Dyma pam y dylai parau priod gysgu mewn gwelyau ar wahân

Dyma pam y dylai parau priod gysgu mewn gwelyau ar wahân

Yn yr Erthygl hon
pam mae menywod yn cwyno cymaint

A yw llawer o gyplau yn cysgu mewn gwelyau ar wahân?Mae ysgariad cwsg yn duedd newydd ac mae'n fwy cyffredin nag yr ydych chi'n meddwl.

Efallai y bydd y gair ‘ysgariad’ yn swnio’n ddychrynllyd i chi, yn enwedig os ydych yn mwynhau eich mis mêl ar hyn o bryd. A all cysgu mewn gwelyau ar wahân fod yn ddrwg i briodas? Byddwn yn darganfod!Pa ganran o barau priod sy'n cysgu mewn gwelyau ar wahân?

Mae astudiaethau'n canfod bod bron i 40% o gyplau yn cysgu ar wahân.

Ac mae'r un astudiaethau'n dweud bod gwelyau ar wahân yn gwneud perthnasoedd yn well yn unig.Pam? Pam ddylai parau priod gysgu mewn gwelyau ar wahân?

Gadewch i ni ddarganfod. Dyma fanteision cysgu ar wahân i'ch partner.

1. Mwy o le i symud

Felly, gadewch inni ddechrau gyda'r ffaith ein bod ni i gyd yn wahanol. Mae rhai cyplau wrth eu bodd yn llwyau ac yn cofleidio yn ystod cwsg, ac efallai y byddant hyd yn oed yn teimlo'n gyffyrddus ar wely safonol y Frenhines.Fodd bynnag, os yw'n well gennych chi a'ch priod ymestyn llawer, yna gallai hyd yn oed y maint matres mwyaf deimlo'n anghyfforddus i chi.

Gweld drosoch eich hun:Mae lled gwely maint Brenin yn 76 modfedd. Pan fyddwch chi'n rhannu'r rhif hwn yn ddwy, rydych chi'n cael 38 modfedd, a dyna pa mor eang yw gwely Twin! Gallai Twin fod yn opsiwn mewn ystafelloedd gwesteion neu ôl-gerbydau, ond efallai na fydd yn gweithio fel lle cysgu rheolaidd i oedolyn cyffredin.

Hyd yn oed os yw Twin yn ymddangos yn ddigon mawr i chi, ystyriwch nad yw'ch partner yn aros yn fud ar ei ochr o'r gwely trwy gydol y nos. Efallai y byddan nhw'n meddiannu'ch rhan yn anfwriadol, gan adael llai o le i chi ddod o hyd i safle cyfforddus.

Gyda dweud hynny, bydd cael gwely ar wahân yn caniatáu ichi gysgu ym mha bynnag bynnag yr ydych yn ei hoffi, heb boeni am wthio'ch partner yn ddamweiniol na'u cicio allan o'r gwely.

“Nid yw’r traddodiad modern o gyd-gysgu mor hen â hynny: dim ond ar ôl y Chwyldro Diwydiannol y mae wedi cychwyn, oherwydd y twf cyflym yn y boblogaeth mewn dinasoedd mawr. A chyn hynny, roedd cysgu ar wahân yn beth eithaf cyffredin. ”

2. Cyhoeddi Elen Benfelen

Y rheswm nesaf a allai wneud i chi fod eisiau ystyried prynu gwelyau ar wahân yw'r gwahaniaeth yn y dewisiadau matres . Er enghraifft, rydych chi'n caru mwy o glustogi, ac mae'ch partner yn gefnogwr o wely cadarn.

Mewn gwirionedd, mae rhai gweithgynhyrchwyr matres yn caniatáu ichi ddatrys y mater hwn:

  1. trwy brynu matres hollt sy'n cynnwys dau hanner ar wahân y gellir eu haddasu;
  2. trwy brynu matres dwy ochr, lle mae gan bob hanner ei gadernid a'i naws gyffredinol ei hun.

Efallai y bydd un o'r atebion hyn yn eich helpu i ddileu'r gwahaniaeth mewn dewisiadau; ond os yw'ch partner yn cysgu'n aflonydd a'ch bod yn un sensitif, mae'n debygol y byddwch yn cronni dyled cwsg yn hwyr neu'n hwyrach.

Gall amddifadedd cwsg cronig beri llawer o fygythiadau i'ch iechyd, fel gordewdra, gorbwysedd, a hyd yn oed risgiau uwch o drawiad ar y galon.

3. Nid yw chwyrnu yn eich trafferthu mwyach

Yn ôl Cymdeithas Apnoea Cwsg America, mae 90 miliwn o Americanwyr yn dioddef o chwyrnu, gyda hanner y nifer hwn ag apnoea cwsg rhwystrol.

Mae angen triniaeth ar y ddau gyflwr hyn. Ond y gwir yw, os ydych chi neu'ch partner yn chwyrnu, mae'n niweidiol i'r ddau.

Mae'r cryfder chwyrnu mesuredig fel arfer yn disgyn yn yr ystod rhwng 60 a 90 dB , sy'n hafal i siarad arferol neu sain llif gadwyn yn y drefn honno.

Ac nid oes unrhyw un eisiau cysgu wrth ymyl y llif gadwyn sy'n gweithio.

