Beth Yw Dalfa Unig a Sut Mae'n Wahanol i Ddalfa Gorfforol?

Beth Yw Dalfa Unig a Sut Mae

Mae brwydr am ddalfa fel arfer yn digwydd mewn gwahaniad neu ysgariad ac mae llys yn penderfynu pa un o'r rhiant, perthynas neu unrhyw oedolyn arall sy'n cael cyfrifoldeb cyfreithiol a / neu gorfforol plentyn o dan 18 oed. Yn yr Unol Daleithiau, gall dalfa plant naill ai bod yn “unig” (dim ond un rhiant sy’n cael dalfa’r plentyn) neu “ar y cyd” (mae’r ddau riant yn cael y ddalfa).
yn gallu caru para am byth

Mewn unig ddalfa, rhoddir hawliau dalfa gyfreithiol a chorfforol unigryw i un rhiant. Yn y mwyafrif o daleithiau, fodd bynnag, mae llysoedd yn ceisio osgoi rhoi unig ddalfa i riant unigol mewn ymdrech i gael y ddau riant i chwarae rhan weithredol ym mywyd eu plentyn. Er y gall y llys roi unig ddalfa gorfforol i un rhiant, gall fod gan y rhiant arall (a elwir y rhiant “heb garchar”) hawl i amserlen ymweld ac, mewn rhai achosion, dalfa gyfreithiol ar y cyd. Mae dal plentyn yn gorfforol ac yn gyfreithiol yn bosibl, ond mae'n anghyffredin ac fel rheol dim ond pan fydd y rhiant arall yn anaddas i ofalu am blentyn y mae'n digwydd, yn bennaf oherwydd rhesymau cam-drin plant, ansefydlogrwydd meddyliol, trais domestig, neu alcohol a caethiwed i gyffuriau. Hyd yn oed wedyn, gall rhai llysoedd roi hawliau ymweld i'r rhiant nad yw'n gaeth, er ei fod yn cael ei oruchwylio.Dalfa gyfreithiol unig yn erbyn dalfa gorfforol Unig

Mewn gwahaniad cyfreithiol neu ysgariad, mae brwydr yn y ddalfa bron bob amser yn bresennol. Mae dau fath o ddalfa - cyfreithiol a chorfforol. Mae gwahaniaeth amlwg rhwng y ddau.

 • Dalfa gyfreithiol unig: dim ond un rhiant sydd â hawl gyfreithiol i wneud penderfyniadau allweddol ynghylch lles y plentyn, fel materion crefyddol, addysgol, meddygol ac emosiynol. Er nad oes angen ymgynghori â'r rhiant nad yw'n garchar, mae yn ôl disgresiwn y rhiant gwarchodol a fydd ef neu hi'n ceisio eu cyngor
 • Dalfa gorfforol unig: mae'r plentyn dan oruchwyliaeth ac yn byw gydag un rhiant, yn amodol ar ymweliad gan y rhiant dibreswyl, ac eithrio os oedd y llys yn diystyru ymweliad er mwyn amddiffyn buddiannau'r plentyn.

Gall llys lleol bennu dalfa plentyn yn ystod achos ysgariad neu os yw perthynas, ffrind neu asiantaeth yn cwestiynu gallu un neu'r ddau riant i ofalu am les y plentyn. Y prif ffactor sy'n rheoli canlyniad brwydr yn y ddalfa yw'r hyn sydd orau i'r plentyn neu'r plant.
cyfathrebu yn hollbwysig

Manteision ac anfanteision yr unig ddalfa

Gall dalfa unig gael ei fanteision a'i anfanteision ei hun i'r rhiant gwarchodol. Mae'r canlynol yn fanteision cael yr unig ddalfa:

 • Os yw'r rhiant nad yw'n gaeth yn anaddas ac yn ymosodol, mae'r plentyn yn cael ei amddiffyn a'i symud o unrhyw ddylanwad negyddol.
 • D. mae ymchwilio i faterion o bwys ar gyfer lles plentyn yn aml yn cael ei gwneud yn haws pan mai dim ond un rhiant sy'n atebol am y dewisiadau.
 • Nid oes angen ymgynghori â rhiant nad yw'n gaeth i benderfyniadau beirniadol mwyach, gan leihau'r tebygolrwydd o ddadleuon.
 • Mewn rhai achosion, mae cael un rhiant yn gwneud y penderfyniadau yn arwain at well cysondeb i'r plentyn.
 • Mae cael unig ddalfa gorfforol yn dileu'r heriau o symud o un cartref i'r llall, gan roi amgylchedd mwy sefydlog i'r plentyn.

Ar yr un pryd, mae rhai anfanteision hefyd o gael y plentyn yn unig, gan gynnwys:

 • Gall cael dim ond un rhiant gael rhywfaint o effaith seicolegol ar y plentyn (e.e. teimladau o adael).
 • Gydag amserlen ymweld benodol, mae cysylltiadau'r plentyn â'r rhiant nad yw'n gaeth yn cael ei gyfyngu.
 • Y rhiant gwarchodol yn unig ddylai ysgwyddo swm enfawr o'r treuliau sy'n gysylltiedig â phlant.
 • Gall gwneud penderfyniadau sy'n newid bywyd i'r plentyn fod yn frawychus i riant sengl.

Ffactorau i'w hystyried cyn mynd ar drywydd yr unig ddalfa

Mae cael unig ddalfa plentyn yn gyfrifoldeb enfawr ac ni ddylid ei gymryd yn ysgafn. Cyn ffeilio am yr unig ddalfa, cymerwch yr agweddau canlynol i ystyriaeth: • Os yw'r ddau riant ar gael yn gyffredinol i gymryd rhan ym mywyd eu plentyn;
 • Os yw cael yr unig ddalfa dros eich plentyn yn fwy buddiol nag niweidiol;
 • Os yw'n ymarferol i un neu'r ddau riant benderfynu dros eu plentyn;
 • Os mai'r prif reswm dros fynd ar drywydd yr unig ddalfa yw dileu'r straen a ddaw yn sgil ymgynghori â'r rhiant arall; a
 • Os yw cael cyd-ddalfa yn niweidiol i'ch plentyn neu'ch plant.

Yn fwy na dim, lles y plentyn ddylai fod ym meddyliau'r rhieni.