10 Techneg Datrys Gwrthdaro Gorau ar gyfer Pob Perthynas

10 Techneg Datrys Gwrthdaro Gorau ar gyfer Pob Perthynas

Yn yr Erthygl hon

Pan fydd dau neu fwy o bobl gyda'i gilydd, mae gwrthdaro yn sicr o ddigwydd.Bydd gwahaniaethau mewn barn neu gred. Efallai y bydd un yn cytuno i bwynt penodol tra bydd eraill yn anghytuno'n llwyr. Os na chânt eu didoli, gallai pethau gynyddu i ymladd a gallant faeddu’r berthynas rhwng dau unigolyn.

Dyma pam mae'n rhaid i un fod yn ymwybodol o amrywiol dechnegau datrys gwrthdaro a fydd yn helpu i ddatrys materion ac yn gallu cadw perthnasoedd neu gwmnïaeth rhag torri i fyny.

Gadewch inni gael golwg ar rai o'r technegau hyn

1. Nid yw'n ymwneud ag ennill na bod yn iawn

Y prif reswm dros wrthdaro yw pan fydd y naill barti neu'r llall yn ceisio ennill dadl neu'n ceisio bod yn iawn. Mae'n wir bod yn rhaid dweud beth sy'n iawn, ond weithiau mae angen gollwng pethau.

Pan fyddwch chi'n rhan o ddadl, mae'n rhaid i chi gymryd galwad sy'n bwysig i chi - ennill dadl a phrofi'ch pwynt yn iawn neu'r berthynas â'r person arall.

Os ydych chi'n credu y bydd colli'r frwydr hon yn eich helpu i gynnal perthynas iach gyda'r person arall, yna derbyniwch y gorchfygiad.

Wedi'r cyfan, nid yw bob amser yn ymwneud â phrofi un pwynt.

2. Cynnal pwyll

Yr un peth sy'n anodd ei gynnal mewn dadl yw'r pwyll. Ond, mae'n dechneg datrys gwrthdaro y gellir ei hosgoi. Mae'n amlwg pan fyddwch chi mewn gwrthdaro â rhywun, byddech chi'n colli'ch meddwl ac yn y diwedd yn dweud neu'n gwneud pethau nad oeddech chi erioed eisiau eu gwneud.

Yn anffodus, nid yw'n bosibl i ddadwneud rhai pethau . Felly, ni waeth beth, peidiwch â cholli eich pwyll. Bydd yn eich helpu i feddwl yn rhesymol a bydd yn eich atal rhag dweud neu wneud pethau y byddech chi'n difaru yn y pen draw.

Felly, dyma un o'r technegau datrys gwrthdaro pwysicaf.

3. Osgoi cymaint ag y gallwch

Y prif reswm dros fynd i'r afael â gwrthdaro yw cymryd rhan ynddo.

Fel techneg datrys gwrthdaro bwysig, mae osgoi yn golygu unwaith nad ydych chi'n cymryd rhan, rydych chi i ffwrdd ac yn ddiogel. Mae'n anodd osgoi gwrthdaro ar brydiau, ond rhaid ceisio gwneud hynny o hyd. Yn wir, byddai angen llawer o hunanreolaeth a rhagwelediad, ond os ydych chi am gynnal perthynas iach ac nad ydych chi am ei llychwino o gwbl, ceisiwch osgoi'r gwrthdaro am y gorau.

Cyfeiriwch eich sylw a'ch meddwl at rywbeth pwysicach na mynd i wrthdaro.

4. Persbectif

Yn aml, pan fyddwn ni'n mynd i wrthdaro, rydyn ni'n dechrau beio'r person. Dechreuwn ymosod arnynt yn bersonol a rhoddir gwir achos y gwrthdaro o'r neilltu. Mae hyn yn arferol ond yn anghywir.

Felly, pan fyddwch chi'n ymwneud â dadl neu wrthdaro, peidiwch â beio'r person, yn lle hynny, edrychwch am wraidd y peth . Rhaid i chi ganolbwyntio ar y prif reswm dros y gwrthdaro na beio'r person amdano yn unig.

Wedi'r cyfan, ni fyddai beio yn helpu, mae'n sicr y byddai datrys problem.

5. Gwrando i ddeall i beidio ag ymateb

Gwrandewch i ddeall i beidio ymateb

Dyma un o'r camgymeriadau cyffredin y mae un yn ei wneud ac felly mae'n un o'r technegau datrys gwrthdaro pwysig .

