol Daleithiau yn 2016 fod gan America 13.4 miliwn o rieni gwarchodol. Mae rhieni carcharol yn gwasanaethu fel rhieni sylfaenol y plentyn y mae'r plentyn yn rhannu'r cartref gyda nhw. Nhw yw'r rhai sy'n derbyn cynhaliaeth plant ac yn penderfynu sut i'w wario ar ran y plentyn. O'r cyfrif diweddaraf yn 2013, mae gwerth tua $ 32.9 biliwn o gynhaliaeth plant yn ddyledus gyda dim ond tua 68.5% ohono wedi'i ddarparu i'r plentyn.
cwpl bythwyrdd yn golygu

Mae gan blant yr hawl i gael eu cefnogi'n ariannol ar gyfer eu hanghenion ond mae'r system yn gosod cosbau i rieni i'r pwynt na allant fforddio cynhaliaeth plant mwyach. Pan fydd hyn yn digwydd i chi, mae yna sawl peth y gallwch chi eu gwneud i oroesi wrth dalu cynhaliaeth plant.

Addasu gorchymyn cynnal plant

Un ffordd o roi cynhaliaeth plant yw trwy ailedrych ar y gorchymyn a osodwyd arnoch chi. Gallwch ei wneud trwy ffonio'r asiantaeth Gorfodi Cynnal Plant yn y lleoliad neu'r wladwriaeth lle cyhoeddwyd y gorchymyn. Ffeilio gerbron y swyddfa gynnig ffurfiol ar gyfer addasu faint o gynhaliaeth plant yn seiliedig ar newidiadau yn eich amgylchiadau.

Mae amgylchiadau pobl yn newid dros y blynyddoedd a byddai'n well addasu'r taliad cynnal plant na methu â'i dalu'n llwyr. Mae rhai o'r rhesymau mwyaf cyffredin y gallwch chi eu nodi yn eich cynnig am gais am lai o gynhaliaeth plant fel a ganlyn:  • Diweithdra
  • Newid mewn cyflog
  • Treuliau meddygol
  • Ail-briodi rhiant gwarchodol
  • Treuliau ychwanegol yn eich bywyd eich hun, e.e., priodas newydd, plentyn newydd
  • Mae costau ychwanegol yn ymwneud â phlentyn sy'n tyfu

Byddai cynhaliaeth plant is yn unol â'ch treuliau eich hun ac amgylchiadau eraill yn eich helpu i oroesi ac ar yr un pryd yn darparu ar gyfer eich plentyn.

Trafod gyda rhiant gwarchodol

Ffordd arall o oroesi talu cynhaliaeth plant yw trwy drafod eich sefyllfa gyda'r cyn-wraig / cyn-ŵr, sef y rhiant gwarchodol. Yn syml, byddwch yn onest am eich sefyllfa a chytuno ar swm y gallwch ei fforddio. Mae angen i chi ei ddweud yn braf ac yn berswadiol. Esboniwch yn syml eich bod yn fwy na pharod i gefnogi'ch plentyn ond gan na allwch ei fforddio, mae'n well cytuno ar swm gostyngedig na all dalu amdano o gwbl.


Sagittarius gydnaws ag arwyddion eraill

Rhyddhad treth

Mae taliadau am gynhaliaeth plant wedi'u cynnwys o dan incwm trethadwy. Felly, wrth ffeilio am drethi, dylech ei eithrio yn eich incwm gros i ganiatáu ar gyfer taliadau treth llai. Bydd hyn rywsut yn lleihau eich treuliau.


sut i adfer ar ôl anffyddlondeb

Byddwch yn wyliadwrus

Mae gorchmynion cynnal plant yn “cael eu gyrru gan incwm.” Mae hyn yn golygu bod penderfynu ar y swm yn seiliedig ar incwm rhieni. Os bydd y rhiant gwarchodol yn ailbriodi, bydd cyflog y priod newydd yn cael ei rannu. Felly, mae gallu'r rhiant gwarchodol i fforddio anghenion y plentyn yn cynyddu. Gallai hyn fod yn amgylchiad y gallwch ei ddefnyddio i ofyn am addasu'r gorchymyn cynnal plant.

Rhianta a rennir

Mewn sawl gwladwriaeth, mae swm y taliad yn seiliedig nid yn unig ar incwm ond hefyd ar yr amser a rennir gyda'r plentyn. Mae hyn yn golygu po fwyaf y bydd y rhiant nad yw'n gaeth yn ymweld â'r plentyn neu'n gweld y plentyn, y lleiaf yw'r swm y mae'r llys yn debygol o ofyn amdano. Dyma pam mae llawer o rieni yn dewis rhianta ar y cyd.

Ceisiwch gymorth cyfreithiol

Pan fyddwch yn dal i deimlo’n ddiymadferth, yn ansicr beth i’w wneud neu yn syml na allwch fforddio taliadau o gwbl, gallai roi llawer o ryddhad ichi ofyn am gymorth cyfreithiol gan atwrnai sy’n arbenigwr yn y maes. Byddai'n gwybod pa gamau y mae'n rhaid eu cymryd i addasu swm y taliad a rhoi'r cyngor gorau ar beth i'w wneud.

Os yw popeth arall yn methu, gallwch bob amser gael ail swydd i'ch helpu i oroesi trylwyredd talu cynhaliaeth plant.