Dyfarniad Goruchaf Lys yr UD ar Hawliau Ymweld Neiniau a Theidiau

Hawliau Ymweld Neiniau a Theidiau

Pa hawliau ymweld sydd gan neiniau a theidiau?

Hyd at y 1970au, nid oedd yr hawliau ymweld a neiniau a theidiau yn bodoli. Tan yn ddiweddar iawn dim ond i rieni'r plentyn yr oedd hawliau ymweld yn berthnasol. Yn ffodus, heddiw mae pob gwladwriaeth wedi creu deddfau sy’n ymwneud â hawliau ymweld â neiniau a theidiau a rhai eraill nad ydyn nhw’n rhieni. Byddai'r rhai nad ydynt yn rhieni yn cynnwys pobl fel llys-rieni, rhai sy'n rhoi gofal a rhieni maeth.

Nodwch ganllawiau statudol

Ar gyfer rhoi hawl i neiniau a theidiau i ymweld, mae pob gwladwriaeth wedi ymgorffori canllawiau statudol. Pwrpas hyn yw caniatáu i neiniau a theidiau barhau i ddod i gysylltiad â'u hwyrion.Mae dau brif fath o gyfraith yn bodoli ynglŷn â'r mater hwn.1. Statudau ymweld cyfyngol

Mae'r rhain ond yn caniatáu hawliau ymweld â neiniau a theidiau os yw un neu'r ddau riant wedi marw neu os yw'r rhieni wedi ysgaru.

2. Statudau ymweld caniataol-

Mae'r rhain yn caniatáu hawliau ymweliad trydydd parti neu nain neu daid i'r plentyn hyd yn oed os yw'r rhieni'n dal yn briod neu'n fyw. Fel ym mhob sefyllfa, bydd y llys yn ystyried budd gorau'r plentyn. Mae’r llysoedd wedi dyfarnu y caniateir ymweliadau os ydynt yn credu ei bod er budd gorau’r plentyn i gael cyswllt â’i neiniau a theidiau
memes cariad doniol

Dyfarniad y Goruchaf Lys ar hawliau neiniau a theidiau

O dan gyfansoddiad yr UD, mae gan rieni hawl gyfreithiol i wneud penderfyniadau ynghylch sut mae eu plant yn cael eu magu.

Troxel v Granville, 530 U.S. 57 (2000)

Mae hwn yn achos lle ceisiwyd hawliau ymweld â neiniau a theidiau ar ôl i fam y plant, Tommie Granville, gyfyngu eu mynediad i'r plant i un ymweliad y mis a rhai gwyliau. O dan gyfraith gwladwriaeth Washington, gallai'r trydydd parti geisio deisebu llysoedd y wladwriaeth fel y gallant ennill hawliau ymweld â phlant er gwaethaf unrhyw wrthwynebiadau gan rieni.


awgrymiadau ar fywyd a chariad

Penderfyniad y llys

Fe wnaeth dyfarniad y Goruchaf Lys ar hawliau ymweld Tommie Granville fel rhiant a chymhwyso statud Washington, dorri ei hawliau fel rhiant i wneud penderfyniadau am reolaeth, dalfa a gofal ei phlant.Nodyn - Ni wnaeth y llys unrhyw ganfyddiad ynghylch a yw'r holl statudau ymweld â rhieni nad ydynt yn torri'r Cyfansoddiad. Cyfyngwyd y penderfyniad a wnaed gan y llys yn unig i Washington a'r statud yr oeddent yn delio ag ef.

Ymhellach, dyfarnwyd gan y llys fod statud Washington yn rhy eang ei natur. Roedd hyn oherwydd ei fod yn caniatáu i lys ddiystyru penderfyniad rhiant ynghylch hawliau ymweld â neiniau a theidiau. Gwnaed y penderfyniad hwn er gwaethaf y ffaith bod y rhiant mewn sefyllfa lle gallent wneud dyfarniad cwbl gadarn ar y mater.

Roedd y statud yn caniatáu i farnwr roi hawliau ymweld i unrhyw berson a wnaeth ddeiseb dros yr hawliau hynny pe bai'r barnwr yn penderfynu ei fod er budd gorau'r plentyn. Mae hyn wedyn yn diystyru barn a phenderfyniad y rhieni. Dyfarnodd y llys fod statud Washington yn torri hawl rhieni i fagu eu plant pe bai barnwr yn rhoi’r pŵer hwn.

Beth oedd effaith Troxel vs Granville?

  • Ni chanfu'r llys fod deddfau ymweld yn anghyfansoddiadol.
  • Mae deisebwyr trydydd parti yn dal i gael caniatâd ym mhob gwladwriaeth i geisio hawliau ymweld.
  • Mae llawer o wladwriaethau ond yn ystyried bod hawliau ymweld gan drydydd partïon yn faich bach ar hawl rhieni i gael rheolaeth ar fagwraeth eu plant.
  • Ar ôl achos Troxel, mae llawer o daleithiau bellach yn rhoi pwys mawr ar beth yw penderfyniad rhiant ffit ynglŷn â'r hyn sydd orau i'w plentyn wrth benderfynu a ddylid rhoi hawliau ymweld, yn enwedig hawliau ymweld â neiniau a theidiau.

Os ydych chi'n ceisio hawliau ymweld â neiniau a theidiau, a oes angen i chi fynd i'r llys?

Yn aml gellir delio â'r materion hyn heb droi at setlo'r mater yn y llys. Mae cyfryngu yn aml yn ffordd lwyddiannus i setlo anghydfodau heb gostau ariannol o roi'r mater gerbron llys i ddatrys problemau hawliau ymweld â neiniau a theidiau.