Pennu Gofalwr Sylfaenol Plentyn

Dalfa Plant Pwy yw Gofalwr Sylfaenol y Plentyn

Pan fydd rhieni sy'n ysgaru yn cytuno i rannu dalfa eu plant, bydd barnwr fel arfer yn cymeradwyo cyn belled â'i fod yn gwasanaethu budd gorau'r plant. Fodd bynnag, os na all y rhieni gytuno ar sut y byddant yn rhannu dalfa eu plant, rhaid i farnwr benderfynu a bydd fel arfer yn rhoi dalfa gorfforol sylfaenol i un rhiant neu'r llall.Mae yna chwedl nad yw barnwyr yn rhoi dalfa gorfforol sylfaenol i dadau. Mae hyn yn seiliedig ar y ffaith, yn draddodiadol, mai mamau oedd prif ofalwyr y plant a thadau oedd yr enillwyr bara.Felly, roedd yn gwneud synnwyr yn y gorffennol dyfarnu dalfa i'r fam, gan mai hi oedd yr un a oedd yn gofalu am blant yn bennaf beth bynnag. Heddiw, fodd bynnag, mae mamau a thadau yn cymryd rhan mewn rhoi gofal ac ennill incwm i'r teulu. O ganlyniad, mae llysoedd yn fwy tueddol o orchymyn dalfa ar sail 50/50.

Os yw'r naill riant neu'r llall eisiau dalfa gorfforol sylfaenol eu plant, mae angen iddynt brofi y byddai hynny er budd gorau'r plant. Byddai dadl gref i'r perwyl hwn yn cynnwys tynnu sylw at y ffaith mai ef neu hi yn draddodiadol oedd prif ofalwr y plant a'i fod ef neu hi'n parhau i fod yr un sy'n darparu'r gofal y mae ar y plant ei angen a'i haeddu.
alcoholiaeth a phriodas ddi-ryw

Felly pwy yw prif ofalwr plentyn?

I benderfynu pwy y dylid ei ystyried yn brif ofalwr plentyn, mae yna nifer o gwestiynau y gall rhywun eu gofyn:

  • Pwy sy'n codi'r plentyn yn y bore?
  • Pwy sy'n mynd â'r plentyn i'r ysgol?
  • Pwy sy'n eu codi o'r ysgol?
  • Pwy sy'n sicrhau eu bod yn gwneud eu gwaith cartref?
  • Pwy sy'n sicrhau eu bod yn gwisgo ac yn bwydo?
  • Pwy sy'n sicrhau bod y plentyn yn ymdrochi?
  • Pwy sy'n eu paratoi ar gyfer y gwely?
  • Pwy sy'n mynd â'r plentyn at y pediatregydd?
  • Ar gyfer pwy mae'r plentyn yn gweiddi pan fydd ofn arno neu mewn poen?

Yn hanesyddol, ystyriwyd mai'r person sy'n cyflawni cyfran y llew o'r dyletswyddau hyn yw prif ofalwr y plentyn.

Pan na all rhieni gytuno ar rianta a rennir, bydd barnwr fel arfer yn rhoi dalfa gorfforol sylfaenol i’r rhiant sydd wedi treulio’r amser mwyaf yn gofalu am y plentyn o ddydd i ddydd, h.y., prif ofalwr y plentyn. Dyfernir dalfa gorfforol eilaidd i'r rhiant arall.Byddai cynllun rhianta nodweddiadol yn cynnwys bob yn ail benwythnos a gwyliau rhwng y rhiant â dalfa gorfforol sylfaenol a'r rhiant â dalfa gorfforol eilaidd. Fodd bynnag, yn ystod yr wythnos ysgol, dim ond un noson y gall y rhiant sydd â dalfa gorfforol eilaidd gael gyda'r plentyn.

Trefniant sy'n gwasanaethu budd gorau'r plant

I grynhoi, os gall rhieni sy'n ysgaru ddod i gytundeb ar drefniant dalfa sy'n gwasanaethu budd gorau eu plant, bydd y llys fel arfer yn cymeradwyo. Ond, pan na allant gytuno, bydd y barnwr yn pennu'r trefniant dalfa ar eu cyfer. Yn nodweddiadol, mae barnwyr yn dyfarnu dalfa gorfforol sylfaenol i ofalwr sylfaenol y plant, y gellir ei ddisgrifio fel y rhiant sy'n gofalu am anghenion y plant o ddydd i ddydd ac sydd wedi treulio'r amser mwyaf gyda'r plant trwy gydol eu hoes.