Felly, gall cysgu ar wahân fod orau os ydych chi neu'ch partner yn chwyrnu uchel. Ond nodwch y dylai fod yn ddatrysiad dros dro wedi'i gyfuno â thrin y cyflwr hwn.

“Dangosodd arolwg y National Sleep Foundation hynny mae tua 26% o'r ymatebwyr yn colli rhywfaint o gwsg oherwydd problemau cysgu eu partner . Os yw'ch priod yn chwyrnu uchel, efallai y byddwch chi'n colli tua 49 munud o gwsg y noson. '

4. Efallai y bydd eich bywyd rhywiol yn dod yn well

Efallai y bydd eich bywyd rhywiol yn dod yn well

Mae cysgu ar wahân yn dychryn llawer o gyplau ifanc sy'n credu y byddai'n effeithio'n andwyol ar eu agosatrwydd.

Ond mae pethau'n eithaf diddorol yma:

  1. Os ydych chi'n colli cwsg, y peth olaf rydych chi am ei wneud yw cael rhyw. Mae amddifadedd cwsg yn lleihau libido ymhlith dynion a menywod ac efallai mai dyna'r rheswm pam y gallai cyplau golli diddordeb yn ei gilydd dros amser.
  2. Mae gorffwys priodol, ar y llaw arall, yn rhoi mwy o egni i chi droi ar y cysylltiad cariad.
  3. Yr olaf ond nid y lleiaf, efallai y byddwch hyd yn oed yn dod yn fwy creadigol yn eich ffantasïau rhamantus. Gall cysgu ar wahân ddileu'r teimlad o annifyrrwch - y mae llawer o gyplau yn ei gael yn ystod y blynyddoedd o gysgu mewn un gwely - a gall ddod yn ddiod hud sy'n ail-lenwi'ch bywyd rhywiol.

Wedi'r cyfan, mae brenhinoedd a breninesau wedi gwneud hyn ers oesoedd, felly pam na ddylech chi?

5. Cronoteip gwahanol: Datrys problem

Mae priodas yn newid llawer o bethau yn eich bywyd bob dydd, ond nid eich rhythmau circadian.

Mae dau brif gronoteip:

  1. adar cynnar, neu larks - pobl sy'n tueddu i ddeffro'n gynnar (yn aml ar doriad yr haul) ac yn mynd i'r gwely yn oriau mân (cyn 10-11 yr hwyr);
  2. tylluanod nos - mae'r unigolion hyn fel arfer yn mynd i'r gwely am 0 - 1 y bore ac yn tueddu i ddeffro'n hwyr.

Yn nodweddiadol, mae menywod yn fwy tebygol o fod yn larks na dynion ; fodd bynnag, mae ymchwilwyr o'r farn y gall pawb ddod yn larll mewn mis, o ystyried yr amodau priodol.

Beth bynnag, os bydd eich patrymau cysgu yn gwrthdaro, gall hyn ddifetha'r diwrnod i'r ddau ohonoch. Hyd yn oed os ceisiwch fod yn dawel a pheidio â deffro'ch anwylyd.

Yn yr achos hwn, gall cysgu mewn gwelyau ar wahân - neu hyd yn oed ystafelloedd - fod yr ateb cywir ar gyfer yr argyfwng cwsg sydd ar ddod.

6. Mae cwsg oerach yn well cysgu

Un peth arall i wneud ichi ystyried cysgu ar wahân yw tymheredd corff eich partner. Er y gall hyn ddod yn ddefnyddiol yn ystod tymhorau oerach, prin y byddwch chi'n gyffrous am gwtsho ar nosweithiau poeth yr haf.

Mae cysgu poeth yn fwy cyffredin ymysg menywod , gan fod rhai astudiaethau yn nodi bod tymheredd craidd eu corff ychydig yn uwch.

Felly, beth yn union yw'r broblem yma?

Wel, gall cysgu poeth arwain at aflonyddwch cysgu oherwydd bod tymheredd ein corff fel arfer yn gostwng yn ystod y nos i ganiatáu cynhyrchu melatonin. Os na fydd yn digwydd, efallai y byddwch yn profi cwsg mwy hirfaith a hyd yn oed anhunedd.

Felly, os yw'ch partner yn cysgu'n boeth ac yn gofleidio mawr, yna fe allai fod yn heriol i'r ddau ohonoch. Dyna lle mae cysgu ar wahân yn dod i mewn.

Gair olaf

Gyda hynny i gyd yn cael ei ddweud, gall edrych fel bod cysgu ar wahân yn ddatrysiad cyffredinol.

Wel, nid yn union.

Er y gall roi sglein ar rai ymylon yn eich perthynas, mae rhannu gwely yn parhau i fod yn un o'r ffyrdd gorau o ddod yn agos atoch a mwynhau cwmni ei gilydd, yn enwedig os oes gennych blant neu amserlenni gwaith gwahanol.


cost cwnsela priodas

Ar y cyfan, mae'n ymwneud â'r hyn sy'n gwneud ichi deimlo'n hapus ac yn gyffyrddus. Os nad oes gennych chi a'ch anwylyd broblemau gyda chysgu mewn un gwely, nid oes angen dileu hyn o'ch bywyd bob dydd.