Sut i ddelio â cham-drin seicolegol mewn perthnasoedd

Cam-drin Seicolegol

Yn yr Erthygl honBeth yw cam-drin seicolegol? Yn ôl dioddefwyr camdriniaeth, mae trais seicolegol yn gyffredin yn eich perthynas os ceisir dro ar ôl tro eich dychryn, eich ynysu neu eich rheoli.
gwahanu ar ôl perthynas

Mae dioddefwyr cam-drin yn cael eu cam-drin yn emosiynol ac yn seicolegol pan fydd eu partneriaid camdriniol yn destun bygythiadau geiriol a bygwth.

Y seicoleg y tu ôl i berthnasau camdriniol

Gallai dioddef camdriniaeth seicolegol olygu eich bod wedi drysu ac ar goll rhywfaint mewn perthynas sy'n llawn dadleuon a drama.Yn byw gyda phriod sy'n cam-drin yn seicolegol neu set o bobl sy'n cam-drin? Gallwch arddangos y symptomau hyn o gam-drin seicolegol.

 • Eich synnwyr o disodli hunanhyder a bodlonrwydd gan hunan-amheuaeth a phryder
 • Er gwaethaf eich cymhwysedd, efallai y cewch eich arwain i gredu eich bod yn anghymwys neu'n annigonol
 • Rydych chi'n dechrau amau'ch synnwyr o ddisgresiwn ac ymddiried yn eich greddf perfedd
 • Mae gennych chi ofnau dwys, di-sail ac ansicrwydd
 • Chi teimlo'n flinedig ac yn poeni'n gyson

Os ydych chi'n teimlo eich bod chi o dan ryw fath o bwysau yn gyson dylech chi ddechrau chwilio am atebion ar amddiffyn eich hun rhag y cam-drin.

A yw camdrinwyr yn gwybod eu bod yn cam-drin?

Cofiwch, nad yw llawer o bartneriaid camdriniol hyd yn oed yn sylweddoli eu bod yn cam-drin.Mae'n debyg bod gŵr neu wraig sy'n cam-drin yn eich cam-drin oherwydd nad ydyn nhw'n gwybod sut i gyfathrebu'n well.

Mae'n bosibl iddynt gael eu magu mewn teulu ymosodol eu hunain a chasglu'r math hwnnw o gyfathrebu fel arfer.

Os ydych wedi bod mewn perthynas ymosodol, efallai na fyddwch am roi'r gorau iddi eto.

Gallai fod cariad neu arian (neu'r ddau) yn y fantol, a gallai'r aberth cerdded i ffwrdd olygu gormod i chi.

Sut i ddelio â cham-drin

Ar ôl cymryd trosolwg o seicoleg y tu ôl i berthnasoedd camdriniol, dyma ychydig o gyngor ar ymateb i ymddygiad ymosodol ac ymdrin â cham-drin.

Rheoli'r dicter

Rheoli

Mae pobl ymosodol yn bwydo oddi ar eich dicter.

Pan fyddant yn sylweddoli eich bod yn gwylltio ar rywbeth, byddant bob amser yn ei ddefnyddio i'ch poenydio. Ni waeth sut rydych chi'n teimlo amdano a faint mae'n eich brifo, ceisiwch osgoi arddangos eich dicter.

Yn lle hynny, ceisiwch ymateb gyda brawddegau byr yn dangos eich atgasedd tuag at y sefyllfa. Y ffordd honno rydych chi'n cael sefyll eich tir, heb ganiatáu iddyn nhw gael argraff bod ganddyn nhw ffordd o'ch rheoli chi.

Gwyliwch hefyd:

Peidiwch â phrofi'ch hun

Mae'n amhosib profi'ch hun ar unrhyw beth gyda chamdrinwyr meddyliol. Nid ydyn nhw eisiau clywed eich ochr chi o bethau neu farn.

Maen nhw eisiau ichi wneud fel y dywedwyd wrthych, ac ni fydd unrhyw beth a ddywedwch yn gwneud iddynt newid eu meddwl. Peidiwch â cheisio profi nac egluro'ch hun, nid yw camdrinwyr seicolegol yn rhesymol, felly peidiwch â gwastraffu'ch amser a'ch egni.