Yn bennaf, pan ydych chi mewn dadl, rydyn ni'n gwrando i ymateb ac i beidio â deall. Ein atgyrch ar y pwynt hwnnw yw ymateb i'r person yn syml na deall pa bwynt y mae'n ceisio ei wneud.

Y foment y byddwn yn dechrau gwrando i ddeall, bydd pethau'n hawdd i ni. Byddem yn dechrau edrych ar eu persbectif a byddwn yn gallu mynd i'r afael â nhw'n hawdd.

6. Mynd i'r afael â phwyntiau'n gyffyrddus

Deallir bod yn rhaid ichi wneud eich pwynt mewn dadl. Fodd bynnag, mae sut rydych chi'n gwneud eich pwynt yn bwysig hefyd.

Os ydych chi'n gweiddi ac yn codi'ch llais heb unrhyw gefnogaeth i'ch dadl, rydych chi'n mynd i ddisgyn yn fflat. Mae'n bwysig eich bod yn gwneud awgrymiadau o bethau hanfodol i'w trafod mewn dadl a'u cyflwyno'n daclus.

Nid oes rhaid i chi godi'ch llais na dod yn bersonol gyda'r parti arall. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw nodi ffeithiau, yn hawdd ac yn gyffyrddus.

Os ydych chi'n gallu gwneud hynny, byddech chi nid yn unig yn ennill y ddadl ond hefyd yn sicrhau lle da ym meddwl rhywun arall.

7. Peidiwch â chwarae'r gêm bai

Un o'r technegau datrys gwrthdaro pwysig yw osgoi chwarae'r gêm bai. Mae'n digwydd gyda phob un ohonom. Pan fyddwn yn rhan o ddadl, rydym yn sydyn yn dechrau beio ein gilydd am y diffyg neu'r broblem.

Yr hyn yr ydym yn methu â sylweddoli yw nad yw chwarae'r gêm bai yn mynd i'ch helpu chi i ennill y ddadl neu ddod i ddatrysiad posib i'r broblem o gwbl. Byddai'n arwain at unman.

Felly, yn lle chwarae'r gêm bai, dechreuwch ganolbwyntio ar bethau sy'n bwysig a phrif bwnc y ddadl.

Gwyliwch hefyd: Beth Yw Gwrthdaro Perthynas?

8. Canolbwyntio ar y dyfodol

Dewch o hyd i'r rheswm pam eich bod chi'n rhan o ddadl a cheisiwch chwilio am ateb i'r broblem honno.

Nid ydych chi am ddod â'r sgwrs i ben heb unrhyw ateb i'r mater. Felly, canolbwyntio ar nodau . Canolbwyntiwch ar y dyfodol yn lle dod â'r gorffennol i'r llun.

Mae'r gorffennol wedi diflannu ac ni ellir ei ddadwneud, ond bydd eich gweithredoedd presennol yn sicr o lunio'r dyfodol.

Sicrhewch eich bod wedi canolbwyntio tuag at y nod terfynol ac nad ydych chi'n cael eich dargyfeirio o gwbl.

9. Gofynnwch y cwestiwn cywir

Mae hyn yn hanfodol mewn technegau datrys gwrthdaro.

Gofynnwch y cwestiwn cywir os ydych chi'n chwilio am yr ateb cywir. Weithiau, mae pobl yn gwneud camgymeriadau o ofyn y cwestiwn anghywir sy'n mynd â'r sgwrs i gyfeiriad gwahanol ac mae'r cyfarfod cyfan yn cael ei wastraffu.

Felly, os ydych chi eisiau'r ateb cywir, dechreuwch ofyn y cwestiwn cywir. Paratowch cyn y cyfarfod a byddwch yn hyderus pan ofynnwch y cwestiynau hynny.

10. Byddwch yn greadigol

Peidiwch â chwympo am yr amlwg. Mae yna ateb i bob problem bob amser.

Y cyfan sy'n rhaid ei wneud yw edrych amdano. Gwnewch yn siŵr rydych chi'n ateb creadigol i'r broblem. Os ydych chi am i eraill gael eich argyhoeddi ohonoch chi, meddyliwch y tu allan i'r bocs a chyflwynwch ffeithiau neu ffigurau a fyddai'n troi eu barn tuag atoch chi. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwybod pryd i ymgrymu neu pryd i godi'ch llais.

Eto i gyd ac un o'r technegau datrys gwrthdaro mwyaf hanfodol, gall creadigrwydd achub y dydd i chi. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw bod yn hyderus yn yr hyn rydych chi'n ei ddweud, a gallwch chi osgoi sefyllfaoedd cas yn hawdd, heb gael effaith arnyn nhw.

Ranna ’: