Awgrymiadau Defnyddiol i Ennill Dalfa Plant

Awgrymiadau Defnyddiol i Ennill Dalfa Plant

Mae deddfau priodas ac ysgariad yn amrywio yn ôl y wladwriaeth, felly bydd y wladwriaeth rydych chi'n byw ynddi yn pennu'r mathau o drefniadau dalfa sydd ar gael i chi. Ar hyn o bryd mae bron pob gwladwriaeth yn barnu mai dalfa'r plentyn yw'r rhiant sy'n cynrychioli budd gorau plentyn waeth beth fo'i ryw. Mae'r ffactorau sy'n cael eu hystyried gan y llys wrth wneud y penderfyniad hwn yn cynnwys oedran y plentyn ac anghenion rhyfedd neu benodol; ffitrwydd a gallu'r rhiant i ofalu am y plentyn; unrhyw gofnod o achosion o gamdriniaeth neu esgeulustod; y bond sy'n bodoli rhwng y rhiant a'r plentyn; ac ar brydiau dewis y plant. Mae llysoedd fel arfer yn rhoi blaenoriaeth i'r rhiant a fyddai'n darparu'r amgylchedd mwyaf ffafriol i'r plentyn.Yn y gorffennol, cydnabu system gyfreithiol yr Unol Daleithiau fod yr hawl i ddalfa plentyn yn eiddo i’r fenyw unrhyw bryd y mae anghydfod yn y ddalfa. Fodd bynnag, nid yw hyn yn bodoli heddiw. Ar hyn o bryd mae'r system gyfreithiol yn cydnabod ei bod yn well i'r plant gael eu hyfforddi gan y ddau riant. Felly yn yr oes fodern, mae system gyfreithiol yr UD yn cefnogi dalfa a rennir yn raddol lle mae gan y ddau riant ddalfa'r plentyn ar wahanol adegau. Heddiw, cyn y bydd mam yn cael dalfa lawn ei phlant, mae angen iddi ei gwneud yn amlwg y byddai dalfa a rennir neu roi dalfa lawn i'r tad yn effeithio'n negyddol ar y plentyn neu'r plant.Yn aml, bydd rhieni nad ydynt yn rhieni gwarchodol yn holi sut y gallant gael gafael ar y plentyn ar ôl i'r llys benderfynu ar yr achos.

Nid yw'r ateb yn un syml oherwydd mae dalfa plant yn cynnwys llawer o ffactorau. Yn ogystal â hyn, mae'r gyfraith yn amrywio o wladwriaeth i wladwriaeth. I gael plentyn dan glo ar ôl i'r llysoedd roi dalfa gorfforol i'r rhiant arall o'r blaen, dilynwch y camau isod:
priodas tîm

Sut i gael gafael ar blentyn

Y peth cyntaf y mae'n rhaid i chi ei wneud yw gwybod am gyfreithiau eich gwladwriaeth.

Llogi atwrnai cyfraith teulu sy'n arbenigo mewn ysgariad a dalfa plant. Bydd atwrnai dalfa plant profiadol yn eich cynorthwyo ac yn gwneud ei orau glas i sicrhau bod holl ofynion y cais yn cael eu bodloni. Bydd hefyd yn cynrychioli'ch achos yn y llys yn iawn.

Rhaid i chi fod yn agored i werthusiad cartref. Gall y llys fynnu gwerthusiad swyddogol priodol o ddalfa plant. Yn ystod y broses, anfonir gwerthuswr swyddogol i'ch cartref fel arfer i archwilio'ch trefniadau byw yn bersonol a siarad â chi am ddarparu anghenion eich plentyn.I'r rhan fwyaf o rieni, gall yr asesiad cartref hwn fod yn frawychus. Rhaid i chi geisio bod â meddwl agored ac osgoi bod yn jittery yn ystod yr ymarfer. Sicrhewch eich bod yn cyflenwi tystion cymeriad. Dewiswch un neu ddau o bobl a all roi tyst ynghylch pa mor rhan ydych chi gyda'ch plentyn. Dylai'r bobl hyn hefyd allu darparu tystiolaeth fras o ba mor dda ydych chi fel rhiant. Gall y barnwr siarad yn uniongyrchol â phob un o'r tystion cymeriad. Fel arall, caniateir iddynt gyflwyno eu affidafidau ysgrifenedig.


meme rhyw doniol

Ffactorau a all roi hwb i'ch siawns o gael y ddalfa

Bydd y llys yn ystyried nifer o ffactorau sy'n effeithio ar allu pob rhiant i gael plentyn dan glo.

Rhai o'r ffactorau mwyaf cyffredin yw:

  • Budd pennaf y plentyn: Mae llysoedd yn ystyried budd gorau plentyn wrth benderfynu pa riant y dylid rhoi’r ddalfa iddo.
  • Moesau ystafell llys: Dylai rhieni sy'n dymuno cael gafael ar blentyn gael eu gwisgo'n iawn a bod ag ymddygiad digynnwrf.
  • Cyfathrebu effeithiol rhwng rhieni: Mae llysoedd yn ffafrio rhieni sy'n gallu siarad am gefndir neu fagwraeth plentyn.
  • Dogfennaeth: Rhaid i rieni sy'n ceisio dalfa plentyn fod yn barod gyda'r holl ddogfennaeth addas yn ogystal â gwybodaeth am ymweliadau a thaliadau cynnal plant.
  • Cyfranogiad rhieni: Os ydych chi am ennill dalfa plentyn, rhaid i chi chwarae rhan weithredol ym mywyd eich plentyn. Yna gallwch chi gyflwyno dogfennau sy'n dangos lefel eich ymglymiad yn y llys.