Dewiswch yr amser i ddadlau yn ofalus

Gan amlaf, mae'n amhosibl dadlau â chamdrinwyr emosiynol. Dewiswch yr amser yn ofalus i gymryd rhan mewn dadleuon.


anghydnawsedd rhywiol

 • Gwnewch hynny ar adeg pan fo'r partner yn ddigynnwrf.
 • Defnyddiwch eiriau sy'n fyr a mynegiannol.
 • Ym mhob achos arall yn syml diweddwch y sgwrs gan ddweud “Byddwn yn siarad am hyn dro arall”
 • Yn union gadael yr ystafell . Ni allwch gael eich cam-drin mewn unrhyw ffordd os nad ydych yn bresennol

Defnyddiwch yr atebion cywir

Mae camdrinwyr seicolegol yn afresymol, felly defnyddiwch yr atebion cywir

Os ydych chi yng nghanol sefyllfa ymosodol, yna gwyddoch sut i ymateb iddi.

Cofiwch fod camdrinwyr seicolegol yn afresymol ac nad ydyn nhw'n poeni am eich barn chi. Mewn gwirionedd, byddant yn troi eich geiriau o gwmpas ac yn eu defnyddio yn eich erbyn.

 • Pan gewch eich sarhau, dywedwch: “Mae hynny'n fy mrifo, peidiwch â dweud hynny”.
 • Pan nad ydyn nhw'n dangos pryder, rydych chi'n dweud: “Rwy'n gwerthfawrogi rhywfaint o gefnogaeth”.
 • Pan fyddant yn codi eu llais, dywedwch: “Mae gen i ofn, peidiwch â gwneud hynny”.

Fel y gallwch weld, mae cymryd rhan mewn dadleuon yn ddiangen, yn lle hynny, dechreuwch eich holl atebion gyda “Myfi” i ddangos eich teimladau a gofyn iddynt newid eu hymddygiad.

Gosodwch y ffiniau

Os gadewch i bethau bach lithro ar hyn o bryd, y tro nesaf byddant yn cynyddu. Mae gosod ffiniau yn hanfodol er mwyn i berthynas ffynnu a chadw'n iach.


croesi'r llinell gyda phriod gwaith

Gosodwch y ffiniau o'r dechrau a mynegwch sut rydych chi'n teimlo am eu hymddygiad.

Mae'r rhai sydd mewn perthnasau camdriniol, yn aml yn pendroni, a yw camdrinwyr yn newid gyda phartneriaid newydd? Yr ateb yw - annhebygol iawn. Er y gall fod yn ddefnyddiol ceisio ymyrraeth amserol ar ffurf therapi i helpu partneriaid camdriniol i gydnabod a thorri eu patrymau cam-drin, nid yw'r canlyniad terfynol bob amser yn hapus.

Byddai'r mwyafrif o bobl yn cytuno - unwaith y byddai camdriniwr bob amser yn cam-drin.

Efallai y bydd rhywun yn tweakio tactegau cam-drin seicolegol gyda phob partner newydd ond bydd ganddo dueddiadau camdriniol bob amser. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae camdrinwyr ar y blaen i ddioddefwr newydd gael ei gam-drin a'i drin yn seicolegol.

Stopiwch fod yn agored i gamdriniaeth seicolegol

Gall goleuo nwy mewn perthnasoedd neu gam-drin seicolegol amharu ar les meddyliol a chorfforol rhywun i'r un graddau â cham-drin corfforol.

Peidiwch â derbyn unrhyw fath o ymddygiad ymosodol, hyd yn oed am unwaith. Os ydych chi'n teimlo poenydio gan eu gweithredoedd mae angen i chi gyfleu'r neges nad yw hyn yn iawn ac mae angen i chi fod yn gadarn wrth wneud hynny.

Cymhelliant digonol i fynd â'ch hun yn ôl o dwll du cam-drin seicolegol a symud tuag at deimlo eich bod wedi'ch grymuso. Canolbwyntiwch ar adeiladu bywyd newydd i chi'ch hun, a dysgwch ymddiried ynoch chi'ch hun eto.